k iok le k t i ch ii t sa cha p chiu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē saⁿ-cha̍p chiuⁿ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē saⁿ-cha̍p chiuⁿ - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經. Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē saⁿ-cha̍p chiuⁿ. 舊約 《 歷代志下 》 第 三十章. II Chronicles. Le̍k-tāi-chì (II) 《 歷代志下 》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第 三十章 Tē 1 chat 第一節. Hi-se-ka chhe lâng kàu Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi piàn-toē,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē saⁿ-cha̍p chiuⁿ' - mckile


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k iok le k t i ch ii t sa cha p chiu

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經

Kū-iokLe̍k-tāi-chì (II) Tē saⁿ-cha̍p chiuⁿ

舊約

《歷代志下》

第三十章

II Chronicles

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 1 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 1 chat 第一節

Hi-se-ka chhe lâng kàu Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi piàn-toē,

koh siá phoe hō͘ Í-hoat-liân kap Má-ná-se, ài in kàu

Iâ-lō͘-sat-léng Iâ-hô-hoa ê tiān, siú Poâⁿ-kè-choeh

ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè.Hi-se-ka差人到以色列kap猶大遍地,

koh寫phoe hō͘ Í-hoat-liân kap Má-ná-se,ài in到

耶路撒冷耶和華ê殿,守Poâⁿ過節

服事耶和華以色列ê上帝。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 2 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 2 chat 第二節

In-ūi ông kap i ê siú-léng,

kap tī Iâ-lō͘-sat-léng ê hoē-chiòng,

í-keng saⁿ-kap gī-lūn,

beh tī jī-ge̍h siú Poâⁿ-kè-choeh.因為王kap伊ê首領,

kap tī耶路撒冷ê會眾,

已經相kap議論,

beh tī二月守Poâⁿ過節。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 3 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 3 chat 第三節

Hit-sî in boē-oē siú, in-ūi ka-kī

chheng-khì ê chè-si iáu bô kàu-gia̍h,

peh-sìⁿ iā bô-ū chū-chi̍p tī Iâ-lō͘-sat-léng.Hit時in boē會守,因為家

己清氣ê祭司iáu無夠額,

百姓也無有聚集tī耶路撒冷。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 4 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 4 chat 第四節

Ông kap hoē-chiòng

Lóng khoàⁿ chit ê tāi-chì choè hó.王kap會眾

lóng看chit-ê tāi-chì做好。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 5 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 5 chat 第五節

Chiū tiāⁿ-tio̍h bēng-lēng, soan-pò͘ tī Í-sek-lia̍t

choân-toē, tùi Pia̍t-sī-pa kàu Tàn, hō͘ in lóng lâi,

tī Iâ-lō͘-sat-léng siú Poâⁿ-kè-choeh ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa

Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè; in-ūi peh-sìⁿ pêng-sò͘

bô choē-choē lâng chiàu só͘ siá ê kui-lē lâi siú--i.就定tio̍h命令,宣布tī以色列

全地,tùi別士巴到Tàn,hō͘ in lóng來,

tī耶路撒冷守Poâⁿ過節服事耶和華

以色列ê上帝;因為百姓平素

無choē-choē人照所寫ê規例來守伊。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 6 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 6 chat 第六節

Cháu-bûn-su--ê toà ông kap i hiah ê siú-léng ê phoe,

piàn-kiâⁿ Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi toē, chiàu ông ê bēng-lēng,

kóng, Í-sek-lia̍t lâng ah, lín tio̍h koh kui-ǹg A-pek-la̍h-hán,

Í-sat, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, I chiū beh kui-ǹg lín,

chiū-sī thoat-lī A-su̍t hiah ê ông ê chhiú só͘ chhun ê peh-sìⁿ.走文書ê帶王kap伊hiah-ê首領ê phoe,

遍行以色列kap猶大地,照王ê命令,

講,以色列人ah,lín tio̍h koh歸向亞伯拉罕、

以撒,以色列ê上帝耶和華,祂就beh歸向lín,

就是脫離亞述hiah-ê王ê手所chhun ê百姓。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 7 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 7 chat 第七節

Lín m̄-thang chhin-chhiūⁿ lín ê lia̍t-chó͘,

kap lín ê hiaⁿ-tī, in kan-hoān Iâ-hô-hoa in

lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, tì-kàu I hō͘ in tú-tio̍h

bia̍t-bô, chhin-chhiūⁿ lín só͘ khoàⁿ-kìⁿ ê.Lín m̄-thang親像lín ê列祖,

kap lín ê兄弟,in干犯耶和華in

列祖ê上帝,致到伊hō͘ in tú-tio̍h

滅無,親像lín所看見ê。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 8 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 8 chat 第八節

