
Download
1 / 46

Baøi 3 - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

. Baøi 3. QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ (2 tieát). MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC. Hoïc baøi naøy seõ giuùp cho hoïc sinh hieåu ñöôïc : 1.- Noäi dung cô baûn cuûa quy luaät giaù trò 2.- Vai troø vaø taùc ñoäng cuûa QLGT trong LTHH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Baøi 3' - mayten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Baøi 3

QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ TRONG SAÛN XUAÁT

VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ

(2 tieát)


MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

Hoïc baøi naøy seõ giuùp cho hoïc sinh hieåu ñöôïc :

1.- Noäi dung cô baûn cuûa quy luaät giaù trò

2.- Vai troø vaø taùc ñoäng cuûa QLGT trong LTHH

3.- Tình hình saûn xuaát vaø thò tröôøng, qua ñoù

thaáy ñöôïc noäi dung vaø söï taùc ñoäng cuûa QLGT

4.- Vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà QLGT vaøo vieäc

lyù giaûi nhöõng bieán ñoäng cuûa haøng hoùa vaø giaù caû

trong SX vaø LTHH


NOÄI DUNG BAØI HOÏC

II.-

NOÄI DUNG

CUÛA QUY LUAÄT

GIAÙ TRÒ

I.-

TÍNH KHAÙCH QUAN

CUÛA QUY LUAÄT

GIAÙ TRÒ

III.-

TAÙC ÑOÄNG

CUÛA QUY LUAÄT

GIAÙ TRÒ

IV.-

VAÄN DUÏNG

QUY LUAÄT

GIAÙ TRÒ


I- TÍNH KHAÙCH QUAN CUÛA

QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ :

Giaù xaêng daàu hieän nay taêng leân hay giaûm ñi có phải laø do yù muoán chuû quan cuûa nhaø nöôùc ta? Vì sao?


Vaäy Trong neàn SX haøng

hoa ù,quy luaät kinh teá naøo

chi phoái hoaït ñoäng cuûa

ngöôøi saûn xuaát,ngöôøi mua,

ngöôøi baùn treân thò tröôøng?

khi naøo quy luaät giaù trò

môùi xuaát hieän

quy luaät

giaù trò


I- TÍNH KHAÙCH QUAN CUÛA

QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ :

* ÔÛ ñaâu coù saûn xuaát ,

kinh doanh thì coù

quy luaät giaù trò

* Khoâng phuï thuoäc vaøo

yù chí con ngöôøi

Quy luaät giaù trò

mang tính khaùch quan


II.- NOÄI DUNG CUÛA QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ

Saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù phaûi

döïa vaøo yeáu toá naøo quyeát ñònh?

Caên cöù vaøo ñaâu ñeå bieát caùi aùo coù giaù trò hôn ñoâi giaày hay ngöôïc laïi ?


Thôøi gian

lao ñoäng xaõ hoäi

caàn thieát

?

Vaäy thôøi gian

lao ñoäng xaõ hoäi

caàn thieát laø gì?


Thôøi gian LÑ xaõ hoäi

caàn thieátñeå SX haøng

hoaù laø thôøi gian caàn

thieát cho baát cöù lao

ñoäng naøo tieán haønh

vôùi moät trình ñoä thaønh thaïo trung bình vaø moät cöôøng ñoä trung bình trong nhöõng ñieàu kieän trung bình so vôùi hoaøn caûnh xaõ hoäi nhaát ñònh


Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò ñöôïc bieåu hieän ôû ñaâu?

Trong saûn xuaát

Trong löu thoâng


hieän ôû ñaâu?

Bieåu hieän quy luaät giaù trò

Trong

saûn xuaát

Moät

Haøng Hoaù

1, 2, 3 Thôøi gian

lao ñoäng caù bieät

Thôøi gian lao ñoäng

xaõ hoäi caàn thieát

1

2

3


Nhieàu hieän ôû ñaâu?

Haøng Hoaù

Trong

saûn xuaát

Thôøi gian

Toång TGLÑCB

= toång TGLÑXHCT

Trong moãi

tröôøng hôïp coù

ñieàu gì xaûy ra?

Toång TGLÑCB

> toång TGLÑXHCT

Toång TGLÑCB

< toång TGLÑXHCT


TH1: hieän ôû ñaâu?Phuø hôïp yeâu caàu cuûa quy luaät giaù trò neân coù taùc duïng goùp phaàn caân ñoái vaø oån ñònh thò tröôøng.

TH2:Vi phaïm quy luaät giaù trò neân daãn ñeán hieän töôïng thöøa haøng hoaù treân thò tröôøng.

TH3:Vi phaïm quy luaät giaù trò neân daãn ñeán hieän töôïng thieáu haøng hoaù treân thò tröôøng.


hieän ôû ñaâu?

Keát luaän

Trong saûn xuaát , quy luaät giaù trò

yeâu caàu ngöôøi saûn xuaát töøng haøng hoaù

hay saûn xuaát toång haøng hoa ùphaûi

phuø hôïp vôùi toångTGLÑXH caàn thieát.


