slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย. บุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป .สกลนคร เขต ๓ sonothai@gmail.com. วันนี้คุณมี SEX หรือยัง ?. คุณต้อง มี. S. Sleep ต้องนอนให้เต็มอิ่มเป็นเวลา. E. Eat กินอาหารที่มีประโยชน์. X. Exercise ออกกำลังกายทุกวัน. รับรองแข็งแรง โรคภัยไม่เบียดเบียน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย' - mary-gilmore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

slide2

บุญไทย แสนอุบล

ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๓

sonothai@gmail.com

slide4

คุณต้อง มี

S

Sleepต้องนอนให้เต็มอิ่มเป็นเวลา

E

Eatกินอาหารที่มีประโยชน์

X

Exerciseออกกำลังกายทุกวัน

รับรองแข็งแรง โรคภัยไม่เบียดเบียน

slide6

โครงงาน การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่ผู้เรียนมีความสนใจ และเกิดปัญหาข้อสงสัยในการค้นคว้าหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

slide7

โครงงานวิทยาศาสตร์คือ?โครงงานวิทยาศาสตร์คือ?

scientific method
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอนแน่นอน ดังนี้

1. ตั้งปัญหา

2. การสร้างสมมติฐาน

3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง

(ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล)

4. วิเคราะห์ข้อมูล

5. ลงข้อสรุป

slide9
การตั้งปัญหา

"การตั้งปัญหานั้นสำคัญกว่าการแก้ปัญหา"

การตั้งปัญหาที่ดีและชัดเจนจะทำให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นลู่ทางของการค้นหาคำตอบ

 • ต้องหมั่นฝึกการสังเกตสิ่งต่างๆ
 • เป็นอะไร?
 • เกิดขึ้นเมื่อไร?
 • เกิดขึ้นที่ไหน?
 • เกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
slide10
การตั้งสมมติฐาน
 • การคาดคะเนคำตอบที่อาจเป็นไปได้หรือคิดหาคำตอบล่วงหน้า บนฐานข้อมูลที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์และการศึกษาเอกสารต่างๆ
 • มักนิยมใช้วลี "ถ้า…ดังนั้น"
slide11
การตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นรวบรวมข้อมูล
 • การสังเกต และการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ธรรมชาติ
 • การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติ หรือหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยการทดลองเพื่อทำการค้นคว้าหาข้อมูลและตรวจสอบดูว่าสมมติฐานข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดประกอบด้วยกิจกรรม 3 กระบวนการ คือ
slide12
การทดลอง
 • การออกแบบการทดลองคือการวางแผนการทดลองก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง
 • การปฏิบัติการทดลองลงมือปฏิบัติการทดลองจริงตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้และควรจะทดลองซ้ำๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลเช่นนั้นจริง
 • การบันทึกผลการทดลองหมายถึงการจดบันทึกที่ได้จากการทดลองซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถรวบรวมไว้ใช้สำหรับยืนยันว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่
slide13
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

เป็นขั้นที่นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการค้นคว้า การทดลองหรือการรวบรวมหรือข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ผลแล้วนำไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่

slide15

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

การละลายของน้ำตาล

โครงงาน:

นอกจากน้ำตาลแล้วมีอะไรอีกบ้างที่ละลายในน้ำได้

ของเหลวละลายในน้ำได้หรือไม่

อาจเชื่อมโยง อาหารชนิดใดบ้างมีน้ำตาลผสมอยู่

slide16

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

slide17

5 มีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนอนุบาลขนมอบ

การเติบโตของผีเสื้อ

เพื่อศึกษาการเติบโตของผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้จนตัวเต็มวัย

slide18

นักเรียนเห็นดักแด้บนใบไม้ และสงสัยว่าเป็นผีเสื้อได้อย่างไร

slide19

การสังเกตดักแด้ ที่เลี้ยงไว้ และมีการทำนาย บันทึกผลจากการสังเกต วาดรูป ระบายสี

การที่เด็กเห็นตัวไหมเจาะออกมาจากดักแด้และเริ่มเติบโตเป็นผีเสื้อ

วาดรูป และเปรียบเทียบ บันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการทดลอง

ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงและหาอาหารมาให้ดักแด้

นักวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยอธิบาย แสดงภาพและวีดีโอการเติบโตของดักแด้

3

5

slide20

สถาบันวิจัยไหม สวนผีเสื้อ

การเจริญเติบโตของดักแด้ไปเป็นผีเสื้อสีสันสวยงาม

ใช้ตู้กระจกหรือสร้างกรงตาข่าย เพื่อให้เด็กสังเกตเห็นการเติบโตของดักแด้ได้ชัดเจน

มีการถ่ายภาพและการได้ดูวีดีโอ

มีการอภิปรายโดยนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

slide21

การสังเกต การรู้จักตั้งคำถาม สันนิษฐาน

มีคนดูแลมากกว่า 1 คน

อยากให้มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงมากกว่า 1 คน

นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนุกสนานร่วมกัน

slide22

ครูได้เรียนรู้เพิ่มเติมครูได้เรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้ปกครองได้รับความรู้เพิ่มเติม

สถานศึกษาได้มีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ได้เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน มีหลักการทางวิทยาศาสตร์

slide23

การให้เด็กได้วาดภาพ และอธิบายภาพที่ตัวเองวาด

slide24

ได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

slide25
สรุป
 • โครงงานเกิดจากความคิดเด็กเป็นหลัก ครูคอยช่วยเหลือ
 • มีการอภิปราย กระตุ้นให้เกิดคำถาม ที่นักเรียนสนใจและอยากรู้
 • นักเรียนลงมือทำเอง มีการตระหนักในกระบวนการเรียนรู้
 • มีการค้นคว้า หาคำตอบด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

(สงสัย ทาย ทดสอบ สังเกต อธิบาย สรุป)

slide28
คำถาม ?

เว็บไซต์

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

http://www.littlescientistshouse.comหรือ www.witnoi.com