BÝVANIE A ZDRAVIE
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

BÝVANIE A ZDRAVIE. Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bytové budovy bytový dom rodinný dom byt obytná miestnosť príslušenstvo bytu nebytové priestory. Zdravotne nevhodný byt preplnený - na 1 obyvateľa je menej ako 8 m 2 plochy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - maude


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

B vanie a zdravie


B vanie a zdravie

Zdravotne nevhodný byt

 • preplnený - na 1 obyvateľa je menej ako 8 m2 plochy

 • vyššie podlažie bez výťahu obýva ťažko pohyblivý

  invalid, človek chorý na srdce

  Zdravotne škodlivý byt

 • je v havarijnom stave, bez vykurovania


B vanie a zdravie

Faktory ovplyvňujúce kvalitu vnútorného prostredia

Škodliviny v byte a stavebné materiály

 • rádioaktivita - vzniká rozpadom 226Ra alebo 232Th

 • látky uvoľňujúce sa z plastov, tmelov, lepidiel

 • (formaldehyd)

 • kontaminácia bytov vláknami azbestu

 • fajčenie v byte – emisia 105 mg CO na 1 cigaretu

 • zápachy

 • mikróbové znečistenie, výskyt plesní, hmyzu

 • hluk


B vanie a zdravie

Prostredie v bytoch

Akustická (zvuková) pohoda

hluk nesmie prekročiť 40 dB cez deň30 dB cez noc

Optická (zraková) pohoda

osvetlenie

vhodná orientácia budovy

zdroje svetla

Tepelná pohoda

teplota 18 – 20 °C

Psychická (duševná) pohoda


B vanie a zdravie

Možné ohrozenia zdravia v bytoch

Kvalita vnútorného ovzdušia

Nehody

Hluk

Vlhkosť

Nízka teplota

Azbest

Prchavé organické látky (Volatile organic components – VOC)

Preľudnenie


B vanie a zdravie

Syndróm chorých budov – Sick building syndrom

Symptómy:

Podráždenie, pálenie, slzenie očí

Podráždený nos

Sucho, bolesť v krku

Suchá, podráždená, svrbiaca koža, bolesť hlavy, únava


B vanie a zdravie

Príčiny syndrómu chorých budov

 • chemické kontaminanty zo zdrojov z vonkajšieho ovzdušia

 • chemické kontaminanty zo zdrojov, ktoré tvoria vnútorné

 • prostredie

 • biologické kontaminanty

 • psychologické faktory


B vanie a zdravie

Chemické kontaminanty zo zdrojov

z vonkajšieho prostredia:

Polutanty z výfukov áut, kanalizácií, splodín

Chemické kontaminanty zo zdrojov, ktoré

tvoria vnútorné prostredie:

Lepidlá, čalúnenie, podlahové krytiny, kopírky, predmety vyrobené z dreva, čistiace prostriedky, pesticídy, tabakový dym, produkty horenia zo sporákov, krbov, vyhrievacích telies


B vanie a zdravie

Biologické kontaminanty:

Baktérie, pliesne, vírusy, mikroskopické huby, biologické alergény – peľ, srsť

Psychologické faktory:

Druh vykonávanej práce

Spôsob organizovania práce

Pracovné vzťahy


B vanie a zdravie

Hygiena sídelných útvarov

Obec

Mesto

Územné členenie mesta: tzv. Aténska charta

Obytné pásmo

Priemyselná zóna

Obchodné a administratívne centrum

Rekreačná oblasť

Prímestská zóna

Doprava


B vanie a zdravie

Obytné pásmo

Občianske vybavenie

- základné - vyššie - technické

Obytné územie mesta

Obytná skupina pre 1000 až 2000 obyvateľov

Obytný okrsok 5000 až 10 000 obyvateľov

Obytný obvod 10 000 až 100 000 obyvateľov

Centrum mesta

Sídliská


B vanie a zdravie

Hluk v životnom prostredí

Základné pojmy:

Zvuk

Hluk

Počuteľný zvuk

Infrazvuk

Ultrazvuk

Hlasitosť

Hladina zvuku – základná jednotka je bel (B)

decibel (dB)

Leg,T


B vanie a zdravie

Vplyv hluku na zdravie závisí od:

Druhu hlukuimpulzný

ustálený

premenný

prerušovaný

Úrovne hlukurelatívny - do 65 dB/A

absolútny - nad 65 dB/A

Frekvencie hluku

Dĺžky pôsobenia hluku

Individuálnej vnímavosti organizmu


B vanie a zdravie

Vplyv hluku podľa miesta postihnutia

Sluchové účinky

akútna akustická trauma – perforácia bubienka

chronický účinok hluku – prechodné alebo trvalé posunutie prahu počutia

Nesluchové (nešpecifické) účinky

zvýšenie TK, zmena pulzovej frekvencie, vznik arteriosklerózy, zvyšovanie hladiny cukru v krvi, zvyšovanie hladiny cholesterolu v krvi, ovplyvnenie nervového a hormonálneho systému, poruchy trávenia a látkovej výmeny, funkčné zmeny psychomotorických funkcií, poruchy emocionálnej rovnováhy, zníženie odolnosti organizmu


B vanie a zdravie

Vplyv zvuku na bunky živých organizmov

Bunky sa poškodzujú

mechanicky

termicky

chemicky

excitačne

Pri kmitočte 7 – 8 Hz dochádza krezonancii tkanív

rezonancii buniek vo svaloch

nervovom tkanive


B vanie a zdravie

Doprava a životné prostredie

Hlavné negatívne dopady dopravy:

znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi

nadmerný hluk

narastanie počtu dopravných nehôd

vplyv na globálne klimatické zmeny


B vanie a zdravie

Najvýznamnejšie škodliviny emitované dopravou

Znečistenie ovzdušia

Exhaláty

Emisia

Imisia

OXID UHOĽNATÝ(CO)78% emisií

bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, hučanie v ušiach, dýchacie ťažkosti, porušená pohybová koordinácia

