slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM - PowerPoint PPT Presentation


 • 357 Views
 • Uploaded on

Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM. KANDUNGAN. Pengenalan Objektif Taklimat Keselamatan Maklumat Keselamatan Internet Keselamatan Emel Kawalan Keselamatan Emel dan Internet Keselamatan dari Ancaman Virus. KANDUNGAN ( samb …). Penggunaan dan Pengurusan Rangkaian

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM' - martin-stein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tatacara Penggunaan dan

Keselamatan ICT KKM

slide2
KANDUNGAN
 • Pengenalan
 • ObjektifTaklimat
 • KeselamatanMaklumat
 • Keselamatan Internet
 • KeselamatanEmel
 • KawalanKeselamatanEmeldan Internet
 • KeselamatandariAncaman Virus
slide3
KANDUNGAN (samb…)
 • PenggunaandanPengurusanRangkaian
 • KeselamatanKataLaluan
 • KeselamatanRangkaian
 • KeselamatanFizikalPerkakasan ICT
 • TatacaraPengurusan Media Storan
 • KeselamatanPerkakasan ICT diPusat Data/Bilik Server KKM
 • Pembangunan SistemAplikasi
 • PeranandanTanggungjawabSemuaFasiliti KKM
 • Khidmat Nasihat
slide4
PENGENALAN
 • TatacaraPenggunaandanKeselamatan ICT telahdibentangkandandiluluskandalamMesyuaratJawatankuasaPemandu ICT KKM Bil. 2/2011 pada 16 Ogos 2011
 • DokumeninimerupakanperincianbagiDasarKeselamatan ICT KKM dalamusahamelindungikeselamatanaset ICT Kerajaan
 • Tatacarakepada KKM dalammengurusdanmengendalikanKeselamatan ICT
 • Bolehdidapati di www.moh.gov.my-AktadanPolisi
pindaan yang terlibat 2009 dan 2011
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-
 • Kemaskini perkara 4.2.3 seperti berikut:
 • Kemaskini perkara 4.2.7 seperti berikut:
pindaan yang terlibat 2009 dan 20111
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-
 • Kemaskini perkara 4.2.8 seperti berikut:
 • Kemaskini perkara 4.2.19 seperti berikut:
pindaan yang terlibat 2009 dan 20112
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-
 • Kemaskini perkara 9.0 (c) Keselamatan Kata Laluan seperti berikut:

(+) Penambahan perkara 9.0 (e) Keselamatan Kata Laluan seperti berikut:

pindaan yang terlibat 2009 dan 20113
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-
 • (+) Penambahan perkara 15.0 Pembangunan Aplikasi
slide9
OBJEKTIF TAKLIMAT

egawai & Kakitangan KKM

Panduan pengguna demi menjamin kesinambungan urusan kerajaan dan menghindar kesan insiden keselamatan ICT

