Toteutussuunnitelma
Download
1 / 21

Toteutussuunnitelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Toteutussuunnitelma. Laatukoulutus 5.5.2011 Tiina Laajala & Johanna Huttunen. Toteutussuunnitelmatyöryhmä. Aila Säkkinen, liiketalous Outi Mäkitalo, sote Paula Syri, luova Niina Susan Vahtola, kulttuuri Ensio Sieppi, tekniikka Jaana Immonen, osako Miikka-Aukusti Heiskanen, osako.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Toteutussuunnitelma' - matthew-robles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma

Laatukoulutus 5.5.2011

Tiina Laajala & Johanna Huttunen


Toteutussuunnitelmaty ryhm
Toteutussuunnitelmatyöryhmä

 • Aila Säkkinen, liiketalous

 • Outi Mäkitalo, sote

 • Paula Syri, luova

 • Niina Susan Vahtola, kulttuuri

 • Ensio Sieppi, tekniikka

 • Jaana Immonen, osako

 • Miikka-Aukusti Heiskanen, osako

 • Johanna Liimatainen, hall.

 • Jouni Pieniniemi, hall

 • Kaarina Närhi, hall.

 • Marianne Isola, hall.

 • Tomi Guttorm, hall./amok

 • Johanna Huttunen, hall.

 • Tiina Laajala, amok

 • Ohjausryhmänä Peda-tiimi


Toteutussuunnitelma1
Toteutussuunnitelma

 • Toteutussuunnitelma tarkentaa opsia

 • Kuinka /millä keinoilla ja pedagogisilla ratkaisuilla osaamistavoitteet saavutetaan

 • Kuinka sisältö /ydinaiheet työstetään oppimisprosessiksi

 • Laadunvarmistuksen työkalu opiskelijan oppimisen ja sitä tukevan opetuksen edistämiseen http://blogit.oamk.fi/laatuleipuri/

 • Pohjautuu Oamkin kehittämissuunnitelmaan ja opetuksen kehittämisen linjauksiin


Toteutussuunnitelma2
Toteutussuunnitelma

Ohjaa opettajaa edistämään oppimista tukevaa opetusta

Opettaa, ohjaa oppimista

Arvioi oppimistaan, antaa palautetta


Toteutussuunnitelma3
Toteutussuunnitelma

 • Mihin tarvitaan?

 • Eikö kaikki tarpeellinen julkaistava tieto ole jo opsissa?

 • Hyötyykö opiskelija oikeasti? Edistääkö oppimista?

 • Tukeeko oikeasti opettajan työtä vai aiheuttaako vain lisää turhaa työtä, joka on pois opiskelijoilta?

 • Vaatimuksia työkalulle


Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma-laatuleipänä

alkuperäinen idea: Niina Vahtola https://intraweb.oamk.fi/tyokalut/tyoryhmat/index.php?tyoryhma_id=1333

Työelämä

OPS

11. Opintojakson keskeiset onnistumiset ja kehittämiskohteet

1. Oppimistyön eteneminen ja oppimisen menetelmät

2. Oppimateriaali

10. Opiskelijoiden oppimispalaute

3. Oppimisympäristöt

TOTS

4. Virtuaalioppiminen

9. Oppimisen ohjaus ja palaute

5. Työelämäläheisyys

6. Yhteistoiminnallisuus

8. Osaamisen arviointi

7. Oamkin painoalat, sisäiset kehittämiskohteet ja opintosuunnitelmien yhteiset osaamisalueet


Toteutussuunnitelmaty kalun k ytt ohjeet
Toteutussuunnitelmatyökalun käyttöohjeet

 • Perustiedot (esim. osaamistavoitteet ja sisältö) tulostuvat automaattisesti opsista, kun opintojakso on valittu

 • Toteutussuunnitelman kentät avautuvat laatuleivän ympärille sijoitettujen linkkien kautta (otsikot 1. – 11.)

 • Demo: https://mickey.oamk.fi:8777/pls/kota/ojr_3.ojakso_toteutus?ojkoodi=K1001LI


Toteutussuunnitelmaty kalun k ytt ohjeet1
Toteutussuunnitelmatyökalun käyttöohjeet

 • Opettaja kuvailee opintojakson toteutusta kentän yhteydessä näkyvien apukysymysten avulla.

 • Toteutussuunnitelmaan kuvataan vain toteutukseen sisältyviä asioita, kysymyksiin ei ole tarpeen vastata esim. ”ei ole käytössä”.

