بسم الله الرحمن الرحیم
Download
1 / 75

بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه ریزی استراتژیک چیست؟. ابزار مدیریتی است به سازماندهی منابع کمک میکند انرژی سازمان را در مسیر اهداف قرار می دهد سازمان را در مقابل تغییرات محیط آماده می کند. چرا استراتژیک ؟. بهترین راه را برای پاسخ به محیط فراهم می کند

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'بسم الله الرحمن الرحیم' - mary-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه پزشکی اجتماعی


برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

گروه پزشکی اجتماعی


 • ابزار مدیریتی است

 • به سازماندهی منابع کمک میکند

 • انرژی سازمان را در مسیر اهداف قرار می دهد

 • سازمان را در مقابل تغییرات محیط آماده می کند

گروه پزشکی اجتماعی


چرا استراتژیک؟

 • بهترین راه را برای پاسخ به محیط فراهم می کند

 • تغییرات محیط را در برنامه ریزی لحاظ می کند

 • توام با برنامه ریزی است

 • آینده را ترسیم می کند

 • راههای رسیدن به آینده را منظور می کند

گروه پزشکی اجتماعی


ویژگی های برنامه ریزی استراتزیک خوب

 • منجر به عمل می شود

 • چشم اندازی ترسیم می کند که مبتنی بر ارزشها است

 • فرایند تدوین آن مشارکتی است

 • تغییرات محیطی را در نظر می گیرد

 • مبتنی بر داده های دقیق می باشد

گروه پزشکی اجتماعی


تفکر استراتژیک خوب

همیشه از خود سوال کنیم که آیا درست عمل می کنیم؟

گروه پزشکی اجتماعی


چه کسی تفکر استراتژیک دارد؟ خوب

 • تلاش برای انجام کاری دارد

 • درک صحیح از محیط دارد ، مخصوصا نیروهای بازدارنده را می شناسد

 • در پاسخ به نیروههای بازدارنده خلاقیت نشان می دهد

گروه پزشکی اجتماعی


مدیریت استراتژیک خوب

مدیریت استراتژیک یعنی بکارگیری تفکر

استراتژیک در تمام کارهای سازمانی

گروه پزشکی اجتماعی


مدیریت استراتژیک خوب خوب :

 • مقررات، رقابت ، تکنولوژی و مشتری ها را در ماموریت سازمان مد نظر دارد

 • برای رسیدن به ماموریت استراتژی رقابتی دارد

 • ساختار خود را طوری طراحی می کند که منابع به سمت رسیدن به ماموریت بسیج شود

گروه پزشکی اجتماعی


مراحل اساسی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک

 • مرحله آمادگی

 • تدوین ماموریت و چشم انداز

 • ارزیابی موقعیت

 • تدوین استراتژی و اهداف

 • تدوین برنامه اجرائی

گروه پزشکی اجتماعی


مرحله آمادگی ریزی استراتژیک

 • شناسائی موضوعات اختصاصی

 • تعریف نقش ها

 • ایجاد کمیته برنامه ریزی

 • ترسیم نیمرخ سازمان

 • جمع آوری اطلاعات کلیدی

گروه پزشکی اجتماعی


تدوین ماموریت و چشم انداز ریزی استراتژیک

بیانیه ماموریت پاراگرافی است که هر خواننده ای متوجه میشود که نویسنده می داند کجا می رود.

برای تدوین ماموریت به سوالات زیر پاسخ دهید.

