analogni instrumenti za elektri na mjerenja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALOGNI INSTRUMENTI ZA ELEKTRI?NA MJERENJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALOGNI INSTRUMENTI ZA ELEKTRI?NA MJERENJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ANALOGNI INSTRUMENTI ZA ELEKTRI?NA MJERENJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

ANALOGNI INSTRUMENTI ZA ELEKTRIČNA MJERENJA. UVOD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANALOGNI INSTRUMENTI ZA ELEKTRI?NA MJERENJA' - mead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
UVOD
 • Za servisiranje raznih električnih uređaja u kućanstvu, u radionici, ili za održavanje električnih strojeva u proizvodnim pogonima potrebno je mjeriti struje, napone i otpore. Pošto je nepraktično nositi više instrumenata napravljen je univerzalni mjerni instrument . On je lako prenosiv, mehanički otporan i dovoljno tačan za rad na terenu, a njime se mogu mjeriti istosmjerni i izmjenični naponi i struje, i električni otpor.
slide3

U analogne univerzalne instrumente se ugrađuje mehanizam sa obrtnim svitkom. Između polova stalnog magneta ugrađen je svitak na kome je učvršćena kazaljka. Protjecanje struje kroz svitak stvara magnetno polje. Uzajamno djelovanje ovog magnetnog polja i polja stalnog magneta dovodi do zakretanja kazaljke. Protivmoment stvaraju spiralne opruge i po prestanku struje vraćaju kazaljku na nulu.

Instrument saobrtnimsvitkom

ljestvica ili skala instrumenta
Ljestvica ili skala instrumenta
 • Radi određivanja položaja nanesena je prikladna podjela (crtice i numeracije),
 • Karakteristika ljestvice – linearna, kvadratna, logaritamska,
 • Mjerni domet – vrijednost koja odgovara gornjoj granici mjernog opsega
 • Razmak između dviju crtica, podjeljak ili dio skale
 • Mjerni opseg i pokazni opseg se ponekad mogu razlikovat
kazaljka
Kazaljka
 • Materijalna – ovisi o tačnosti jer tačniji instrumenti imaju tanju kazaljku, a pogonski masivniju.
 • Pogreška zbog paralakse se smanjuje primjenom ogledala, a očitavati treba uvijek okomito na ljestvicu.
mjerenje napona analognim voltmetrom
Mjerenje napona analognim voltmetrom
 • Kadaidealiziramoosobineelektroničkogvoltmetra, kažemoda je to uređajkogapriključujemoparalelnomjernomobjektuida on ne unosipromjene u mjernikrug (ne opterećujega). Važno je napomenutida pored voltmetrakojimjeriistosmjerninaponpostojii voltmeter kojimjeriizmjeničneveličine. Prilikommjerenjaizmjeničnognaponanužno je obavitispravljanjeizmjeničnog u istosmjerninapon
mjerenje struje analognim ampermetrom
Mjerenjestrujeanalognimampermetrom
 • Ampermetar je mjerni instrument namijenjen mjerenju jakosti električne struje u električkim krugovima.Kako se jakost električne struje mjeri u amperima (A), mjerni instrument je najprirodnije bilo nazvati ampermetrom. Na sličan način mjerne instrumente koji mjere manje jakosti struje nazivamo miliampermetrima, odn. mikroampermetrima.
 • Ampermetar se u strujnokolopriključujeserijskitakodasvastrujakojaprolazikrozstrujnokoloprolazi I krozampermetar
 • Kodmjerenjaistosmjernestruje instrument se morapolarizovat
ommetar
Ommetar
 • Ommetar, analogni ili digitalni instrument za mjerenje električnoga otpora. Većinom je sastavni dio analognog i digitalnog univerzalnog instrumenta (multimetar). Napaja se iz ugrađenog istosmjernog izvora (baterija). Mjerenje otpora analognim ommetrom obavlja se u dva koraka. Prvo se uz kratkospojene priključnice ugrađenim potenciometrom ugodi puni otklon kazaljke, zatim se priključi mjereni otpornik i na ljestvici odčita vrijednost otpora
mjerenje elektri ne snage
Mjerenjeelektričnesnage
 • Snaga koja se razvija na potrošaču mjeri se vatmetrom, čiji je šematski prikaz dat na slici i
 • U osnovi ovakav instrument se sastoji od dva svitka, od kojih se jedan priključuje na red sa potrošačem, a drugi paralelno potrošaču, odnosno priključenom naponu.Na osnovu toga razlikujemo ''strujnu'' i ''naponsku'' granu vatmetra. Obje ''grane'' vatmetra imaju označene ulaze sa (+) ili (*) na koje bi trebalo dovesti pozitivan otklon kazaljke. Elktrična snaga se može mjeriti i indirektnim putem kao umnožak struje i napona.
univerzalni mjerni instrumenti
Univerzalnimjerniinstrumenti
 • Osnovnanamjenaovihinstrumenata je ujedinitimjernesustavezamjerenjeosnovnihelektričnihveličinastrujnihkrugova (istosmjerneiizmjeničnevrijednostijakostielektričnestrujeinapona, teradniotpor) u jednomkućištu, teosiguratirazumnutočnostmjerenja.
gre ke prilikom mjerenja
Greškeprilikommjerenja
 • Grubepogreške- nastajunepažnjominepripremljenošćuopažača u izvođenjumjerenja. To su, naprimjer, krivoočitanebrojkenamjerniminstrumentima, očitanjenakrivojskaliakomjernaspravaimavišeskala…
 • Sustavnepogreške- Pojavljuju se zbogpogrešakaprisutnihpriumjeravanjumjernihinstrumenata, ilizbognepoznatihutjecajaipojava u okolinikojerezultatemjerenjatrajnoumanjujuiliuvećavaju.
 • Slučajne (statističke) pogreške - nastajuzbogmalihinepredvidljivihsmetnji u mjerilimaiuređajima, tenekontroliranihvanjskihutjecaja. Ovepogreškeopterećujurezultatemjerenjatakoda se onidobivajumanjiilivećiodpravihvrijednostifizikalnihveličina. Slučajnepogreškedovode do rasipanjarezultata, tj. One činerezultatnesigurnim