Blir det fjernvarme i fremtidens bygg ? - PowerPoint PPT Presentation

masao
blir det fjernvarme i fremtidens bygg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blir det fjernvarme i fremtidens bygg ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blir det fjernvarme i fremtidens bygg ?

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
111 Views
Download Presentation

Blir det fjernvarme i fremtidens bygg ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Blir det fjernvarme i fremtidens bygg ? Atle Nørstebø an@fortum.no Fortum fjernvarme AS

 2. Lavenergi bygg er ikke i motsetning til fjernvarme • Dimensjonering av behov for tilført energi først etter at intern energiøkonomisering er foretatt. • Energianlegget utgjør en liten andel av byggekostnaden per m2. • Lokale energikilder som f.eks solenergi må ha backup – kilde ? • Fjernvarme og lavenergi er begge klimatiltak, og burde ikke fokusere på problemer, men muligheter. Fortum fjernvarme AS

 3. Elektrisitetsprisene er ikke statiske. • Hav-vindmøller gir en produksjonspris på over 1 kr /kWh • Nettinvesteringer og reinvesteringer i elnettet driver sluttbrukerprisene i været. • Ny forbybar elektrisitet som skal erstattet fossil kraft bringer eloppvarmingskostnaden opp et par ”sprang”. • OM klimamålene skal oppfylles vil fjernvarme prismessig få veldig gode konkurranseforhold på pris i forhold til elektrisitet – og om fjernvarme også er likeverdig klimanøytral……….. Fortum fjernvarme AS

 4. Bare 22 % av fjernvarme til boliger Fjernvarme har liten utbredelse i en-familiehus. Energirammen i TEK07 er 20 % høyere for villa ift leiligheter. Når det letes etter rammer for lavenergi og passivhus er det andre poster en miljøpostene i bygge-regnskapet å spare på ? Nye næringsbygg er effektintensive, men her konkurrerer fjernvarme godt. Fortum fjernvarme AS

 5. Utvikling i forbruksmønster – internlastene ned ? Fortum fjernvarme AS


 6. Sverige: Fjernvarme OG Lavenergi Til tross for at TellHus har et marginalt større varmebehov enn et såkalt Passivhus (med sine opptil dobbelt så tykke vegger), så slipper det ut betydelig mindre CO2. Årsaken er at TellHus i større grad baserer seg på miljøvennlig fjernvarme og i mindre grad på forurensende elektrisitet. Også selve byggeprosessen er miljøvennlig. Et godt eksempel er brakkene – som enhver byggeplass er avhengig av – her blir varmet opp ved hjelp av miljøvennlig fjernvarme. Fortum fjernvarme AS

 7. Risk management – ”alle egg i en kurv” ”Låst” energiløsning gir ingen fleksibilitet for ny utvikling. Fortum fjernvarme AS

 8. Elproduksjon i Europa Fortum fjernvarme AS

 9. ”Fremtiden er elektrisk ” 2007; Ny fornybar; 6 % 2030; Ny fornybar 14 % Kilde; Eurelectric Fortum fjernvarme AS

 10. Utvikling CO2 utslipp fra fjernvarme i Sverige Fortum fjernvarme AS

 11. Mer fornybar inn i norske fjernvarmesystemer. Viken Fjernvarme 1996-2006 Viken Fjernvarme 2007-2017 Fortum fjernvarme AS

 12. “Bergen går i svart “ – ny medisin eller mer av det gamle ? • Levere 8 TWh energi som innsatsfaktor i industri, f.eks aluminiumindustri på Sunndalsøra og Ormen Lange. • Levere ca 20 % av oppvarmingen til 14 % av Norges befolkning, som tilsvarer husholdningene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.20 % lar seg erstatte av f.eks bioenergi lokalt og fjernvarme i tettsteder – og er konkurranse-dyktig kostnadsmessig. Effekttopp 333 kW Varmeenergi 627 GWh Effektbunn 105 kW Teknisk energi 105 kW * 8760 t = 892 GWh Fortum fjernvarme AS

 13. Energimerket – en jobb å gjøre for vannbåren varme Er det riktig at oppvarmingsefektiviteten er høyere med elektrisitet ? Beregningsreglene for energimerket gir vannbårne varmesystemer 12 % høyere energibehov pga effektivitet. Vannbårne varmesystemer har som regelsentralreulering – eloppvarming reguleres etter ”grøftemetoden” With Without Fortum fjernvarme AS

 14. Potensialet ved total omlegging Fortum fjernvarme AS