slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof. Ethias verzekering Stefan Martens Departementsverantwoordelijke Pensioenverzekeringen en Sparen stefan.martens@ethias.be Tel. 011/28 23 55.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof' - matthew-holland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opstart van een 2de pijler :

toekomstoriëntaties en hun impact

op de pensioenkloof

Ethias verzekering

Stefan Martens

Departementsverantwoordelijke

Pensioenverzekeringen en Sparen

stefan.martens@ethias.be

Tel. 011/28 23 55

opstart van een 2de pijler toekomstori ntaties en hun impact op de pensioenkloof
Opstart van een 2de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof
 • Korte probleemschets
 • Opstart 2de pijler : wettelijk kader
 • Opstart 2de pijler : welk vehikel
 • Case studie financiering – optimale gelijkschakeling
 • Naar een betaalbare oplossing
 • Collectief pensioenfonds
slide3

1. Korte probleemschets

Wettelijk pensioen vastbenoemden – contractanten

mogelijke oplossingen

1. Korte probleemschets

Mogelijke oplossingen
 • Contractant een vaste benoeming aanbieden :
  • Huidige wetgeving laat dit toe zonder dat de werkgever verantwoordelijk is voor de regularisatie verleden loopbaan -> pensioenstelsel 1ste pijler onder druk
  • Geen oplossing voor GESCO’s
  • Wat indien gesubsidieerde projecten worden stopgezet?
 • Duidelijk statutair en contractueel kader definiëren waarbij een 2de pijler of aanvullend pensioen wordt aangeboden aan het contractueel personeel :
  • Verantwoordelijkheid van de werkgever in het al dan niet valoriseren van de verleden loopbaan
  • Ook GESCO’s genieten van een 2de pijler
2 opstart 2 de pijler wettelijk kader
2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader

Er is geen specifiek wettelijk kader voorhanden dat de 2de pijler in de openbare sector regelt.

1 wap enkele krachtlijnen

2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader

1) WAP : Enkele krachtlijnen
 • Discriminatieverbod : definiëring rechthebbenden, geen dekking overlijden/ziekte, reglement op dezelfde wijze toepasselijk voor rechthebbenden,…
 • Verplichte opbouw van onvoorwaardelijke privatieve rechten

Verplicht : - uiterlijk na 1 jaar kan de aangeslotene aanspraak maken op de verworven reserves. (↔5jaar)

- de pensioentoezegging mag niet inhoudloos zijn.

Onvoorwaardelijk : - de pensioentoezegging doet verworvenheden ontstaan, onaantastbaar in hoofde

van de genieter.

1 wap enkele krachtlijnen vervolg

2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader

1) WAP : Enkele krachtlijnen (vervolg)
 • Informatieverplichtingt.a.v. de aangeslotene :

depensioenfiche = Jaarlijks document met informatie betreffende de verworven prestaties en de datum van opeisbaarheid, de verworven reserves en deze van het vorige jaar, het financieringsniveau,…

 • Strikte procedure bij uittreding :
  • Behoud van opgebouwde rechten bij de oude werkgever
  • Reserveoverdracht mogelijk naar :
   • Nieuwe werkgever met wie men arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, indien men wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van die werkgever
   • KB ’69 instellingen (instellingen die totale winst verdelen en kosten beperken)
slide8

Opstart 2de pijler : wettelijk kader

1) WAP: Enkele krachtlijnen (vervolg)

 • Democratisering 2de pijler viasectorpensioenen :
  • Invoering pensioentoezegging via protocol van akkoord, gesloten in het bevoegde onderhandelingscomité. (stelt het pensioenreglement vast)
  • Inrichter = een paritair samengestelde rechtspersoon aangeduid door het bevoegde onderhandelingscomité.
  • Opting-out : Het protocol van akkoord kan opting-out voorzien : Besturen mogen zelf de pensioentoezegging organiseren : deze moet echter voldoen aan de in het protocol aangehaalde voorwaarden (minstens gelijkwaardig aan de voorziene sectorale toezegging), en men moet bijzondere adviesprocedure respecteren
slide9

2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader

2) WIBP – Hfst XI Openbare besturen en overheidsbedrijven

Overheidsbedrijf

Openbaar bestuur

Geen verplichting tot Externaliseren

Geen verplichting minimum financiering

1ste pijler

Wettelijke pensioenen

Externaliseren

Eis minimum financiering

Mogelijke vrijstelling indien

garantstelling gemeente of

hogere overheid

Geen verplichting tot Externaliseren

Geen verplichting minimum financiering, echter geen vrijstelling indien men toch externaliseert

Externaliseren

Eis minimum financiering

Geen vrijstelling

2de pijler

Extralegaal pensioen

slide10

2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader

3) Voorontwerp Tobback

 • Voorontwerp daterende uit de regering Verhofstadt, april 2007
 • Doel :

pensioenkloof tussen contractanten en vastbenoemden dichten.

