Rewitalizacja w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013
Download
1 / 18

Rewitalizacja w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Rewitalizacja w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Poznań, marzec 2008 r. Podział środków WRPO na Priorytety. Priorytet IV – Rewitalizacja obszarów problemowych. Priorytet - 54,060 mln € z EFRR. mln euro. Działania. Uszczegółowienie WRPO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rewitalizacja w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013' - marsha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Rewitalizacja w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013

Poznań, marzec 2008 r.


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Podział środków WRPO na Priorytety Operacyjnym na lata 2007-2013


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Priorytet IV – Rewitalizacja obszarów problemowych Operacyjnym na lata 2007-2013

Priorytet - 54,060 mln € z EFRR

mln euro

Działania


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

Najważniejsze typy projektów w działaniach

Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

1. Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej (plomby),

2. Remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków,

3. Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym,

4. Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektoniczne i historyczne,

5. Wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne itd.,

6. Remont lub przebudowa lub przystosowanie budynków,

7. Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury służącej bezpieczeństwu,

8. Adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne,

9. Przebudowa, wymiana lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych,


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

Najważniejsze typy projektów w działaniach

Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – c.d.

10.Regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych,

11. Remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizowanym,

12. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego,

13. Remont lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego itd.,

14. Remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości,

15. Przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,

16. Renowacja i adaptacja budynków stanowiących własność władz publicznych,

17. Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych.


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – c.d.

Zgodnie z art. 47. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., projekty z zakresumieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na obszarach, spełniających co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym dwa kryteria spośród wymienionych w lit. od a) do h):

a) Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

b) Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

c) Niekorzystne trendy demograficzne,

d) Niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania solaryzacji,

e) Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

f) Szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,

g) Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

h) Wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,

i) Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

j) Niski poziom wydajności energetycznej budynków.


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – c.d.

Kryteria oraz wskaźniki (metodologia wyboru obszarów problemowych) dotyczące wyboru projektów wspieranych w ramach mieszkalnictwa w RPO – (projekt MRR, III 2008 r.):

1. Wysoki poziom ubóstwa

- Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności,

2. Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia

Stopa bezrobocia długotrwałego (udział długotrwale bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym),

3. Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności,

Czyny karalne osób nieletnich na 1 tys. nieletnich,

4. Niski poziom aktywności gospodarczej

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób,

5. Porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego (w oparciu o dane NSP 2002

Udział budynków bez wodociągu do ogólnej liczby budynków (w %),

Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków (w %)


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

 • Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – c.d.

 • Beneficjenci (podmioty, których projekt został ujęty w Planie Rozwoju Lokalnego lub Lokalnym Planie Rewitalizacji):

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

 • Szkoły wyższe

 • Jednostki naukowe

 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe

 • Jednostki kultury

 • Organizacje pozarządowe

 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

 • Instytucje otoczenia biznesu

 • Administracja rządowa

 • Partnerzy społeczni i gospodarczy

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 • Porozumienia w/w podmiotów

 • Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

Najważniejsze typy projektów w działaniach

 • Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

 • Przebudowa zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne,

 • Przebudowa instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektr. i gaz.,

 • Zagospodarowanie przyległego do zabudowy terenu,

 • Zabudowywanie pustych przestrzeni

 • Przebudowa obiektów dla nadania im funkcji zaplecza edukac., kultural., itp.

 • Zagospodarowanie terenów na cele turystyczne,

 • Wyburzanie budynków na cele usługowe, kulturowe, edukacyjne, gosp., itp.,

 • Rozbiórka niepotrzebnych instalacji na rewitalizowanym terenie,

 • Przebudowa pokoszarowych budynków mieszkalnych w celu nadania im nowych funkcji– za wyjątkiem celów mieszkaniowych,

 • Rewaloryzacja infrastruktury o wartości architektonicznej i historycznej,

 • Budowa i remont podstawowej infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizowanym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, m.in.: wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych,


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

Najważniejsze typy projektów w działaniach – c.d.

 • Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

 • Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego rewitalizowanego terenu,

 • Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury służącej bezpieczeństwu na rewitalizowanym terenie, w tym m.in. budowa lub remont oświetlenia oraz zakup i instalacja systemów monitoringu,

 • Renowacja i adaptacja istniejących na terenie rewitalizowanym budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, w celu przygotowania do użytkowania nowoczesnych socjalnych budynków mieszkalnych o dobrym standardzie

 • w zgodzie z wymogami art. 47. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Uszczegółowienie WRPO Operacyjnym na lata 2007-2013

 • Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych– c.d.

 • Beneficjenci (podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Planie Rewitalizacji):

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

 • Szkoły wyższe

 • Jednostki naukowe

 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe

 • Jednostki kultury

 • Organizacje pozarządowe

 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

 • Instytucje otoczenia biznesu

 • Administracja rządowa


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Projekt wytycznych WRPO dotyczących przygotowania programu rewitalizacji

Rodzaje projektów w ramach Programu Rewitalizacji:

Projekty inwestycyjnemogą byćpojedyncze lub kompleksowe.

Projekty pojedyncze będą dotyczyć konkretnego zadania inwestycyjnego - (np. modernizacja i adaptacja pojedynczego obiektu budowlanego, którego zagospodarowanie będzie stanowić odrębny projekt).

Projekty kompleksowe będą zawierały kilka zadań inwestycyjnych, wzajemnie się uzupełniających (np.  ulica z infrastrukturą techniczną, chodnikami, oświetleniem, obiektami małej architektury, itp.;  modernizacja i adaptacja budynku poprzemysłowego na cele publiczne, wraz z urządzeniem otoczenia – ulica dojazdowa, chodniki, zieleń, parking, monitoring, itd).

