Udzia platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej
Download
1 / 24

Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej. Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw. Warszawa, 25.03.2013 r. Platformy Technologiczne, inicjatywa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej' - marnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Udzia platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej

Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej

Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw.

Warszawa, 25.03.2013 r.


Platformy technologiczne inicjatywa
Platformy Technologiczne, inicjatywa

 • Rok 2003 - zapoczątkowanie procesu tworzenia Europejskich Platform Technologicznych.

 • Platformy Technologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa powoływane w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii.


G wne kierunki dzia a
Główne kierunki działań

 • Rozwój nowych technologii powodujących istotne zmiany w sektorze.

 • Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

 • Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług.

 • Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów.

 • Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych.


Jakie jest ich zadanie
Jakie jest ich zadanie?

 • Stworzenie obszarów i mechanizmów wspólnych działań podmiotów będących członkami platform, ukierunkowanych na tworzenie strategii dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz inicjowanie i realizacja kluczowych projektów naukowo – technologicznych.

 • Ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.


Europejska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych - cele strategiczne na bazie badań i innowacji

 • Eksploracja i inwentaryzacja bazy zasobowej surowców mineralnych,

 • Technologie wydobycia surowców ze złóż lądowych głębokich i podmorskich,

 • Technologie procesowe odzysku pierwiastków krytycznych z surowców pierwotnych i wtórnych,

 • Odzysk pierwiastków ze złóż ubogich na bazie zrównoważonych i ekonomicznie opłacalnych technologii,

 • Recykling i odzysk pierwiastków krytycznych.


Polskie platformy technologiczne
Polskie Platformy Technologiczne cele strategiczne na bazie badań i innowacji

 • Rok 2004 - powstanie pierwszych Polskich Platform Technologicznych.

 • PPT to konsorcja zrzeszające przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i badawcze, uczelnie, instytucje finansowe i społeczne, którego celem jest sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki oraz opracowanie strategii zmierzającej do jej realizacji.


Polskie platformy technologiczne zadania
Polskie Platformy Technologiczne - zadania cele strategiczne na bazie badań i innowacji

 • aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych,

 • aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych,

 • aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;

 • Udział w przygotowaniu krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego,

 • integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii,

 • mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych,

 • optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki,

 • promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.


Polskie platformy technologiczne1
Polskie Platformy Technologiczne cele strategiczne na bazie badań i innowacji

 • PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej

 • PPT Transportu Szynowego

 • PPT Ochrony Środowiska

 • PPT Sektora Leśno- Drzewnego

 • PPT Budownictwa

 • PPT Opto i Nanoelektroniki

 • PPT Procesów Produkcji

 • PPT Systemów Bezpieczeństwa

 • PPT Zaawansowanych Materiałów

 • PPT Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle

 • PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • PPT Żywności

 • PPT Biotechnologii

 • PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych

 • PPT Metali

 • PPT Lotnictwa

 • PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii

 • PPT Transportu Wodnego

 • PPT Przemysłu Tekstylnego

 • PPT Zrównoważonej Chemii

 • PPT Transportu Drogowego

 • PPT Stali


Polska platforma technologiczna surowc w mineralnych
Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych cele strategiczne na bazie badań i innowacji

 • 7 lutego 2011 roku z inicjatywy KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR oraz Szefa High Level Group Europejskiej Platformy Technologicznej, powołana została

  Polska Platforma Technologiczna

  Surowców Mineralnych;

  podmiot inicjujący i wspierający zintegrowane działania na rzecz tworzenia i realizacji polskiej strategii surowcowej, by stać się członkiem Mirror Group, reprezentującym polski przemysł surowcowy w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych.


Pptsm odpowied na potrzeby sektora surowc w mineralnych
PPTSM – odpowiedź na potrzeby sektora surowców mineralnych

 • Nowe podejście do surowców w UE - Opracowanie długofalowej Strategii

  „Wyzwolenie potencjału unijnych gospodarek w zakresie wzrostu jest dużym wyzwaniem. Żeby sprostać temu wyzwaniu niezbędne jest zabezpieczenie niezawodnego i niezależnego od zakłóceń, dostępu przemysłu do surowców i materiałów”

 • Konieczność stworzenia warunków umożliwiających stabilny i konkurencyjny w świetle wymagań ochrony środowiska, potrzeb społecznych oraz postępującej globalizacji

 • Ograniczony dostęp do surowców mineralnych, który nakazał zmianę podejścia do górnictwa

 • Konieczność uwzględnienia zasad odpowiedzialnego biznesu

 • Wszczęcie aktywnego poszukiwania złóż

 • Konieczność inwentaryzacji bazy zasobowej

 • Rozwój nowych i bardziej efektywnych i czystych technologii


Oczekiwania wobec pptsm
Oczekiwania wobec PPTSM mineralnych

 • Włączenie się w przygotowanie analizy i wytypowanie surowców mineralnych, deficytowych dla gospodarki Polski.

