diakoni og trosoppl ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diakoni og trosopplæring ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diakoni og trosopplæring !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Diakoni og trosopplæring ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Diakoni og trosopplæring !. Hvordan formidler vi tro inn i en virkelighet med mange sosiale og kulturelle utfordringer Prostisamling i Telemark 1. og 2. februar 2006 erling.birkedal@iko.no. Disposisjon. En fortelling: Berit Sosiale og kulturelle utfordringer Diakoni og undervisning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diakoni og trosopplæring !' - martha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diakoni og trosoppl ring
Diakoni og trosopplæring !
 • Hvordan formidler vi tro inn i en virkelighet med mange sosiale og kulturelle utfordringer
 • Prostisamling i Telemark 1. og 2. februar 2006
 • erling.birkedal@iko.no
disposisjon
Disposisjon
 • En fortelling: Berit
 • Sosiale og kulturelle utfordringer
 • Diakoni og undervisning
momenter fra berits tanker hennes kulturanalyse
Momenter fra Berits tanker, - hennes ”kulturanalyse”
 • Tro er vanskelig – i alle fall i ”den religiøse pubertet”
 • En vurderer seg som kristen/religiøs i relasjon til andre – jevnaldrende
 • Tro og tanke har behov for bearbeiding – ”indre og ytre forhandlinger”
 • Livserfaringer / livskriser er grunnlav for religiøs nyorientering
 • Drømmen om det gode liv …
kulturelle trekk som preger barn unge
Kulturelle trekk – som preger barn/unge
 • Relativitetens tid – mange ”sannheten”
 • Hastighetens tid - ”Øyeblikkets tyrrani”
 • Fragmenteringens tid – stadig forandring
 • Individualismens tid – tap av relasjoner
 • Informasjonsstrømmens tid – konkurranse om oppmerksomhet
 • Globaliseringens tid – overveldende/ åpent landskap
 • Forbrukets tid - prestasjonskrav / bruk og kast
typisk for de unge
Typisk for de unge
 • En eksperimentell og utforskende tro
 • Tror på sin egen måte, ikke knyttet til konvensjoner. Privatisert.
 • En tro som henger sammen med sin egen livshistorie
religi s tro i en postmoderne tid
Religiøs tro i en postmoderne tid
 • Troen er synliggjort og kommer til uttrykk på mange måter.
 • Troen er løs i forhold til etablerte religiøse tradisjoner.
 • Troen kan romme tilsynelatende motsetningsfulle og uforenlige forestillinger.
ung tro noen perspektiver
Ung tro – noen perspektiver
 • Utviklingsperspektiv: fra det barnslige til det modne
 • Sosialiseringsperspektiv: tilpasning til kulturen / omgivelsene
 • Kompetanseperspektiv: evne til å ta til seg erfaringer, og å finne mening
      • Diakoni og undervisning
kirkens arbeid tradisjonelt fagdelt
Kirkens arbeid – tradisjonelt/fagdelt
 • Forkynnelse – gudstjeneste. Karikatur: Bare her det forkynnes
 • Undervisning. Karikatur: bare ord, bare kognitivt/tanker
 • Diakoni. Karikatur: bare omsorg / taushet
reform av trosoppl ringen visjoner
Reform av trosopplæringen - visjoner
 • Målet:
 • ”å føre barn og unge inn i den kristne tro og gi dem livshjelp, det vi si støtte til å tolke og mestre tilværelsen og sitt eget liv i lys av evangeliet” (NOU 2000:26, s.50)
 • ”… får stimulert si evne til å forstå tilværet i lys av gåva det fekk i dåpen, og dermed deira evne til å tolke, meistre og leve sitt liv” (St.meld. Nr. 7, 2002-2003, s.17)
hele mennesket i en stor sammenheng nou 2000 26 s 46
Hele mennesket – i en stor sammenheng (NOU 2000:26, s.46)
 • Gudsforholdet omfatter alle aspekter ved menneskelivet. Derfor må også dåpsopplæring innebære en totalformidling: Opplevelser, handlinger, ritualer, følelser, kunnskap og erfaringer. Dåpsopplæring er altså ikke bare et spørsmål om kunnskap, en rent intellektuell aktivitet.
 • Dåpsopplæringen skal hjelpe barnet til å se sitt liv som en viktig del av en større sammenheng, til å tolke det som skjer i livet i forhold til den kristne troen på Gud og mennesket
fellesskapet en del av l ringen nou 2000 26 s 48
Fellesskapet en del av læringen (NOU 2000:26, s. 48)
 • Selve læringsfellesskapet er en del av opplæringen. Derfor blir det avgjørende å skape et godt miljø rundt undervisningen og legge til rette for en sosialisering som fremmer kirkens egen målsetting med sin undervisning. Barn og unge må få erfaring med et religiøst liv, et fellesskap og troverdige bærere av kristen tro.
