kursus 3 toidu kvaliteet ja ohutus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kursus 3: Toidu kvaliteet ja ohutus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kursus 3: Toidu kvaliteet ja ohutus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kursus 3: Toidu kvaliteet ja ohutus - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

U ngari Szent István ’i Ülikool E . Szücs. Kursus 3: Toidu kvaliteet ja ohutus . Teema 4: Looma heaolu lülitamine farmikindlustuse skeemi Õppetund 2: Looma heaolu lülitamine farmikindlustuse skeemi II. Looma heaolu lülitamine farmikindluse skeemi .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kursus 3: Toidu kvaliteet ja ohutus' - marshall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kursus 3 toidu kvaliteet ja ohutus

UngariSzent István’i Ülikool

E. Szücs

Kursus 3: Toidu kvaliteet ja ohutus

Teema 4: Looma heaolu lülitamine farmikindlustuse skeemi

Õppetund 2: Looma heaolu lülitamine farmikindlustuse skeemi II

slide2

Looma heaolu lülitamine

farmikindluse skeemi

Ühiskonna, tarbija ja rahva nõuetel põhinevalton looma heaolutsiviilorganisatsioonide ja Ülemaailmse Põlluharijate Trusti palvel lülitatud farmikindlustuse süsteemi (Lymbery, 2002).

 • Tähtsus
 • Seaduslik olukord
 • Areneva praksise näide
 • Väljaõpe ja haridus
 • Looma heaolu käsitlevad väljaanded QAs
 • Eetikakomiteed
 • Kirjandus

Täiendav materjal: WP3T4L2.pdf

slide3

1.Tähtsus

Paljude inimeste mure looma heaolu üle põhjustasid madala heaolutasemega farmide tootmismeetodid. Keskkonna ja loomade heaolu arutlused on QAsvõtmeküsimusteks kogu tootmisahela jooksul. Sellepärast näib olevat õigustatud keskkonnatingimuste uuring farmi kindlustusskeemis järgmistest aspektidest lähtuvalt:

parem arusaamine kindlustusskeemide arengu ajenditest,

keskkonnatingimuste hindamine nii käigusolevates kui taotletavates kindlustusskeemides,

soovituste saamine, kuidas turu poolt sunnitud kontrollmõõtmised paremini ergutaks tootmisharu,

hindamine, kas turu poolt sunnitud mehhanismid on kasutatavad kui osa strateegiast keskkonna poliitika ja seadusandlike vajadustega tegelemisel.

1

slide4

1.Tähtsus

Looma heaolu uurimisel on vaja kaalutleda ka järgmisi rakendusi:

kas looma heaolu mõõdustik võetakse arvesse analoogselt keskkonna omaga,

kas looma heaolu ja keskkonna mõõtmetel on laiem tähendus nii kodu- kui välisturule.

slide5

2.Seaduslik olukord

Õigusaktide aadressid

General Principles of Food Law(toiduseaduse põhiprintsiibid)

Objectives(eesmärgid)

Risk Analysis (assessment, management & communication)

[riskianalüüs (hindamine, korraldus &kommunikatsioon)]

Precautionary principles(turvaprintsiibid)

General Requirements of Food Law(toiduseaduse üldnõuded)

Food and Feed Safety(toidu ja sööda ohutus)

Traceability(jälgitavus)

Responsibilities / Liability(vastutus/kohustus)

EL oluliste määruste nimekiri lisa I

Lisaallikad: MAFF. (1992) Summary of the Law Relating to Farm Animal Welfare. MAFF Publications, London; Nyárs, L. (2003): Állategészségügy, állatjólét szabályozása. Budapest

slide7

3. Areneva praksise näide

Suurbritannias tegi Lymbery (2002) katse kehtestada tase, alates millest üleriigiliselt tunnustatud farmi kindlustuskavad keelduvad madala heaolutasemega süsteemide ja ettevõtete kindlustamisest. Kõikehõlmava süsteemi heaolu-sõbralikku potentsiaali mõjustavad looma tõug, söötmisrežiim, pidamissüsteem ja loomakasvatuse korraldus. Seega farmi kindlustuskava analüüsiti taustal, kas kindlustatakse määravad tegurid, ehitisedvõi tähtsad heaolu süsteemid.

 • Farmiloomade heaolule toimivad tegurid ja Briti farmikindlustuskavad seoses erinevate loomaliikide heaoluga on esitatud vastavalt tabelis 1jatabelis 2.
slide8

3. Areneva praksise näide

Loomal baseeruva hindamise meetod farmiloomade heaolu kindlustamiseks on välja töötatud Bristoli Ülikooli loomakasvatuse osakonnas (Division of Farm Animal Science, University of Bristol).

