Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Benelux PowerPoint Presentation

Benelux

223 Views Download Presentation
Download Presentation

Benelux

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Benelux

 2. Benelux je označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska. • Jeho název je odvozen od počátečních písmen jmen těchto zemí, tedy Belgique/Belgie, Nederland a Luxembourg. • V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou unii. • Země jsou malé a mají vysokou hustotu zalidnění, pokládají se za nejvyspělejší v Evropě. • Celková rozloha území je 76 657 km2.

 3. Brusel Belgie • Hlavní město Belgie je Brusel, • je sídlem Evropské unie. • Největším přístavem jsou Antverpy. • Žijí zde dva národy: • na severu žijí Vlámové, kteří mluví nizozemsky a na • jihu žijí Valoni, kteří mluví francouzsky. • V hospodářství převažuje průmysl: • hutnický a strojírenský. • Tradicí v textilním průmyslu je především krajkářství. • Belgie je proslulá výrobou čokolády a broušením diamantů.

 4. Belgie je stát v západní Evropě • s rozlohou 30 518 km² a má 10 milionů obyvatel. • Brusel = 952 000 obyvatel. • Hustota zalidnění je 324 obyvatel na km². • Belgická měna je frank a • úředním jazykem je vlámština a francouzština. • Povrch a podnebí: • - výhodná poloha při pobřeží Atlantského oceánu, • má velmi velký vliv na podnebí. • Belgie je tvořena nížinami, většina území s nadmořskou výškou • pod hladinou moře. • řeky Mhása, Shelda a splavný Rýn s významnou říční dopravou. • Podnebí je mírné, výrazně ovlivňováno Atlantikem a Golfským proudem. • Obyvatelstvo: Belgie je národnostně nejednotná, žijí zde dva národy Vlámové (56%, s jazykem blízkým germánštině) a Valoni (42%, s jazykem blízkým francouzštině). • Zbylou část tvoří přistěhovalci a německá menšina. Vlámsko Valonsko

 5. Hospodářství: • Na území Belgie se nachází ložiska černého uhlí a železné rudy a • to převážně v její jižní části při hranicích s Francií. • Další průmysl je textilní na severu Belgie, • ve Flandrech se vyrábí Flanderská krajka. • Belgie zakládá svůj průmysl na domácí surovinové základně. Strojírenský průmysl se zaměřuje na produkci zbraní, elektrotechnických zařízení, v přístavech pak průmysl hutnický a chemický s produkcí hnojiv, plastů, umělých vláken. • Belgie má úzkou vazbu na potravinářství, výroba piva a cukru, chov skotu a prasat. • Doprava a cestovní ruch: Belgie, stejně jako ostatní státy Beneluxu má vysoce rozvinutou síť dopravy. • Do Belgie jezdí vlaky linky Folkstone – Calais – Brusel, tedy vlaky TGV. Také námořní doprava má velký význam pro národní hospodářství. Přístav Antverpy je 8. největší přístav na světě v překladu materiálu. • Zajímavosti: V Belgii se nacházejí brusírny drahokamů. • V bitvě u Waterloo prohrál své poslední tažení francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte.

 6. Nizozemsko Amsterdam • Rozkládá se na ústí řeky Rýn. • Nizozemsko má nejintenzivnější zemědělství na světě, převažuje živočišná výroba, hlavně chov skotu na mléko, které se zpracovává na kvalitní sýry, • světoznámé je i pěstování okrasných květin například tulipánů a hyacintů. • Pro Nizozemsko je důležitý mořský rybolov, v průmyslu vyniká elektrotechnika se značkou Philips. • Nizozemsko využívá zásob zemního plynu. • Největším městem je přístav Rotterdam, hlavním městem je Amsterdam.

 7. Nizozemí, země tulipánů, je parlamentní monarchií v čele s královnou Beatrice. Tato země je s Belgií a Lucemburskem zakládajícím členem Evropské Unie. • Holandsko je největší vývozce zemního plynu v Evropě, který těží v Severním moři. • Rozloha Nizozemí je 41 863 km² a má 15 425 000 obyvatel. • Povrch a podnebí: Povrch Nizozemí je z ¼ pod hladinou moře. Tato území byla zušlechťována speciálními metodami vyvinutými Holanďany. • Těmto vysušeným plochám se říká poldery a jsou vhodné pro zemědělství. Na území se nevyskytují žádné hory, jedná se o nížinou oblast • Podnebí je oceánské s dostatečným přísunem srážek z Atlantiku. • Nizozemí protékají dvě významné řeky a to především Rýn a Mhasa. • Hospodářství: Holandsko je průmyslový stát s velkým množství těženého zemního plynu ze Severního moře. • Mají málo ropy a musí ji dovážet. Malé zásoby černého uhlí, ale těží také sůl a kaolín. • Na tomto území se nachází také rašeliniště. • Průmysl je spjat s domácími nerostnými surovinami a s dováženou ropou. • Hlavní část hospodářství se zaměřuje na strojírenství (stavba lodí, průmyslově hospodářské stroje), dalšími odvětvími jsou elektronika (Philips), elektrotechnika, petrochemie (Shell). Energetický průmysl založen na těžbě zemního plynu, dovážené ropě a v některých oblastech na spalování rašeliny.