Trong löu thoâng: hieän ôû ñaâu?

trao ñoåi

Haøng hoaù A

Haøng hoaù B

döïa treân

Thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát hay

nguyeân taéc ngang giaù

2 giôø

2 giôø


hieän ôû ñaâu?

Ñieàu ñoù coù nghóa laø: TGLÑXH caàn thieát

ñeå saûn xuaát haøng hoaù A = TGLÑXH

caàn thieát saûn xuaát haøng hoaù B .

Noùi caùch khaùc : trao ñoåi haøng hoaù phaûi

döïa theo nguyeân taéc ngang giaù.


Chöông Trình GDCD 11 – Saùch giaùo khoa thí ñieåm. hieän ôû ñaâu?PHAÀN MOÄT – COÂNG DAÂN VÔÙI KINH TEÁ.

Thöïc hieän : NGUYEÃN THÒ PHÖÔNG. (Lôùp 4B).

2.Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò

Nokia6280

Giaù trò:5.850.000

1 thaùng sau coøn:5.000.000

Vaøng caùch ñaây 1 naêm chæ coù 850.000VNÑ/chæ

Vaøng ngaøy nay 1.350.000VNÑ/chæ


Haøng hoaù ñöôïc trao ñoåi theo hieän ôû ñaâu?

nguyeân taéc ngang giaù.

Nhöng treân thò tröôøng, giaù caû

haøng hoaù coøn chòu aûnh höôûng

cuûa caùc nhaân toá khaùc ñoù laø

nhaân toá naøo?

?

Giaù trò

haøng hoaù

Caïnh

tranh

Cung

caàu


hieän ôû ñaâu?

?

Em suy nghæ gì

veà sô ñoà sau

Theo em caùc

nhaân toá ñoù

coù laøm

aûnh höôûng

ñeán giaù caû

khoâng?

Gía caû

TGLÑXHCT


hieän ôû ñaâu?

Nhaän xeùt

  • Giaù caû cuûa moät haøng hoaù coù theå baùn cao hoaëc thaáp , nhöng bao giôø cuõng phaûi xoay quanh truïc giaù trò haøng hoaù.

  • - Söï vaän ñoäng cuûa giaù caû xoay quanh truïc giaù trò haøng hoaù chính laø cô cheá hoaït ñoäng cuûa quy luaät giaù trò.


BAØI TAÄP hieän ôû ñaâu?

1

Trong löu thoâng ,vieäc trao ñoåi giöõa hai haøng hoùa A vaø B phaûi döïa treân cô sôû naøo ?

a - Thôøi gian lao ñoäng caù bieät

b - Thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát

c - Caû a vaø b ñeàu ñuùng

d.- Caû a vaø b sai

ÑAÙP AÙN : B


BAØI TAÄP hieän ôû ñaâu?

2

Caùc nhaø saûn xuaát xe hôi Nhaät baûn coù chieán löôïc saûn phaåm chaát löôïng 8/10 so vôùi xe cuûa Mó nhöng gía chæ baèng moät nöûa .Ñieàu naøy chòu aûnh höôûng cuûa quy luaät naøo ?

a. Quy luaät giaù trò c . Quy luaät caïnh tranh

b. Quy luaät cung - caàu d. Caû ba quy luaät

Ñaùp aùn : D


Ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hieän ôû ñaâu?

hoaù,dòch vuï thoâng qua söï bieán ñoäng

cuûa giaù caû.

Taùc ñoäng

cuûa

quy luaät

giaù trò

Kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt

trieån vaø naêng xuaát lao ñoäng xaõ hoäi

taêng leân.

Phaân hoaù ngöôøi saûn xuaát thaønh

giaøu-ngheøo


hieän ôû ñaâu?

1.- Ñieàu tieát saûn xuaát vaø

löu thoânghaøng hoaù

Phaân phoái laïi caùc yeáu toá

TLSX vaø SLÑ töø ngaønh

SX naøy sang ngaønh SX

khaùc

Phaân phoái laïi nguoàn haøng

Töø nôi naøy sang nôi khaùc

Töø maët haøng naøy sang maët

haøng khaùc theo höôùng töø

nôi laõi ít sang laõi nhieàu

Thoâng qua söï bieán ñoäng cuûa

giaù caû haøng hoaù treân thò tröôøng


hieän ôû ñaâu?

2.- Kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån

Vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân

Ñieàu kieän khaùc nhau

Haøng hoaù

SX

Giaù trò caù bieät

khaùc nhau

Mua baùn, trao ñoåi

Ñöa ra

thò tröôøng

Theo giaù trò

xaõ hoäi


Caûi tieán kyõ thuaät hieän ôû ñaâu?


Maùy haùt hieän ôû ñaâu?

Ñieän thoaïi


hieän ôû ñaâu?

Ñieàu naøy giuùp ta

ruùt ra keát luaän gì

trong vieäc saûn xuaát

Caûi tieán kyõ thuaät, naâng cao tay ngheà

ngöôøi lao ñoäng. Hôïp lyù hoaù saûn xuaát,

thöïc haønh tieát kieäm trong saûn xuaát.

