2 tema sociologini tyrim metodai kku 4 2012 09 10 pirmadienis paskaita vyksta 309 c r auditorijoje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAULIUS KAVALIAUSKAS LKKA sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAULIUS KAVALIAUSKAS LKKA sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

SAULIUS KAVALIAUSKAS LKKA sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

2 tema Sociologinių tyrimų metodai KKU-4 2012 09 10 pirmadienis paskaita vyksta 309 c.r. auditorijoje. SAULIUS KAVALIAUSKAS LKKA sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra Paskaitos yra interneto svetainėje http://www.lkka.lt/ http://emokymas.lkka.lt/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAULIUS KAVALIAUSKAS LKKA sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra' - mauve


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 tema sociologini tyrim metodai kku 4 2012 09 10 pirmadienis paskaita vyksta 309 c r auditorijoje

2 temaSociologinių tyrimų metodaiKKU-4 2012 09 10 pirmadienispaskaita vyksta 309 c.r. auditorijoje

SAULIUS KAVALIAUSKAS

LKKA sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra

Paskaitos yra interneto svetainėje

http://www.lkka.lt/

http://emokymas.lkka.lt/

http://www.sportofeja.com/ arba

s.kavaliauskas@lkka.lt

mokslo samprata
Mokslo samprata

Mokslas yra žinomas, daugelio vartojamas žodis, turintis labai skirtingas prasmes. Vieniems tai - mokymosi sinonimas, kitiems – išsilavinimo standartas (aukštasis mokslas), dar kitiems – konkreti veikla susijusi su tyrimais ir studijomis.

Lietuvių kalboje šaknis mokyt’ turi pagrindinį patirties perdavimo aspektą (plg. žodžiai mokyti, išmokti, mokytojas.

Lotynų kalbos žodis (scientia –žinojimas) iš kurio išsivystė anglų ir prancūzų science turi kitą–žinojimo, žinių turėjimo- aspektą, kuris dabar dažnai suprantamas kaip gamtamokslinis, praktinis žinojimas

mokslo samprata1
Mokslo samprata

Wikipedijoje mokslas apibrėžiamas kaip “objektyvių žinių apie gamtą ir visuomenę gavimas (objektyvaus žinojimo plėtimas, paneiginėjant ankstesnius nepakankamai objektyvius gamtos ir visuomenės modelius arba plečiant, papildant turimas objektyvias, t. y. teoriškai ir eksperimentiškai įrodytas žinias), tiriant tikrovę.”

“Mokslas yra objektyvių žinių gavimas, bei, pasak mokslo filosofo K.Popperio, drąsus buvusių teorijų neigimas bei faktų verifikavimas (tikrinimas) bei falsifikavimas (paneigimas atskleidžiant neadekvatumą realybei).”

s vokos mokslas taikymas
Sąvokos „mokslas” taikymas.

Šiuolaikinė mokslo samprata labai įvairi. Galima jį (mokslą) suprasti kaip:

 • pažinimo būdą,
 • socialinį reiškinį ar socialinę instituciją,
 • teisinių ginčų objektą
 • žinių kaupimo priemonę,
 • gamybos ir visuomenės plėtros veiksnį
 • pasaulėžiūros veiksnį, formuojantį požiūrį į žmogų ar į pasaulį.
vienas i mokslo apibr im
Vienas iš mokslo apibrėžimų

Mokslas - tai toks reiškinys, kurio metu ją užsiimantys žmonės siekia gauti, teoriškai susisteminti objektyvias žinias apie mus supančią tikrovę.

mokslo ir visuomen s ry ys
Mokslo ir visuomenės ryšys

Lietuvoje daugelis mokslinių tyrimų finansuojami iš biudžeto – todėl visą laiką iškyla lėšų panaudojimo problema. Rinkos ekonomika visą laiką kelia mokslinio darbo efektyvumo ir užmokesčio už jį problema. Todėl per pastarąjį dešimtmetį mokslinių darbuotojų mokslų akademijos sistemoje sumažėjo per pus. Lietuvoje kaip ir daugelyje Rytų Europos šalių vyksta „protų nutekėjimas” – gabiausi mokslui žmonės išvyksta iš šalies į Vakarų Europą, JAV, Australiją

mokslo ir visuomen s ry ys1
Mokslo ir visuomenės ryšys

Todėl visą laiką iškylą mokslinio darbo efektyvumo (vertės) nustatymo problema.

