PRAWA
Download
1 / 27

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Gimnazjum im. ks . abp . Leona Wałęgi w Moszczenicy - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Gimnazjum im. ks . abp . Leona Wałęgi w Moszczenicy. UCZEŃ MA PRAWO:. UCZEŃ MA PRAWO:. Do wła ś ciwego procesu kształcenia Do z dobywa nia wiedz y i j ej poszerza nia. UCZEŃ MA PRAWO :. Rozwija ć swoje z ainteresowania , talenty , pogł ę bia ć wiedz ę.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Gimnazjum im. ks . abp . Leona Wałęgi w Moszczenicy ' - maya-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Gimnazjumim. ks. abp. Leona Wałęgi

w Moszczenicy


UCZEŃMA PRAWO:


UCZEŃ MA PRAWO:

 • Do właściwego procesu kształcenia

 • Do zdobywania wiedzy i jej poszerzania


UCZEŃ MA PRAWO:

Rozwijaćswojezainteresowania,talenty,pogłębiaćwiedzę.


 • Do poszanowaniaswojejgodnościosobistej, życzliwegoipodmiotowegotraktowaniaprzeznauczycieli , pracownikówszkołyikolegów.

 • Do ochronyprzedformamiprzemocyfizycznejipsychicznej.

UCZEŃ MA PRAWO:


UCZEŃ MA PRAWO:

Do opiekiwychowawczej

i zapewnionychwarunkówbezpieczeństwa

w czasiezajęć,przerw i form wyjazdowych

B H P


UCZEŃ MA PRAWO:

Wpływać na życie szkoły przez działalność samorządową

oraz zrzeszać się

w organizacjach działających

w szkole.


UCZEŃ MA PRAWO:

 • Informować wychowawcę, pedagoga, nauczycieli i dyrektora o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych i materialnych.

 • Uzyskać pomoc psychologiczno - pedagogiczną.


UCZEŃ MA PRAWO:

Korzystaćz pomocy materialnej doraźnej lub stypendium


UCZEŃ MA PRAWO:

Do pomocy w przypadku trudności w nauce

nie wynikających z winy ucznia.


UCZEŃ MA PRAWO:

Prezentować swój dorobek wykraczający poza ramy programu szkolnego


UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • Sprawiedliwej,

 • jawnej,

 • obiektywnej,

 • przeprowadzanej na bieżąco

 • oceny swego stanu wiedzy i umiejętności


UCZEŃ MA PRAWO:

Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.


UCZEŃ MA PRAWO:

Korzystaćz pomieszczeń szkolnych, biblioteki, sprzętów, pomocy naukowych

w czasie zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych


UCZEŃ MA PRAWO:

Do prywatności polegającej na zakazie przeszukania ucznia, o ile nie ma uzasadnionych podejrzeń, że rzeczy posiadane przez ucznia stanowią zagrożenia dla innych lub pochodzą z kradzieży.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

- Poprawnie zachowywać się na terenie szkoły i w środowisku.- Szanować godność innych.

- Przestrzegać kultury współżycia w zespole.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

P r z e s t r z e g a ć:

 • Zarządzeń dyrektora

 • Postanowień zawartych w statucie szkoły

 • Regulaminów szkolnych

 • Przepisów bezpieczeństwa

 • Zasad współżycia w zespole


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Kulturalnie zachowywać się w szkole w stosunku

do kolegów, nauczycieli pracowników szkoły.Używać właściwego języka.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Szanować przekonania , wypowiedzi i poglądy innych.

Uznawać godność i wolność osobistą innych.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Być czysto, schludnie ubranym, nosić strój sportowy na zajęciawych. fiz.

i zajęcia pozalekcyjne sportowe


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Przebywać na terenie szkoły

w czasie zajęć lekcyjnych, przerw.

Bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela

i pracownika szkoły.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Godnie reprezentować szkołę.

Podkreślać strojem galowym udział w świętach państwowych i szkolnych.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.Dbać o sprzęt, pomoce, urządzenia szkolne i sportowe.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Korzystać z szatni szkolnych. Pozostawiać okrycia wierzchnie

w szatniach. Chodzić

w czystym obuwiu zmiennym.


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

Nie przynosić do szkoły cennych przedmiotów, szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności.


ad