1.0
Download
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

1.0 Atóm. Všetky látky sa skladajú z atómov . K aždý atóm sa skladá z jadra a obalu. V jadre sú protóny a neutróny, v obale elektróny. Protóny aj elektróny majú určitý elektrický náboj: protón je mikročastica s najmenším kladným elektrickým nábojom ( p+)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - martin-perez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 0 at m

1.0

Atóm

 • Všetky látky sa skladajú z atómov. Každý atóm sa skladá z jadra a obalu.

 • V jadre sú protóny a neutróny, v obale elektróny. Protóny aj elektróny majú určitý elektrický náboj:

 • protón je mikročastica s najmenším kladným elektrickým nábojom ( p+)

 • - elektrón je mikročastica s najmenším záporným elektrickým nábojom ( e-)

 • - neutróny sú elektricky neutrálne – nemajú elektrický náboj.

Protón

Neutrón

Elektrón


1 0 at m

1.1

Elektromer

Elektromer je elektrický merací prístroj, ktorý meria množstvo odoberanej elektrickej energie. Obyčajne je nainštalovaný distribútorom elektrickej energie u odberateľa a na jeho základe prebieha stanovenie a vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie. Niekedy sa nesprávne označuje ako elektrické hodiny. Tento názov pochádza z doby, kedy boli elektromery svojou konštrukciou podobné hodinám.

Elektromerom zisťujeme, či je teleso elektricky nabité. Podľa výchylky ručičky elektromera usudzujeme na veľkosť náboja na platni, tyčinke a ručičke elektromera. Keď spojíme nabité teleso so zemou, stane sa teleso elektricky neutrálne. Hovoríme, že sme teleso uzemnili.

Obslužná jama

Otočná plošina

Kruhový žľab s fixačným zariadením

Vstupný priestor

Výstupný priestor


1 0 at m

Otázky a úlohy:

1.

Na paličke z izolantu je zavesený prúžok z alobalu. Dokresli do obrázku náboj na alobale, po dotyku s elektricky nabitou tyčou.

Načo používame elektromer?

A) Opíš hlavné časti ručičkového elektromera?

B) Ktoré časti elektromera sú z kovu a ktoré sú z izolantu?

Prečo sa elektricky nabité teleso stáva po ,, uzemnení“ elektricky neutrálne?

5. Doplň


1 0 at m

1.2

Elementárny elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikálna veličina.

Elektrický náboj zelektrizovaného telesa označujeme Q, jednotkou tejto fyzikálnej veličiny je coulomb, označenie C.

Najmenší elektrický náboj nazývame elementárny elektrický náboj, označujeme ho e.

Elementárny náboj protónu označujeme +e, elektrónu –e.

Elektrický náboj s veľkosťou jeden coulomb predstavuje 6.1018 násobok elektrického náboja elementárnej častice.

1 C = 6.1018 e

Jednotka coulomb bola nazvaná podľa francúzskeho fyzika a chemika Charlesa Coulomba ktorý prvý raz pokusne odmeral silu vzájomného pôsobenia dvoch zelektrizovaných telies.


1 0 at m

Otázky a úlohy:

Ako nazývame najmenší elektrický náboj? Ako ho označujeme?

Aký náboj má elektrón a aký má protón?

V akých jednotkách meriame elektrický náboj?

Koľko elementárnych elektrických nábojov je

a) v obale atómu fluóru,

b) v jadre atómu fluóru?

5. Kladne nabitá izolovaná kovová guľa má elektrických náboj 1 µC.

a) O koľko je na guli viac protónov ako elektrónov ?

b) Ako sa zmení náboj gule, keď ju uzemníme?


1 0 at m

1.3

Vodič a izolant v elektrickom poli

Elektrické pole spôsobuje v izolovanom kovovom telese elektrostatickú indukciu. Elektrostatická indukcia je pohyb voľných elektrónov v kovovom telese nachádzajúcom sa v elektrickom poli.

Elektrické pole spôsobuje v telese z izolantu polarizáciu.

Polarizácia je jav, kedy sa atómy v telese (na koncoch telesa) zdeformujú vplyvom vonkajšieho elektrického poľa.

V oboch prípadoch sa na tej strane, ktorá je bližšie k elektricky nabitému telesu prejaví nesúhlasný elektrický náboj.

elektrostatická indukcia.

polarizácia izolantu v elektrickom poli.


1 0 at m

Otázky a úlohy:

Vysvetli rozdiel medzi pôsobením elektrického poľa na izolované kovové teleso a na teleso z izolantu.

Môže elektricky nabité teleso priťahovať i nenabité teleso? Predveď pokusom.

Rozdeľ látky na elektrické vodiče a izolanty:

voda, alobal, hrebeň s umelej hmoty, plastová fľaša, meď, striebro, porcelán, ortuť, guma, tuha, gramofónová platňa.