slide10
KESELAMATAN MAKLUMAT
 • Kerahsiaan
 • Integriti
 • Sumber yang sah
 • Kesahihan
 • Kebolehsediaan
slide11
Keselamatan Internet
 • Memudahkanperhubunganantarapenggunadanmenyediakanbanyakmaklumat
 • Tatacarapenggunaancapaianke internet :-
 • Hakterhadapcapaianolehpengguna
 • Pemilihanlaman yang hendakdilayar
 • Pengesahanmaklumat
 • Muatnaikbahan
 • Muatturunbahan
 • Perbincanganatau Forum awam
slide12
LarangandanSalahlakuPengguna Internet
 • Melayari laman web yang tidak beretika
 • Memuat turun dan menyimpan dan menggunakan perisian :-
  • berbentuk hiburan,
  • tidak berlesen,
  • pernyataan fitnah, hasutan yang menjatuhkan imej negara
  • Menyertai forum atau perbincangan atas talian tidak mendapat kebenaran jabatan
  • Download saiz file melebihi 10 Mb
  • Menceroboh atau mengodam laman web
  • Radio online
slide13
LarangandanSalahlakupengguna internet (samb…)
 • Memuat turun dan menyimpan dan menggunakan perisian :-
  • Capaian ke luar dengan modem/broadband
  • Tujuan peribadi
  • Aktiviti berunsur komersial
  • Chatting
  • Aktiviti jenayah – perjudian
  • Mengubah konfigurasi rangkaian – proxy selain KKM dsb
  • Unsur perkauman dan ganas
  • Bercorak penentangan
  • Cubaan capaian bagi laman web yang telah disekat
penggunaan internet
Penggunaan Internet
 • Mengaktifkan Popup blocker tool sebagai internet browser - elak paparan imej-imej yang tidak dikehendaki eg yahoo toolbar dsb
slide15
Keselamatan e-mel
 • E-mel KKM untuktujuanrasmisahaja
 • KaedahPengendalian e-mel
  • PemilikanAkaunemel
  • Format emel
   • Kandunganbersesuaiandengantopik yang dibincangkan
   • Tidakmenggunakanhurufbesar
   • Tandatanganemel (namapenuh, jawatan, alamat, no telefondan fax)
   • Tandatanganemel (namapenuh, jawatan, alamat, no telefondan fax)
slide16
Keselamatan e-mel (samb…)
 • Alamat e mel yang betul
 • Fail kepilantidakmelebihi 10 MB
 • Kenalpastipenghantaremel
 • Saizstoranemel – 100 Mb, pengurusantertinggi – unlimited.
 • 85% saizstoranemel - alert
 • Pemusnahan
 • PemeriksaanPentadbir e Mel
 • Penggunaankatalaluan
slide17
LarangandanSalahlakuPenggunaemel
 • Menggunakanidentitipalsu
 • Menggunakanemeluntuktujuankomersial
 • Membukaemeldaripenghantar yang tidakdikenali
 • Membalasemeldarisumber yang tidakdiketahui
 • Membukaemel yang mengandungi fail kepilan
slide18
TanggungjawabdanPerananPenggunaemel
 • Mencetakdanmendokumenkansemuaemel yang penting
 • Membuatsalinan – egke folder lain
 • Imbasankeatas fail yang dihantar
 • MemaklumkanPentadbiremel –
  • bertukarkeluar KKM – 3 harisebelumtarikhakhir
  • Akaundisalahguna
  • Bertanggungjawabkeataskandunganemel
  • Pemaklumansekiranyaberadadiluarpejabat
  • Forwadingbagipenggunaemel yang bertugasdiluar
slide19
TanggungjawabPentadbirEmel
 • Wujuddanbatalakaun email mendapatkelulusanKetuaJabatan
 • Kenalpastikatalaluanpengguna yang lemah
 • Pemantauandanpenapisankandungan fail elektronik
 • Sistem mail beroperasi 24 X 7
 • Disableakaun email bagi 3 bulantidakaktif
 • Mengemaskiniakaun email bertukarkeluar/masuk, bersara, berhenti, bercuti, ditamatkanperkhidmatan
 • ID akaun email mengikutnamasebenareg
 • Memberilatihan
 • Program kesedaranpembudayaanpenggunaanemel KKM
 • SOP disediakan
slide20
TanggungjawabPentadbirEmel (Samb…)
 • Membuat backup
 • Menyediakan BCP sistememel
slide21
KelayakanPengguna email
 • Kakitangan KKM yang menjalankanurusankomunikasidanperhubunganelektroniksecararasmi
slide22
KawalanKeselamatanEmeldan Internet
 • KeselamatanFizikal
 • KeselamatanDokumenElektronik
 • Tandatangan digital
 • KeselamatanPengendalianEmelRahsiaRasmi
 • Penerimaemelrahsiarasmisahkesahihandokumen
 • Penerimamembuatakuanpenerimaan
 • EmelRahsiaRasmibertanda ‘RahsiaBesar’ dan ‘Rahsia’, tidakboleh forward kepadaorang lain
 • Emel ‘RahsiaRasmi’ yang dimusnahkanhendaklahoverwritetiga kali dengan fail yang lain
