1 / 12

MTÜ Vaela Külakoda

MTÜ Vaela Külakoda. Asutatud 10. november 2009. Ehituseks teostatud ja planeeritavad tegevused. 18.03.2010 Kiili Vallavolikogu otsusega on kehtestatud detailplaneering kahekorruselise külakeskuse hoone ehitamiseks

maura
Download Presentation

MTÜ Vaela Külakoda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MTÜ Vaela Külakoda Asutatud 10. november 2009

 2. Ehituseks teostatud ja planeeritavad tegevused • 18.03.2010 Kiili Vallavolikogu otsusega on kehtestatud detailplaneering kahekorruselise külakeskuse hoone ehitamiseks • 24.01.2011 Kiili Vallavalitsuse korraldus. Sihtotstarbe muutmine – Miku tee 7, ühiskondliku ehitisega maa • 01.06.2011 Valmis hooneprojekt koos eriosadega • 28.06.2011 Kiili VV poolt väljastatud ehitusluba nr. 8690 • 10.01.2012 Sõlmitud notariaalne hoonestusõiguse seadmise leping MTÜ Vaela Külakoja kasuks kümneks aastaks. (Notariaalakt koostatud ja tõestatud notar Merle Saar-Johansoni poolt)

 3. Hoone brutopind 357,1 m2 Abihoone brutopind 63,8 m2

 4. Hoone ehitus jagatud viide etappi : • 1. etapp – Külakoja hoone juurdepääsutee ehitamine. Vee, kanali ja elektriga liitumine. Põhihoone ja abihoone vundamentide ning abihoone ehitus, haljastus ja heakord- rahastatakse omavahenditest • 2. etapp – Hoone ehitamine tehases. 90% rahastatakse NVK kevadvoorust 2011. 10% rahastatakse omavahenditest • 3.etapp – Hoone ehitamine tehases. 90% rahastatakse NVK sügisvoorust 2011. 10% rahastatakse omavahenditest • 4. etapp – Hoone ehitamine tehases. 90% rahastatakse NVK kevadvoorust 2012. 10% rahastatakse omavahenditest • 5. etapp – Hoone paigaldus krundil ja seadistamine. Taotlus on esitatud NVK sügisvooru 2012 . Positiivse otsuse korral garanteerime kasutusloa aastal 2014.

 5. Maja põhifunktsioon ja toetavad tegevused • Põhifunktsiooniks on kaugtöökeskuse (Smart Work Center) loomine väikeettevõtetele. Vajadus ja huvilised on olemas- küsitluse tagasiside on saadud Kiili Ettevõtjate Liidult • Tehnikaringi ruumid- Kiili Noorte tehnikaring (MTÜ Kiili Moto) • Käsitöötuba, kus saab läbi viia keraamika-, maalimis ja muid kursuseid. Vaela külas huvilised olemas. • Kiili vallas on 16 külaseltsi, kellel on hea võimalus koos käia, koosolekuid ja seminare pidada.

 6. Kiili Ettevõtjate Liit otsib sobivaid ruume oma põhikirjajärgsete tegevuste elluviimiseks. Näiteks liidu ühisüritused, õpitoad, seminarid ja koosolekud. • Küla elanikel on võimalik ruume rentida erinevateks tähtpäevadeks ja ühisürituste korraldamiseks. Näiteks: • Ühisüritused • Seminarid • Koolitused • Kokkutulekud • Näitused • Teemaõhtud • Sünnipäevad • Pulmad • Peied 2010 Kandi arengukava koostamise koosolek

 7. Vaela Külakoja ehitus • 2012 august alustasime Vaela Külakoja ehitusega

 8. Vaela Külakoja ehitus

 9. Vaela Külakoja liikmed ja koostööpartnerid Vaela Külakojal on 24 eraisikust toetajaliiget ja koostööpartneriteks on erinevad MTÜ’d ja ettevõtted • MTÜ Kiili Ettevõtjate Liit • MTÜ Targa töö Ühing • MTÜ Oti Külaselts • MTÜ Luige Kandikeskus • MTÜ Nukutuba • Kiili Vallavalitsus • Nelja Valla Kogu • EstNor OÜ • Efekt AS • Hansaplant OÜ • Sushicat • XL- Studios

 10. Muud tegevused • Vaela seltsi maadele on rajatud väline kooskäimise koht • Vaela külaplatsil on korraldatud mitmeid ühisüritusi • Alates 2007. aastast on korraldatud ühiseid jaanipäevi ning neli aastat järjest on Kiili Ettevõtjate Liit korraldanud ka seltsi maadel suvepäevi • Ühisüritustest on võimalik näha galeriid Vaela Külakoja kodulehelt www.vaelakulakoda.ee 2008. Aastal KEL suvepäevad Vaela külaplatsil

 11. Vaela Külakoja tenniseväljak • Vaela Külakoja alla käib ka tenniseväljak, mis on ehitatud 2011. aastal • Esimese aastaga on tenniseplats jõudsalt populaarsust kogunud • Suve jooksul käis püsivalt tenniseplatsi kasutamas üle 20 inimese erinevatest valla piirkondadest • Tenniseväljakul on koduleht www.vaelakulakoda.ee/tennis kus on liikmete jaoks välja kujunenud lihtne süsteem tennisemängu broneerimiseks

 12. TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

More Related