2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı - PowerPoint PPT Presentation

2013 2017 d nemi stratejik plan 2013 y l performans program n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı

play fullscreen
1 / 61
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı
251 Views
Download Presentation
marsden-conrad
Download Presentation

2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı2013 Yılı Performans Programı • STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013

 2. “Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için, hiçbir rüzgardan fayda yoktur.”MichelDe Montaigne “Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal, vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir.” JoelBarker “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.”Peter F.Drucker

 3. Rekabet • Uluslararası Akademik Hareketlilik • Girişimci Üniversite • Paydaşlar arasında girişimci olma, • Üçlü sarmal • Akademik araştırma ve ekonomik kalkınmayı teşvik etme güdüsü • Kalite ve Akreditasyon KÜRESELLEŞME PİYASALAŞMA Kuralsızlaştırma, Demonopolizasyon Vakıf, Şirket, Sınırötesi, Sanal Üniversite BÖLGESELLEŞME (AYA- BOLOGNA) YERELLEŞME • BİLGİ TOPLUMU / EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ • Yaşam Boyu Öğrenme • Uzaktan Öğrenim • Online Eğitim • E-Öğrenme • Disiplinlerarası Öğrenme

 4. YÖNETİŞİM • (GOVERNANCE) • 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2003-…) • Yöneticilerin Kişisel Sorumluluğu • Ademi Merkeziyet (Yerelleşme) • Hesap Verilebilirlik • Şeffaflık • Ölçülebilirlik • Kaynakların Etkili ve Ekonomik Kullanımı • Vatandaş Odaklı Yönetim Değişen Yönetim Anlayışı İDARE (ADMINISTIRATION) 1050 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU (1927-2003) • Katı Bürokrasi • Hiyerarşik Örgütlenme • Merkezi Yapı • Hantal Yapı • Kaynakların Kullanımı • Günübirlik karar.

 5. STRATEJİ GELİŞTİRME Amaç, Hedef, Faaliyet STRATEJİ UYGULAMA Performans Programı STRATEJİ İZLEME Faaliyet Raporları STRATEJİ DEĞERLENDİRME Risk Değerlendirme Faaliyet Raporları Stratejik Yönetim Geleceğe yönelik stratejiler oluşturmayı kapsar. GLOBAL YÜKSEKÖĞRETİM ANLAYIŞI YÖNETİŞİM

 6. Stratejik Yönetim Nedir? Hem bir pusula hem de bir saattir; Kurumu ulaşmak istediği yere götürür ve bunu da en kısa sürede gerçekleştirir Gelecek hedeflerimiz Hedeflere nasıl ulaşılabileceğimiz

 7. Stratejik Yönetim İçin Genel Çerçeve ARAÇ DÜZEY AMAÇ Bireysel Dönüşüm Stratejik Düşünce Kamu Çalışanı Kurumsal Dönüşüm Stratejik Plan / Yönetim Kuruluş Yeni Yönetim Anlayışı / Yönetişim Kamusal Dönüşüm Devlet

 8. Strateji (Sevk etme, yöneltme, götürme, gütme) Amaç: Kurumda insan kaynakları da dahil tüm kaynakların aynı hedefe yönelik birlikte hareket etmesini sağlamak. Buna ilişkin yol, yöntem ve araçları, • Belirleme, • Düzenleme, • Planlama, • Yönlendirme ve • Eylem Birliği sağlama sürecidir.

 9. Plan • Gelecek hedeflerin bugünden kararlaştırılması, • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için kaynakların harekete geçirilmesi, etkin olarak kullanımı, • Sonuç almaya yönelik bilgi temelli bir çaba

 10. Stratejik Yönetimde Stratejik Planlama STRATEJİLERİ BİR YÖNETİM ARACI HALİNE GETİRMEK, ‘‘STRATEJİK PLANLAMA” İLE OLUR STRATEJİK PLAN; STRATEJİK YÖNETİMİN EN TEMEL UYGULAMA ARACIDIR

 11. Stratejik Plan Nedir ? • YÖNETİM PLANLAMASI • KARAR VERME ARACI • GELECEĞİ TANIMLAMA • KURUM BAZINDA MİKRO PLANLAMA • SİSTEMLİ BİR YAPI

 12. Neden Stratejik Planlama? AMAÇ, ALGI ve DUYGU’DA BİRLİK PLAN-PROGRAM-BÜTÇE’DE BÜTÜNSELLİK STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA KAYNAK TAHSİSİ PERFORMANSIN ÖNE ÇIKARILMASI KAYNAKLARIN (İNAN KAYNAĞI DAHİL) ETKİN, EKONOMİK ve ETKİLİ KULLANIMI