 • Inhoudelijk :

De pensioentoezegging is van het type vaste prestaties, waarbij de vaste prestatie bepaald wordt op basis van het verschil of een fractie van het verschil tussen enerzijds het pensioen ten laste van de overheid (cfr. vastbenoemden) en anderzijds het werknemerspensioen.

slide11

2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader

3) Voorontwerp Tobback

 • Verplichte uitkering onder de vorm van een aanvullende rustrente
 • Exclusief patronale financiering : Vermits latere benoeming mogelijk is en men dan een subrogatie toepast, dienen beide pensioenen vanuit dezelfde bron gefinancierd te worden. Werknemersbijdragen zouden in dat geval een reële vermindering voor de betrokkene betekenen : want onherroepelijk verloren.

Voordeel : Rente in functie van het gemiddeld eindsalaris

Nadeel : Zeer onduidelijke financiering !!! - Premie afhankelijk van het te vormen voordeel

2 opstart 2de pijler wettelijk kader
2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader

Enkele pijnpunten

Juridische problematiek –> nog geen eigen wettelijk kader

 • Behoud van rechten op 2de pijler bij eventuele latere benoeming – (hiervoor zijn er praktische oplossingen)
 • Recht 2de pijler ontstaat na 1 jaar aansluiting <-> 5 jaar dienst voor overheidspensioen, aansluiting vanaf 25 jaar
 • Geen voordelen bij overlijden en ziekte : huidige anti-discriminatiewetgeving WAP laat geen gelijkaardige regeling als het overheidsregime toe.
 • Procedure bij uitdiensttreding (andere werkgever, benoeming, ontslag)
 • Opmaak jaarlijkse pensioenfiche met verplichte opgave :
  • De verworven prestatie en datum van opeisbaarheid
  • De verworven reserves en deze van het vorige jaar
  • De variabele elementen in de berekening
slide13

3. Opstart 2de pijler – welk vehikel

1. Groepsverzekering

2. Organisme voor de Financiering van Pensioenen : OFP

3. Collectief Pensioenfonds

slide16

3. Opstart 2de pijler : welk vehikel

Actuarieel: Opmaak van de jaarlijkse pensioenfiche (bepaling individuele rechten), uitwerking noodzakelijke financiering, controle minimumfinanciering, actuariële studies,…

Administratief: Maandelijkse rentebetalingen, administratie bij indiensttreding en uittreding,…

Financieel beheer: Beheer van de reserves

slide17

3. Opstart 2de pijler : welk vehikel

(*) in 2007 wel vrijstelling bekomen voor CP’s die reserves

aanleggen voor pensioenbijdragen aan RSZPPO

slide21

Case studie :

 • optimale gelijkschakeling
 • Enkel aanvullend rustpensioen
 • Maandelijkse uitkering van het aanvullend pensioen AP
 • AP = OP (overheidssector) – WP (privésector) = 100% gelijkschakeling
 • Verleden loopbaan volledig geregulariseerd
slide22

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Case studie gemeente 31.000 inwoners – overzicht contractuelen

slide23

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Case studie – jaren verleden loopbaan

slide24

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Case studie – Leeftijdsopbouw

slide25

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Scenario 1 : Evolutie van de aanvullende renten – 100% van het verschil tussen de privé regeling en overheidsregeling wordt gedekt.

slide26

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Scenario 1 – Objectief A:

Overbruggen van de uitgaven over 30 jaar – bijdrage 5,50%

slide27

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Scenario 1 – Objectief B:

Groeifonds = steeds een positief resultaat – bijdrage 9,00%

slide28

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Scenario 1 – Objectief C:

100% dekking over 30 jaar – bijdrage 12,75%

slide29

4. Case studie – Optimale gelijkschakeling

Scenario 1 – Objectief C:

100% dekking over ±16 jaar – verplichte financiering bij GV en OFP

slide30

5. Naar een betaalbare oplossing ?

 • Enkel aanvullend rustpensioen
 • Maandelijkse uitkering van het aanvullend pensioen AP
 • AP = X% (OP (overheidssector) – WP (privésector)) = X % gelijkschakeling
 • Verleden loopbaan wordt voor X% geregulariseerd
 • Dynamisch wegwerken van de pensioenkloof
slide31

5. Naar een betaalbare oplossing

A. Pensioenkloof tussen WP en OP, wordt netto in belangrijke mate dichtgereden met een 2de pijler die 60% van het bruto verschil uitkeert.

slide32

5. Naar een betaalbare oplossing

Gevolg pensioenfinanciering :

40% goedkoper !!!

A. Pensioenkloof tussen WP en OP, wordt netto in belangrijke mate dichtgereden met een 2de pijler die 60% van het bruto verschil uitkeert.

slide33

5. Naar een betaalbare oplossing

B. Om geen grote breuk met het verleden te veroorzaken wordt de regularisatie van de verleden diensttijd geleidelijk opgebouwd :

Voorbeeld : Op pensioen in 2008 = niets

Op pensioen in 2009 = 10% van het verschil

Op pensioen in 2010 = 13% van het verschil

Vanaf op pensioen in 2026 = 60 % van het verschil

A. Pensioenkloof tussen WP en OP, wordt netto in belangrijke mate dichtgereden met een 2de pijler die 60% van het bruto verschil uitkeert.

