slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEMŞİRELİK SÜRECİ HEM. ARİFE ÖZEN EĞİTİM HEMŞİRESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HEMŞİRELİK SÜRECİ HEM. ARİFE ÖZEN EĞİTİM HEMŞİRESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

HEMŞİRELİK SÜRECİ HEM. ARİFE ÖZEN EĞİTİM HEMŞİRESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 640 Views
  • Uploaded on

HEMŞİRELİK SÜRECİ HEM. ARİFE ÖZEN EĞİTİM HEMŞİRESİ. Hemşireliğe meslek niteliğini kazandıran hemşirelik süreci kavramı ilk kez Lydia Hall tarafından ortaya atılmıştır. (1955). Hemşirelik uygulamalarının temelini oluşturur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HEMŞİRELİK SÜRECİ HEM. ARİFE ÖZEN EĞİTİM HEMŞİRESİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HEMŞİRELİK SÜRECİ

HEM. ARİFE ÖZEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

slide2

Hemşireliğe meslek niteliğini kazandıran hemşirelik süreci kavramı ilk kez Lydia Hall tarafından ortaya atılmıştır. (1955)

ds ne g re hem irelik s reci
DSÖ’ne göre hemşirelik süreci;

Hemşirelik bakımında bilimsel problem çözümleme yönteminin sistemli bir biçimde kullanılmasıdır.

hem rel k s rec
HEMŞİRELİK SÜRECİ;

Sağlıklı/hasta bireyin sağlık bakım gereksinimlerinin tanımlanması,

Bireye özgü bakım verilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir. (Birol L,2004)

slide6

HEMŞİRELİK AÇISINDAN;

Rastgele bakım verilmesi,

Bakımın planlanmaması

Ve yapılan uygulamanın mantığının bilinmemesi

kabul edilemez.

(Alexander M,1989)

slide7

Bakımın sistematik hale getirilmesi; bakım içeriğinin somutlaştırılmasını ve hemşirelik verilerinin adlandırılmasını kolaylaştırır.

slide10

PROBLEM ÇÖZÜMLEME

Problemi çözümlemek için elde mevcut verilere bakılır.

Veriler incelenir ve problem saptanır.

HEMŞİRELİK SÜRECİ

Problem hakkında bir sonuca varmak için mevcut veriler değerlendirilir.

Seçilen problem tanımlanır ve gruplandırılır.

slide11

Problem Çözümleme

Problemin çözümü için kullanılacak yaklaşımın sonuçları belirlenir.

Planlı yaklaşım kullanılır

Problemin çözümlendiğine ya da ek çalışmaya gerek olup olmadığına karar verilir.

Hemşirelik Süreci

Planlama; problemin nasıl çözümleneceğine karar verilir.

Uygulama;

geliştirilen planın yerine getirilir.

Değerlendirme; beklenen sonuçlara başarı ile ulaşıp ulaşılmadığına bakılır.

slide12

Bu bağlamda;

eleştirel düşünme,

problem çözme,

otonomi ve profesyonellik kavramı hemşirelik süreci ile iç içedir. (Karagözoğlu Ş,2007)

ele tirel d nme
Eleştirel düşünme;

Etkili problem çözme ve karar vermenin temelini oluşturan ,bilimsel dayanağı olan düşünme süreci ve problem analizi yöntemidir. (Tel H ve Ark,2007)

slide14

Eleştirel düşünme, problem çözme düzeyi düşük ve bakımın temel yolu olan hemşirelik sürecini etkin olarak kullanmayan hemşirelerin mesleki bakımdan etkin tutum ve davranışlar sergileyemeyecekleri açıktır.

slide16

Bakımın niteliğini yükseltir

Hemşirenin karar verme yeteneğini geliştirir

Hemşirelik bakımında bağımsız işlevleri arttırır.

slide17

Mesleğe bilimsel nitelik kazandırır.

Sağlıklı/hasta kişiye bireysel ve bütüncül yaklaşımı sağlar

Hemşirenin bilgisini arttırır

slide18

Uygulamaları geliştirir

Hemşireler ve diğer sağlık disiplinleri arasında iletişim ve işbirliği sağlama,

Yasal ve etik dokümanları sağlama,

slide19

Bu alandaki masrafları, harcanan zaman ve işgücünü azaltma olanaklarını sağlar

Sistematik yaklaşımı ve problemlerin atlanmamasını sağlar

slide20

Profesyonelliği sağlar

Doyum alma artar

Hasta memnuniyeti artar

Hastanede kalış süresi azalır.

