Download
manfaat buah pepaya n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANFAAT BUAH PEPAYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANFAAT BUAH PEPAYA

MANFAAT BUAH PEPAYA

1161 Views Download Presentation
Download Presentation

MANFAAT BUAH PEPAYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MANFAAT BUAH PEPAYA

  2. MengatasiGangguanpadapencernaanBuahpepayamengandungenzimpapanindanserat yang berperandalammengatasimasalah-masalah yang terjadipadapencernaantubuhsepertigangguanlambung, susahbuang air besar, mengatasiwasir, sertamembasmibeberapaparasitpadausus yang menggangguprosespencernaanmakanan. • MeningkatkandayatahantubuhKandungan vitamin C, A, danBetakaroten yang cukuptinggidalambuahpepayaberperandalammemperbaikisistemimundanmeningkatkandayatahantubuhterhadapseranganpenyakitseperti flu. Vitamin C jugabergunauntukmengatasimasalahsariawanpadamulut. • Melindungitubuhdariseranganjantungdan strokeAnti-oksidandalambuahpepayamemilikiperanpentingdalammencegahterjadinyaoksidasikolesterolsertadapatmenurunkanresikoseranganjantungdan stroke padatubuh.

  3. MengatasiperadanganKombinasi vitamin A, C, Betakaroten, sertasifat anti-inflamasipadabuahpepayacukupefektifdalammengatasimasalahperadangan. Hal inimenjadikanbuahpepayabaikdikonsumsiolehparapenderitaasma, osteoarthritis, dan rheumatoid arthritis. • MenjagakesehatanmataVitamin A dalambuahpepayaberperanpentingdalammenjagakesehatanmatadanmelindungimatadariseranganradikalbebasnegatif. • MembantumenurunkanberatbadanKandungankalorirendah, serta air dangizikomplekdalambuahpepaya. menjadikannyabaikuntukdijadikansebagaisalahsatu menu makanan diet anda.