Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ynlieding PowerPoint Presentation

Ynlieding

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Ynlieding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regiodag LeeuwardenMercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en TaallearenAlex Riemersma & Cor van der Meer Aljemint, 30 maaie 2008

 2. Ynlieding • Mercator Education / Fryske Akademy • Ambysjes Provinsje Fryslân en gemeente Leeuwarden / Ljouwert • Stedskonvenant • Kennishotspots • Mercator foar Fryslân Aljemint, 30 maaie 2008

 3. Kennissintrum: profyl • Meartaligens en Taallearen • Expertise- en dokumintaasjesintrum • Wittenskiplik ûndersyk • Platformfunksje en fasilitearring • Taakstelling: • Kennis ferwerving • Kennis sirkulaasje • Kennis tapassing Aljemint, 30 maaie 2008

 4. Kennissintrum: Aktiviteiten • Dokumintaasje en ynformaasje • Undersyk en publikaasjes • Databases en netwurken • Network of Schools • Webstek (Q&A-tsjinst) • Kongressen en seminars Aljemint, 30 maaie 2008

 5. Undersyksaginda • Evaluaasje meartalich ûnderwiis • Underwiismodellen • Tapassing CEFR (Common European Framework of Reference) • Testen taalnivo’s • Trochgeande learline • Mearwearde fan Meartaligens Aljemint, 30 maaie 2008

 6. Undersyksrapporten Nijsbrieven Regionale Dossiers > 40 talen / regio’s Update ienris yn 5 jier Online beskikber Publikaasjes Aljemint, 30 maaie 2008

 7. Posysje yn Europa • Europeeske Uny • Communication on Multilingualism • Ried fan Europa • Europeesk Hânfest fan Minderheidstalen • Kaderferdrach Nasjonale Minderheden • Partners • Mercator sintra, EBLUL • Network to Promote Linguistic Diversity • ECML in Graz, ECMI in Flensburg • Oare twatalige regio’s yn Europa Aljemint, 30 maaie 2008

 8. Gearwurking mei Baskelân Aljemint, 30 maaie 2008

 9. Kongressen yn 2007 • “Multilingualism and Language Learning: Measurement and good Practice” 10 – 11 maaie 2007 • “Kennisatelier”, in seminar foar organisaasjes op ‘t med fan meartaligens en ûnderwiis yn Fryslân, 18 juny 2007 • “New developments in Basque education in a European perspective” organised in collaboration with the Basque ministry of Education, 7 – 8 novimber 2007 • “The future of European policy towards Multilingualism and Language Learning”, 21 – 23 novimber 2007 Aljemint, 30 maaie 2008

 10. Kongressen yn 2008 • April, Kennisatelier: “trochgeande learline” • Septimber, FEL-kongres yn Ljouwert: “Endangered Languages and Language Learning” • Novimber, Basque seminar yn Ljouwert: “Teaching methods & materials” • Desimber, Frysk Filologenkongres: “Balâns en Perspektyf” Aljemint, 30 maaie 2008

 11. Kongressen yn 2009 • Maart, CETL kongres yn Londen • Maaie, seminar Network of Schools • Septimber, seminar EUNoM • Oktober, Partnership for Diversity kongres by “Liet International” • Novimber, Basque seminar yn Ljouwert Aljemint, 30 maaie 2008

 12. Oare aktiviteiten yn 2008 • Maart, lêzings Scots & Katalaansk Language Centres yn Ljouwert • April, Eurokommissaris Orban op besite • April, Steatssikretaris Timmermans op besite • Oktober, organisaasje kongres yn Moldavië • Trochgeand: presintaasjes op ynternasjonale kongressen Aljemint, 30 maaie 2008

 13. It tiim Aljemint, 30 maaie 2008

 14. Posysje Frysk yn Europa • Middenmoater yn:- getal: 350.000 memmetaalsprekkers- posysje: unike autochtoane minderheidstaal yn homogeen gebiet- status: erkend as twadde rykstaal- ambysje: útbou sterke kultuertaal • Frysk is gjin “endangered language”, mar taaloerdracht stiet wol ûnder druk. Aljemint, 30 maaie 2008

 15. Europa en Fryslân • Fersterking EU-belied yn Fryslân:- taalferskaat / linguistic diversity- memmetaal + 2 oare talen • Frysk en Fryslân as foarbyld yn Europa:- meartaligens fan yndividu èn fan maatskippij- thús fertroud en rûnom thús- deeglik, feilich en fleurich Aljemint, 30 maaie 2008

 16. Posysje yn stêd en regio • Hegeskoallen (Kenniscampus) • Cedin / Taalsintrum Frysk • Tresoar, Afûk, HCL • Leeuwarden culturele hoofdstad tweetalige provincie Aljemint, 30 maaie 2008

 17. Mercator foar Fryslân • Underwiis • Gemeenten • Bedriuwen • Kultuer en toerisme • ….. Aljemint, 30 maaie 2008

 18. Konklúzjes • Ideale útgongssituaasje • Kennisympuls • Samenwerking / Platform • Leeuwarden Europese Kennisstad Aljemint, 30 maaie 2008

 19. Foto fan bern • Leafst bern yn de klasse Aljemint, 30 maaie 2008

 20. Tankewol Cor van der Meer & Alex Riemersma cvdmeer@fa.knaw.nl ariemersma@fa.knaw.nl Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning / Fryske Akademy www.mercator-research.eu Aljemint, 30 maaie 2008