 • Bristoli heaolu kindlustamise programm (Bristol Welfare Assurance Programme - BWAP) on hindamise meetod, mille eesmärk on tekitada usaldatav (korratav, põhjendatud & realiseeritav) tõend erinevate loomapidamise süsteemide hindamise kohta vastavuses looma heaolu standarditega.Tabel3annab subjektiivse hinnangu võimalikust kasust, mida erinevate hindamise strateegiatega võib saavutada. BristoliÜlikool on üks partneritest, kes töötab projektiga WELFARE QUALITY. Nimetatud projekt on EL fondeeritud integreeritud projekt, mille eesmärk on esitada heaolu hindamise süsteemide Euroopa standard.http:/www.welfarequality.net
slide9

4. Väljaõpe ja haridus

Uus-Meremaa näide

Kursuse kirjeldus(Animal Welfare Science, Ethics, Policy and Law for University Students at Monash University, Animal Behaviour and Welfare Research Centre, Ag Research CRI, Ruakura, New Zealand)

1. Sissejuhatus – teadus looma heaolust

2. Loomade pidamise eetika

3.Ebasoodsa seisundi füsioloogilised ja psühholoogilised aspektid

a)käitumine

b)seosed tervise ja heaolu vahel

4.Looma keskkond

5.Veterinaaria osa looma heaolus

6.Looma heaolu veterinaarsed aspektid

7.Seadusandlus ja looma heaolu

8.Inimese – looma seosed

slide10

4. Väljaõpe ja haridus

Looma heaolu väljaõpe Ungaris

Looma heaolu õpetamine

Kõrgharidus vt tabel 4.

Rakenduslik väljaõpe

Ministry of Agriculture and Rural Development, Institute for

Agricultural Vocational Training and Advisory Service (FVM

Képzési és Szaktanácsadási Intézet).

http://www.kszi.hu

slide11

5. Looma heaolu käsitlevad väljaanded QAs

Eeskirjad

MAFF. (1990): Codes of recommendations for the welfare of livestock. Sheep, cattle, pigs, domestic fowls etc. MAFF publications, London

Codes of Welfare and actice issued in Australia and New Zealand and QAs Project:

http://www.mat.govt.nz/matnet/rural-nz/sustainable-resource-use/best-management-practices/on-farm-quality-assurance/saf983.htm

Animal Welfare Codes for different species:

http://www.vet.ed.ac.uk/animalwelfare/imdex.htm

Assured dairy farms systems:

http://www.ndfas.org.uk

slide12

5. Looma heaolu käsitlevad väljaanded QAs

Tunnistused

Vahendajad nõuavad toiduäri ettevõtjatelt sertifikaati, mis tõendaks rahvusvahelise toidustandardi nõuete täitmist (EUREPGAP® - Integrated Farm Assurance Standard System; INTERNATIONAL FOOD STANDARD). EUREPGAP® on globaalne tugietalon, mis haarab kogu põllumajandusliku toodangu, kaasa arvatud farmisisene võrdlusuuringute süsteem toiduohutuse tagamiseks.

Täiendav informatsioon: Rahvusvahelised Toidustandardid (International Food Standards - IFS):http://www.food-care.info

slide13

6. Eetikakomiteed

EL korraldavad komiteed (Regulatory Committees)osalevad Euroopa komisjonis(European Commission) toidu ohutuse meetmete kujundamisel toiduahela igas lülis.Lähenemine “laudast lauale (from the farm to the fork)” katab sellised tegevuspiirkonnad nagu toidu jasööda ohutus, looma tervis, looma heaolu,taimede tervis.

Toiduahela ja Looma Tervise Alaline Komitee (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health - SCFCAH) moodustati pärast eeskirja Regulation (EC)178/2002 kinnitamist.Eeskiri sätestab toiduseaduse üldised printsiibid ja nõuded. Eeskirja alusel asutati samuti Euroopa Toiduohutuse Ametkond (European Food Safety Authority - EFSA)ja kehtestati toiduohutusealased protseduurid, mis sisaldavad ka EL korraldava komitee süsteemi ümberkorraldust. Komitee volitus katab täielikult toiduga varustamise ahela, alates looma tervisest farmis kuni produktini tarbija laual, seega suureneb märkimisväärselt võimalus identifitseerida igas toiduainete tootmise lõigus riskid tervisele. Seda korraldab Euroopa komisjoni(European Commission) esindaja.

slide14

7. Kirjandus

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.htm

http://www.fawc.org.uk

http://europa.eu.int/comm/food/animal/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/food/animal/index_en.htm

http://www.vet.ed.ac.uk/animalwelfare/quality_assurance_schemes.htm

http://www.fabbl.co.uk/welcome.asp

http://www.foodlinks.info/producers/nationalaccreditaionachemes.php

http://afac.ab.ca/insights.htm

http://www.maf.govt.nz/mafnet/rural-nz/sustainable-resorce-use/best-managenent-practices/on-farm-quality/-assurance/saf983.htm

http://nal.usda.gov/awic/farm.htm

http://www.speciallyselected.co.uk/page.php?page=39

http://defra.gov.uk/animalh/welfare/farmed/on-farm.htm#eulegislation