گروه پزشکی اجتماعی


گروه پزشکی اجتماعی


چرا ماموریت؟ ریزی استراتژیک

 • ایجاد درک مشترک در سازمان

 • تمایز موسسه از سایر موسسات

 • ایجاد تعهد در اعضای سازمان

 • ماخذ مستند برای تصمیم گیری ها

گروه پزشکی اجتماعی


مثال ریزی استراتژیک

دانشکده پزشکی ..... وقف مراقبت از بیماران ، آموزش و تحقیق از طریق برتری در ارائه خدمات و نوآوری در تحقیقات است

گروه پزشکی اجتماعی


ماموریت بیمارستان ریزی استراتژیک

 • چه می کنید؟

 • چگونه؟

 • چرا ؟

گروه پزشکی اجتماعی


چشم انداز ریزی استراتژیک

آرزو داریم در آینده چه کاره شویم ؟

گروه پزشکی اجتماعی


یک بیانیه چشم انداز خوب ریزی استراتژیک

 • دارای آرزویی روشن برای آینده

  ( ما در آینده چه هستیم)

 • یک تصویر مدون از آن چیزی که ذی نفعان سازمان آرزو دارند

 • چالش بر انگیز و رو به کمال

 • دارای امید و شوق برای ذی نفع ها

 • مایه اتفاق نظر

 • ساده و کوتاه

گروه پزشکی اجتماعی


مثال ریزی استراتژیک

نوآوری و برتری در سازماندهی جامعه زنان

جهت توسعه دادن یک جامعه سالم

گروه پزشکی اجتماعی


چشم انداز بیمارستان ریزی استراتژیک ؟

گروه پزشکی اجتماعی


Mission
(Mission) ریزی استراتژیکرسالت

رسالت بیان و توصیف اهمیت و میزان وسعت کاری است که سازمان انجام میدهد.پاسخ به این سئوال که:ما که هستیم؟ چه میکنیم؟ در بیانیه رسالت باید:

-فلسفه وجودی برنامه به روشنی بیان شود.

-محصول اصلی برنامه به روشنی بیان شود.

-مشتریان اصلی و نهایی به روشنی بیان شود.

-ارزشها و باورها(فلسفه آموزش) در نظر گرفته شوند.

گروه پزشکی اجتماعی


Vision
) ریزی استراتژیکVision( دورنما

دورنما حالت ایده آل و مطلوب برای آینده و بر اساس ارزشهاست.

نوعی تفکردرباره آینده است وبیان میکند که برنامه چه میخواهد بکند؟

-بیانیه دورنما باید:

-آینده برنامه را جهت دار وبروشنی بیان کند.

-آینده را در مدت زمانی خاص بیان کند.

-حالت آرزو داشته و برانگیزاننده باشد.

-مهمترین فرصت رشد درآینده را بیان کند.

-صلاحیت اصلی برنامه را بیان کند.

گروه پزشکی اجتماعی


ارزیابی موقعیت یا ریزی استراتژیکSWOT

 • S: strengths

 • W: weakness

 • O: opportunity

 • T : Threats

گروه پزشکی اجتماعی


Swot analysis

SWOT analysis ریزی استراتژیک

یک ارزیابی از ضعفها و قوت های داخل سازمان و فرصتها و تهدید های خارج سازمان است

گروه پزشکی اجتماعی


Swot analysis1
SWOT analysis ریزی استراتژیک

ارزیابی محیط داخلی

ضعف ها

قوتها

swot

فرصتها

تهدید ها

ارزیابی محیط خارجی

گروه پزشکی اجتماعی


پیام ریزی استراتژیکSWOT آنالیز

پیشرفت و حرکت رو به جلو بر اساس قوتها ، به حداقل رساندن ضعف ها ، غنیمت شمردن فرصتها و خنثی کردن تهدیدها

گروه پزشکی اجتماعی


چرا آنالیز ریزی استراتژیکSWOT خیلی مهم است؟

تعیین استراتژی موثر از طریق ارزیابی واقعی از موقعیت فعلی خود و محیط میسر است

گروه پزشکی اجتماعی


هدف از ریزی استراتژیکSWOT آنالیز

تدارک نقطه شروع واقعی برای تدوین چشم انداز سازمان برای توسعه راهبردی

گروه پزشکی اجتماعی


آنالیز ریزی استراتژیکSWOT چگونه انجام می شود؟

جمع آوری اطلاعات

عوامل داخلی

سوالات اساسی

 • کدامیک از وظایف در سازمان خوب انجام میشود؟

  ( قوت)

