Patientfokuserad v rd hur g r vi
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Patientfokuserad vård - hur gör vi?. Skånes universitetssjukhus i Lund 3 mars 2011 Birgitta Eriksson birgitta.eriksson@socialstyrelsen.se. God vård. Vad är patientfokuserad vård?. Respekt för patientens värderingar, preferenser och specifika behov. Samordnad och integrerad vård.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - may-stein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Patientfokuserad v rd hur g r vi
Patientfokuserad vård- hur gör vi?

Skånes universitetssjukhus i Lund 3 mars 2011

Birgitta Eriksson

birgitta.eriksson@socialstyrelsen.seVad r patientfokuserad v rd
Vad är patientfokuserad vård?

 • Respekt för patientens värderingar, preferenser och specifika behov.

 • Samordnad och integrerad vård.

 • Information, kommunikation och utbildning.

 • Fysiskt och känslomässigt stöd.

 • Engagemang från familj och vänner.

  Källa: Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm


Citat fr n ung man
Citat från ung man

 • ”Patientfokuserad vård betyder att jag ska stå i centrum av vårdprocessen. Det ska yttra sig i ett genuint intresse inte bara i min sjukdom utan också i hur den påverkar mig som person. Att vara patient måste ju vara mer än bara mina symtom?”

  Källa: ”Bra kan bli bättre - Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 i sammandrag”Men vad ska b r och kan man g ra
Men vad ska, bör och kan grundläggande man göra ?


Syftet r att
Syftet är att grundläggande

 • ge en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och andra regelverk.

 • underlätta tillämpningen så att den blir mer enhetlig över landet.

 • ge underlag till och stimulera diskussioner och förbättringsarbete.

  ”En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker förebyggs.”


M lgrupper
Målgrupper grundläggande

 • Huvudmän/vårdgivare

 • Verksamhetschefer

 • Hälso- och sjukvårdspersonal

 • Andra som ansvarar för och arbetar med information till patienter och närstående, bland annat informatörer i landsting, kommuner och ute i verksamheten.


Vilken lagstiftning ing r
Vilken lagstiftning ingår? grundläggande

 • hälso- och sjukvårdslagen

 • tandvårdslagen

 • patientsäkerhetslagen

 • lagen om psykiatrisk tvångsvård

 • lagen om rättspsykiatrisk vård

 • smittskyddslagen

 • socialtjänstlagen

 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 • patientdatalagen

 • offentlighets- och sekretesslagen

 • lagen om patientnämndsverksamhet

 • patientskadelagen

 • förvaltningslagen, diskrimineringslagen, föräldrabalken, tryckfrihetsförordningen med flera


Avgr nsning
Avgränsning grundläggande

 • Patientens rätt till ett jämlikt och respektfullt bemötande, självbestämmande, delaktighet och kontinuitet.

 • Vårdens skyldighet att ge patienten

  - individuellt anpassad information,

  - möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ,

  - möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning,

  - information om kostnaden (tandvården).

 • Kontinuitet och samordning. Skyldigheten att utse en fast vårdkontakt.

 • Skyldigheter och rättigheter vid journalföring.

 • Information vid vårdskador och möjligheterna att klaga och få ersättning.


Men ocks lite om
Men också lite om... grundläggande

 • Etiska dilemman.

 • Internet.

 • Kvalitetsindikatorer och uppföljning.


M lgruppernas olika ansvar f r information och delaktighet
Målgruppernas olika ansvar grundläggande för information och delaktighet

Det är viktigt att ledningssystemen innehåller

 • mål och direktiv (vårdgivarens ansvar)

 • dokumenterade rutiner (verksamhetschefens ansvar)

 • och att rutinerna tillämpas (personalen) och att verksamheten följs upp och analyseras (vårdgivare och verksamhetschef)


Sosfs 2005 12
SOSFS 2005:12 grundläggande

 • Ansvarsfördelningen

 • Områden

  - Bemötande

  - Samverkan och samarbete

  - Kompetens


Sj lvbest mmande
Självbestämmande grundläggande

 • Olika former av samtycke

 • Barns rätt att bestämma – Meddelandeblad nr 7/2010

 • Särskilt stöd till vissa barn under 18 år – Meddelandeblad nr 4/2010

 • Personer med nedsatt autonomi


Individuellt anpassad information om vad
Individuellt anpassad information – om vad? grundläggande

 • hälsotillståndet

 • de metoder för undersökning, vård och behandling som finns

 • möjligheterna att välja vårdgivare och utförare inom den offentliga finansierade hälso- och sjukvården

 • vårdgarantin


Individuell anpassning
Individuell anpassning grundläggande

 • Ålder, mognad och erfarenhet

 • Kognitiv förmåga

 • Hälsotillståndet

 • Funktionsnedsättning

 • Kultur och språk

 • Nationella minoriteter – Meddelandeblad nr 5/2010


Val av behandlingsalternativ
Val av behandlingsalternativ grundläggande

 • Vad säger lagen?

 • Vad har regeringen sagt i förarbeten?

 • Inskränkningar i valfriheten

 • Det medicinska ansvaret – patientens självbestämmande


F rnyad medicinsk bed mning
Förnyad medicinsk bedömning grundläggande

 • Livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada

 • och om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för patientens framtida livskvalitet.


Kontinuitet och samordning
Kontinuitet och samordning grundläggande

 • Fast vårdkontakt

 • Samverkan vid in- och utskrivning

 • Samordning av individuell plan

 • Samordning av habilitering och rehabilitering


Journalf ring sekretess och informationss kerhet
Journalföring, sekretess och informationssäkerhet grundläggande

 • Syftet med journalföring

 • Språket

 • Avvikande mening, rättelse, journalförstöring

 • Sammanhållen journalföring

 • Rätten att ta del av sin journal

 • Skyddet för patienten – sekretessen


Bra att veta om patients kerhetslagen
Bra att veta om patientsäkerhetslagen grundläggande

 • Trädde i kraft den 1 januari 2011.

 • Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område upphörde.

 • Bestämmelser om bland annat individuellt anpassad information, möjlighet att välja behandlingsalternativ, att få förnyad medicinsk bedömning samt tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård finns nu i patientsäkerhetslagen.


Skyldighet att informera patienter som drabbats av v rdskada
Skyldighet att informera patienter som drabbats av vårdskada

Vårdgivaren ska snarast informera patienten om

 • att det inträffat en händelse som medfört vårdskada

 • vilka åtgärder vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen

 • möjligheten att anmäla klagomål till Socialstyrelsen

 • möjlighet att begära ersättning enligt patientskadelagen eller läkemedelsförsäkringen

 • patientnämndernas verksamhet.

  (3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen)


En v linformerad patient
En välinformerad patient vårdskada

 • ”Är trygg och med i det som sker.”

 • ”Kan tillgodogöra sig innebörden av informationen och kan föreställa sig konsekvenserna av olika behandlingar och eventuella risker.”

 • ”Har tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till olika alternativ och inser vad som krävs av egen medverkan.”

 • ”Har fått en dialog som bygger på en öppen och lyhörd kommunikation där individen känner sig respekterad och tagen på allvar.”


Budskap
Budskap vårdskada

 • Bemötande och kommunikation är en viktig del i kvalitetsledningssystemen.

 • Brister i kommunikationen är en patientsäkerhetsrisk.

 • Kommunikation är en del iall behandling och vård.

 • Alla kontakter med personer som söker vård eller är patienter ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet.

 • Kunskap, förståelse och insikt är förutsättningar för att patienten ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen vård och behandling.

 • Kommunikation måste få ta tid – och ses över tid.

 • Det är ett gemensamt ansvar att behandling och vård når avsedda resultat/mål...

 • ...men hälso- och sjukvården får inte lägga över beslutsansvar på patienten i så hög grad att det äventyrar den trygghet och sakkunniga hjälp som hälso- och sjukvården ska ansvara för. Patienten måste få hjälp att värdera olika behandlingsalternativ och risker.


Mer information
Mer information vårdskada

 • Handboken http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-7/

 • Frågor och svar kopplade till handboken på http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/dinskyldighetattinformeraochgo

 • Patientsäkerhet http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet

 • Sjukvårdsrådgivningen www.1177.se

 • Nationell Patientenkät www.indikator.org/publik


Patientfokuserad v rd hur g r vi

Jag tar gärna vårdskada

emot synpunkter och svarar på frågor

både nu och senare.

birgitta.eriksson@socialstyrelsen.se

tel. 075-247 30 85


Patienthandbok om patients kerhet ett kunskapsunderlag f r patientens medverkan till s ker v rd
Patienthandbok vårdskadaom patientsäkerhet- ett kunskapsunderlag för patientens medverkan till säker vård

Regeringsuppdrag nära kopplat till bestämmelsen att

”Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i säkerhetsarbetet. (3 kap. 4 § patientsäkerhetslagen)


Projektets m l
Projektets mål vårdskada

 • Primärt: Ta fram kunskapsunderlag och konkret stöd för patientens medverkan i patient-säkerhetsarbetet.

 • Sekundärt: Förbättra kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.


M lgrupper1
Målgrupper vårdskada

 • Patienter inom primärvård och specialistsjukvård.

 • Vissa patienter inom tandvården.


Avgr nsning1
Avgränsning vårdskada

 • Diagnosövergripande och av generellt värde för patientens medverkan.

 • Innehållet ska vara väsentligt och till konkret hjälp för patientens delaktighet .

 • Hänvisningar till annan information av betydelse för säkerhet och delaktighet i vården.


Exempel p inneh ll
Exempel på innehåll vårdskada

 • Vanliga risker i vården som patienten kan medverka till att förebygga.

 • Exempel på frågor man kan ställa respektive frågor man kan få under olika delar av ett vårdförlopp.

 • Fakta om vårdens skyldigheter och patientens rätt.

 • Vart man kan vända sig med synpunkter, klagomål m.m.

 • Möjligheter att göra egna anteckningar.


Huvudrubriker
Huvudrubriker vårdskada

 • Samtal

 • Undersökning

 • Behandling

 • Uppföljning

 • Lagar och regler

 • Mer information

 • Egna anteckningar


Organisation och arbetss tt
Organisation och arbetssätt vårdskada

 • Arbetsgrupp som nära samarbetar med SKL:s projekt ”Bättre patientmedverkan i patient-säkerhetsarbete” och Inera AB:s utveckling av 1177.se.

 • Referensgrupp med representanter för berörda organisationer.

 • Olika former av avstämningar med berörda organisationer.

 • Fokusgrupper – patienter och personal.

 • Test av en pilotversion på olika enheter.


Tidplan
Tidplan vårdskada

 • En första testversion klar 4 mars 2011.

 • Test av pilotversionen under mars 2011.

 • Slutversion klar att distribuera 1 juli 2011.

 • Mer aktiv introduktion efter sommaren.

 • Första utvärdering 2012.

 • Önskemål att fortlöpande kunna följa spridning och användning genom frågor i Nationell Patientenkät.


Patientfokuserad v rd hur g r vi

Jag tar gärna vårdskada

emot synpunkter och svarar på frågor

både nu och senare.

birgitta.eriksson@socialstyrelsen.se

tel. 075-247 30 85


ad