Šiuo metu naudojamos kelios metodikos:

 • Mokslinių publikacijų skaičius. Jis naudojamas daugelyje Lietuvos AM.
 • Citavimo indeksas (kaip vertinama publikacija kitų mokslininkų). Lietuvoje pirmauja gamtos mokslų (fizikos, matematikos atstovai)
 • Mokslininkų ar kitų organizacijų sprendimai . Lietuvoje teikiamos nacionalinės premijos, pasaulyje atskirų fondų, iš kurių žymiausia Švedų bankininko įsteigta Nobelio premija kurios vertė apie 1 milijoną USD.
sociologiniai klausimai
Sociologiniai klausimai
 • Sociologinių tyrimų užduotis- įžvelgti, kad glūdi už paviršinio kasdienio gyvenimo supratimo lygmens. Gerai atliekamiems sociologiniams tyrimams būdingos pastangos kiek įmanoma tiksliau formuluoti klausimus, taip pat surinkti faktinius įrodymus, o tik po to daryti išvadas. Norėdami pasiekti šių tikslų, privalome žinoti, kurie tyrimų metodai bus naudingiausi konkrečiai studijai ir kaip geriau analizuoti rezultatus. (A. Giddens, 2005)
sociologiniai klausimai1
Sociologiniai klausimai
 • Faktiniai klausimai – kas įvyko;
 • Lyginamieji klausimai – Ar tai įvyko visur?, kur tai įvyko?;
 • Raidos (pokyčių) klausimai – ar tai vyksta per tam tikrą laikotarpį?;
 • Empiriniai (gr. empeiria ‘- patirtis‘) klausimai – kaip tai vyksta?
 • Teoriniai klausimai. Kaip paaiaškinti, interpretuoti kas vyksta? (A. Giddens, 2005)
tyrimo proceso dalys
Tyrimo proceso dalys

Problemos apibrėžimas

Pasirinkite tyrimo temą

Literatūros apžvalga

Susipažinkite su esamais tyrimais pasirinktąja tema

Hipotezės formulavimas

Ką ketinate tikrinti?

Apibrėžkite santykį tarp kintamųjų dydžių

Tyrimo modelio pasirinkimas

Pasirinkite vieną ar kelis tyrimų metodus: eksperimentą, apklausą, stebėjimą, esamų šaltinių naudojimą

tyrimo proceso dalys1
Tyrimo proceso dalys

Tyrimo atlikimas

Sukaupkite savuosius duomenis, užrašykite informaciją

Gautų rezultatų interpretavimas

Įvertinkite surinktų duomenų svarbą

Gautų rezultatų publikavimas

Koki jų reikšmė?

Kaip susijęs su ankstesniais atradimais

Gautų rezultatų interpretavimas, diskusijos

Jūsų pateikiamus tyrimo rezultatus įtraukia ir aptaria platesnė akademinė bendruomenė – galbūt tai paskatins tolesnius tyrimus

