zasady i strategie skutecznego uczenia si indywidualne style uczenia si n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się. - PowerPoint PPT Presentation


 • 752 Views
 • Uploaded on

Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się. cykl efektywnej nauki wg Davida Kolb’a. Efektywne uczenie się to:. Posiadanie i rozwijanie w sobie: doświadczenia obserwacji i refleksji tworzenia hipotez i testowania ich w praktyce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.' - massimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cykl efektywnej nauki wg davida kolb a
cykl efektywnej nauki wg Davida Kolb’a

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

efektywne uczenie si to
Efektywne uczenie się to:

Posiadanie i rozwijanie w sobie:

 • doświadczenia
 • obserwacji i refleksji
 • tworzenia hipotez

i testowania ich w praktyce.

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

podstawowe czynno ci w procesie uczenia si
Podstawowe czynności w procesie uczenia się
 • odczuwanie
 • obserwacja
 • myślenie
 • działanie

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

style uczenia si wed ug dawida kolb a
style uczenia się według Dawida Kolb’a:
 • PRAKTYKA — sprawdzanie na własną rękę.
 • REFLEKSJA — analiza doświadczeń, zarówno własnych, jak i innych osób.
 • MODELOWANIE — tworzenie teorii objaśniających rzeczywistość.
 • METODA PRÓB I BŁĘDÓW — eksperymentowanie z różnymi

metodami.

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

aktywny

AKTYWNY

osoby, które uczą się najlepiej przez działanie, konkretne doświadczenie

refleksyjny

REFLEKSYJNY

cechuje ludzi, którzy uczą się najlepiej poprzez ocenę skutków działania, refleksyjną obserwację, rozważają, ustalają przyczyny, porównują

teoretyczny

TEORETYCZNY

osoby, które uczą się najlepiej, kiedy mają do czynienia z modelem, teorią, integrują z dotychczasową wiedzą, uogólniają, ustalają prawidłowości

pragmatyczny

PRAGMATYCZNY

planujący, aktywne eksperymentowanie, zastosowanie, kiedy występuje bezpośrednie ogniwo łączące zadanie z problemem lub wykonywanym ćwiczeniem

formu owanie my li wzrokowcy

FORMUŁOWANIE MYŚLI - wzrokowcy

To mi wygląda na dobry pomysł.

Uczą się poprzez patrzenie, obserwację pokazu, demonstrowanie, wykresy, plansze, mapy… .

formu owanie my li s uchowcy

FORMUŁOWANIE MYŚLI - słuchowcy

Ten pomysł brzmi interesująco

Uczą się przez słuchanie siebie lub innych

formu owanie my li kinestetycy

FORMUŁOWANIE MYŚLI - kinestetycy

Ten pomysł pulsuje energią, ma dobry smaczek.

Uczą się przez wykonywanie, ruch, przekładanie, bezpośrednie zaangażowanie w działania

czynniki wyd u aj ce czas koncentracji uwagi
Czynniki wydłużające czas koncentracji uwagi
 • różnorodność
 • zmiana w intensywności bodźców
 • ruch
 • kontrast
 • atrakcyjność ( odpowiedź na potrzeby uczestników)

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

warunki w kt rych powtarzanie jest skuteczniejsze
Warunki, w których powtarzanie jest skuteczniejsze
 • zrozumienie
 • rozłożenie nauki w czasie
 • uczenie się na głos
 • utrwalanie
 • zaufanie do własnych możliwości
 • zasada całości
 • reintegracja
 • efekt von Restorffa

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

zapami tywanie praktyczne wskaz wki
Zapamiętywanie -praktyczne wskazówki
 • Kieruj całą uwagę na to, co chcesz zapamiętać.
 • Powtarzaj materiał aż do pełnego jego opanowania.
 • Staraj się wzmóc swoje zainteresowanie tematem.
 • Wykorzystuj kojarzenie pojęć.

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

motywacja

MOTYWACJA

Na motywację do uczenia lub nieuczenia się mają wpływ stosowane przez nauczyciela bodźce: mogą one zarówno zachęcać, jak i zniechęcać do nauki.

slide17
CELE
 • Cele ogólne są raczej dalekosiężne, opisują stan końcowy (nie środki do jego zrealizowania).
 • Cel ma być jasno, zrozumiale i zwięźle sformułowany.
 • Z celów powinny wynikać możliwe do zrealizowania zadania i rezultaty.
 • Zadania, które mają być konkretne i dokładne i możliwe do zrealizowania są przełożeniem celów na praktykę.
 • Cele powinny motywować wszystkich

uczestników projektu do działania.

 • Cele długo- i krótkoterminowe (ogólne

i szczegółowe) powinny być ze sobą zbieżne.

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

smart
SMART
 • Specific – dokładny, konkretny
 • Measurable – mierzalny,

łatwo poddający się ocenie

 • Achievable – osiągalny
 • Realistic – realny, możliwy do osiągnięcia w konkretnym działaniu
 • Time oriented – osadzony w czasie

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

jakie powinny by cele
JAKIE POWINNY BYĆ CELE?
 • cele powinny wymagać rozsądnego wysiłku
 • bardzo szczegółowe cele wyznacza się do zadań powtórzeniowych, służących wyćwiczeniu nawyków (rachunki, pisownia, pisanie na komputerze, rzuty do kosza, zagrywka)
 • przy pracach wymagających twórczego myślenia, kreatywności, inwencji lepiej stawiać cele jakościowe
 • cele powinny być dla uczniów wskazówkami, jak się uczyć i co zrobić
 • wyznaczamy uczniom cele na początku,

zanim sami zaczną je sobie wyznaczać

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

planowanie
PLANOWANIE
 • język i literatura: plany wymagające czytania, pisania, mówienia i słuchania
 • matematyka: plany rozwiązania problemu lub zademonstrowania metod i procedur
 • fizyka, chemia: plany badań i eksperymentów
 • technika: plany projektowania i wykonawstwa
 • historia: odtwarzanie planów postępowania ludzi i społeczności, plany w historii alternatywnej, plany bitew i badań historycznych
 • geografia: plany wycieczek, badań geograficznych
 • muzyka: plany dotyczące wykonywania,

komponowania, odtwarzania muzyki

 • plastyka: plany prac plastycznych, wystaw
 • wychowanie fizyczne: plany zawodów, rozgrywek