 • Agensimempunyaisistemkeselamatanbagiemelrahsiarasmi yang digunakan
slide23
KeselamatandariAncaman Virus
 • Virus menyebabkankerosakanperalatankomputerdankehilanganataukerosakanmaklumatpenting
 • Langkah-Langkah :
 • Imbasannyah virus
 • Perisian anti virus yang sah
 • MaklumkepadaPentadbir ICT – Jangkitan virus
 • Penggunaanperalatan ICT tanpawayarhendaklahdinyahaktif wireless sekiranyatidakdigunakan
slide24
PenggunaandanPengurusanRangkaian
 • Rangkaiandi KKM hanyauntukwarga KKM sahaja
 • PenggunaluarmendapatkebenaranPentadbirRangkaian
 • Fasiliti yang telahdirangkaikanke MOH*Net tidakdibenarkanmenggunakanrangkaian yang lain
 • Peralatankeselamatanrangkaianhendaklahdigunakan
 • LAN diintegrasidengan MOH*Net danEg Net sahaja
 • Setiapperalatan ICT yang disambungkanke LAN MOH*Net tidakdibenarsambungkerangkaian lain
slide25
PenggunaandanPengurusanRangkaian(Samb…)
 • Penggunaan wireless hendaklahdilengkapidengankeselamatan
 • Keperluanperkhidmatanrangkaian(natting, IP, dsb ) perlumaklumkankepadaPentadbirRangkaian
 • Perkhidmatanrangkaian yang tidakdiperlukansilamaklumkankepadaPentadbirRangkaian
slide26
TanggungjawabPentadbirRangkaian
 • Memastikanrangkaian MOH*Net sentiasabolehdigunakan
 • Menyelesaikanmasalah MOH*Net
 • Mengemaskini rules firewall
 • Pemantauanaktiviticapaianpengguna MOH*Net darisemasakesemasa
 • Mengemaskinidanmenambahbaikrekabentuk LAN sediaada
 • Mengenalpastiaktiviti yang tidak normal
 • Memantaulaluantrafik yang tinggi
 • Menghalangcapaian yang tidaksahdantanpakebenarankeatasperkhidmatanrangkaian
slide27
PengurusanAlamat Internet Protokol (IP)
 • Keperluan IP statikhendaklahdimaklumkankepadaPentadbirRangkaian
 • Dilarangmenukar IP PC
slide28
SambunganRangkaian
 • PC yang memerlukansambunganmemaklumkankepadaPentadbirRangkaian
 • Dilarangmemutusataumenyambungsambungankabelfizikal UTP padamana-mana port danrak
 • Dilarangmenukarmaklumat yang terdapatpada UTP port
 • Dilarangmerosakan UTP Port, kabeldsb
 • Sebarangkerosakan yang berlakuhendaklahdimaklumkankepadaPentadbirRangkaian
slide29
Dial Up / Broadband / Wireless
 • Penggunaan dial up untuktujuanrasmisahaja
 • Penggunaan broadband hendaklahmendapatkelulusan BPM terlebihdahulu
 • Penggunadifasiliti KKM yang menggunakan broadband tidakdibenarkanmenggunakan LAN
 • Imbasankeatasperalatan ICT secaraberkala
slide30
File Transfer Protocol (FTP)
 • Penggunaan FTP dilaksanakandenganciri-cirikeselamatan
 • putty bagi OS Linux
 • Secure file transfer program (SFTP) , SSL dan VPN bagi OS Windows
slide31
KeselamatanKataLaluan
 • Katalaluanadalahhakindividudanrahsiakepadasesiapasahaja
 • rahsiakankatalaluan
 • Gunakankatalaluan yang kukuhgabunganspecial character, abjaddannombor
 • Ditukarsetiap 30 hari
 • Elakanmenggunakan 4 katalaluan yang terdahulu
 • Elakanmenggunakankatalaluan yang mengandungimaklumatberkaitandenganpengguna, peralatandanperisian yang digunakan
 • Menukarkatalaluansertamerta yang diberikanPentadbirSistem
 • Sekiranyakatalaluantelahdicerobohsilamaklumkankepada CERT KKM
slide32
KeselamatanRangkaian
 • Menyediadanmengemaskinirekabentuk LAN
 • Pemantauanperalatanrangkaian
 • Rules firewall hendaklahdisediakandandikemaskini
 • Memantaulaporanlogsetiapserver
 • Penggunaanteknologi VPN semasapenghantaran data
 • Peralatankeselamatanrangkaian – virus wall, Web filtering, IPSdanfirewalldisediakan
slide33
KeselamatanFizikalPerkakasan ICT KKM
 • Keselamatanfizikaltermasukjuga PC, notebook danperkakasan.
 • Garispanduanpengguna :-
  • Setiapkomputer, PDA atau notebook adakatalaluan yang kukuh
  • Pengemaskinianpaten/patches windows dan anti virus
  • Penggunaanlesensoftware yang sah – antivirus & windows
  • Dilarangmengubahhost name dankonfigurasikomputer
  • Perkakasan ICT hendaklahberjenama (bukanklon)
slide34
Keselamatanfizikaltermasukjuga PC, notebook danperkakasan.

