Rozlišování látek podle vlastností - PowerPoint PPT Presentation

marnin
rozli ov n l tek podle vlastnost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozlišování látek podle vlastností PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozlišování látek podle vlastností

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Rozlišování látek podle vlastností
104 Views
Download Presentation

Rozlišování látek podle vlastností

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozlišování látek podle vlastností

 2. A/ Vlastnosti, které zjistíme svými smysly

 3. Úkol 1: Které vlastnosti skalice modré zjistíte zrakem a čichem? Vyberte z těchto možností: rozpustnost, vůně, skupenství, hustota, barva, teplota tání, vzhled, teplota varu, kyselost, zásaditost, rozpustnost

 4. Řešení úkolu 1 zrak: barva, skupenství, vzhled čich: vůně (zápach) chuť, hmat: v laboratoři chemické látky neochutnáváme a nebereme do rukou!

 5. B/ Vlastnosti,které zjistíme měřením nebo jednoduchými pokusy

 6. Úkol 2: zjištění hustoty Na základě znalostí učiva fyziky napište: a/ značku hustoty b/ jednotku hustoty c/ vzorec pro výpočet hustoty

 7. Řešení úkolu 2 a/ ρ b/ g/cm3 nebo kg/m3 c/ ρ = m/V

 8. Úkol 3: Zjistěte hustotu tělesa a určete z tabulek, z čeho je vyrobeno: Zapište hmotnost tělesa v gramech

 9. Zapište objem tělesa v cm3

 10. Řešení úkolu 3 m = 82g, V = 10,5cm3, ρ = ? ρ = m/V ρ = 82g /10,5cm3 ρ = 7,81 g/cm3 Těleso je vyrobeno z oceli.

 11. Kyselost a zásaditost - přečtěte si následující text V chemii rozlišujeme látky kyselé, neutrální a zásadité. I chemik začátečník pozná látku kyselou nebo zásaditou pomocí indikátorů. Nejznámějšími jsou fenolftalein a lakmus. Jsou to látky, které vlivem kyselosti nebo zásaditosti mění svou barvu. K důkazu zásaditých roztoků (hydroxidů) používáme bezbarvý fenolftalein, který se v nich barví červenofialově. Kyseliny zase dokážeme modrofialovým roztokem lakmusu, jenž v nich zčervená.

 12. Zbarvení lakmusu v kyselině

 13. Zbarvení fenolftaleinu v hydroxidu

 14. Úkol 4: Který roztok obsahuje kyselinu a který hydroxid? B A

 15. Řešení úkolu 4 A/ Kyselina B/ Hydroxid

 16. Pozorně přečtěte text K rozlišení několika látek obvykle nestačí uvést jen jednu vlastnost, protože mohou mít některé vlastnosti stejné nebo podobné (barva, skupenství). Voda, ethanol (líh), aceton jsou bezbarvé kapalné látky, které zrakem nerozlišíme. Liší se však teplotou tání a varu. Zjišťování vlastností látek a jejich přeměn je jeden z hlavních úkolů chemie.

 17. Úkol 5: Doplňte údaje podle tabulek:

 18. Řešení úkolu 5

 19. Rozpustnost - pozorně si přečtěte text Rozpustnost látky nám udává, kolik g látky je rozpuštěno při určité teplotě ve 100g rozpouštědla. Nejběžnějším rozpouštědlem je voda. V nenasyceném roztoku se může při určité teplotě rozpustit ještě další množství látky. V nasycenémroztoku se již další množství látky nerozpustí. Nejméně rozpuštěné látky obsahuje roztok zředěný, nejvíce roztok nasycený (koncentrovaný).

 20. Úkol 6: podle tabulek doplňte chybějící údaje

 21. Řešení úkolu 6

 22. Úkol 7: Podle tabulky odpovězte na otázky: 1. Která látka má největší rozpustnost? 2. U které látky rozpustnost nejvýraznějizávisí na teplotě? 3. Kolik g skalice modré je rozpuštěno v 200g vody při t = 1000C?

 23. Řešení úkolu 7 1. cukr 2. cukr 3. 410,6g

 24. Odkazy na tabulky jsou v učebnici Chemie pro 8. ročník základní školy, vydalo SPN, akciová společnost, Praha 1998 nebo jsou uvedeny v jakýchkoliv chemických tabulkách. Veškerá použitá fotodokumentace je použita z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor prezentace