Na ogół projekty pojedyncze obejmują roboty budowlane z jednej branży, wykonywane przez jednego zleceniobiorcę i dające jeden efekt końcowy określany jednym wskaźnikiem. Natomiast projekt kompleksowy może być wielobranżowy i wykonywany w ramach kilku zleceń przez różnych wykonawców, a efekt końcowy składa się z kilku, wzajemnie uzupełniających się (komplementarnych) efektów, określanych kilkoma powiązanymi wskaźnikami.


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Projekt wytycznych WRPO dotyczących przygotowania programu rewitalizacji

Rodzaje projektów w ramach Programu Rewitalizacji:

Projekty zintegrowane oddają najlepiej istotę procesu rewitalizacji obszaru problemowego, poprzez łączenie działań techniczno – materialnych, gospodarczych i społecznych, w wyniku czego osiągnie się cele kompleksowe dotyczące jednocześnie różnych sfer życia społeczno – gospodarczego miasta i rewitalizowanego obszaru.

Projekty mogą być zintegrowane w ramach jednego projektu lub składać się mogą z kilku wzajemnie uzupełniających się projektów. Składane w ramach jednego projektu będą przedmiotem jednego wniosku o środki unijne, to znaczy poza robotami inwestycyjnymi (budowlanymi) będą przewidziane zadania ze sfery społecznej, przy czym te dodatkowe zadania będą mogły być finansowane w ramach cross-financingu. Projekt zintegrowany może jednak obejmować także kilka oddzielnych choć uzupełniających się projektów, które będą przedmiotem odrębnych wniosków o przyznanie środków unijnych z EFRR w ramach WRPO oraz EFS w ramach PO KL (lub innych programów operacyjnych).


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Projekt wytycznych WRPO dotyczących przygotowania programu rewitalizacji

Rodzaje projektów w ramach Programu Rewitalizacji:

Projekty zintegrowane cd.

Na projekt zintegrowany mogą się składać projekty różnego rodzaju, finansowane lub współfinansowane z różnych źródeł, w tym ze środków funduszy unijnych. Przy czym projekty inwestycyjne, dla których realizator programu rewitalizacji będzie ubiegał się o środki unijne, będą przedmiotem wniosku do WRPO, z rozszerzeniem możliwości jakie daje cross-financing. Natomiast projekty uzupełniające o charakterze społecznym wnioskowane mogą być do PO KL. Projekty uzupełniające współfinansowane z EFS, a także innych źródeł (publicznych, prywatnych, itd.) będą tworzyły tzw. pakiet dodatkowy, o którym mowa w Uszczegółowieniu Działania 4.1.

W Uszczegółowieniu ustalono, że zintegrowane projekty winny obejmować co najmniej dwa ściśle wiążące się ze sobą przedsięwzięcia (preferowane będą projekty, zawierające przynajmniej jedno przedsięwzięcie mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym).


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Projekt wytycznych WRPO dotyczących przygotowania programu rewitalizacji

Rodzaje projektów w ramach Programu Rewitalizacji:

Projekty zintegrowane cd.

W ramach projektów zintegrowanych konieczne jest uwzględnienie wymiaru społecznego, tak aby dzięki inwestycjom i towarzyszącym im przedsięwzięciom promocyjnym, doradczym, szkoleniowym, z zakresu aktywizacji zawodowej, kulturalnym i podobnym - mającym na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym - przyczynić się do poprawy jakości życia, bezpieczeństwa i wzmocnienia integracji mieszkańców.


Jess i ca

rewitalizacji

JESSICA

Wypłaty:

Komisja Europejska

EFRR – DG Regio + EBI

 • Z góry

 • Bezzwrotne

(jeśli trzeba w transzach)

PoziomUE

Fundusz Powierniczy:

 • W większości skierowany do Samorządów Lokalnych

 • Własność Samorządu Regionalnego

 • Zarządzanie/administrowanie przekazane Zarządcy HF

Instytucja Zarządzająca

RPO

Poziom regionalny

Fundusz Powierniczy

(Holding Fund « HF »)

Menadżer HF

RolaMenadżera HF :

Miejskie Fundusze Rozwoju

 • Inwestycje strukturalne, wybórMiejskich Funduszy Rozwoju

 • Administracja, monitorowanie & raporty o inwestycjach

 • Zachęcanie innych inwestorów

 • Ścisła współpraca z Samorządem Regionalnym

Poziom regionalny / lokalny

Projekty

Zrównoważony Rozwój Miast

Poziom regionalny / lokalny

MENADŻER JEST WYBIERANYPRZEZ REGION


Jess i ca1
JESS rewitalizacjiICA

Studium wstępne (Scoping Study):

 • Odpowiedzialność za wykonanie - EBI

 • Finansowanie - 25% EBI, 75% Komisja Europejska

 • Udział CBE

 • Cele studium:

  1. ewaluacja potencjału lokalnego dla inwestycji w ramach JESSICA,

  2. studia szczegółowe projektów reprezentatywnych dla regionu - konkluzje

  3. propozycja obszarów interwencji, gdzie potrzebna jest taka analiza


Rewitalizacja w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym na lata 2007 2013

Urząd Marszałkowski rewitalizacji

Województwa Wielkopolskiego

Departament Polityki Regionalnej

ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

tel. +48 061 85-41-788, fax +48 061 85-41-785

Dziękuję Państwu za uwagę.

www.wrpo.wielkopolskie.ple-mail: uwrpo@wielkopolskie.pl