nvo loma pa vald b 30 07 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NVO loma pašvaldībā 30.07.2013. PowerPoint Presentation
Download Presentation
NVO loma pašvaldībā 30.07.2013.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

NVO loma pašvaldībā 30.07.2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

NVO loma pašvaldībā 30.07.2013. 4 administratīvās teritorijas – Sigulda, Siguldas, Allažu un Mores pagasti; Iedzīvotāji – 18178; 6 vispārizglītojošās skolas; 4 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, Allažu un Mores pagastos PII grupiņas pie skolas, 2 privātās PII. Siguldas novads.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NVO loma pašvaldībā 30.07.2013.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
siguldas novads

4 administratīvās teritorijas – Sigulda, Siguldas, Allažu un Mores pagasti;

Iedzīvotāji – 18178;

6 vispārizglītojošās skolas;

4 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, Allažu un Mores pagastos PII grupiņas pie skolas, 2 privātās PII.

Siguldas novads
pakalpojumu sniedz ji siguldas novad

Dienas centrs – centrs, kurā darbojas 23 nevalstiskās

organizācijas

Ģimenes atbalsta centrs – sociālais darbs ar ģimenēm un

bērniem

Mores pamatskola– izglītības iestāde, kurā ir 4 speciālās

izglītības klases

Aicinājums Tev - biedrība personām (pieaugušajiem) ar

invaliditāti

Saulespuķe – dienas centrs personām ar garīga rakstura

traucējumiem

Gaismiņas – sociālās aprūpes centrs (pašvaldības iestāde)

Saullēkts - sociālās aprūpes centrs (privātā iestāde)

Cerību spārni– biedrība bērniem un jauniešiem ar invaliditāti

Pakalpojumu sniedzēji Siguldas novadā
siguldas novada pa vald bas soci l dienesta dienas centrs

Dienas centrs ir institūcija, kas sniedz bezmaksas sociālos pakalpojumus un nodrošina ar telpām sabiedriskās organizācijas ar mērķi, dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, risināt problēmas un saglabāt viņiem tik ierasto vidi, veidot sociālo atbalsta tīklu.

Siguldas novada pašvaldības sociālā dienesta dienas centrs
dienas centra sadarb bas organiz cijas

Pensionāru biedrība Sigulda;

 • Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas nodaļa;
 • Latvijas Diabēta asociācijas Siguldas nodaļa;
 • Dāmu klubs “Madaras”;
 • Vingrošanas klubiņš “Mundras”;
 • Invalīdu sporta atbalsta grupa;
 • Austrijas draugu kopa;
 • Siguldas – Štūres draudzības biedrība;
 • Tradīciju klubs “Saknes un atvases”;
 • Latvijas Nacionālās Karavīru biedrības Siguldas nodaļa;
DIENAS CENTRA SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS
dienas centra sadarb bas organiz cijas1

Daugavas Vanagi Latvijā Siguldas nodaļa;

 • Daugavas Vanagi Latvijā Centra nodaļa;
 • Šaha senioru klubs;
 • Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas nodaļa;
 • Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas pagasta nodaļa;
 • Latvijas Sarkanā Krusta Mores pagasta nodaļa;
 • Siguldas pagasta Pensionāru padome;
 • Mores pagasta pensionāru apvienība;
DIENAS CENTRA SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS
dienas centra sadarb bas organiz cijas2

Al-Anon atbalsta grupa līdzatkarīgajiem;

 • Anonīmo alkoholiķu atbalsta grupa;
 • Veselības klubs ”Korallis”;
 • Allažu pensionāru apvienība;
 • Māmiņu klubs;
 • Izglītojošās un radošās attīstības biedrība «Diadēma»;
 • Hobiju parks – rokdarbu studija un teātra studija;
DIENAS CENTRA SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS
nvo sadarb ba

Koordinācijas padome;

 • Līdzdalība novada attīstības plāna un citu plānošanas dokumentu izstrādē;
 • Kopīgie pasākumi:
      • Pateicības diena;
      • Sporta diena;
      • Tradīciju pasākumi;
Nvo sadarbība
kas m s esam

Biedrība «Cerību spārni» ir izveidota 2003. gadā, kurā ir apvienojušās ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, kā arī atbalstītāji un speciālisti.

KAS MĒS ESAM?
misija

Biedrības darbība vērsta uz bērnu un jauniešu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, brīvā laika organizēšanu, nodarbinātības veicināšanu, izglītošanu, sociālo integrāciju un rehabilitāciju.