tyrimo metodai
Tyrimo metodai
 • Etnografija – (Field research- lauko tyrimai)- tai tiesioginiai tam tikrą laikotarpį apimantys žmonių ir grupių tyrimai, kai socialiniai elgsenai pažinti taikomas stebėjimas dalyvaujant arba interviu;
 • Apklausos. (Survey methodology) Tai klausimo-atsakymo būdu renkama socialinė informacija. Skiriami tokie apklausų būdai – anketavimas, interviu.
tyrimo metodai1
Tyrimo metodai
 • Eksperimentas – Eksperimentas (lot. experimentum 'bandymas') [1] – tai empirinis tyrimas, tiriamojo reiškinio stebėjimas tiksliai apskaičiuotomis sąlygomis, leidžiančiomis stebėti reiškinio savybes, eigą ir, pakartojus tas sąlygas, jį vėl atkurti, turint tikslą – atrasti nežinomų savybių, patvirtinti ar paneigti hipotezes, ankstesnių bandymų rezultatus.

Tai pastangos patikrinti hipotezę tokiomis sąlygomis, kurias nustato ir ypač kontroliuoja pats eksperimentatorius.

tyrimo metodai2
Tyrimo metodai
 • Gyvenimo istorijos – Jas sudaro biografinė medžiaga apie atskirus individus – paprastai ji surenkama patiems individams prisimenant gyvenimą.
 • Istorinė analizė – Tai konkrečios problemos analizė laiko rakurse.

Dokumentų analizė – asmeninių pasakojimų formalių ir neformalių dokumentų analizė

mokslinio darbo strukt ra
Mokslinio darbo struktūra
 • Temos pasirinkimo problema
 • Problemos formulavimas
 • Įvadas
 • Literatūros apžvalga
 • Tyrimo rezultatai
 • Tyrimo rezultatų aptarimas
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Naudotos literatūros sąrašas
 • Priedai
temos pasirinkimo problema
Temos pasirinkimo problema
 • Pažintinių interesų ratas. (Tai kas jums įdomu);
 • Mokslinių temų, analizuojamų mūsų akademijoje pasiūla.
 • Vadovo pasirinkimas ir bendradarbiavimas su juo.
 • Finansinės ir laiko biudžeto išgalės. (Per plati tema, kurios studentas nagelės išnagrinėti).
problemos formulavimas
Problemos formulavimas
 • Situacijos įvertinimas „Narkotinių medžiagų paplitimas tarp N- mokyklos 10-12 klasių moksleivių”.
 • Dviejų reiškinių tarpusavio sąsajos nustatymas „N mokyklos moksleivių fizinio aktyvumo priklausomybė nuo gyvenamosios vietos (atstumo iki mokyklos)”
 • Eksperimentinė - poveikio „N mokyklos 10-12 moksleivių fizinio aktyvumo didinimas panaudojant svarsčių kilnojimą
vadas
Įvade atsiskleidžia gali būti labai trumpai aptariamas pasirinktos temos aktualumas (kuo ji aktuali studento studijų procesui ir būsimo profesijos kvalifikacijos įgijimui), jos reikšmingumas, suformuluojama tyrimo problema.

Taip pat dažnai įvadą papildo tyrimo tikslo, uždavinių, metodų ir organizavimo skyriai, bei nurodomos pagrindinės teorinės ir metodologinės nuostatos.

Įvadas
tyrimo tikslas ir u daviniai
Tikslas turi būti artimas temos pavadinimui ir jame turi būti nurodoma ko siekiama atliekant tyrimą.

Uždaviniaituri būti sunumeruoti, suformuluoti trumpai, aiškiai, naudojant veiksmažodžio bendratis; nustatyti, išanalizuoti, aptarti ir pnš. Jų turėtų būti 2-5.

Tyrimo tikslas ir uždaviniai
tyrimo metodai ir organizacija
Tyrimo metodai turi būti parinkti tokie, kokius studentas pajėgus taikyti savo darbe: literatūros ir dokumentų analizė, stebėjimas, apklausa, eksperimentas, duomenų palyginimas, kitų tyrimų analizė (metaanalizė)

Tyrimo organizacijoje aprašomi esminiai tyrimo organizavimo momentai: vieta, laikas, kontingentas, bendraautoriai

Tyrimo metodai ir organizacija
literat ros ap valga
Tai skyrius, be kurio negali būti parašytas joks mokslinis darbas. Jame analizuojama, ką šiuo klausimu yra parašę kiti autoriai. Be abejo, šiuo laiku tiesiog neįmanoma išanalizuoti ką parašė visi autoriai, todėl reikia atsirinkti kas svarbiausia ir naujausia.