Taⁿ m̄-thang chhin-chhiūⁿ lín ê lia̍t-chó͘ lâi ngī ām-kún;

tio̍h hiàn ka-kī hō͘ Iâ-hô-hoa, ji̍p I ê sèng-só͘,

chiū-sī I éng-oán hun-piat choè-sèng--ê;

koh tio̍h ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè,

thang hō͘ I ê toā siū-khì oa̍t-tńg lī-khui lín.Taⁿ m̄-thang親像lín ê列祖來硬頷頸;

tio̍h獻家己hō͘耶和華,入祂ê聖所,

就是祂永遠分別做聖ê;

koh tio̍h服事耶和華lín ê上帝,

thang hō͘祂ê大受氣oa̍t-tńg離開lín。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 9 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 9 chat 第九節

In-ūi lín nā kui-ǹg Iâ-hô-hoa, chiū lín ê hiaⁿ-tī

kap lín ê kiáⁿ-jî beh tī lia̍h in ê lâng ê bīn-chêng

tit-tio̍h lîn-bín, thang koh tò-lâi chit só͘-chāi;

in-ūi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè sī chû-pi lîn-bín;

lín nā kui-ǹg I, I tek-khak bô oa̍t I ê bīn m̄ khoàⁿ lín.因為lín若歸向耶和華,就lín ê兄弟

kap lín ê kiáⁿ兒beh tī掠in ê人ê面前

得tio̍h憐憫,thang koh tò來chit所在;

因為耶和華lín ê上帝是慈悲憐憫;

lín若歸向祂,祂的確無oa̍t祂ê面m̄看lín。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 10 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 10 chat 第十節

Cháu-bûn-su--ê chi̍t siâⁿ kè chi̍t siâⁿ, piàn-kiâⁿ Í-hoat-liân, Má-ná-se, kàu Se-pò͘-lûn;

nā-sī hiah ê lâng thí-chhiò in, ki-chhì in.走文書ê一城過一城,遍行

Í-hoat-liân、Má-ná-se,到Se-pò͘-lûn;

但是hiah-ê人恥笑in,譏刺in。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 11 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 11 chat 第十一節

Chóng-sī A-siat, Má-ná-se,

Se-pò͘-lûn ê tiong-kan, iā ū lâng ka-kī

khiam-pi, lâi kàu Iâ-lō͘-sat-léng.總是A-siat、Má-ná-se、

Se-pò͘-lûn ê中間,也有人家己

謙卑,來到耶路撒冷。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 12 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 12 chat 第十二節

Siōng-tè iā kám-tōng Iû-tāi lâng,

hō͘ in chi̍t-sim thàn ông kap hiah ê siú-léng

chiàu Iâ-hô-hoa ê oē só͘ chhut ê bēng-lēng.上帝也感動猶大人,

hō͘ in一心thàn王kap hiah-ê首領

照耶和華ê話所出ê命令。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 13 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 13 chat 第十三節

Jī-ge̍h, ū choē-choē lâng chū-chi̍p tī

Iâ-lō͘-sat-léng, chiâⁿ-choè chin-toā ê hoē,

beh siú Tû-kàⁿ-choeh.二月,有choē-choē人聚集tī

耶路撒冷,成做真大ê會,

beh守除酵節。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 14 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 14 chat 第十四節

In khí-lâi, it-chīn tû-khì Iâ-lō͘-sat-léng

só͘ ū ê toâⁿ, kap sio-hiuⁿ ê toâⁿ,

hiat tī Khip-lûn khoe.In起來,一盡除去耶路撒冷

所有ê壇,kap燒香ê壇,

hiat tī Khip-lûn溪。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 15 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 15 chat 第十五節

Jī-ge̍h cha̍p-sì--ji̍t thâi Poâⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-á,

chè-si kap Lī-bī lâng ka-kī kiàn-siàu,

chheng-khì ka-kī,

toà sio-chè kàu Iâ-hô-hoa ê tiān.二月十四日thâi Poâⁿ過節ê羊á,

祭司kap利未人家己見笑,

清氣家己,

帶燒祭到耶和華ê殿。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 16 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 16 chat 第十六節

Chiàu Siōng-tè ê lô͘-po̍k Mô͘-se ê lu̍t-hoat,

chiàu-lē ta̍k-lâng khiā i ê ūi; chè-si chiong

in tùi Lī-bī lâng ê chhiú chih huih lâi hiù i.照上帝ê奴僕摩西ê律法,

照例ta̍k人khiā伊ê位;

祭司將in tùi利未人ê手接血來hiù伊。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 17 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 17 chat 第十七節

Hoē-tiong ū choē-choē lâng bô chheng-khì ka-kī,

só͘-í thok Lī-bī lâng thoè it-chhè bô chheng-khì ê

lâng thâi Poâⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-á, hō͘ in tī

Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chiâⁿ-choè chheng-khì.會中有choē-choē人無清氣家己,

所以託利未人替一切無清氣ê

人thâi Poâⁿ過節ê羊á,hō͘ in tī

耶和華ê面前成做清氣。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 18 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 18 chat 第十八節

