3 tietokannan suunnittelu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. Tietokannan suunnittelu PowerPoint Presentation
Download Presentation
3. Tietokannan suunnittelu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

3. Tietokannan suunnittelu - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

3. Tietokannan suunnittelu. Suunnitteluprosessi Tiedon tarkastelu eri tasoilla Pyrkimys laatuun ja tehokkuuteen [Osittain kertausta Tietokannat I –kurssin asioihin]. Suunnittelun taustaa. Tieto on organisaation tärkeimpiä resursseja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. Tietokannan suunnittelu' - mateja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 tietokannan suunnittelu
3. Tietokannan suunnittelu
 • Suunnitteluprosessi
 • Tiedon tarkastelu eri tasoilla
 • Pyrkimys laatuun ja tehokkuuteen

[Osittain kertausta Tietokannat I –kurssin asioihin]

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

suunnittelun taustaa
Suunnittelun taustaa
 • Tieto on organisaation tärkeimpiä resursseja
 • Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys organisaation tehokkaaseen toimintaan ja johtamiseen
 • Yhä useammat organisaatioiden toiminnot ovat automatisoituja
 • Tietomäärät ja niiden kompleksisuus kasvavat jatkuvasti.
 • Yhä laajempi tarve tietojen integrointiin ja yhdisteltävyyteen.

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

tietokannan laadusta
Tietokannan laadusta
 • Tietokanta on organisaation tietojärjestelmän ydin
 • Tietokannan huolellinen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää.
 • Suunnitteluvirheet voivat aiheuttaa huomattavaa haittaa ja kustannuksia.
 • Korjauskustannukset ovat yleensä sitä suuremmat, mitä varhaisemmassa suunnitteluvaiheessa virhe on syntynyt.

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

tietokannan suunnittelun tavoitteet
Tietokannan suunnittelun tavoitteet
 • Käyttäjien ja sovellusten tietotarpeiden tyydyttäminen
 • Tiedon käsittelytarpeiden huomiointi
 • Tiedon strukturointi mahdollisimman luonnollisella, sovellusalueen semantiikkaa vastaavalla tavalla
 • Tehokkuusvaatimusten huomiointi:
  • Kyselyiden vastausajat
  • Transaktioiden käsittelyajat
  • Talletustilarajoitukset

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

suunnittelun kaksi n k kulmaa
Suunnittelun kaksi näkökulmaa
 • Rakenteellinen näkökulma:Tietokeskeinen, pääpaino tietosisällössä ja rakenteissa
 • Käytön näkökulma:Prosessikeskeinen, pääpaino käsittelyssä ja sovelluksissa
 • Molempia tarvitaan; käyttönäkökulma sanelee tietotarpeet ja tehokkuusvaatimukset.
 • Tietosisällön ja sovellusten suunnittelu etenevät rinnakkain vuorovaikuttaen toisiinsa.

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

tiedon abstraktiotasot
Tiedon ‘abstraktiotasot’
 • Käsitetaso:Riippumaton tietokannan hallintajärjestelmästä ja sen tietomallista. Tehokkuus ei ole oleellinen pyrkimys. Esim. ER-kaavio tai UML-luokkakaavio.
 • ‘Looginen’ taso:Tietomalli kiinnitetty mutta hallintajärjestelmää ei.Esim. relaatiokaava.
 • Fyysinen taso:Räätälöity valitun hallintajärjestelmän suhteen, tehokkuus optimoitu. Esim. relaatioiden tiedosto-organisaatiot sekä apuhakemistot oheismuistissa.

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

tietokantasuunnittelun vaiheet
Tietokantasuunnittelun vaiheet

1. Tarveanalyysi

2. Käsitetason suunnittelu

3. Tietokannan hallintajärjestelmän valinta

4. Tietokantakaavan suunnittelu

5. Tietokannan fyysinen suunnittelu

6. Implementointi ja ylläpito

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

vaihe 1 tarveanalyysi
Vaihe 1: Tarveanalyysi
 • Ratkaisevan tärkeä vaihe järjestelmän onnistumiselle.
 • Alustavat tarvearviot usein puutteelliset; pitäisi ennakoida myös tulevia tietotarpeita.
 • Pitää kartoittaa käyttäjät ja sovellukset, sekä selvittää käyttäjien toiveet ja prioriteetit.
 • Pitää analysoida transaktiotyyppejä ja määriä sekä tiedon kulkua järjestelmässä.
 • Olemassaolevat dokumentit (raportit, lomakkeet) antavat pohjaa tarveanalyysille.
 • Tarveanalyysin tulokset (tietoalkiot, prosessit) esitetään sekä tekstinä että formaalisesti (kaaviot, taulukot, ym.).

