psychologiczna analiza sposob w radzenia sobie z sytuacj bezrobocia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psychologiczna analiza sposobów radzenia sobie z sytuacją bezrobocia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psychologiczna analiza sposobów radzenia sobie z sytuacją bezrobocia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Psychologiczna analiza sposobów radzenia sobie z sytuacją bezrobocia - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Psychologiczna analiza sposobów radzenia sobie z sytuacją bezrobocia. mgr Longina Woszczek – Stach A4e Ltd Oddział w Polsce. Wczesne koncepcje stresu. TEORIA HANSA SELYEGO różne bodźce wywołują identyczne zmiany fizjologiczne OGÓLNY ZESPÓŁ ADAPTACYJNY (GAS): TEORIA W. CANNONA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychologiczna analiza sposobów radzenia sobie z sytuacją bezrobocia' - marv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psychologiczna analiza sposob w radzenia sobie z sytuacj bezrobocia

Psychologiczna analiza sposobów radzenia sobie z sytuacją bezrobocia

mgr Longina Woszczek – Stach

A4e Ltd Oddział w Polsce

wczesne koncepcje stresu
Wczesne koncepcje stresu

TEORIA HANSA SELYEGO

 • różne bodźce wywołują identyczne zmiany fizjologiczne
 • OGÓLNY ZESPÓŁ ADAPTACYJNY (GAS):

TEORIA W. CANNONA

 • konkretny stresor wywołuje swoiste pobudzenie fizjologiczne

TEORIA J. MASONA

 • przed zmianami fizjologicznymi występuje tzw. STRES PSYCHOLOGICZNY
psychologiczny wymiar stresu
Psychologiczny wymiar stresu

Trzy nurty w określaniu stresu:

 • bodziec, sytuacja zewnętrzna o określonych właściwościach
 • reakcje wewnętrzne, emocjonalne człowieka (np. strach, lęk, złość, wrogość)
 • relacja między czynnikami zewnętrznymi a właściwościami jednostki (ujęcie relacyjne)
transakcyjna koncepcja stresu r s lazarusa i s folkman
Transakcyjna koncepcja stresu R. S. Lazarusa i S. Folkman

STRES to „określona relacja między osobą a otoczeniem, która jest oceniania przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”

OCENA POZNAWCZA - proces wartościowania znaczenia transakcji z otoczeniem

 • Ocena poznawcza pierwotna – ocena danej relacji jako: krzywda/strata, zagrożenie, wyzwanie
 • Ocena poznawcza wtórna – ocena własnych możliwości radzenia sobie
klasyfikacja stresor w przyczyn stresu
Klasyfikacja stresorów (przyczyn stresu)

SIŁA I ZAKRES STRESORA:

 • Katastrofy obejmujące całe grupy (np. klęski żywiołowe)
 • Zagrożenia dotyczące jednostek (zmiany życiowe np. rozwód)
 • Drobne codzienne utrapienia (np. zgubienie potrzebnej rzeczy)

CHARAKTERYSTYKA CZASOWA STRESORA:

 • Jednorazowy (np. nieprzyjemne spotkanie)
 • Cykliczny (np. badania kontrolne)
 • Chroniczny (np. nieudane małżeństwo)
 • Sekwencja wydarzeń stresowych (jeden czynnik wywołuje kolejne obciążenia)

KONTROLOWALNOŚĆ STRESORA:

 • Niekontrolowane
 • Kontrolowane częściowo
 • Kontrolowane
radzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem
 • PROCES
 • Stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań ocenianych przez jednostkę jako obciążające
 • STYL
 • Posiadany przez jednostkę, charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
 • STRATEGIA
 • „Ogniwo” procesu radzenia sobie, konkretny sposób stosowany w obliczu danej sytuacji stresowej
utrata pracy oraz bezrobocie jako sytuacje trudne
Utrata pracy oraz bezrobocie jako sytuacje trudne
 • Utrata pracy jako zmiana życiowa oceniona na 47 punktów w 100 - punktowej Skali Wydarzeń Życiowych (LCU – Life Change Units) T. Holmesa i R. H. Rahe’a
 • Utrata pracy jako „zdarzenie dnia codziennego”, które prowadzi do rozległych konsekwencji (Z. Ratajczak, 2000)
 • Bezrobocie stres chroniczny
psychologiczne konsekwencje bezrobocia
Psychologiczne konsekwencje bezrobocia
 • Spadek samooceny
 • Poczucie naznaczenia i wstydu
 • Obniżenie poziomu ogólnej aktywności życiowej
 • Izolacja społeczna
 • Destabilizacja życia rodzinnego
 • Dezorganizacja rytmu życia
 • Obniżenie sprawności psychofizycznej
 • Pogorszenie kondycji psychicznej (poczucie beznadziejności, apatia, w niektórych przypadkach depresja i próby samobójcze)
 • Syndrom wyuczonej bezradności
 • Niezaspokojone potrzeby: samorealizacji, uznania, prestiżu, przynależności, wiedzy
 • Utrudniony powrót na rynek pracy
 • Wzrost liczby zachowań agresywnych
 • Uzależnienia jako destrukcyjne sposoby radzenia sobie z sytuacją
sytuacja bezrobocia
Sytuacja bezrobocia

w znaczny sposób ogranicza możliwości zaspokojenia w zasadzie wszystkich

potrzeb człowieka:

czynniki decyduj ce o sposobie radzenia sobie z utrat pracy
Czynniki decydujące o sposobie radzenia sobie z utratą pracy

Determinanty społeczno – demograficzne:

 • Wiek (poczucie dyskryminacji i „bezużyteczności” u osób po 45 roku życia)
 • Płeć (utrata poczucia autorytetu u mężczyzn)
 • Wykształcenie (im wyższe wykształcenie tym silniejsze tendencje do pokonywania trudności; osoby z wyższym wykształceniem czują się bardziej naznaczone „stygmatem” bezrobotnego)
 • Sytuacja życiowa w okresie utraty pracy (status społeczno – ekonomiczny, dotychczasowa historia życia, struktura życia, sytuacja rodzinna itd.)
czynniki decyduj ce o sposobie radzenia sobie z utrat pracy c d
Czynniki decydujące o sposobie radzenia sobie z utratą pracy c. d.
 • Wartość przypisywana pracy
 • Stopień identyfikacji z rolą zawodową
 • Bezrobocie traktowane jako zagrożenie/szansa
 • Wewnętrzna/zewnętrzna percepcja przyczyn bezrobocia
strategie post powania w sytuacji bezrobocia a marcinkowski j sobczak
Strategie postępowania w sytuacji bezrobocia (A. Marcinkowski, J. Sobczak)

1. Strategia „konserwatywna” - jednostka woli pobierać zasiłek i oczekiwać na otrzymanie propozycji zatrudnienia.

2. Strategia „poszukiwania uzupełniających dochodów” - oparta o pracę „na czarno” w prywatnym zakładzie i jednoczesne pobieranie zasiłku.

3. Strategia „przedsiębiorcza” - wystąpienie o dofinansowanie i rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

4. Strategia „zmiany kwalifikacji” - podjęcie starań o nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

5. Strategia „biernej adaptacji” - akceptacja statusu bezrobotnego i pobieranie zasiłku. Strategia podobna do „konserwatywnej”, jednak nie taka sama. Poprzednia preferowała bierność, zakładała oczekiwanie na rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Ta strategia zakłada pogodzenie się z losem (…tak już musi być...).