MISIJA
pakalpojumu pied v jums

Sociālā darbinieka konsultācijas;

 • Ārstnieciskā vingrošana;
 • Deju un kustību terapija;
 • Mākslas terapija;
 • Mūzikas terapija;
 • Smilšu terapija;
 • Gaismas teātris;
 • Logoritmika;
 • Logopēds;
 • Bērnu īslaicīgā pieskatīšana;
 • Vecāku atbalsta grupas;
 • Canisterapija;
 • Nodarbības ar zirgiem;
PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS
labdar bas tirdzniec bas centrs pogotava

Dažādu rokdarbu tehniku apmācības;

Rokdarbu tirdziņš;

Iespēja patstāvīgi darboties darbnīcās;

Dāvanu saiņošana;

Jubileju svinēšana radošā gaisotnē, pasākuma gaitā izveidojot sev dāvanu svētkos;

Šūšanas pakalpojumi, apģērbu labošana un masku izgatavošana;

Pēc individuāla pasūtījuma izgatavo – rotaļlietas, adījumus, tamborējumus, izšuvumus u.c.

Labdarības tirdzniecības centrs «pogotava»
kopiena cer bu s ta

Mērķis –

Nodrošināt kopienas biedriem – jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem pēc iespējas patstāvīgāku dzīvi atbilstoši katra spējām

Kopiena «CERĪBU SĒTA»
klientu ieguvumi

Saņems atbilstošu atbalstu;

Spēs pilnvērtīgi iekļauties sabiedrības dzīvē;

Nebūs spiesti dzīvot nošķirtā vidē;

Dzīvos atbilstoši sava vecumposma vajadzībām;

Dzīvos ģimeniskā vidē.

Uzlabos gan patstāvīgas dzīves, gan

darba vidē nepieciešamās prasmes

un iemaņas;

Klientu ieguvumi
klientu ieguvumi1

Kopienas biedri atbilstoši spējām iesaistīsies kopienas darbā un ieguldīs savas spējas un prasmes savu pamatvajadzību nodrošināšanā un patstāvīgākas dzīves veidošanā;

Paaugstināsies kopienas biedru pašapziņa;

Klientu ieguvumi
sabiedr bas ieguvumi

Tiks radītas jaunas darbavietas;

Dzīvojot kopienā kopienas biedri nav nošķirti no sabiedrības un dzīvojot kopienā gūst iemaņas sociālo kontaktu veidošanā. Tas veicina sabiedrības aizspriedumu un stereotipu mazināšanos par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Veidojot kopienas pakalpojumu sabiedrībā mazināsies diskriminējoša attieksme, vairosies tolerance un iecietība pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;

Neveidojas pasīvo labuma saņēmēju un paterētāju grupa, bet kopienas biedri atbilstoši spējām iesaistās kopienas darbā un iegulda savas spējas un prasmes savu pamatvajadzību nodrošināšanā;

Sabiedrības ieguvumi
n kotnes pl ni un iestr dnes

Kopienas «Cerību sēta» izveide:

Paveiktais:

- dāvinājumā saņemta zeme 7,2 h;

- izstrādāti ēku, zirgu staļļa, kūts un piebraucamā ceļa izveides projekti;

- š.g. septembrī tiks prezentēts Attīstības plāns;

- tiek vākti līdzekļi projekta īstenošanai;

NĀKOTNES PLĀNI UN IESTRĀDNES
kopien pl nots

Uzcelt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas;

 • Veikt lauksaimniecisko darbību – nodarboties ar lopkopību un dārzkopību kopienas iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai;
 • Izveidot specializētās darbnīcas – kokapstrādes, keramikas, šūšanas, aušanas u.c.;
 • Organizēt sociālos rehabilitācijas pakalpojumus;
Kopienā plānots
kopien pl nots1

Izveidot „Dzīvnieku sētu” un attīstīt dzīvnieku terapiju;

 • Organizēt nodarbinātības pasākumus;
 • Attīstīt sociālās uzņēmējdarbības virzienus.
Kopienā plānots
sporta iniciat vu atbalsta klubs

Ir izveidota kluba padome, kurā iesaistās konkrētu sporta virzienu iniciatori (nodaļu vadītāji) un pieredzējuši sportisti;

Iespēja darboties klubā ir personām ar invaliditāti un citiem interesentiem;

Katru piektdienu notiek sporta aktivitātes Siguldas novada Sporta skolā;

Darbības virzieni – vieglatlētika, orientēšanās un makšķerēšana.

Sporta iniciatīvu atbalsta klubs
atbalst t darba dienests

Plānots:

- izstrādāt metodisko materiālu atbalstītā darba dienesta pakalpojuma ieviešanai;

- strādāt pie sadarbības ar uzņēmējiem, apzinot iespējamās darba vietas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

- veikt personas darba spēju un interešu izzināšanu, lai piemeklētu atbilstošu nodarbošanos;

Atbalstītā darba dienests
atbalst t darba dienests1

- organizēt atbalstītā darba dienesta pakalpojumus dažādos līmeņos;

- atbalsta personu/ treneru apmācība;

Atbalstītā darba dienests