 8. Zemědělství se zabývá pěstováním květin, • hlavně tulipánů, narcisů, lilií, hyacintů. • Jde o 60% světové produkce v oblasti města Leiden. • Nizozemci jsou vývozci mléčných výrobků, masa, květin a vajec. Dále pěstují pšenici, cukrovou řepu, krmné plodiny. • V provincii Frisco, jenž má zemědělský charakter, je chov skotu, výroba sýrů a mléka. • Doprava a zajímavosti: • Doprava je také na vysoké úrovni jako u všech dalších zemích • Beneluxu. • Přístav Rotherdamm je díky své poloze největší přístav Evropy. • Díky poloze v deltě Rýna soustřeďuje říční přepravu z velké části Evropy. Roční překlad 300mil. tun. • Další známý přístav je Amsterdam. • Doprava je námořní, letecká (letiště Schipol je 4. největší na světě, letiště leží pod úrovní hladiny moře).

 9. Lucembursko Lucembursko • Hlavní město Lucemburska je Lucemburk, který je zároveň největším městem v zemi. • Lucembursko je malý vnitrozemský stát a má vyspělé hutnictví a výrobu oceli. Lucembursko má nejvyšší hrubý domácí produkt na světě. • Příčinou této vysoce nadprůměrné hodnoty je, že asi třetinu pracovních sil (cca 100.000) tvoří příslušníci okolních států, kteří do Lucemburska dojíždějí a nejsou tudíž do obyvatelstva započítáni. • Zemědělství je zastoupeno pouze 0,5 procenty v celkovém HDP. Parlament

 10. Lucembursko je jednou z nejmenších zemí Evropy. • Jedná se o velkovévodství s hlavním městem Lucemburk. • Hlavním zdrojem financí je bankovnictví a těžba železné rudy s návazností železa a oceli. • Lucembursko je zakládající člen EU. • Jeho rozloha je 2 586 km². • Povrch a podnebí: • Lucembursko leží na hranicích Belgie, Německa a Francie. • Povrch je nížinný, ze severu zasahuje pásmo Arden. • Podnebí je mírné, velmi podobné Belgii, tedy částečně oceánské s projevujícími se prvky kontinentality. • Obyvatelstvo: Obyvatelstvo mluví několika jazyky, většina francouzsky a německy, částečně i anglicky, ale mají úřední řeč lucemburštinu. • V Lucembursku žije 412 000 obyvatel, což činí hustotu zalidnění asi 159 obyvatel na km². • Vévodský trůn je dědičný, nyní panuje Nassavský rod. Dynastie Nassavských

 11. Galloway skot • Hospodářství: • Na území se nachází bohatá ložiska železné rudy. • Část je zpracovávána, část vyvážejí do Belgie v rámci Beneluxu. V návaznosti na těžbu se v zemi rozvinulo hutnictví železa a oceli. • Zemědělství je zaměřeno na produkci tradičních plodin jako je obilí, brambory, vinnou révu. Chová se skot na mléko. • Asi 300 bank a dosti benevolentní zákony umožňují velký rozvoj bankovnictví, což využívají především zahraniční zákazníci. • Z Lucemburska se stává druhé Švýcarsko. • Doprava: Doprava je vysoce rozvinutá, stejně jako v ostatních státech Beneluxu. • Zajímavosti: Z Lucemburska pochází rod Lucemburků, ze kterého pocházel Jan Lucemburský a jeho potomci vládli Českým zemím. • Nejvýznamnějším z nich se stal Karel IV. Jenž se zasloužil o rozkvět naší země. České země byli v tomto období srovnatelně vyspělé s Evropskými mocnostmi.

 12. Odkazy NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?M9e9oX2M6fN96vyySDrG0PsWhu5MllRIGUcNd9gv1yI NEUVEDENO, Neuvedeno. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Flag_of_Benelux.svg/220px-Flag_of_Benelux.svg NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?LYMfhJ_HxgByeovsHxWhEPi1ozzxfIxkGmXER4dcfpc NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media1.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media1.picsearch.com/is?R0hjVzKjtxwHkCq-E9g-ss35KFgN7HYkYarXIf39xA0 NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?L9BNTEqsFgrDAx0uCSEho2tx9NVs4lkgEVf8qRl5U7E NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?sMz6TaTHR6qjOwCCZEiAqt5d6dYHw6oHX6NDG6nSaSY NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?snNzpSAbKS54sR6faYKiuHoLSWjAz6m3OqAvVnrORTA NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?snNzpSAbKS54sR6faYKiuHoLSWjAz6m3OqAvVnrORTA NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?TJRVLH0Dv21wSurfAxv8T55FEVZ-CBroycZ29NXMUrU NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?9EeB3wA0sBh1Xdxp_vn4FQBQxjAHyMHytU-Su7OLzAs