slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ประวัติความเป็นมา ศูนย์ อํานวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. ) ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ในสมัยรัฐบาลที่มี ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลา นนท์ เป็น นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง. วิสัยทัศน์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.
slide2

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ในสมัยรัฐบาลที่มี ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

slide3

วิสัยทัศน์

สนับสนุน และประสานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ใต้สันติสุข

slide4

บทบาทวิสัยทัศน์พันธกิจของ ศอ.บต.

บทบาทหน้าที่ ศอ.บต. ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗ /๒๕๔๙

 • กํากับเร่งรัด การปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา การสร้างความเป็นธรรมการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ โดยประสานการปฏิบัติกับ พตท.ในการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในพื้นที่
slide5

รวบรวม กลั่นกรอง บูรณาการและเสนอแนะการจัดทําแผนงานโครงการ และการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานเสนอต่อ กอ.รมนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน ตลอดจนการประสานติดตามประเมินผลให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

slide6

อํานวยการและประสานการปฏิบัติในการบริหารงานยุติธรรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการอํานวยความเป็นธรรมโดยการรับเรื่องราวร้องทุกขการเยียวยา และพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ

slide8
กองกิจการต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
slide9

ภารกิจงานด้านการต่างประเทศ

กองกิจการต่างประเทศ

 • ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติการต่างประเทศ
 • จัดทำคำชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาด้านสิทธิมนุษยชนต่อรายงานของคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ (SC) และคณะมนตรีความมั่นคงด้านสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ (HRC) ที่สำคัญได้แก่
slide10

รายงานขององค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty international)

 • รายงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับเด็กและความขัดแย้งทางอาวุธ (โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องเด็กมีความเกี่ยวข้องกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยเฉพาะรายงานขององค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers) และมูลนิธิความยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 • รายงานของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี
slide11

การจัดทำคำชี้แจง / รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีการต่อคดีการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจของบุคคลต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

 • ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศโลกมุสลิม อาทิ องค์กรความร่วมมืออิสลาม (OIC) องค์การ วิทยาศาสตร์ การศึกษา และวัฒนธรรมอิสลาม (ISESCO)
slide12

ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ อาทิ UNDP UNICEF

 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
slide13

ให้การต้อนรับคณะทูตต่างประเทศในการเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน ฯลฯ ) ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

 • ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อมวลชนประเทศมุสลิม
 • ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
 • ดำเนินการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ
slide14

การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซีย มีกรอบความร่วมมือต่างๆ ได้แก่

 • คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)
 • คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Committee on Joint Developement Strategy for Border Areas: JDS)
slide15

ยุทธศาสตร์ Lima Dasar๕-๕-๕ ( ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ รัฐตอนเหนือของมาเลเซีย ๕ ตลาด)

 • การสนับสนุนโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ท้องถิ่นไทย - มาเลเซีย
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการกับทีมประเทศไทยในมาเลเซีย
 • การประชุมร่วมกับคณะบริหาร สถานกงสุลใหญ่โกตา บารู และปีนัง
 • ประชุมแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านชายแดน อาทิ ปัญหา รถตู้ การเดินทางไปทำงานที่มาเลเซียโดยใช้บัตรอนุญาตผ่านแดน (border pass)
slide16

การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศอินโดนีเซียการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศอินโดนีเซีย

 • โครงการส่งนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยทุน Muhammadiyahจำนวน 150 ทุน และอยู่ในระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)
 • จัดคณะผู้แทน ศอ.บต. และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปร่วมประชุมกับทีมประเทศไทยในอินโดนีเซีย
 • หาลู่ทางร่วมมือกับอินโดนีเซีย ในการพัฒนาสินค้าฮาลาล เพื่อป้อนตลาดโลกมุสลิม
slide17

การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศตะวันอออกลางการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศตะวันอออกลาง

 • หาลู่ทางกระชับความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเข้าแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางมารักษาสุขภาพในประเทศไทย รวมทั้งการขยายช่องทางเพิ่มการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังตลลาดตะวันออกกลาง
 • การอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวไทยมุสลิม
slide18
ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานที่ประชุม
slide19
นายมงคล สินสมบูรณ์ นักการทูตชำนาญการ รก.ผอ.กต.ศอ.บต.
slide20

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลงทะเบียนหนังสือรับ

slide23
พนักงานชั่วคราวกองกิจการต่างประเทศพนักงานชั่วคราวกองกิจการต่างประเทศ
slide26
ประชุมหารือกับผู้แทนสวีเดนประชุมหารือกับผู้แทนสวีเดน
slide27
ประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารโลกประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารโลก
slide28
หารือกับผู้แทนญี่ปุ่นหารือกับผู้แทนญี่ปุ่น
slide29
เตรียมการประชุมปัญหาชายแดน ที่ ลีการ์เดน พลาซ่า
slide30
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
slide31
ส่งแฟกซ์ไปยังหน่วยงานต่างๆส่งแฟกซ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
slide32
สแกนข้อมูลเอกสารราชการสแกนข้อมูลเอกสารราชการ
slide35
พนักงานกองกิจฯและสำนักสังคมจิตฯพนักงานกองกิจฯและสำนักสังคมจิตฯ
slide36
เยี่ยมเยียน สนง.หนังสือเดินทางฯ
slide39
ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
slide40
เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ปัญหาชายแดนไทย-มาเลย์เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ปัญหาชายแดนไทย-มาเลย์
slide41
ตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ
slide42
แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ
slide44

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • สรุปผลการประชุม
 • แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
 • เวียนหนังสือภายในสำนัก/กอง
slide45

ถอดเทปการบรรยาย

 • จัดทำ Power Point ประกอบการประชุม
 • การเตรียมการเพื่อต้อนรับคณะในประเทศและต่างประเทศที่มาเยือน ศอ.บต.
 • เสนอแฟ้มหน้าห้องเลขาธิการ ศอ.บต.
 • จัดระเบียบ ๕ ส
slide46

โดย

นางสาวกูรอฮานา กุพะมา 5120710011

นางสาวอาตีณา เลาะยะผา 5120710246

นางสาวอานีซะห์เตาะสาตู 5120710252

slide47

ตือรีมอกาเซะ

ขอบคุณค่ะ

Thank you