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

cechy dobrego planu
CECHY DOBREGO PLANU
 • koncentruje (kiedy i od czego zacząć)
 • dotyczy działań (co i w jakiej kolejności robić)
 • przewiduje kontrolowanie (kto i jak będzie nadzorować postęp prac)
 • pokazuje, jak oceniać

(czy wykonano zadanie,

czy plan był dobry)

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

tr jstopniowa teoria my lenia sternberga

Trójstopniowa teoria myślenia Sternberga

Zakłada istnienie trzech podstawowych typów myślenia. Na wyniki uczniów ma wpływ fakt, czy potrafią oni uruchomić odmienne typy myślenia w trakcie opanowywania różnego materiału. Uczniowie powinni uczyć się za pomocą wszystkich trzech sposobów myślenia oraz wykorzystując pamięć.

my lenie analityczne

myślenie analityczne

wiąże się z analizą, osądem, porównaniem, opiniowaniem i badaniem

ucze kt ry my li analityczne
Uczeń, który myśli analityczne:
 • bardzo dobre stopnie
 • wysokie wyniki testów
 • lubi szkołę
 • lubiany przez nauczyciela
 • „pasuje” do szkoły
 • wypełnia polecenia
 • widzi niedostatki koncepcji
 • „urodzony krytyk”
 • często lubi być kontrolowany

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

my lenie tw rcze

myślenie twórcze

wiąże się z tworzeniem, odkrywaniem, produkowaniem, wyobraźnią i formułowaniem założeń

ucze kt ry preferuje my lenie tw rcze
Uczeń, który preferuje myślenie twórcze:
 • średnie i niskie stopnie
 • średnie wyniki testów
 • czuje się ograniczony przez szkołę
 • często postrzegany przez nauczycieli jako kłopotliwy
 • niezbyt pasuje do szkoły
 • nie lubi wypełniać poleceń
 • lubi proponować własne idee
 • „urodzony marzyciel”
 • lubi sam sprawować nad sobą kontrolę

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

my lenie praktyczne

myślenie praktyczne

wiąże się z praktycznym zastosowaniem, używaniem

i wprowadzaniem w życie określonych pomysłów

ucze kt ry my li praktycznie
Uczeń, który myśli praktycznie
 • średnie i niskie stopnie
 • średnie i niskie wyniki testów
 • szkoła go nudzi
 • często postrzegany jako uczeń niezwiązany ze szkołą
 • niezbyt pasuje do szkoły
 • lubi wiedzieć, jakim celom służą zadania i polecenia
 • lubi pragmatycznie stosować idee
 • typ „zdroworozsądkowy”
 • lubi znajdować polecenia w naturalnym otoczeniu

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

cechy dobrego pytania
Cechy dobrego pytania:
 • jest wyzwaniem do myślenia
 • sprawia kłopoty
 • rzadko bywa oczywiste
 • wymaga raczej nieschematycznych odpowiedzi
 • jego efektem jest wytworzenie czegoś nowego
 • może zawierać: osądzanie (zjawiska, problemu itp. a nie człowieka, porównywanie, ocenianie

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

na udzielenie odpowiedzi uczniowie musz mie czas daj im pomy le
Na udzielenie odpowiedzi uczniowie muszą mieć czas. Daj im pomyśleć!

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

tr jstopniowe podej cie do rozumienia wg j davidson i r sternberg a
Trójstopniowe podejście do rozumieniawg J. Davidson i R. Sternberg’a
 • wybiórcze kodowanie oddzielanie informacji istotnych od zbędnych
 • wybiórcza kombinacja łączenie pozornie oddzielnych informacji w jedną całość
 • wybiórcze porównanie łączenie nowych informacji z informacjami zdobytymi w przeszłości; przykładem zadań z zastosowaniem wybiórczego porównania są analogie

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

mnemonika

MNEMONIKA

sposoby usprawniające pamięć albo ułatwiające zapamiętanie czegoś

na zasadzie skojarzeń

k iepski h umor d zisiaj m aj d zieci c ioci m adzi

Kiepski humor dzisiaj mają dzieci cioci Madzi

kilo - , hekto -, deka -, metr, decy -, centy -, mili -

przypadki
Mama

Dała

Celci

Bułkę

Nasmarował

Masłem

Wujek

Mianownik

Dopełniacz

Celownik

Biernik

Narzędnik

Miejscownik

Wołacz

PRZYPADKI

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

cyfry reprezentowane przez s owa o odpowiedniej liczbie liter

cyfry reprezentowane przez słowa o odpowiedniej liczbie liter

U taty, u mamy pierwiastek z dwóch mamy

1, 414 = pierwiastek z 2

gra s w

gra słów

„Wiosną do przodu, jesienią do tyłu”

sposób przestawiania zegarów z czasu zimowego na letni

wierszyki pomagaj ce zapami ta daty

wierszyki pomagające zapamiętać daty

„JEDEN CZTERY DZIEWIĘĆ DWA

KOLUMB SWE RZEMIOSŁO ZNA”

k o ski
KOSKI

Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com