1 0 at m

1.4

Siločiary elektrického pola

Siločiary elektrického poľa sú myslené čiary, pomocou ktorých znázorňujeme silové pôsobenie (účinky) elektrického poľa.

Siločiary smerujú od kladne zelektrizovaného telesa kzáporne zelektrizovanému telesu.

Rovnorodé elektrické pole je pole, ktoré vznikne medzi dvomi nesúhlasne zelektrizovanými plochými platňami.

Znázorňujeme ho pomocou rovnobežných, rovnako od seba vzdialených siločiar.

Elektrické pole dvoch nesúhlasných nábojov

Elektrické pole dvoch súhlasných nábojov


1 0 at m

Otázky a úlohy

Nakresli siločiary poľa kladne nabitého kruhového kotúča ( v rovine kotúča). Vyznač podľa dohody smer siločiar.

Úlohu z otázky 1 urob pre záporné nabitý kruhový kotúč.

Uveď príklad rovnorodého elektrického poľa. Znázorni jeho siločiary.

Nakresli siločiary elektrického poľa, ktoré je medzi dvoma nesúhlasne zelektrizovanými guľami.

Doplň :

A) Rovnorodé elektrické pole vzniká poľa............................................................................

........................................................................................................................................................

B) Siločiary rovnorodého elektrického poľa zobrazujeme ako ...........................................

............................................. , ktoré sú od seba ........................................................................ .


Zopakujme si
Zopakujme si

Zakrúžkuj telesá s elementárnym elektrickým nábojom:

A) nabitá guľa s nábojom Q =1 µC

B) elektrón

C) neutrón

D) nabité teleso s Q = 10⁻¹⁷ C

E) protón

F) nabité teleso s Q = +e

Premeň na jednotku coulomb:

A) Q = 18 . 10¹⁸ e =

B) Q = 9 . 10¹⁸ e =

C) Q = 6 . 10¹⁹ e =

Dokresli siločiary elektrického poľa dvoch nesúhlasne nabitých telies:

-

+


1 0 at m

Zákony elektrického prúdu v obvodoch

1.1

Smer elektrického prúdu v obvode

Smer elektrického prúdu bol dohodnutý takto:

Smer elektrického prúdu v obvode sa nazýva smer od kladného pólu zdroja napätia k zápornému pólu zdroja napätia.

Napríklad: Vo vodnom roztoku kuchynskej soli (NaCl) sa pohybujú voľné záporné ióny Cl‾ od záporného pólu zdroja napätia ku kladnému, ale voľné kladné ióny Na+ sa pohybujú od kladného pólu zdroja napätia k zápornému pólu zdroja napätia. V kovových vodičoch sa voľné elektróny pohybujú v opačnom smere ako je dohodnutý smer prúdu.

Smer elektrického prúdu v obvode


1 0 at m

Otázky a úlohy.

Opíš dohodnutý smer elektrického prúdu v obvode.

Uveď príklady účinkov elektrického prúdu:.........................................................................

......................................................................................................................................................

...............................................................................


1 0 at m

1.2

Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter

Elektrický prúd meriame ampérmetrom zapojením sériovo s časťou obvodu, v ktorej chceme zmerať elektrický prúd. Keďže vnútorný odpor ampérmetra je veľmi malý, nesmieme ho nikdy pripojiť bez spotrebiča priamo na zdroj. Pri meraní jednosmerného prúdu musíme dbať, aby sme dodržali správnu polaritu prístroja vzhľadom na zdroj napätia. Rozsah ampérmetra možno zväčšiť sústavou paralelne spojených bočníkov priamo v prístroji.


1 0 at m

Úloha: odmerajte napätie a prúd v elektrických obvodoch.

Postup :

 • Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 1.

 • Odmerajte elektrický prúd prechádzajúci rezistorom. Ten istý prúd merajte pri voľbe rozličných rozsahov meracieho prístroja.

 • Pri každom meraní vypočítajte zo známej triedy presnosti prístroja odchýlku a relatívnu odchýlku odmeraného prúdu. Udajte výsledok merania vo forme intervalu. Výsledky merania vysvetlite.

 • Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 2.

 • Odmerajte napätie na rezistore v elektrickom obvode. To isté napätie merajte pri voľbe rozličných rozsahov meracieho prístroja.

 • Pri každom meraní vypočítajte zo známej triedy presnosti prístroja odchýlku a relatívnu odchýlku odmeraného napätia. Udajte výsledok merania vo forme intervalu. Výsledky merania vysvetlite.

 • Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 3.

 • Odmerajte napätie na rezistore s odporom R1, na rezistore s odporom R2 a potom na oboch rezistoroch súčasne. Merajte na najmenšom možnom rozsahu meracieho prístroja.