Giaù trò caù bieät cuûa haøng hoaù < giaù trò

xaõ hoäi cuûa haøng hoaù.


3.- Thöïc hieän söï löïa choïn töï nhieân vaø phaân hoaù

giaøu ngheøo giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù

?

Taïi sao noùi taùc ñoäng

naøy laø keát quaû cuûa

2 quaù trình

taùc ñoäng treân


Döôùi taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò: phaân hoaù

Ñieàu kieän thuaän lôïi

Khaû naêng ñoåi môùi KT-CN

Ngöôøi saûn xuaát coù:

Hôïp lí hoaù saûn xuaát

Tính naêng ñoäng

Khaû naêng naém baét quan heä cung-caàu

Thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän vaø ngaøy caøng giaøu leân.

  • Ngöôïc laïi,nhöõng ngöôøi khoâng ñaùp öùng ñöôïc caùc ñieàu treân seõ bò thua loã,thu heïp saûn xuaát,thaäm chí bò phaù saûn trôû thaønh ngöôøi ngheøo.


oâi!thua roài phaân hoaù

Chieán thaéng!


Phaân hoaù phaân hoaù

giaøu

ngheøo


Öùng duïng thaønh töïu cuûa khoa hoïc – kó thuaät

vaøo trong saûn xuaát  naâng cao naêng xuaát


thuaät

IV.- VAÄN DUÏNG QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ

1.- Vôùi Nhaø nöôùc

Ñoåi môùi neàn kinh teá

nöôùc ta thoâng qua xaây

döïng vaø phaùt trieån moâ

hình kinh teá thò tröôøng

ñònh höôùng xaõ hoäi chuû

nghóa.Thöïc hieän cheá

ñoä moät giaù, moät thò

tröôøng thoáng nhaát trong

caû nöôùc vaø môû cöûa vôùi

thò tröôøng nöôùc ngoøai.

Quoác Hoäi hoïp baøn veà

ñöôøng loái phaùt trieån KT


thuaät

-Ban haønh vaø söû duïng phaùp luaät

-Caùc chính saùch kinh teá

-Caùc chính saùch xaõ hoäi

-Baèng thöïc löïc kinh teá cuûa mình

Bieän

phaùp

Ñieàu tieát thò tröôøng

Haïn cheá

tieâu cöïc

Phaùt huy

maët tích

cöïc


a thuaät) Veà phía nhaø nöôùc:

Giaù vaøng

Giaù xaêng daàu


chôï thuaät

Sieâu thò

Thoáng nhaát veà giaù caû


Hôïp taùc quoác teá thuaät

Nhaäp haøng hoaù


a thuaät) Veà phía nhaø nöôùc:

  • Ban haønh vaø söû duïng phaùp luaät, caùc chính saùch kinh teá ñeå thuùc ñaåy phaùt trieån saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù,oån ñònh vaø naâng cao ñôøi soáng cuûa nhaân daân ôû nöôùc ta.

  • Thöïc thi caù chính saùch xaõ hoäi vaø söû duïng thöïc löïc kinh teá cuûa nhaø nöôùc,ñeå ñieàu tieát thò tröôøng nhaèm haïn cheá söï phaân hoaù giaøu-ngheøo cuøng nhöõng tieâu cöïc xaõ hoäi khaùc hieän nay.


thuaät

2.- Vôùi Coâng daân

Ñieàu chænh, chuyeån dòch

cô caáu saûn xuaát,maët haøng,

sao cho phuø hôïp

Giaûm chi phí

trong SX vaø

löu thoâng HH

Caûi tieán kyõ thuaät,

coâng ngheä, hôïp lyù hoaù

cô caáu SX


Saûn xuaát keïo thuaät

Saûn xuaát söõa

Troàng thôm

troàng luùa


Caàu hieän ñaïi thuaät

Caàu caây

Thuaän lôïi cho vieäc löu thoâng haøng hoaù


Söû duïng traâu thuaät

Maùy hieän ñaïi

Söùc lao ñoäng

Söùc cuûa maùy moùc


Cuõng coá thuaät

1. Muïc ñích cuûa ngöôøi saûn xuaát kinh doanh laø?

NHUAÄN

LÔÏI

2. Ñaây laø caùch maø doanh nghieäp aùp duïng ñeå taêng naêng suaát lao ñoäng .

Caûi

Tieán

Khoa

Hoïc

Kyû

Thuaät


3. Trao ñoåi haøng hoùa treân thò tröôûng theo nguyeân taéc naøo

Ngang

Giaù

4. Moät trong nhöõng taùc ñoäng mang tính tieâu cöïc cuûa quy luaät giaù trò

Phaân

Hoùa

Giaøu

Ngheøo

5. Ñaây laø moät hieän töôïng xaûy ra giöõa caùc nhaø saûn xuaát vôùi nhau

Caïnh

Tranh


DAËN nguyeân taéc naøo

DOØ

Laøm caùc baøi taäp

trong SGK

Xem tröôùc baøi 4

Toå 1 chuaån bò tieåu phaåm


ad