 • Dåpsopplæringen rommer også et dialogisk perspektiv. Foreldre, barn og unge må oppleve at de blir tatt på alvor med den livserfaring og livstolkning de har.
diakoni utkast til plan 2006
Diakoni (Utkast til plan 2006)
 • Diakoni er kirkens medmenneskelige omsorg, uttrykt gjennom inkluderende fellesskap, barmhjertighet og solidaritet med dem som lider, vern av skaperverket og kamp for rettferdighet og fred.
 • … Det er en felles målsetting for diakonien å gi mennesker hjelp til livsmestring og hjelp til å leve med sin smerte. Det kristne menneskesynet utfordrer diakonien til å møte mennesker i sin helhet med fysiske, psykiske og åndelige behov.
diakoniens tre hovedoppgaver
Diakoniens tre hovedoppgaver
 • Forebyggende diakoni
  • Arbeide for å forhindre at problemer oppstår eller utvikles til det verre. … motvirke destruktive krefter og ødeleggelser.
 • Karitativ diakoni
  • Den barmhjertige handling overfor de nødstedte. En kjærlighet som ikke er begrensende, er betingelsesløs og uten bihensikter.
 • Kritisk diakoni
  • Et uttrykk for solidariteten. Stiller seg ved siden av alle dom som opplever seg å ikke bli sett eller hørt og som kjenner seg maktesløse – ”profetisk diakoni”.
diakonale perspektiver p pedagogikken
Diakonale perspektiver på pedagogikken
 • Deduktive metoder:
  • Fokus på lærestoffet og formidlingen av dette
  • En kognitiv tilnærming
 • Induktive metoder:
  • Fokus på erfaring og livssituasjonen
  • Utgangspunkt i behov, frustrasjon, mangel etc
  • Dialog – deltakeraktivitet
  • Livshjelp og troshjelp ut fra den enkeltes behov ~ diakoni
diakoni undervisning eksempler mer enn ord s 10 11
Diakoni – undervisning. Eksempler: (Mer enn ord, s.10-11)
 • Livskrise: 13-åring møter presten ved dødsfall
  • .. for han prata til deg som en person
 • Britt: Relasjoner det viktige
  • Noen å prate med i kirka
  • Kirka som en ”hjelpende hånd”
 • God eksempler på arbeidsmåte:
  • Narnia-klubben, Østerås
  • FMU – Fevik
solidariske skritt inspirasjon fra brasil
Solidariske skritt - inspirasjon fra Brasil
 • Se / Høre / Gjøre
 • Frigjøringspedagogikk: ”jeg-kan-menneske”
 • Konfluent pedagogikk: sammenflytende – både det kognitive/tanker og affektive/følelser
 • Involveringspedagogikk: aktiv, inkludere livet
l ring de tre r er
Læring – de tre R-er
 • Refleksjon
  • Teoretisk kunnskap og forståelse
 • Relasjon
  • Kopling til praktisk erfaring og sosialt liv
 • Relevans
  • Opplevelse av betydning for eget liv
hva er v r oppgave som kirke
Hva er vår oppgave som kirke
 • Livshjelp: utruste med ”god åndelig helse”: evne til å takle livets utfordringer
 • Gi livstolkning: se sitt liv i lys av evangeliet
  • Læring og refleksjon
 • Gi et ”hjem” – kirken som en sosial størrelse
  • Få omsorg – og ta ansvar for hverandre
 • Må møte barn og unge der de er:
  • Et lengdeperspektiv – se i lyse av livserfaringer
  • Et breddeperspektiv – gi nye livserfaringer
kirken som forhandlingspartner
Kirken som forhandlingspartner
 • Forhandlingspartner
 • Være med å gi / legge til rette for erfaringer
 • Være med å tolke livet
  • Forankring i livet
  • Livserfaringer har en ”filterfunksjon”
 • Individuelle samtaler
  • Bekrefte personen
  • Få innsikt og del i personens liv
barn og unge er ikke like
Barn og unge er ikke like
 • Samme alder er ikke det samme som like forutsetninger for læring
 • En variert gruppe, med ulike erfaringer:
  • Likt budskap > ulik mottakelse og forståelse
  • Varierte arbeidsmåter
  • Differensiering / individualisering
skape mening tro og etterf lgelse
Skape mening, tro og etterfølgelse
 • Menneskelig relasjon
  • Disippel-pedagogikk
  • Relasjon som forutsetning for formidling
  • Fra ”lære-kirke” til ”relasjons-kirke”
 • Medvandrer
  • Være interessert i personen og konteksten
  • Være åpen om seg selv
  • Bli ”en troverdig forhandlingspartner”