Garispanduanpengguna :-

 • Perkakasan ICT digunakanuntuktujuanrasmi
 • Dilarangpenggunaanpenyambungelektrik
 • Peralatan ICT tidakterdedahkepadapancaranmatahari
 • Bekalanelektrikditutup - tamatpenggunaanperalatan ICT
 • Ditempatkan yang dingin
 • Sleeping mode - PC digunakanberterusan
 • Ctrl-Alt-Delapabila PC hang
 • PC mempunyaisistemmasadantarikh yang betul
 • Switch off peralatan ICT secarabetul
 • Tidakmengetuk/menghentakperalatan ICT
 • Backup data
 • Penggunadilarangmembaikisendiritanpakebenaran
 • Tidakdibenarkanmenggunakan Id Administrator
 • Lock computer jikatidakdigunakan
slide35
TatacaraPenggunaan Media Storan
 • Menguruskan media storan
 • Media storan yang dibekalkanadalahuntukurusanrasmisahaja
 • Dilabelkan
 • DisimpandenganselamatikutTerhad, SulitdanRasmi
 • Dilarangmenyalin, membawakeluarataumemberi media yang mengandungimaklumatrasmikepadaorang lain
 • Kaedahpemampatandigunakan
slide36
TatacaraPenggunaan Media Storan(Samb…)
 • Menguruskan media storan
 • Media yang mengandungimaklumat yang tidakdiperlukanhendaklahdipadam
 • Lokasi yang sesuaipenempatan media storan – selamat
 • Format media storan yang rosakhendaklahdilupuskan
 • Media storanhendaklahdiimbas
 • Tidakdigalakanuntukberkongsi media storan
 • Sebarangkehilangan data dalam media storanhendaklahmaklumkepada CERT
slide37
KESELAMATAN PERKAKASAN ICT DI PUSAT DATA / BILIK SERVER (Samb…)
 • Memastikansemuaperalatan ICT dibilik server beradadidalamkeadaan yang selamat
 • Security Access Door
 • Penggunadibenarkansahajamemasukibilik server
 • Setiap server dilabelkan
 • Bersih, kemas, tidakmenempatkanperkakasan yang tidakdiperlukan
 • Pengkabelandisusundengankemas, teratursertadilabelkandenganbetul
slide38
KESELAMATAN PERKAKASAN ICT DI PUSAT DATA / BILIK SERVER (samb…)
 • Memastikansemuaperalatan ICT dibilik server beradadidalamkeadaan yang selamat
 • Penghawadinginberfungsidenganbaik ± 19.5º dankelembapan 50.7%
 • Semuaperalatankeselamatandiselenggarasecaraberkala
 • Diagram LAN disediakan
 • Buku log disediakan – tarikh, masamasuk & keluar, namadanaktiviti
slide39
KeselamatanPerisianSistemdanPangkalan Data
 • Langkah-Langkah :-
 • PembaikPulihSistemakibatkegagalan server berfungsi, kerosakanfizikal hard disk danmasalahkesilapandalampemprograman
 • Backup – secaraberkala, keseluruhan (OS, aplikasi, data base, audit trail)
 • Operasi backup – direkod, dilabeldandisimpanditempat yang selamat
slide40
KeselamatanPerisianSistemdanPangkalan Data(Samb…)
 • Langkah-Langkah :-
 • Aplikasidansistemoperasihendaklahdibackupsebaiksahajaadaperubahan
 • Setiap backup buatsekurang-kurangnya 2 salinan – onsite dan offsite
 • Setiap backup diujisekurang-kurangnyasekalisetahun
 • Standard Operating Procedur (SOP) hendaklahdisediakan
slide41
ProsedurbaikPulih (Restore)
 • Prosespembaikpulihdilakukansamaadadariperingkat paling kritikalsepertikegagalan
slide42
PelanPemulihanBencana
 • Kaedahinidilakukansekiranyapusat data/bilik server musnahatautidakbolehberfungsisepenuhnya.
slide43
Pembangunan SistemAplikasi
 • Vendor tahuberkaitan secure coding
 • Mengubahkonfigurasiasal (default) termasukkatalaluan
 • Menyedia SOP bagisetiapaplikasi yang dibangunkan
 • Menutupdirectory listing setiapaplikasikepadaumum
 • Penerimaansemuakatalaluan Administrator peralatan ICT dari vendor
 • Tidakmenggunakan IP sebagai URL
 • Menutupaksesanonymous – web portal/sub portal
slide44
Pembangunan SistemAplikasi (samb…)
 • Kenalpasti port yang digunakan
 • Elakkanpenggunaan Port 445 - file sharing
 • Pengujianhendaklahdilakukanbagimengatasimasalahweb defacement
 • Sistemhendaklahdisediakandenganaudit trail ataulog file
 • Kemaskinipatches – CMS, programming tool, data base
 • Kemaskinidokumentasidarisemasakesemasa
 • Perubahansenaraipasukanaplikasihendaklahdimaklumkan
slide45
PeranandanTanggungjawabSemuaFasiliti KKM

Semuafasiliti KKM hendaklahmemainkanperananmasing-masingdanianyapentingbagimemastikanpenggunaandankeselamatan ICT KKM beradaditahap yang paling maksimasepanjangmasa

ad