html5-img
1 / 8

What is strategy? – Porter

What is strategy? – Porter. 722A29 – IM & SCM Grupp 2 Madeleine Järsjö , Sophie Schanneberg, Oscar Sjölander, Camilla Ståhle. Operativ effektivitet är inte strategi. Operativ effektiviet (OE) – att utföra liknande aktiviteter bättre än konkurrenterna

maxim
Download Presentation

What is strategy? – Porter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. What is strategy? – Porter 722A29 – IM & SCM Grupp 2 Madeleine Järsjö, Sophie Schanneberg, Oscar Sjölander, Camilla Ståhle

  2. Operativ effektivitet är inte strategi • Operativ effektiviet (OE) – att utföra liknande aktiviteter bättre än konkurrenterna • Strategisk positionering – utföra andra aktiviteterär konkurrenterna eller utföra liknande aktiviteter men på ett annat sätt.

  3. Strategi vilar på unika aktiviteter Strategisk positionering • Variationsbaserad positionering • Behovsbaserad positionering • Tillgångsbaserad positionering

  4. En hållbar strategisk positionering kräver trade-offs • Ompositionering • Straddling Trade-offs uppstår av tre orsaker • Kostsamt och kan skapa förvirring hos kunderna • Förändring av företagets aktiviteter • Begränsningar i intern koordinering och kontroll

  5. God matchning leder både till konkurrensfördelar och hållbarhet Finns tre typer av matchning ”fit” • Första gradens matchning - Simpel consistency • Andra gradens matchning – Aktiviteterna förstärker varandra • Tredje gradens mathning - Optimization of effort

  6. Återupptäckande av strategi • Misslyckande att göra aktiva val • Tillväxtfällan • Lönsam tillväxt • Ledarskapets roll

  7. Sammanfattning • Operativ effektivitet är nödvändigt men inte tillräckligt då en strategi behövs! • Strategi vilar på unika aktiviteter • Matchning mellan aktiviteter är viktigt • Reflektion • Externa faktorer • Skillnader Porter och Grant

  8. Referenser • Porter, M (1996), "What is Strategy?", Harvard Business Review

More Related