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

vaihe 2 k sitetason suunnittelu
Vaihe 2: Käsitetason suunnittelu
 • Entiteetit: konkreettiset (henkilö, tuote), toiminnalliset (osto, toimitus), abstraktit (työsuhde, avioliitto)
 • Attribuutit: identifioijat (henkilötunnus, nimi), deskriptorit (sukupuoli, ikä)
 • Liittymät: rakenteelliset (tuote – komponentti), järjestykselliset (tapahtuma – seuraava), sisältymiset (kaupunki – maa), ym.
 • Entiteettihierarkiat: erikoistaminen (työntekijä – sihteeri), yleistäminen (auto – ajoneuvo)
 • Oikeellisuussäännöt, rajoitukset
 • Käsitetason toiminnot: transaktiotyypit, käsittelykohteet, hakutavat, tietovirta, frekvenssit, vasteaikavaatimukset

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

vaihe 3 hallintaj rjestelm n valinta
Vaihe 3: Hallintajärjestelmän valinta

Teknillisiä näkökohtia:

 • Hallintajärjestelmän tyyppi (relaatio-/jokin muu)
 • Talletusrakenteet, saantipolut, hakemistot
 • Käyttöliittymät, ohjelmointirajapinnat (API)
 • Kyselykielet, raporttigeneraattorit

Taloudellisia ja organisatorisia näkökohtia:

 • Ohjelmisto-, laitteisto- ja ylläpitokustannukset
 • Tietokannan luonti-/siirtokustannukset
 • Henkilöstö-, koulutus- ja operointikustannukset

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

vaihe 4 loogisen tason suunnittelu
Vaihe 4: Loogisen tason suunnittelu

Kaksi vaihetta:

 • Käsitekaavion muunto valitun järjestelmätyypin mukaiseksi kaavaksi (esim. relaatiokaavaksi). Tämä vaihe on yleensä suoraviivainen; jopa automatisoitavissa.
 • Saadun kaavan täydentäminen, hienosäätö ja räätälöinti valitun hallintajärjestelmän suhteen.

Lopputulos:

 • Tietokantakaavan määrittelylauseet kannan luontia varten.

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

vaihe 5 fyysinen tietokantasuunnittelu
Vaihe 5: Fyysinen tietokantasuunnittelu
 • Tietosisältöön, transaktioihin, suoritustiheyk-siin ja suoritusaikavaatimuksiin perustuva optimointitehtävä.
 • Minimoitava esim. kokonaissuoritusaika, levyoperaatioiden määrä, levytila, tms.
 • Varioitavia asioita tiedosto-organisaatiot, talletusjärjestykset ja hakemistot.
 • Optimointitehtävä voidaan ratkaista joko analyyttisesti (vaikea), kokeellisesti (hallintajärjestelmän avustamana) tai suunnittelijan kokemukseen perustuen.

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

vaihe 6 implementointi ja yll pito
Vaihe 6: Implementointi ja ylläpito
 • Suorittaja: tietokannanhoitaja (dba; database administrator)
 • Tietojen lataus kantaan, sovellusten käyttöönotto, testaus, suorituskykymittaukset
 • Tarvittaessa kannan säätö tehokkaammaksi; hallintajärjestelmältä saa usein hyödyllistä tilasto-tietoa, joka auttaa selvittämään pullonkauloja.
 • Ylläpito on jatkuvaa (suunnittelu)toimintaa; tietotarpeet ja -sisällöt muuttuvat.

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013

erityisaiheita
Erityisaiheita

Seuraavissa alikappaleissa tarkastellaan tärkeimpiä suunnitteluun liittyviä osa-alueita tarkemmin:

 • Käsitetason suunnittelu (laajennettu ER-malli):pyrkimys oikeelliseen tietosisältöön
 • Relaatiokaavan normalisointi:pyrkimys laatukriteerit täyttävään kaavaan
 • Fyysisen tason suunnittelu:pyrkimys tehokkuuteen

3-Suunnittelu Teuhola 2012 / Bergroth 2013