In-ūi Í-hoat-liân Má-ná-se, Í-sat-ka,

Se-pò͘-lûn, ū choē-choē lâng bô chheng-khì

ka-kī; chóng-sī in iā chia̍h Poâⁿ-kè-choeh,

bô ha̍p só͘ kì-chài ê lē.因為Í-hoat-liân、Má-ná-se、Í-sat-ka、

Se-pò͘-lûn,有choē-choē人無清氣

家己;總是in也食Poâⁿ過 節,

無合所記載ê例。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 19 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 19 chat 第十九節

In-ūi Hi-se-ka thoè in kî-tó, kóng,

Kìⁿ-nā ū koat-toàn ê sim chhē Siōng-tè,

chiū-sī Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, sui-jiân

bô chiàu sèng-só͘ chheng-khì ê lé ka-kī chheng-khì,

kiû chì-hó ê Iâ-hô-hoa iā sià-bián in.因為Hi-se-ka替in祈禱,講,

見若有決斷ê心chhē上帝,

就是耶和華in列祖ê上帝,雖然

無照聖所清氣ê禮家己清氣,

求至好ê耶和華也赦免 in。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 20 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章Tē 20 chat 第二十節

Iâ-hô-hoa thiaⁿ Hi-se-ka kî-tó,

chiū i-hó peh-sìⁿ.耶和華聽Hi-se-ka祈禱,

就醫好百姓。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 21 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 21 chat 第二十一節

Toà tī Iâ-lō͘-sat-léng ê Í-sek-lia̍t lâng toā-toā hoaⁿ-hí, siú Tû-kàⁿ-choeh chhit-ji̍t kú;

Lī-bī lâng kap chè-si ji̍t-ji̍t o-ló Iâ-hô-hoa,

ēng hiáng-liāng ê ga̍k-khì o-ló Iâ-hô-hoa.Toà tī耶路撒冷ê以色列人大大歡喜,

守除酵節七日久;

利未人kap祭司日日o-ló耶和華,

用響亮ê樂器o-ló耶和華。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 22 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 22 chat 第二十二節

Hi-se-ka an-ùi it-chhè gâu ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê

Lī-bī lâng. Tùi án-ni, chèng-lâng chia̍h

choeh-iân chhit-ji̍t, hiàn siā-un-chè, koh jīn-choē

tī Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ê bīn-chêng.Hi-se-ka安慰一切gâu服事耶和華ê

利未人。Tùi án-ni,眾人食

節筵七日,獻謝恩祭,koh認罪

tī耶和華in列祖ê上帝ê面前。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 23 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 23 chat 第二十三節

Choân-hoē gī-lūn

beh koh siú-choeh chhit-ji̍t.

Tùi án-ni, hoaⁿ-hí koh siú chhit-ji̍t.全會議論

beh koh守節七日。

Tùi án-ni,歡喜koh守七日。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 24 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 24 chat 第二十四節

In-ūi Iû-tāi ông Hi-se-ka sàng hoē-chiòng gû-káng

chi̍t-chheng chiah, iûⁿ chhit-chheng chiah,

choè chè-mi̍h. chèng siú-léng iā sàng hoē-chiòng

gû-káng chi̍t-chheng chiah, iûⁿ chi̍t-bān chiah.

Koh choē-choē chè-si ka-kī chheng-khì.因為猶大王Hi-se-ka送會眾牛káng

一千隻,羊七千隻,

做祭物。眾首領也送會眾

牛káng一千隻,羊一萬隻。

Koh choē-choē祭司家己清氣。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 25 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 25 chat 第二十五節

Iû-tāi hoē-chiòng kap chè-si Lī-bī lâng,

kap hiah ê tùi Í-sek-lia̍t lâi ê hoē-chiòng,

í-ki̍p hiah ê tùi Í-sek-lia̍t toē lâi ê chhut-goā lâng,

kap khiā-khí tī Iû-tāi ê chhut-goā lâng,

lóng hoaⁿ-hí khoài-lo̍k.猶大會眾kap祭司利未人,

kap hiah-ê tùi以色列來ê會眾,

以及hiah-ê tùi以色列地來ê出外人,

kap khiā起tī猶大ê出外人,

lóng歡喜快樂。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 26 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 26 chat 第二十六節

Tùi án-ni, tī Iâ-lō͘-sat-léng toā hoaⁿ-hí, in-ūi

tùi Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn

ê sî, tī Iâ-lō͘-sat-léng bē-bat ū án-ni.Tùi án-ni,tī耶路撒冷大歡喜,因為

tùi以色列王大衛ê kiáⁿ所羅門

ê時,tī耶路撒冷bē-bat有án-ni。

le k t i ch ii ii chronicles t sa cha p chiu t 27 chat
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》II ChroniclesTē saⁿ-cha̍p chiuⁿ 第三十章 Tē 27 chat 第二十七節

Hit-sî chè-si Lī-bī lâng khí-lâi, kā peh-sìⁿ

chiok-hok; in ê siaⁿ tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ,

in ê kî-tó thàu-kàu I khiā-khí ê sèng-só͘,

kàu tī thiⁿ--nih.Hit時祭司利未人起來,kā百姓

祝福;in ê聲得tio̍h聽見,

in ê祈禱透到伊khiā起ê聖所,

到tī天裡。