Galimi 3 literatūros šaltinių analizės būdai:

Chronologinis;

Atskirų autorių

Probleminis

Literatūros apžvalga
literat ros ap valga 2
Kadangi studentai rašo daug referatų, keletą pastabų dėl literatūros studijavimo:

Paieškos sistemų žinojimas bibliotekose ir internete

Literatūros šaltinių paso sudarymas;

Trigubas šaltinių skaitymas (pirmas etapas – susipažinimas, antras – analitinis ir paskutinis – citatų, kurios bus įtraukiamos į darbą sudarymas.

Literatūros apžvalga 2
tyrimo rezultatai ir j aptarimas
Gali būti vienas ar du atskiri skyriai (pvz. „Tyrimo rezultatų analizė” ir „Tyrimo rezultatų aptarimas”). Pirmame skyriuje („Tyrimo rezultatų analizė”) įdedami „sausi” tyrimo faktai, antrajame („Tyrimo rezultatų aptarimas”). Gauti rezultatai palyginami su ankstesniais tyrimais (diplominio darbo variantas) arba su kitų autorių analogiškais (panašiais) tyrimais.

Tyrimo medžiaga labai glaustai iliustruojama paveikslėliais ar lentelėmis. Naudojama daugiskaita: „nustatėme”, „ištyrėme” (taip nurodoma bendradarbiavimas su vadovu, arba dar geriau beasmenes formas :„nustatyta”, „ištirta”.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
i vados ir pasi lymai
Išvados – svarbiausioji mokslinio darbo dalis. Tai atsakymas į darbo pradžioje iškeltus uždavinius. Išvados turi būti konkrečios – atitikti darbo pavadinimą, tikslą, uždavinius bei gautus rezultatus, patvirtinti arba paneigti iškeltą hipotezę. Išvados turi būti sunumeruotos, o jų skaičius turi atitikti uždavinių skaičių (pageidautina).

Pasiūlymai rašomi tuoj po išvadų ir turi būti ne „nukabinti iš lubų”, bet išplaukti iš darbo.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
literat ros s ra as
Jame tiksliai nurodomi tik tie literatūros šaltiniai, kuriais buvo pasinaudota rengiant darbą (atliekant literatūros šaltinių analizę ar lyginant tyrimų duomenis). Literatūros sąrašas atspindi studento sąžiningumą, kruopštumą, jo pagarbą kitų žmonių kūrybai.

Nereikia manyti, kad darbo vertę nustato naudotų šaltinių skaičius. Ją daugiau sudaro mokslinis naujumas (metai), publikacijos vertė (mokslinis svoris), kalba. Jis turi būti sunumeruotas eilės tvarka pagal alfabetą.

Laikraščiai ir žurnalai daugeliu atveju nelaikomi mokslinais šaltiniais. Moksliniai šaltiniai tai - straipsniai recenzuojamuose žurnaluose ar duomenų bazėse bei mokslinės monografijos

Literatūros sąrašas
mokslinio darbo forminimas
Mokslinio darbo įforminimas
 • Antraštinis lapas
 • Darbo turinys.
 • Teksto pavyzdžiai
 • Nuorodų žymėjimas
 • Lentelės
 • Paveikslai
 • Literatūros sąrašas
darbo turinys
DARBO TURINYS
 • Įvadas 3
 • Literatūros apžvalga 5
 • 1.1. Prostitucija senovėje 9
 • 1.2 Prostitucijos legalizavimo problema Lietuvoje ir pasaulyje 15
 • 2. Tyrimo metodologinė dalis 18
 • 3. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 20
 • 4. Išvados 28
 • Literatūros sąrašas 31
 • Priedai 33
lentel s pavyzdys
Lentelės pavyzdys

