op pr mysl a podnik n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OP Průmysl a podnikání PowerPoint Presentation
Download Presentation
OP Průmysl a podnikání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

OP Průmysl a podnikání - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

OP Průmysl a podnikání. Základní informace o programu. Dokument OPPP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OP Průmysl a podnikání' - mauli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op pr mysl a podnik n

OP Průmysl a podnikání

Základní informace o programu

dokument oppp
Dokument OPPP
 • Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP) je základní programový dokument politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) sektoru průmyslu, vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. Operační program průmysl a podnikání rozpracovává příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje.
c le oppp
Cíle OPPP
 • rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál,
 • přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti
 • podpořit potřebné strukturální změny průmyslu

Prostřednictvím:

 • rozvoj malých a středních podniků,
 • podporu inovačních aktivit v průmyslu
 • výrobní, technická, ekonomická a organizační restrukturalizace podniků
 • odstraňování starých zátěží
 • trvalé snižování nákladů, v podmínkách ČR zejména cestou zvyšování
 • efektivnosti využití energií.
priority oppp
Priority OPPP
 • Priorita 1: Rozvoj podnikatelské ho prostředí,
 • jejíž opatření jsou zaměřena na výstavbu, regeneraci a rozvoj podnikatelské infrastruktury, zlepšení prostředí pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání, rozvoj a zkvalitň ování informačních a poradenských služeb a na podporu infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace.
 • Priorita 2: Rozvoj konkurenceschopnosti podniků ,
 • jejíž opatření jsou zaměřena na pomoc začínajícím podnikatelům a malým a středním podnikům s rozvojovým potenciálem (MSP), podporu inovačních procesů vedoucích k vývoji nových výrobků, technologií a služeb, podpora efektivního a úsporné ho nakládání s energií v podnikatelském sektoru.
 • Priorita 3: Technická pomoc,
 • jejíž opatření jsou zaměřena na poskytování financování na řízení, realizaci, monitorování a kontrolu operací OPPP, na studie, pilotní projekty, na rozvoj informačního systé mu a publicitu.
program prosperita
Program PROSPERITA

Zakládání, činnost a rozvoj vědecko-technických parků a podnikatelskýchinkubátorů,

Centra pro transfer technologií zajišťující využívání duševního vlastnictví.

Projekt se může týkat stavební investiční akce a nestavební investiční akce (pořízení nemovitosti, technické zhodnocení a oprava strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku atd.), a činností a služeb podporovaných tímto programem.

podpora 75% uznatelných nákladů

3-150 mil. Kč u stavebních projektů

0,5 – 30 mil. Kč u nestavebních

program reality
Program REALITY

Výstavba, rozvoj a regenerace podnikatelských nemovitostí a zón a související technické infrastruktury

podpora 75% uznatelných nákladů (žadatelem kraj, obec, svazek obcí)

podpora 46% uznatelných nákladů (žadatelem SME, rozvojová společnost)

podpora 100% na brownfields

0,5 až 500 mil. Kč

až 1500 mil. Kč u projektů strategického významu

program kolic st ediska
Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA
 • Zvýšení počtu subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školicím zařízením,
 • Zakládání nových oborových školicích zařízení
 • Pořízení školicích pomůcek a programů sloužících k odbornému vzdělávání.

podpora 46% uznatelných nákladů

0,3 až 30 mil. Kč

program klastry
Program KLASTRY
 • V rámci programu budou podporovány následující 2 typy projektů:
  • a) Vyhledávání vhodných firem pro klastry

podpora 75% uznatelných nákladů

0,2 až 1 mil. Kč

  • b) Zakládání a rozvoj klastrů

v 1. roce až do výše 75% uznatelných nákladů

v 2. roce až do výše 50 % uznatelných nákladů

ve 3. roce až do výše 25% uznatelných nákladů s tím, že v celkovém součtu tato dotace nepřesáhne výši 50% celkových uznatelných nákladů na projekt.

Výše dotace 3 – 45 mil. Kč

programy start marketing rozvoj kredit
Programy START, MARKETING, ROZVOJ, KREDIT

Podpora prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a dotací pro začínající malé a střední společnosti, propagaci, účast na veletrzích, pronikání na cizí trhy, rozvojové záměry firem s krátkou historií apod.

Zvýhodněné úvěry prostřednictvím ČMZRB

program inovace
Program INOVACE

Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb. Cílem programu je pomocí dotací a zvýhodněných úvěrů podpořit realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn ve strategické orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací, posilujících tak schopnost dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu.

Výše dotace 3-50 mil. Kč na výrobky

1-25 mil. Kč na služby

46% uznatelných nákladů

program spory energie
Program ÚSPORY ENERGIE

Snižování energetické náročnosti. Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejich cílem je v jednotlivých regionech snížit energetickou náročnost vztaženou na jednotku hrubého národního produktu HDP.

Výše dotace 0,5-30 mil. Kč na výrobky

46% uznatelných nákladů

program obnoviteln zdroje
Program OBNOVITELNÉ ZDROJE

Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje energie šetří zdroje fosilních paliv a tím životní prostředí a současně umožňují diverzifikaci zdrojů energie. Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je vyšší využívání OZE pro výrobu elektřiny a tepla. Cílem programu je podpora projektů výroby elektrické energie a tepla z OZE vymezených vyhláškou č. 214/2001 Sb.

Program je současně zaměřen na podporu ověřování výsledků vývoje nových technologií a prvků pro využití OZE.

Výše dotace 0,5-30 mil. Kč na výrobky

46% uznatelných nákladů

kontakty
KONTAKTY

MPO – Řídicí orgán pro OPPP

Odbor strukturálních fondů

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Pracoviště: Politických vězňů 20

tel.: 224 062 917

fax.: 224 062 630

www: http://www.mpo.cz

e-mail: oppp@mpo.cz

Regionální kanceláře agentury CzechInvest, viz www.czechinvest.org

Česká energetická agentura www.ceacr.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. www.cmzrb.cz