(Saba V,2001)

slide21

YAPILAN ARAŞTIRMALARDA HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE ÇALIŞMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

NEDEN?

slide22

Onsekiz Mart Üniversitesinde yapılan çalışmada bunların nedenlerini şöyle sıralanmıştır;

Hasta sayısının fazla olması

İş yükünün fazla olması

Hemşire sayısının yetersizliği

slide23

Hemşireler arasındaki eğitim düzeyinin farklı olması nedeniyle farkındalık oranının değişme göstermesi

Yönetimin destek olmaması

Nasıl yapılacağını bilmeme ve mesleğin bir parçası olarak görmeme

s recin a amalar
Sürecin aşamaları;

Veri toplama

Tanı koyma

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

veri toplama
Veri toplama

Hemşirelik sürecinin ilk aşamasıdır

Bireyin/ailenin bakım gereksinimlerinin saptanması için yapılan ön değerlendirmedir.

(Birol L,2004)

ver toplama y ntemler
VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

GÖRÜŞME

DİNLEME

GÖZLEM

HEMŞİRELİK ÖYKÜSÜ

FİZİKSEL DEĞERLENDİRME

VERİLERİN DOĞRULUĞUNUN SAPTANMASI

VERİLERİN GRUPLANDIRILMASI

siniflama
SINIFLAMA;

Varlıkların benzerliklerine ve farklılıklarına göre gruplara ve sınıflara ayrılmasıdır

hem irelikte s n fland rma ise
Hemşirelikte sınıflandırma ise;

Hemşirelik fenomeninin (bakım olgusu) sınıflandırılması; verilerin elde edilmesini ve yönetilmesini kolaylaştırır ve disiplin içinde iletişim için ortak bir dil sağlar.

slide31

Hemşirelik süreci de bu noktada bakım içeriğinin adlandırılmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştırır diyebiliriz.

Çünkü hemşirelik bakımı; görünür, ölçülebilir, değerlendirilebilir, denetlenebilir, karşılaştırılabilir, geliştirilebilir olmalıdır.

slide33

Hemşire olarak ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, sonucundan neler elde ediyoruz., tam olarak tanımlayabilmeli, ifade edebilmeliyiz.

Bağımsız bir meslek isek bunu yapmalıyız. Bunun için bir terminolojiye, ortak bir dile ihtiyacımız vardır.

standart bir dil kullanman n
Standart bir dil kullanmanın;

Bir dil olmadan hemşirelik, sağlık hizmetleri sistemleri içinde görünmezdir.

Bu durumda hemşirelerin değeri ve önemi fark edilmeyecek ve ödüllendirilmeyecektir (ICN, ICNP).

slide35

Bu ICN tarafından;

"Eğer adlandıramazsak, kontrol edemeyiz, finanse edemeyiz, öğretemeyiz veya toplum politikası olarak koyamayız" şeklinde belirtilmiştir (ICN, ICNP).

slide36

"Eğer bizler hemşirelerin ne yaptıklarını; yöneticilere, politikacılara, kanun yapıcılara tutarlı bir şekilde tanımlayamazsak, nasıl iletişim kurabiliriz?

slide37

Kanıta dayalı hemşirelik uygulanabilir.

Hemşirelikte kalite güvencesi ve kalite geliştirme için ortak dil gereklidir.

slide38

Bilgi sistemlerinde açık, az ve öz terimler gerekir.

Böylece elektronik hasta kayıtlarının gelişimi için tanıların, girişimlerin ve sonuçların standart listesine ihtiyaç vardır.

slide39

Standart bir dil, araştırmaların birikimini kolaylaştıracaktır

Hemşirelik tanıları, girişimleri ve sonuçları, hemşirelik minimum veri tabanının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tipteki veri tabanı belirli tanıların kullanım sıklığı hakkında bilgi sağlayacaktır

slide40

Aspirasyon potansiyeli”,

“Sıvı volümünde fazlalık”,

“Sosyal etkileşimde bozulma”,

“Ebeveyn rolünde değişme”,

“Başkalarına yönelik saldırganlık potansiyeli”

slide41

“Etkisiz bireysel başetme”,

“Sıvı volümünde yetersizlik”,

“Sağlığı sürdürmede bozulma”