 • چه کارهایی را می توانیم بهبود ببخشیم؟

  ( ضعف )

گروه پزشکی اجتماعی


عوامل خارجی ریزی استراتژیک

سوالات اساسی

 • چه تغییراتی در محیط خارجی برای دستیابی به

  ماموریت سازمان کمک کننده است ؟

  ( فرصت )

 • چه تغییراتی در خارج سازمان انجام می گیرد که نیاز به حالت تدافعی در برابر آن یا آمادگی برای مقابله باید داشته باشیم

  ( تهدید)

گروه پزشکی اجتماعی


ارزیابی محیط بیرونی ریزی استراتژیک

گروه پزشکی اجتماعی


ارزیابی محیط داخلی ریزی استراتژیک

گروه پزشکی اجتماعی


نقاط ضعف ریزی استراتژیک

نقاط قوت

حداقل پنج مورد از نقاط ضعف و قوت سازمان خود را لیست کنید

گروه پزشکی اجتماعی


تهد ید ریزی استراتژیک

فرصت

حداقل پنج مورد فرصت و تهدید برای اهداف خود ذکر کنید

گروه پزشکی اجتماعی


ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ریزی استراتژیک

گروه پزشکی اجتماعی


تعیین استراتژی ریزی استراتژیک

گروه پزشکی اجتماعی


تقابل بین عوامل محیطی و داخلی ریزی استراتژیک

تهدید

فرصت

ضعف

قوت

گروه پزشکی اجتماعی


H.L. Menken ریزی استراتژیک

To every complex question,

there is a simple answer!!!!

... and it is wrong!!!!!??

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي ریزی استراتژیک

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی


چشم انداز ریزی استراتژیک

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

چشم انداز

یا

رویای نهائی سازمان

از دید سهامداران یا

موسسان سازمان

جایگاه

چشم انداز

؟

from vision to action

گروه پزشکی اجتماعی


چشم انداز ریزی استراتژیک

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

feedback to vision statement

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي ریزی استراتژیک

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

چشم انداز

یا

تصویر سازی

تحقق

رسالت سازمان

جایگاه

چشم انداز

؟

چشم انداز

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي ریزی استراتژیک

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

چشم انداز

یا

رویای موفقیت

کوتاه مدت سازمان

جایگاه

چشم انداز

؟

چشم انداز

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي ریزی استراتژیک

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

تحلیل ذینفعان و مشتریان

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

گروه پزشکی اجتماعی


ذینفعان یا ذی مدخلان ریزی استراتژیک

 • ذینفع کیست ؟

  • ذینفع هر فرد یا نهادی که :

   • از سازمان انتظار و توقع دارد و سازمان برای پاسخگوئی به نیازهای آنها بوجود آمده است

   • تحت تاثیر برنامه های سازمان قرار میگیرد

  • اثر می تواند مثبت یا منفی باشد

  • شدت اثر میتواند کم یا زیاد باشد

گروه پزشکی اجتماعی


Stakeholders effects

positive issue - degree ریزی استراتژیک

positive issue - degree

positive issue - degree

positive issue - degree

Effect

organization

Effected by

organization

negative issue- degree

Effect

organization

negative issue- degree

Effected by

organization

negative issue- degree

Stakeholders effects:

