slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
סיפרתי לטלי שאנחנו נפגשות היום ללמוד למבחן, והיא גם רוצה לבוא PowerPoint Presentation
Download Presentation
סיפרתי לטלי שאנחנו נפגשות היום ללמוד למבחן, והיא גם רוצה לבוא

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

סיפרתי לטלי שאנחנו נפגשות היום ללמוד למבחן, והיא גם רוצה לבוא - PowerPoint PPT Presentation

marsden-case
98 Views
Download Presentation

סיפרתי לטלי שאנחנו נפגשות היום ללמוד למבחן, והיא גם רוצה לבוא

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. סיפרתי לטלי שאנחנו נפגשות היום ללמוד למבחן, והיא גם רוצה לבוא אוי, באמת! למה סיפרת לה?! היא לא יודעת כלום. אנחנו סתם ניתקע בגללה ולא נצליח ללמוד... התבוננו באיור שלפניכם. 1- איזו מבין שתי האמירות מקרבת אותנו לחברה מתוקנת יותר? הסבירו. 2- כיצד היית נוהגת במצב כזה? 3- המשיכו את השיחה, כך שכל אחת מנסה לשכנע את חברתה, ותעלה נימוקים להצדקת עמדתה. 4-איזה משפט במשנה מתאים לאיור זה? 5-כיצד המשנה מחנכת אותנו לנהוג במצב כזה? תמי שושנה