slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WP.3 Improvement and development of regulations for DL in HE in WB countries Milena Stankovi ć PowerPoint Presentation
Download Presentation
WP.3 Improvement and development of regulations for DL in HE in WB countries Milena Stankovi ć

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

WP.3 Improvement and development of regulations for DL in HE in WB countries Milena Stankovi ć - PowerPoint PPT Presentation

mckenzie-reed
88 Views
Download Presentation

WP.3 Improvement and development of regulations for DL in HE in WB countries Milena Stankovi ć

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WP.3 Improvement and development of regulations for DL in HE in WB countries MilenaStanković Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet Predstavljanje TEMPUS projekta DL@WeB

  2. Aktivnost 3.2 • Aktivnost koja se odnosinaizmenu standardazaakreditacijustudijskihprogramakoji se realizujuučenjemnadaljinu. • Polazni dokumenti: • STANDARD 12 - UČENJE NA DALJINU, u okvirustandardazaakreditacijustudijskihprograma. • Recenzentski formular za akreditaciju za akreditaciju studijskih programa koji se realizuju učenjem na daljinu • Preporuke za pripremu materijala za akreditaciju studijskih programa koji se realizuju učenjem na daljinu U Makedoniji i Crnoj gori ne postoje dokumenti kojima se raguliše akreditacija studijskih programa koji se realizuju učenjem na daljinu 2nd Coordination project meeting

  3. Aktivnost 3.3 • U okviru ove a cilj je da se pripremi dokument koji će sadržati preporuke za organizaciju i realizaciju studijskih programa na daljinu na nivou institucija/ustanova visokog obrazovanja. • Okvirnisadržajdokumenta: • Uvod, terminološkeodrednice • Potrebnainfrastruktura (prostorna, tehnička,... ) zaorganizacijuirealizaciju DL studijskihprograma • Priprema nastavnih mateijala, nastavne metode • Organizacija korisničke podrške • Nastavničke kompetencije • Administracija (uključivanje u jedinstveni informacioni sistem ustanove -formiranje studentskih dosijea, admistriranje predispitnih obaveza i ispita, itd.) • Uslovi upisa • Način ocenjivanja 2nd Coordination project meeting

  4. Aktivnost 3.3 – kvalitet DL programa • Po zavrsetkuove faze, radnagrupatrebadaproizvededokumenatsapreporukamakako se izvodiinstitucionalni QA zavisokoškolskeinstitucijekoje nude učenjenadaljinu (u principudokumenat se odnosinainstitucijekoje nude nekakvuformu e-učenja).  • S obziromdaje u našimzemljama, institucionalni QA predviđen zakonom, ali je samoizvođenjeprepuštenoinstitucijama,radnagrupaće samoponuditidokumenatsapreporukama, a institucijeće to same implementirajti u svojadokumenta, saglasnonihovimstatutimaizakonima. 2nd Coordination project meeting

  5. Struktura dokumenta • Uvod • Definicije institucionalne sistema kvaliteta (QA) • Poređenjeproceduraza QA zatradicionalnoiučenje na daljinu • Pregledstandarda koji se odnose na QA • Pregledpostojećihinstitucionalnih QA procedura u zemljamaparnteraprojektaidrugimzemaljama sarazvijenimsistemimazainstitucioalnog QA • Preporuke • Zaključci • Reference 2nd Coordination project meeting

  6. Aktivnost 3.1. • U okviruoveaktivnostitrebadabududonetidokumentikojima se izjednačavajuuslovizaprogramekoji se izvodenadaljinu u regionu. • Dogovoreno je daformalnoovidokumentibudupripremljeninakrajuaktivnostikadapredlozisvihostalihdokumentabuduusaglašeni. • Ovde bi se radiloinameđusobnompriznavanjuovihprogramašto bi vodilo ka stvaranju zajedničkih repozitorijuma sa DL kursevima i formiranju jednog yajedničkog tržišta 2nd Coordination project meeting

  7. Neki razmatraniproblemi • Opterećenje nastavnika • Kompetentnost nastavnika • Da li je potrebno tražiti formalne sertifikate o kompetentnosti • Integrisanje DL programa u celokupan sistem obrazovanja • Prenos kredita • Priynavanje eksternih Dl kurseva • Ocenjivanje u okviru DL programa • Sistem kvaliteta DL programa • Upitnici za anketiranje studenata • Upitnici za anketiranje nastavnika 2nd Coordination project meeting