Internal

negative issue- degree

External

گروه پزشکی اجتماعی


نقشه ذينفعان سازمان ریزی استراتژیک

اثر گذاري

سازمان

اثر پذيري

سازمان

اثرمثبت

خارجي

داخلي

اثر منفي

گروه پزشکی اجتماعی


نمودار ساختاري ذينفعان ریزی استراتژیک

ذينفع

دروني

سازمان

بيروني

گروه پزشکی اجتماعی


نمودار ساختاري ذينفعان ریزی استراتژیک

رابطه مثبت

دروني

رابطه منفي

سازمان

بيروني

گروه پزشکی اجتماعی


نمودار ساختاري ذينفعان ریزی استراتژیک

رابطه

اثر گذاري

دروني

رابطه

اثر پذيري

سازمان

بيروني

گروه پزشکی اجتماعی


مشتريان سازمان چه كساني هستند ؟ ریزی استراتژیک

مشتريان افراد يا سازمانهائي هستند كه از فرآورده ها يا خدمات آن بهره مند ميشوند

گروه پزشکی اجتماعی


كداميك از گروههاي زير مشتريان سازمان شما محسوب ميشوند و آيا مشتريان ديگري را ميشناسيد ؟

 • بيماران

 • خانواده آنان

 • كاركنان

 • هيئت امناء يا شورايعالي

 • شوراي شهر

 • دانشجويان پزشكي

 • مديران

 • پرداخت كنندگان

 • اتندينگ بيمارستان و اساتيد

 • پزشكان ارجاع دهنده

 • تهيه كنندگان و فروشندگان

 • موسسات تحقيقاتي

 • داوطلبين

 • اهداء كنندگان

 • آژانسهاي اعتبار بخشي

 • وزارت بهداشت و درمان

 • ....................

گروه پزشکی اجتماعی


نمودار شماره 1) نقشه ذينفعان سازمان شما محسوب ميشوند و آيا مشتريان ديگري را ميشناسيد ؟

داخلي

منفي

مثبت

گروه پزشکی اجتماعی

خارجي


مرحله مداخله و حضور ذينفعان سازمان شما محسوب ميشوند و آيا مشتريان ديگري را ميشناسيد ؟

 • بررسي نيازهاي سازماني

 • تدوين رسالت و اهداف كلان

 • آناليز دروني و بروني سازمان

 • تدوين پروژه ها و برنامه هاي سازماني

با توجه به نوع تعامل

گروه پزشکی اجتماعی


ميزان حضور ذينفع در تدوين نيازها سازمان شما محسوب ميشوند و آيا مشتريان ديگري را ميشناسيد ؟

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعی


ميزان حضور ذينفع در تحليل دروني و بروني سازمان

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعی


ميزان حضور ذينفع در تدوين سياستهاي اجرائي

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعی


ميزان حضور ذينفع در تامين منابع مالي

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعیجهانی مالي

استان

شهرستان

قلمروو لایه های محیط بیرونی سازمان

ملی

سازمان

گروه پزشکی اجتماعیماموريت مالي

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

تحليل سازمان

عوامل دروني

عوامل بروني

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین استراتژی

گروه پزشکی اجتماعی


ماموريت مالي

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

1

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی


ماموريت مالي

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

2

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی


ماموريت مالي

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

3

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی


ماموريت مالي

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

4

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی


ماموريت مالي

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ارزشیابی پیامدهای نهائی

ارزشیابی درونی و برونی و

استراتژی ها

ارزشیابی بروندادها و پیامدها

پایش برنامه عملیاتی

پایش بودجه

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي مالي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

PPBS

Planning

Programming

Budgeting

system

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي مالي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Strategic

Planning

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي مالي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Mission

Based

Operational

Planning

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي مالي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Mission

Based

Budgeting

گروه پزشکی اجتماعی


مدل انتخابي مالي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Mission

Based

Evaluation

گروه پزشکی اجتماعی


Strategic مالي

management

diagram

Stakeholders

ذينفعان

vision

mission

Goals

SWOT Analysis

تحليل دروني

و بروني

گروه پزشکی اجتماعی


Strategic مالي

management

diagram

Stakeholders

ذينفعان

Needs

analysis

mission

Goals

SWOT Analysis

تحليل دروني

و بروني

گروه پزشکی اجتماعی


Mission مالي

Statement

Strategic

management

diagram

Stakeholders

ذينفعان

Needs

analysis

mission

Goals

SWOT Analysis

تحليل دروني

و بروني

گروه پزشکی اجتماعی


ad