 • Udajte výsledok merania vo forme intervalu s relatívnou odchýlkou. Vyslovte záver.

 • Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 4.

 • Odmerajte elektrický prúd v každej vetve elektrického obvodu (zapájajte postupne ampérmeter do vyznačených miest obvodu). Merajte na najmenšom možnom rozsahu meracieho prístroja.

 • Udajte výsledok merania vo forme intervalu s relatívnou odchýlkou. Vyslovte záver.1 0 at m

1.2

Elektrické napätie

Elektrické napätiemedzipólmizdroja je určené prácou, ktorú vykoná zdroj priprenose častíc s celkovým nábojom 1 coulomb z jedného pólu zdroja na druhý.

Keď sily elektrického poľavykonajúpripremiestňovaní častíc s celkovým nábojomQ z bodu A do bodu B prácu W, je medzibodmi A, B elektrického obvodu napätie

Jednotkou napätia je volt. Značka V.

 • W

 • U = ------

 • Q

Elektrické napätie je dané prácou, ktorú vykoná zdroj napätia pri prenose voľných častíc s elektrickým nábojom od jedného póla zdroja ku druhému


1 0 at m

Alessandro Volta,

plným menom Gróf AlessandroGiuseppeAntonioAnastasio Volta (* 18. február 1745, Como – † 5. marec 1827, Comnago pri Come) bol taliansky fyzik známy svojimi objavmi v odbore elektriny. Vynašiel napríklad treciu elektriku, elektrický článok alebo kondenzátor.

Narodil sa ako siedme a posledné dieťa v šľachtickej rodine. Do siedmich rokov nerozprával, jeho okolie preto malo obavy, že je slabomyseľný. Napriek tomu zvládol vyštudovať jezuitskú školu a svoje oneskorenie dohnať. Potom ale miesto dráhy duchovného prestúpil na kráľovský seminár. V tej dobe sa začal zaujímať o výskum elektriny. Roku 1769 publikoval knihu O príťažlivej sile elektrického ohňa a javoch s tým súvisiacich, v nej zverejnil hypotézu o súvislosti elektriny a magnetizmu. Prišiel na ňu ale už o šesť rokov skôr, v 18-tich rokoch. V ďalších rokoch zostavil a zdokonalil mnoho prístrojov pre svoje pokusy. Medzitým sa stihol stať riaditeľom lýcea a profesorom fyziky na gymnáziu v Come.

V rokoch 1775 - 1780 skúmal zloženie vzduchu a na základe pokusov sformuloval hypotézu o jeho zložení z dvoch rôznych plynov. V roku 1779 nastúpil na univerzitu v Pavii. Vrátil sa tam opäť k pokusom s elektrinou. Vynašiel kondenzátor a elektrometer, uvažoval o princípoch vzniku búrok.

V roku 1791 sa dozvedel o pokusoch LuigeGalvaniho so žabími stehienkami. Odhalil, že nejde o živočíšnu elektrinu, ale o reakciu kovov. V roku 1799 zostrojil prvý elektrochemický článok - Voltov stĺp. Zostavil takisto poradie kovov podľa ich elektrochemických potenciálov.

V roku 1794 sa oženil a mal troch synov.

O svojich výskumoch prednášal 20. marec 1800 pred Kráľovskou spoločnosťou v Londýne a 28.október 1801 v parížskom Inštitúte. Tam zaujal Napoleona Bonaparta, ktorý ho podporoval, vymenoval grófom a roku 1809 talianským senátorom.

Ani potom, čo bol Napoleon porazený, neupadol Volta do nemilosti, a až do roku 1819 bol riaditeľom fakulty matematiky a fyziky univerzity v Pávii.

Od roku 1823 bol po srdečnej mŕtvici prakticky hluchý a slepý.

Je po ňom pomenovaná jednotka elektrického napätia Volt.


1 0 at m

Otázky a úlohy:

Čím je určené elektrické napätie zdroja?

Zapíš vzťah pre elektrické napätie U medzi svorkami žiarovky, ak pri premiestnení častíc s celkovým náboj Q od jednej svorky k druhej vykoná elektrické pole v obvode prácu W .

Ako spolu súvisia jednotky volt, coulomb a joule?


1 0 at m

1.3

Meranie elektrického napätia. Voltmeter.

Pri meraní elektrického napätia medzi svorkami zdroja pripojíme voltmeter k svorkám zdroja. Pritom dbáme, aby svorky meradla mali súhlasné označenie +, - ako póly zdroja elektrického napätia.

Pred meraním elektrického napätia medzi svorkami elektrického spotrebiča zapojeného do obvodu zistíme, ktorá svorka je pripojená na kladný pól zdroja a ktorá na záporný pól zdroja.


1 0 at m

Otázky a úlohy

Čím meriame elektrické napätie?