Hemşirelik tanılarına doğru

yanıt sayısının yok denecek kadar az olduğu

slide42

“Uyku Alışkanlığında Bozulma”,

“Sosyal İzolasyon ve Enfeksiyon Potansiyeli ‘

Hemşirelik tanılarında ise doğru tanılamanın en yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır(2000)

slide43

Hemşireler, düşüncelerini, konuşmalarını ve yazılarını:hastalıklar, fizyopatoloji veya psikopatoloji etrafında organize etmişlerdir.

slide44

Florance Nightingale hemşirelikle ilgili problemleri tanımlamayı bir miras ve vasiyet olarak bırakmıştır.

Kırım Savaşı'nda hastanelerde hemşirelerin karşılaştığı beslenme eksikliklerine, enfeksiyon riskine ve iyileşmede gecikmeye dikkat çekmiş ve bunları tanılamıştır.

slide45

Nightingale' den sonraki yıllarda ise hastalıklar üzerine odaklanan konuşmalar ve yazılarda, hemşirelikle ilgili problemleri tanımlarken standardize edilmiş bir dilin eksikliği ortaya çıkmıştır.

1960’lı yıllarda elektronik kayıtların önemi vurgulanmıştır.

slide47

İş gücü azalır

Zamandan tasarruf sağlar

Veriler depolanabilir

Okunabilir

slide48

Herkes tarafından aynı anlaşılır

Hızlı erişilir

Transfer edilebilir

Verimlilik ve etkinlik artar

Standarttır ve karşılaştırılabilir.

g n m zde hem irelik s n flamas
Günümüzde Hemşirelik Sınıflaması

Günümüzde hemen hemen her ülke hemşirelik tanıları, girişimleri ve sonuçları kavramları; ortak dilin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışmaktadır.

slide50

Avrupa'da tanıların, girişimlerin ve sonuçların geliştirilmesi için bir kuruluş olan ACENDIO vardır.

Fransa'da AFEDI

İspanyolca konuşan ülkelerde AENTDE

Japonya'da Japon Hemşirelik Tanıları Birliği adında ulusal bir örgüt bulunmaktadır.

slide51

ABD'de 3 sınıflama geliştirilmiştir: NANDA, Saba'nın evde bakım hemşireliği sınıflaması (HHCC) ve Martin'in toplum hemşireliği sınıflaması.

slide52

Ayrıca, Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)

Hemşirelik Uygulamalarının Uluslararası Sınıflaması / ICNP projesini desteklemektedir.

icnp gel m s rec
ICNP GELİŞİM SÜRECİ;

ICN 1989 yılında hemşirelik problemleri ve tanıları, müdahaleleri ve sonuçlarının sınıflandırılması amacıyla Güney Kore’nin Seul kentinde bir kongre düzenlemiştir.

lkemizde durum nedir
Ülkemizde durum nedir?

Bakım çoğu kurumda hasta/birey merkezli değil iş merkezlidir

Bakım sistematik sunulmamaktadır.

Bakım kavramı ve içeriği konusunda ortak bir terminoloji yok denilebilir.

Veriler çoğu sağlık kuruluşlarında halen geleneksel yöntemlerle sunulmaktadır

slide55

Veri kayıtları çoğunlukla eksik,

hatalı ya da okunaksızdır

Veriler adlandırılmamış ve sınıflandırılmamıştır

Hemşirelik bakımı ölçülebilir, karşılaştırılabilir değildir.

Bu nedenle kaliteli bakım sunulsa da görünür değildir.

icnp eler
ICNP ÖĞELERİ

HEMŞİRELİK TANILARI

HEMŞİRELİK EYLEMLERİ

HEMŞİRELİK SONUÇLARI

hem irelik tan s
HemşirelikTanısı

NANDA‘(1982) nın tanımına göre hemşirelik tanısı, mevcut ya da potansiyel sağlık problemlerine / yaşam olaylarına karşı bir birey, bir aile ya da bir toplumun tepkileri hakkında klinik bir karardır.

slide58

Bir hemşirelik tanısı hemşirenin müdahale etmeye yetki ve yeterliliği olan bir durum /durumlar hakkında klinik bir karardır.

slide59

Örneğin bir "pnömoni", bir "hipertansiyon" tanısına hemşirenin müdahale etme yetkisi var mıdır?

slide60

Pnömoni durumunun gerek tanılanması gerekse tedavisinden hemşirelik yetkili sorumlu değildir.