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį

1 lentelė

citavimo pavyzd iai
Citavimo pavyzdžiai
 • Galima nurodyti tik autoriaus pavardę ir šaltinio išleidimo metus Pvz. Širka (1995) teigė, kad...;
 • Jei autorius yra organizacija minimas tik organizacijos pavadinimas ir metai pvz. (Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas, 1999)
 • Pateikiant tikslią citatą nurodomas tikslus šaltinio puslapis pvz. (Bartkienė, 1996, p.198) ;
 • Galima nurodyti tik šaltinio numerį ir puslapį (1,5);
literat ros s ra o pavyzd iai
Literatūros sąrašo pavyzdžiai
 • Būtina literatūros sąrašo sudarymo sąlyga yra ta, kad kiekvienas cituotas ar aptartas šaltinis turi būti nurodytas literatūros sąraše ir atvirkščiai – kiekvienas literatūros sąraše paminėtas šaltinis turi būti paminėtas darbo tekste.
 • Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, priklausomai nuo darbo pateikimo rašmenų. Jie sudaromi atskirai.
literat ros s ra o pavyzd iai 2
Literatūros sąrašo pavyzdžiai 2
 • Knygos aprašymas tarptautiniu standartu
 • Balsytė D. Aukime sveiki.- Vilnius, 1998.-73 p.
 • Knygos aprašymas amerikietišku standartu
 • Balsytė D.(1998) Aukime sveiki.Vilnius: Mokslas
 • Straipsnio iš žurnalo aprašymas tarptautiniu standartu
 • Balsytė D. Aukime sveiki// Sveikatos apsauga, 1998, Nr.5, p.15-16
 • Straipsnio iš žurnalo aprašymas amerikietišku standartu
 • Balsytė D.(1998) Aukime sveiki.- Socialiniai mokslai: sociologija, 2 (3) 47-55.
mokslinio darbo pristatymas gynimas
Mokslinio darbo pristatymas (gynimas)
 • Mokslinis darbas pristatymas vyksta dažniausiai viešai, mokslinėje konferencijoje arba gynimo mokslinėje institucijoje metu, kurioje dirba vadovas, katedros posėdžio metu.
 • Tokiu atveju mokslinis darbas pateikiamas spausdintas ir įrištas. Darbas įteikiamas daug anksčiau nei ginamas, svarstomas. Būtina pateikti darbą nevėluojant.
 • Jis dažnai ginamas komisijos (ne mažiau 3 žmonių komisijoje). Gynimo metu išklausomas 10 min. pranešimas, atsakymai į pateiktus klausimus, dažnai perskaitoma recenzento ir/ar oponento pastabos
mokslinio darbo pristatymas gynimas 2
Mokslinio darbo pristatymas (gynimas 2)
 • Gynimo metu perskaitoma įžanga (įvado santrauka);
 • Tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai;
 • Tyrimo metodai ir organizacija;
 • Pristatomi esminiai tyrimo rezultatų aspektai;
 • Perskaitomos išvados;
 • Atsakoma į klausimus, recenzento ir /ar oponento pastabas.
 • Padėkojama komisijai ir vadovui.
klausimai apm stymui
Klausimai apmąstymui
 • Kokias asociacijas jums sukelia žodis mokslas?
 • Kokius mokslinius tyrimus jau esate atlikę vidurinėje mokykloje, gimnazijoje akademijoje?
 • Kokie moraliniai, teisiniai apribojimai taikomi tiriant žmones, jų socialine elgsena?
 • Kokius žinote sociologinius tyrimus Lietuvoje ir pasaulyje? Pasidomėkite Vilniaus universiteto, Vytauto didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto sociologų moklsiniais tyrimais