 • Apukysymyksissä esitettyjen asioiden lisäksi voi kenttiin kirjata myös muita otsikon alle sisältyviä asioita.


Toteutussuunnitelmaty kalun k ytt ohjeet2
Toteutussuunnitelmatyökalun käyttöohjeet

 • Opiskelijan opintojaksotyötilassa on näkyvillä vain otsikko, apukysymykset eivät tulostu opiskelijan näkymään.

 • Linkit johtavat esimerkkeihin, ohjeisiin, ym. tukimateriaaleihin. Opettajan on mahdollista lisätä linkkejä ja liitetiedostoja

 • Työkalusta saadaan taulukkomuodossa tulostettava versio, jotta yhteenvedon antaa esim. seuraavalle opettajalle


1 oppimisty n eteneminen ja oppimisen menetelm t
1. Oppimistyön eteneminen ja oppimisen menetelmät

Kuvaile opiskelijan oppimistyön eteneminen ja oppimisen menetelmät

 • Mikä on opintojakson rakenne (sisältöjen looginen eteneminen)?

 • Miten opiskelijan tulee toimia oppimistilanteissa, jotta osaamistavoitteet saavutetaan? Esim. maininta läsnäolovelvollisuudesta, muistiinpanojen tekemisestä, valmentautumisesta ja materiaaliin perehtymisestä

 • Millaisia oppimista tukevia menetelmiä käytetään (opettajan suunnittelemat, opettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemat)?

 • Millaiset oppimistehtävät tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista?

 • Millaisia vaihtoehtoisia työskentelytapoja voidaan käyttää, miten vaihtoehtoisista työskentelytavoista sovitaan?

 • Ajoitus / mitä tehdään ja milloin, päivämäärät


2 oppimateriaali
2. Oppimateriaali

 • Miten ja mistä opiskelija hankkii tietoa? Mitä oppimateriaalia käytetään? Mitä kirjallisuutta käytetään?

  (Tähän tulostuu opsiin jo aiemmin kirjaston hankintaa varten tallennettu kirjallisuus)


3 oppimisymp rist t
3. Oppimisympäristöt

 • Millaisissa oppimisympäristöissä opiskelija toimii?

  • Oppimisympäristöjä luokkaopetuksen ohella ovat esimerkiksi hankkeet, projektit, harjoittelu, harrastukset, verkko-oppimisympäristöt ja –yhteisöt, kirjasto ja kansainvälinen vaihto.


4 virtuaalioppiminen
4. Virtuaalioppiminen

 • Kerro tässä, jos kyseessä on osittain tai kokonaan virtuaalisesti suoritettavasta opintojaksosta.

 • Miten ja millaisissa virtuaalisissa oppimisympäritöissä opiskelija työskentelee?


5 ty el m l heisyys
5. Työelämäläheisyys

Kerro tässä

 • kuinka TKI-toiminta ja työelämäyhteys yhdistyvät opetukseen ja oppimiseen

 • kuinka TKI-toiminta näkyy työskentelytavoissa, esim. tutkiva & kehittävä oppiminen

 • jos kyseessä on projekti tai projektin osa, millainen

 • jos kyseessä on harjoittelu, millainen

 • jos työelämälle tehdään toimeksiantoja, millaisia

 • jos opintojaksolla jokin muu työelämäyhteys tai sen kaltainen, esimerkiksi ekskursio tai jokin muu ”kevyt” tutustuminen työelämän käytänteisiin


6 yhteistoiminnallisuus
6. Yhteistoiminnallisuus

Kuvaile tässä opintojaksolla toteutuvaa yhteistoiminnallisuutta ja vuorovaikututusta

 • miten ja missä vaiheissa missä vaiheessa/vaiheissa/osioissa opiskelijat toimivat yhteistoiminnallisesti/ryhmissä?

 • minkä tahojen kanssa opiskelija on yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa opintojakson aikana (asiakkaat, työyhteisön tai yrityksen muut työntekijät)?

 • onko joku osa opintojaksosta integroitu johonkin muuhun opintojaksoon/kokonaisuuteen, esim. perusaineiden ja ammattiaineiden välinen integrointi tms.? Kerro miten?

 • jos opintojaksolla/kokonaisuudella on useampi opettaja, niin millainen on työnjako opettajien kesken, esim. jos menetelmänä käytetään yhteisopetusta?