strategie zaradcze w sytuacji bezrobocia k popio ek
Strategie zaradcze w sytuacji bezrobocia (K. Popiołek)
 • Praktyczne niereligijne (np. planowanie zmiany kwalifikacji, praca tymczasowa, kredyt);
 • Praktyczne religijne (czynności rytualne w intencji poprawy sytuacji – np. modlitwa, pielgrzymka);
 • „Psychologiczne” niereligijne (racjonalizacja, unikanie myślenia o problemie, myślenie irracjonalne);
 • „Psychologiczne” religijne (wiara w opiekę Opatrzności w uzyskaniu pracy, religia jako zasób).
wi kszo bada wskazuje i bezrobotni
Większość badań wskazuje, iż bezrobotni:
 • zdają sobie sprawę ze skutków bezrobocia, przyczyn i następstw braku aktywności zawodowej (K. Skarżyńska, 1992)
 • posiadają nieco niższe umiejętności bezpośredniego rozwiązywania problemów niż osoby pracujące (J. Kirenko, E. Szarzyńska, 2010)
 • starają się przejawiać aktywne postawy wobec własnej sytuacji (M. Goszczyńska, 1995; B. Makselon – Kowalska, 2004; L. Dyczewski, D. Wadowski, 2001)
 • w pewnym momencie wykazują mniejszą aktywność z powodu dotychczasowych negatywnych doświadczeń (A. Bańka, 1992; R. Nawrat, 2001)
badania w asne
Badania własne

Cel badań

Organizacja badań

Metoda badawcza

Wyniki badań

celem bada
Celem badań

jest odpowiedź na następujące pytania badawcze:

 • Jakie strategie radzenia sobie ze stresem stosują osoby krótkotrwale bezrobotne?
 • Jakie strategie radzenia sobie ze stresem stosują osoby długotrwale bezrobotne?
 • Czy różnice pomiędzy strategiami stosowanymi przez osoby krótkotrwale i długotrwale bezrobotne są istotne statystycznie?
 • Czy płeć ma wpływ na rodzaj stosowanych strategii radzenia sobie z sytuacją bezrobocia?
 • Czy wykształcenie ma wpływ na rodzaj stosowanych strategii radzenia sobie z sytuacją bezrobocia?
organizacja bada
Organizacja badań
 • Badania zostały przeprowadzone w Centrum Pracy A4e realizującym projekt „Droga do zatrudnienia”. Projekt ten skierowany jest do osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiegoi chrzanowskiego.
 • Próbka badawcza składała się z 55 osób bezrobotnych będących beneficjentami projektu.
 • Wyłoniono dwie grupy:

1. „Długotrwale bezrobotni” (30 osób pozostających bez pracy co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy)

2. „Krótkotrwale bezrobotni” (25 osób pozostających bez pracy do 6 miesięcy)

metoda bada
Metoda badań
 • Materiał poddany analizie stanowiły ankiety wypełnione przez osoby badane. Dokonano charakterystyki demograficznej osób krótkotrwale i długotrwale bezrobotnych.
 • Badani wypełniali Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem – COPE (Ch. Carver, M. Scheier, J. Weintraub).
 • Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej Testem U Manna-Whitneya.
strategie radzenia sobie ze stresem badane kwestionariuszem cope
Strategie radzenia sobie ze stresem badane Kwestionariuszem COPE
 • Aktywne Radzenie Sobie (działania zmierzające do usunięcia, zmniejszenia stresora lub jego skutków)
 • Planowanie (rozważania na temat poradzenia sobie ze stresorem)
 • Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego (poszukiwanie rady, pomocy, czy informacji)
 • Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego (szukanie wsparcia moralnego, sympatii, zrozumienia)
 • Unikanie Konkurencyjnych Działań (unikanie działań nie związanych z problemem)
 • Zwrot ku Religii (źródło wsparcia emocjonalnego)
 • Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój (spostrzeganie sytuacji w bardziej pozytywnym świetle)
 • Powstrzymywanie się od Działania (wyczekiwanie na właściwy moment)
strategie radzenia sobie ze stresem badane kwestionariuszem cope c d
Strategie radzenia sobie ze stresem badane Kwestionariuszem COPE c. d.
 • Akceptacja(przyjęcie zaistniałej sytuacji jako nieodwracalnej)
 • Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie (zaniepokojenie własnymi emocjami)
 • Zaprzeczanie(odrzucanie faktu zaistniałej sytuacji)
 • Odwracanie uwagi (angażowanie się w czynności zastępcze)
 • Zaprzestanie działań (bezradność, rezygnacja)
 • Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych (doraźne łagodzenie przykrych emocji)
 • Poczucie humoru (sposób łagodzenia przykrych emocji)
czynniki wyodr bnione w analizie czynnikowej badania normalizacyjne
Czynniki wyodrębnione w analizie czynnikowej (badania normalizacyjne)
 • Aktywne radzenie sobie