OXIDY DUSÍKA (NOx)51 %

dráždia dýchacie cesty, koncentrácia nad 5 mg/m3 - spasmy bronchov


B vanie a zdravie

OXID SIRIČITÝ (SO2) 3 – 6%

dráždivý plyn na sliznicu dýchacích ciest, očné spojovky, chronické ochorenie dolných dých.ciest, astmatické

OXID UHLIČITÝ (CO2) 25 – 38%

vplyv na zmenu globálnej klímy, „skleníkový efekt“

OZÓN (O3)fotochemický oxidačný smog – vnímavosť na infekcie

a pľúcne choroby, dráždenie sliznice horných dýchacích ciest

UHĽOVODÍKY A ORGANICKÉ LÁTKY

aldehydy, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) 3,4-benzo(a)pyrén prchavé organické zlúčeniny (VOC) karcinogénnosť, mutagénnosť, teratogénne úč.


B vanie a zdravie

TUHÉ ČASTICE

Polietavý prachfrakcie častíc < 10 μm – PM10 najnebezpečnejšie sú menšie ako 5 μm(PM 2,5)

prenikajú až do pľúcnych alveol

Popolček jemná frakcia nespáliteľného podielu - As, Pb, Cu, Zn, Ni

Sadzečistý uhlík s malým množstvom kyslíka a vodíka absorbujú karcinogénne polycyklické aromat.uhľovodíky

Olovo a ťažké kovy

arzén(As), kadmium(Cd), ortuť(Hg), olovo(Pb), zinok(Zn) olovo 2 – 4 μg.m-3, hromadí sa v kostiach, mäkkých tkanivách,pôsobí na krvotvorbu, krvné cievy, svalstvo


B vanie a zdravie

 • SMOG

 • Londýnsky typ ( redukčný )

 • dráždenie slizníc dýchacích ciest, očí, vnímavosť na infekcie, pľúcne choroby

 • 2.Losangeleský typ ( fotochemický, oxidačný)

 • súvisí so vzostupom koncentrácií oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, ozónu, organických nitrátov


B vanie a zdravie

Hluk a doprava

30 % populácie EÚ (120 miliónov) je exponovaná dopravnému hluku s intenzitou vyššou ako 55 dB(A)

Hluk automobilov 7,5 m od zdroja – osobný automobil 79 dB autobus 84 dB nákladné vozidlo 91 dB

 • poškodenie sluchu, podráždenosť, poruchy spánku, zvyšovanie TK,

 • depresie, poruchy psychickej rovnováhy, ischemické choroby srdca

 • u detí: negatívny vplyv hluku pri učení, udržiavaní pozornosti,

 • vplyv na spánok, vzostup TK, koncentráciu hormónov

direktíva 2002/49/EC z r.2002 na hodnotenie a posudzovanie hluku jednotné indikátory L den L night


B vanie a zdravie

Cestná bezpečnosť a doprava

Cestná doprava v Európe ročne 121 000 úmrtí

2,4 milióna zranení

Opatrenia na ochranu zdravia pred vplyvom z dopravy:

Urbanistické a plánovacie opatrenia

Organizačné opatrenia – opatrenia miestnej stratégie

Legislatívne opatrenia


B vanie a zdravie

Socio-ekonomické prostredie, chudoba a zdravie

Faktory chudoby:

vylúčenie z trhu práce a nízke vzdelanie

Podľa publikácií OECD a SZO má chudoba

5 dimenzií:

ekonomickú ( príjem, zamestnanosť )

ľudskú ( zdravie, vzdelanie )

politickú ( oprávnenosť, právo, hlasovacie právo )

sociálne – kultúrnu ( spoločenské postavenie, životná úroveň, dôstojnosť)

ochrannú/bezpečnostnú ( zraniteľnosť, ohrozenosť, neistota )


B vanie a zdravie

Index ľudského rozvoja – HDI

Cieľom je zmerať podmienky ľudského rozvoja cez:

zdravie, vzdelanie, životná úroveň

Vypočítava sa v závislosti od:

očakávanej dĺžky života pri narodení

gramotnosti dospelého človeka

objemu študujúceho obyvateľstva vo veku 6-22 rokov

hrubého domáceho produktu na obyvateľa


B vanie a zdravie

Riešenie zdravia chudobných

 • Zdravotnícke systémy

 • 2. Stratégie financovania a sociálneho zabezpečenia

 • 3. Ďalšie kľúčové rezortné politiky okrem zdravotníckej

 • 4. Politika podporujúca súdržnosť a celkový verejný prospech


B vanie a zdravie

Rozvojové ciele na zníženie chudoby

Miléniový summit OSN v r.2000 – podpísanie Miléniovej deklarácie

Cieľ 1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Cieľ 2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Cieľ 3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien

Cieľ 4. Znížiť úmrtnosť detí

Cieľ 5. Zlepšiť zdravotný stav matiek

Cieľ 6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárií a ďalším chorobám

Cieľ 7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Cieľ 8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj


B vanie a zdravie

Zásady výkonu štátneho zdravotného dozoru

Nezávislý

Odborný

Zákonný

Efektívny

Adekvátny stavu


B vanie a zdravie

Výkon štátneho zdravotného dozoru

 • Príprava odborných zamestnancov

 • Procesný postup

 • Dozor

 • Inšpekcia