Opíš, ako pomocou voltmetra určíš elektrické napätie medzi pólmi elektrického článku.

Čo zistíš pri ručičkovom voltmetri, kým ním začneš merať?

Ako zapojíme voltmeter do obvodu?

Zakrúžkuj správnu odpoveď: zdroj elektrického napätia jednoznačne opisuje veličina:

a/ elektrické napätie

b/ elektrický prúd

c/ elektrický monočlánok

Doplň výrazy – väčší, menší, rovnaký:

A) Merací rozsah voltmetra musí vyť ....................................ako merané napätie.

B) Správne zapojený voltmeter ukazuje ....................................... Elektrické napätie, ako je medzi svorkami spotrebiča, na ktorom voltmeter meria napätie.


1 0 at m

1.4

Ohmov zákon. Elektrický odpor.

Pri zvýšení elektrického napätia v obvode sa zvýši aj elektrický prúd v obvode-elektrický prúd je priamo úmerný elektrickému napätiu v obvode.

R- elektrický odpor vodiča

U=R.I

Meranie napätia a prúdu na časti elektrického obvodu

Obvod striedavého prúdu s rezistorom


1 0 at m

4. Ako označujeme el.náboj?

a) R

b) U

c) I

d) Q

5. Ako označujeme el.napätie?

a) Q

b) I

c) U

R

6. Aký je vzorec pre Ohmov zákon?

a) I = U . R

R = U . I

U = I . R

I = U . Q

7. R = 20 Ω, I = 0,1 A, U = ? V

a) 2

b) 20

c) 0,2

d) 200

Otázky a úlohy:

1 Koľko veličín sa vyskytuje v Ohmovom zákone?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

2. Ktoré sú to?

a) odpor, el.prúd, el.náboj

b) el. prúd, el. napätie, odpor

c) el. prúd, dĺžka vodiča, odpor

el.prúd, el. napätie, dĺžka vodiča

3. Ako označujeme el.odpor?

a) R

b) U

c) I

d) Q


1 0 at m

8. U = 9 V, I = 0,3 A, R = ? Ω

a)30

b)300

c)3

2,7

9. R = 20 Ω, U = 24 V, I = ? A

a) 12

b) 1,2

c) 480

d) 48


1 0 at m

1.5

Výsledný odpor rezistorov spojených v elektrickom obvode za sebou

Výsledný odpor rezistorov spojených v elektrickom obvode za sebou.

Napätie U medzi vonkajšími svorkami dvoch rezistorov spojených za sebou sa rovná súčtu napätí U1,U2 medzi svorkami jednotlivých rezistorov:

U=U1+U2

Výsledný odpor R dvoch rezistorov spojených za sebou sa rovná súčtu odporov R1,R2 oboch rezistorov:

R=R1+R2

Pomer napätí medzi svorkami dvoch rezistorov spojených za sebou sa rovná pomeru ich odporov:

U1:U2=R1:R2


1 0 at m

1.6

Reostat. Delič napätia

Reostat je rezistor, ktorého odpor sa dá meniť. Na valci z izolantu je navinutý odporový drôt, ktorého konce sú spojené so svorkami A, B. Okrem týchto svoriek ma reostat ešte tretiu svorku C, spojenú s vodivým kontaktom (jazdcom), ktorý sa posúva po drôte alebo vodivej vrstve rezistora. Posúvaním jazdca reostatu sa mení odpor medzi krajnou svorkou reostatu a jazdcom.

Použitie reostatu na zmenu prúdu v obvode.

V schéme znázorňujú body A, B svorky rezistora bod C posuvný jazdec. Posúvaním jazdca doprava sa zväčšuje elektrický odpor drôtu zaradeného do obvodu a zmenšuje sa elektrický prúd prechádzajúci obvodom. Posúvaním jazdca doľava sa odpor drôtu zaradeného do obvodu zmenšuje. Elektrický prúd prechádzajúci obvodom sa zväčšuje. Obvodom prechádza najväčší prúd, keď je jazdec tesne pri svorke A.

Použitie reostatu ako deliča napätia

Keď chceme meniť napätie, napríklad medzi svorkami žiarovky, zapojíme reostat tak aby bod C bol bližšie k bodu B. Závity reostatu môžeme považovať za vodiče spojené za sebou. Keď sa posunie jazdec C doprava, zväčšuje sa počet závitov rezistora pripojených k voltmetru, a tým aj napätie medzi bodmi A a C.


1 0 at m

Najväčšie napätie medzi bodmi A a C je vtedy, keď je jazdec tesne pri svorke B. Pri posunutí jazdca doľava nastáva opačný jav. Napätie medzi bodmi A a C sa zmenšuje. V každej polohe jazdca C sa oddelí z cekového napätia medzi bodmi A a B určitá časť. Preto sa toto použitie reostatu nazýva delič napätia alebo potenciometerad