 13. Neden Stratejik Planlama? VİZYONA EN KISA SÜREDE ULAŞABİLME İMKANI SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMA SÜREKLİ GELİŞME, HİZMET KALİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMA YÖNETİŞİMİN BENİMSENMESİ

 14. YASAL ZORUNLULUK5018 Sayılı Kanun • STRATEJİK PLAN, • PERFORMANS PROGRAMI, • STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA UYGUN BÜTÇELEME (Md.9) • TÜM HARCAMALARDA S.P.’YE UYGUNLUK (Md.13,32.) • RİSK SÜRECİ UYGULAMASI (Md.55) • FAALİYET RAPORU (md.41)

 15. Stratejik Planlama İşleyişi (5018) Stratejik Plan Performans Programı İdare Bütçesi • Misyon • Vizyon • Stratejik amaçlar • Stratejik hedefler Faaliyet/Proje • Öncelikler • Performans hedefleri • Faaliyet/projeler • Kaynak ihtiyacı • Performans Göstergeleri • Harcama birimleri • Kaynak tahsisi UYGULAMA Denetim ve Değerlendirme TBMM Faaliyet Raporu • Faaliyet/proje sonuçları • Performans hedef ve gerçekleşmeleri • Sapma ve nedenleri • Öneriler • İç Denetim • Dış Denetim • Hesap verme sorumluluğu

 16. SORUMLULUKLAR Üst Yönetici (Rektör) • Stratejik Planın Uygulanmasından, • Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasından, • Malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden Bakana karşı sorumlu. Bu sorumluluk; harcama yetkilileri, SGDB ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirilir.

 17. Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Faaliyet Raporu İç Kontrol Sayıştay • Sistemin İşleyişi Rektör Denetim İç Denetim Birimi Strateji Geliştirme Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi gerçekleştirme görevlisi gerçekleştirme görevlisi gerçekleştirme görevlisi Yönetsel Sorumluluk Operasyonel Sorumluluk

 18. Harcama Yetkilileri (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ)

 19. Misyon • Vizyon • Temel değerler • Temel varsayımlar • Stratejik Amaçlar • Temel stratejiler • Stratejik hedefler • Hedeflere yönelik stratejiler • Maliyet Planlaması • Kaynak planlaması • Performans göstergeleri 2013-2017 Stratejik Planı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013

 20. MİSYON Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır. VİZYON Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.

 21. 5 Temel Fonksiyon Eğitim- Öğretim Araştırma ve Yayın Kamu Hizmeti Fiziksel Yapılanma Kurumsallaşma

 22. STRATEJİK PLAN HEDEFLERİNİN AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI

 23. KAYNAKLARIN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

 24. STRATEJİK PLAN TEMEL STRATEJİLER • Eğitimde kalite geliştirme ve akredite edilme • Eğitim hizmetlerinde hareketliliği ve çeşitliliği artırma • Öğrenci memnuniyetini artırma

 25. STRATEJİK PLAN TEMEL STRATEJİLER • Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetleri • Üniversite-Sanayi İşbirlikleri • Ar-Ge Çalışmaları

 26. STRATEJİK PLAN TEMEL STRATEJİLER • Bölgesel kalkınmada etkin bir rol • Bilgi, yetenek ve istihdam edilebilme yeterliliklerine katkı

 27. STRATEJİK PLAN TEMEL STRATEJİLER • Eğitim Binaları • Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar • Sosyal Donatı Alanları ve Sürdürülebilir Çevre • Teknoloji

 28. STRATEJİK PLAN TEMEL STRATEJİLER • Kurum Kültürü, • Yönetimde Sürekli İyileştirme • Uluslararası Tanınırlık

 29. Kaynak Planlaması EĞİTİM-ÖĞRETİM 17.320.840 BİLİMSEL ARAŞTIRMA-YAYIN 12.927.335 KAMU HİZMETİ 255.108 YERLEŞKE ALTYAPI VE ÜSTYAPI 135.430.673 KURUMSAL GELİŞİM 12.168.523 TOPLAM 178.102.479

 30. 2013 yılı için öncelikli stratejik amaç ve hedefler; • Performans hedefleri • Faaliyetler • Performans göstergeleri • Faaliyet maliyetleri • Kaynak planlaması • Sorumlu Birimler 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013

 31. Performans Hedefi Tablosu

 32. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

 33. İdare Performans Tablosu

 34. Performans Hedefi Tablosu