7 oamkin painoalat sis iset kehitt miskohteet ja opintosuunnitelmien yhteiset osaamisalueet
7. Oamkin painoalat, sisäiset kehittämiskohteet ja opintosuunnitelmien yhteiset osaamisalueet

 • Painoalat: Internet ja tietoteknologiapohjaiset innovaatiot ja palvelut, Kestävät tuotanto-, elinympäristö- ja energiaratkaisut, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uudet toimintamallit, kulttuurin uudet sisällöt ja elämykset

 • Sisäiset kehittämiskohteet: kansainvälisyys, yrittäjyys, kestävä kehitys

 • Opintosuunnitelmien yhteiset osaamisalueet: Kestävä kehitys, kansainvälisyys, yrittäjyys ja innovaatio- ja kehittämistoiminta

 • Kuvaile tässä miten Oamkin painoalat, sisäiset kehittämiskohteet ja opintosuunnitelmien yhteiset osaamisalueet liittyvät opintojakson sisältöön ja/tai menetelmiin?


8 osaamisen arviointi
8. Osaamisen arviointi

Kerro tässä arvioinnin kokonaisuus:

 • Millaisia arvioitavia osaamisen tuotoksia opiskelija tuottaa? Miten / miten eri tavoin opiskelija näyttää osaamistaan?

 • Miten eri vaihtoehtoisin tavoin opiskelija voi näyttää osaamistaan / mitkä ovat vaihtoehtoiset suoritustavat linkki AHOT-ohjeistukseen?

 • Mitkä ovat osaamisen osoittamisen määräajat, tenttipäivämäärät ja palautuspäivämäärät?

 • Miten osaamisen tuotokset pisteytetään ja mikä on niiden painoarvo, miten tentit ja tehtävät pisteytetään, mitkä ovat pisterajat, miten eri osiot painottuvat kokonaisuudessa?

 • Mitkä ovat arviointikriteerit eri arvosanoille, miten arvosanat muodostuvat, miten arvioinnin kohteet painottuvat (tietoperusta, ammattitaito, ryhmätaidot ja johtaminen ja vastuullisuus)

 • Onko opettajan arvioinnin lisäksi käytössä itsearviointi ja vertaisarviointi? Mitä kukin arvioi ja miten arviointi vaikuttaa arvosanaan?


9 oppimisen ohjaus ja palaute
9. Oppimisen ohjaus ja palaute

Kuvaile tässä oppimisen ohjausta ja palautetta

 • Miten ja missä vaiheissa opiskelijan oppimista ohjataan?

 • Missä vaiheessa/vaiheissa opettaja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta (jatkuva palaute /jatkuva kehittävä arviointi suhteessa osaamistavoitteisiin)?

 • Missä vaiheessa/vaiheissa ja millä tavalla vertaispalautetta annetaan?

 • Annetaanko palaute yksilö-/ryhmäpalautteena, kirjallisena/suullisena?


Toteutussuunnitelma
.

10. Opiskelijoiden oppimispalaute

(Tähän tulostuu opiskelijoiden oppimispalautteen kooste)

11. Opintojakson toteutuksen keskeiset onnistumiset ja kehittämiskohteet


Toteutussuunnitelma aikataulu
Toteutussuunnitelma, aikataulu

 • Toteutussuunnitelmatietokanta on rakenteilla ja tarkentuu sen mukaan kuin työryhmä muokkaa kenttiä ja apukysymyksiä

 • Työkalu pilotoidaan lukuvuonna 2011-2012

 • Mukana yksiköistä noin 35 pilotoijaa + opiskelijoita

 • Resurssi noin 20 h/ pilotoija Oamkin opetuksen kehittämisen hankkeesta

 • Koulutus kaikille opettajille pilotoinnin jälkeen  valmiina käyttöön loppukeväästä 2012


Toteutussuunnitelma kysymyksi
Toteutussuunnitelma, kysymyksiä

 • Rajoittuu yksittäiseen opintojaksoon  kuinka työkalu saadaan palvelemaan useamman opettajan yhteistä projektien toteutuksen suunnittelua  projektityökalu suunnitteilla

 • Kuinka paljon ennen opintojakson alkamista toteutussuunnitelman tulee olla valmis / sen on mahdollista olla valmis?

 • Ehtiikö kirjasto tehdä oppikirjatilaukset?

 • Tekijänoikeus?


ad