Gevolg pensioenfinanciering :

± 51% goedkoper !!!

slide34

5. Naar een betaalbare oplossing

Financiering – 2de pijlerplan

Resultaten 7 case-studies - 100% verschil privé – overheidspensioen

- 60% verschil privé – overheidspensioen

- 10% verschil + jaarlijks 3% tot 60% vanaf 2026

slide36

6. Collectief pensioenfonds

Uitgangspunten

 • Te bereiken doel regeling :
  • Pensioenvoordeel in rechtstreekse relatie met loopbaan en gemiddeld eindsalaris
 • Een of andere vorm van regularisatie verleden loopbaan :
  • 10%+3% geeft na 10 jaar 37% en na 18 jaar 60% van het verschil
  • Enkel toekomstige loopbaan geeft na 10 jaar 20% en na 18 jaar 37,7% van het verschil
 • Geen “nieuwe” discriminatie :
  • Pensioenvoordeel in rechtstreekse relatie met loopbaan en gemiddeld eindsalaris -> voorkomt aftopping in kader wet Wijninckx (relatief – absoluut pensioenplafond
 • Haalbare financiering
slide37

6. Collectief pensioenfonds

Schema beheer voor eigen rekening van een Collectief Pensioenfonds 2e pijler

Actieve + gepensioneerde

beschermd door WAP

1

1) Openbaar Bestuur /rechtspersoon doet een pensioentoezegging en blijft

verantwoordelijk voor de pensioenbetalingen

3)Pensioenbetalingen op verzoek van Openbaar Bestuur/rechtspersoon

3

Reserves Openbaar Bestuur / Rechtspersoon

Beheerd door verzekeraar(s) – fin. Instellingen

4) Verzekeraar neemt bijkomend diverse diensten waar : actuarieel beheer, berekeningen, administratief beheer, betalingen…

2) Beheer Tak 21/26 = min. rendement of Beheer Tak 23 = zonder garantie

overeenkomst

2

4

Toegankelijk voor alle lokale besturen die een intern pensioen- reglement hebben afgesloten (één van de modellen voorgesteld door rechtspersoon)

Openbaar Bestuur

of sectoraal / multi-werkgevers

(rechtspersoon, géén IBP)

slide38

6. Collectief pensioenfonds

Collectief Pensioenfonds : voordelen

 • Niet onderworpen aan de controlewetgeving :
  • Autonoom het financieringstraject uittekenen -> regularisatie back-service
  • Nauwelijks opstartkosten, geen verplichting tot rapportering CBFA, aanleg solvabiliteitsmarges,…
 • Bestuur of sectorale regeling bepaalt zelf :
  • Welke taken uitbesteed worden, welke risico’s afgedekt dienen te worden
  • Kan op een gelijkaardige manier functioneren als een OFP zonder te zijn onderworpen aan de controlewet
 • Personeel is beschermd door de WAP :
  • Opgebouwde rechten in dit plan gelden als verworvenheden en kunnen NIET meer worden afgenomen
 • Gemengde financiering :
  • verenigt de voordelen van het repartitie- en kapitalisatiesysteem
slide39

6. Collectief pensioenfonds

Collectief Pensioenfonds : voordelen

 • Regeling op sectoraal niveau is mogelijk :
  • Bepalen van het pensioenplan
  • Paritair beheer
  • Bepalen van de beleggingscriteria – risicoprofiel van de beleggingen
  • Financiering op basis collectieve kapitalisatie
  • Mogelijkheid voorzien om verzekeraar – vermogensbeheerder extern te auditeren
  • Quasi volledige autonomie in het organiseren en uitwerken van het aanvullend pensioenplan
slide40

6. Collectief pensioenfonds

Collectief Pensioenfonds : nadelen

 • Gevaar voor onderfinanciering :
  • Discipline in acht nemen om het financieringstraject te respecteren en tijdig bij te sturen
 • Roerende voorheffing van toepassing op Tak21/26 :
  • Vandaag is er vrijstelling voor Collectieve Pensioenfondsen waarbij de verzekeraar rechtstreekse betalingen verricht aan de RSZPPO
  • Tak 23 (zonder kapitaal en interestwaarborg) is wel vrijgesteld maar stuit op weerstand toezichthoudende overheid. Opmerking : bij een OFP is er meestal ook geen formele kapitaal- of interestwaarborg
 • Verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur :
  • Verplichte garantstelling voor de goede afloop van de pensioenverplichtingen ;
  • Risico’s kunnen echter verregaand ingedekt worden door een overeenkomst met een verzekeraar in een overeenkomst voor eigen rekening van een collectief pensioenfonds na aanbesteding