Ancak, hemşireler bireyin pnömoni durumuna verdiği fizyolojik, sosyal, psikolojik, spiritüel tepkilerini, durumdan nasıl etkilendiğini tanımlamaktan; bireyin duruma uyumunu kolaylaştırmaktan sorumludur.

slide61

"Hemşirelik tanısı, hemşirenin yetki ve yeterliliğinde olan sonuçlara ulaşmak için gerekli hemşirelik girişimlerinin seçimine bir temel oluşturur."

neler bir hem irelik tan s de ildir
Neler Bir Hemşirelik Tanısı Değildir!

Hemşirelik sağlık problemlerine tepkileri tanılar. Hekimlik, travma ya da hastalığı tanılar

Örn: Oksijen sağlama ve harcamasındaki dengesizliğe bağlı Aktivite intoleransı örn: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

slide63

Tıbbi bir patoloji (örn. hipertansiyon)

-Tanısal çalışmalar (örn. bronkoskopi)

- Araç-gereçler (örn. NG tüp, idrar kateteri)

- Belirti ve bulgular (örn. huzursuzluk, öksürük, yorgun hissetme)

slide64

-Tedaviler (örn.kortizon tedavisi, dekübitüs bakımı)

-Cerrahi işlemler (örn.Trakeostomi)

- Terapötik gereksinimler

slide65

Hemşirelik tanısı "nazogastrik tüp takılması" değil,

"Nazogastrik tüp takılmasına ikincil olarak doku irritasyonuna bağlı ‘Doku Bütünlüğünde Bozulma Riski’ ya da ‘Rahatta Değişime’ dir.

slide66

Hemşirelik ya da çalışma saati, personel azlığı, yetersizliği gibi personel problemleri

(örn. Hemşire yetersizliğine, aspiratörün olmamasına bağlı uygun sıklıkta aspirasyonun yapılmaması) hemşirelik tanısı değildir.

tan sal adland rmada pes eps format
Tanısal adlandırmada PES /EPS formatı

Problem (Problem): Hemşirelik tanısının adı/ etiket

Etiological factors (Etiyolojik Faktör): İlişkili faktör

Sign and symptoms (Belirti ve bulgular):Tanımlayıcı özellikler

slide68

Anemiye sekonder oksijenizasyonda azalmaya bağlı Aktivite İntoleransı: Halsizlik, efor sonrası istirahat nabzına dönüşte gecikme, takipne“

Burada P: Aktivite İntoleransı, E: Anemiye sekonder oksijenizasyonda azalma, ve S: Belirti ve bulgular: Halsizlik, efor sonrası istirahat nabzına dönüşte gecikme, takipne"

hem irelik tan s tipleri
Hemşirelik Tanısı Tipleri

1. Mevcut /gerçek tanılar

2. Potansiyel problem

3. Sendrom tanıları

4. Olası problem

varolan ger ek tan lar
Varolan(gerçek) tanılar,

Klinik olarak tanımlayıcı özellikleri ile doğrulanmış tanılardır.

Örn;oksijen yetersizliği ile ilgili aktivite intoleransı

Tanımlayıcı belirtiler;yorulduğunda dispne vb

potansiyel problem
Potansiyel problem;

Belirli hemşirelik girişimleri planlanmadan ve uygulanmadan, değişebilecek durumları tanımlayan hemşirelik tanılarıdır.

Örn; anestezi ve ameliyat sonrası immobiliteye bağlı olarak solunum fonksiyonlarında değişme potansiyeli

olas problem
Olası problem;

Bu problem belki var ama doğrulamak ya da dışlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.Ek bilgiler toplandıktan sonra ;

Ya potansiyel risk faktörlerini doğrular

Ya mevcut semptomları doğrular, problemi tanılar.

Ya da tanının mevcudiyetini reddeder.

sendrom hem rel k tanilari
SENDROM HEMŞİRELİK TANILARI

Tecavüz Travması Sendromu

Çevreyi Yorumlamada bozukluk sendromu

Çevre değiştirme stresi sendromu

Kullanamama sendromu