(skale: 1,2,5,7,8)

 • Zachowania unikowe

(skale: 9,11,12,13,14,15)

 • Poszukiwanie wsparcia i koncentracja na emocjach

(skale: 3,4,6,10)

wnioski
Wnioski:
 • Zarówno osoby krótkotrwale, jak i długotrwale bezrobotne najczęściej stosują aktywne strategie radzenia sobie (Planowanie, Aktywne Radzenie Sobie, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Unikanie Konkurencyjnych Działań).
 • Reprezentanci obu grup najrzadziej stosują zachowania unikowe obejmujące: Zaprzestanie Działań, Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Zaprzeczanie, Poczucie Humoru.
 • Osoby krótkotrwale bezrobotne statystycznie częściej stosują strategię Zaprzeczania. Brak istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do pozostałych strategii.
 • Osoby krótkotrwale bezrobotne wykazują większą skłonność do aktywnego radzenia sobie, ale nie jest to różnica statystycznie istotna.
wnioski1
Wnioski:
 • Mężczyźni krótkotrwale bezrobotni statystycznie częściej stosują strategię Zaprzeczania.
 • Mężczyźni długotrwale bezrobotni statystycznie częściej koncentrują się na emocjach i są nimi zaniepokojeni.
 • W pozostałych przypadkach brak istotnych statystycznie różnic.
 • Mężczyźni krótkotrwale bezrobotni wykazują większą skłonność do aktywnego radzenia sobie. Tendencja ta widoczna jest w strategiach:
 • Aktywne Radzenie Sobie
 • Planowanie
 • Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój
 • Unikanie Konkurencyjnych Działań
wnioski2
Wnioski:
 • Brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy strategiami stosowanymi przez kobiety krótkotrwale i długotrwale bezrobotne.
 • Kobiety z obu grup najczęściej stosowały takie aktywne strategie radzenia sobie, jak: Planowanie, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Aktywne Radzenie Sobie, Unikanie Konkurencyjnych Działań.
 • Kobiety z obu grup najrzadziej stosowały następujące strategie: Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Zaprzestanie Działań, Poczucie Humoru, Zaprzeczanie.
wnioski3
Wnioski:
 • Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej posługują się aktywnymi sposobami radzenia sobie (Planowanie, Aktywne Radzenie Sobie, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Unikanie Konkurencyjnych Działań).
 • Kobiety statystycznie częściej akceptują swoją sytuację. W przypadku pozostałych strategii nie wykazano istotnych statystycznie różnic.
 • U kobiet zaobserwowano większą tendencję do poszukiwania wsparcia (instrumentalnego, emocjonalnego oraz w religii) i koncentrowania się na emocjach (zależność nieistotna statystycznie)
wnioski4
Wnioski:

Ze względu na małą liczebność osób z wykształceniem podstawowym (4 osoby – 7,27%) oraz wyższym (7 osób – 12, 72%) porównano bezrobotnych z wykształceniem średnim i zawodowym.

 • Bezrobotni z wykształceniem średnim i zawodowym najczęściej stosują aktywne strategie radzenia sobie.
 • Bezrobotni z wykształceniem zawodowym statystycznie częściej stosują strategie: Zaprzeczania oraz Odwracania Uwagi.
slide33

Podsumowanie wyników badań

 • Osoby bezrobotne niezależnie od czasu pozostawania bez pracy najczęściej stosują aktywne strategie radzenia sobie. Tendencja ta jest nieco silniejsza u krótkotrwale bezrobotnych.
 • Bezrobotni dosyć rzadko stosują zachowania unikowe.
 • Osoby krótkotrwale bezrobotne częściej zaprzeczają swoim problemom, nie dopuszczają ich do świadomości.
 • Kobiety w większym stopniu potrafią zaakceptować swoją sytuację. Wykazują nieco silniejszą skłonność do poszukiwania wsparcia.
 • Wykształcenie zawodowe wiąże się z częstszym stosowaniem zachowań unikowych: Odwracaniem Uwagi oraz Zaprzeczaniem.