 • CSR (corporatesocialresponsibility) – w świetle pozyskiwania surowców mineralnych.

 • Nowe wzorce konsumpcji.

 • Współpraca robocza w obszarze surowcowych grup roboczych KE.

 • Współpraca w opiniowaniu dokumentów odnoszących się do polityki handlowej, przemysłowej i innowacyjnej w kontekście surowców.

 • Udział w tworzeniu procedur, dyrektyw i aktów legislacyjnych.

 • Działalność informacyjna.


Zadania polskiej platformy technologicznej surowc w mineralnych
Zadania Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych

 • Zadaniem PPTSM, podobnie jak innych utworzonych Platform w EU i Polsce, jest stworzenie obszaru wspólnych działań podmiotów reprezentujących przemysł mineralny pozyskujący surowce ze złóż pierwotnych i wtórnych, instytucje naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne mających na celu inicjowanie kluczowych projektów naukowo-technologicznych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dynamiczny rozwój krajowego sektora mineralnego.


Cz onkowie za o yciele polskiej platformy technologicznej surowc w mineralnych
Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych

RESEARCH & DEVELOPMENT

 • BIPROMET S.A.

 • European Technology Platform on SustainableMineral Resources

 • Główny Instytut Górnictwa

 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych;

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 • Instytut Obróbki Plastycznej

 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • Instytut Metali Nieżelaznych

 • Interoceanmetal Joint Organization

 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe

 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego


Cz onkowie za o yciele polskiej platformy technologicznej surowc w mineralnych1
Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych

PRZEMYSŁ

 • Katowicki Holding Węglowy S.A.

 • KGHM ECOREN S.A.

 • KGHM Polska Miedź S.A.

 • Kompania Węglowa S.A.

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 • Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" S.A.

 • Związek Pracodawców Polska Miedź

 • Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

 • Hydromet sp. z o.o.


Cz onkowie za o yciele polskiej platformy technologicznej surowc w mineralnych2
Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych

NAUKA

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o.

 • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

 • Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo- Hutniczej

 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej


Komitet steruj cy cz onkowie
Komitet Sterujący - Członkowie Technologicznej Surowców Mineralnych

 • Główny Instytut Górnictwa

 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • Instytut Metali Nieżelaznych

 • KGHM Polska Miedź S.A.

 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

 • Kompania Węglowa S.A.

 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej


Zespo y robocze
Zespoły robocze Technologicznej Surowców Mineralnych


Misja pptsm
Misja PPTSM Technologicznej Surowców Mineralnych

 • Długotrwała i aktywna współpraca na rzecz efektywnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania zasobów surowcowych przy zastosowaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, technologii oraz inicjowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych i działań promocyjnych.

 • Powołanie Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych to również szansa dla jej członków na wspólną realizację projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych krajowych i unijnych.


Strategiczna agenda badawcza pptsm za o enia
Strategiczna Agenda Badawcza PPTSM - założenia Technologicznej Surowców Mineralnych


Strategiczna agenda badawcza pptsm za o enia c d
Strategiczna Agenda Badawcza PPTSM – Technologicznej Surowców Mineralnychzałożenia, c.d.


Jakie s cele platformy
Jakie są cele Platformy? Technologicznej Surowców Mineralnych

 • Integracja kluczowych partnerów naukowych i przemysłowych sektora surowców mineralnych;

 • Diagnoza obecnego stanu polityki surowcowej i opracowanie propozycji zmian;

 • Opracowanie propozycji długoterminowego programu rozwoju polskiego przemysłu surowców mineralnych;

 • Określenie krótkoterminowych działań PPTSM, o charakterze priorytetowym;

 • Inicjowanie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań;


Jakie s cele platformy1
Jakie są cele Platformy? Technologicznej Surowców Mineralnych

 • Kreowanie krajowych programów badawczych;

 • Edukacja, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi;

 • Podejmowanie inicjatyw związanych z kreowaniem polityki i uregulowań prawnych w obszarze sektora surowców mineralnych, na szczeblu krajowym i europejskim;

 • Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i transfer technologii pochodzących ze środków krajowych i programów ramowych UE;

 • Współpraca z instytucjami rządowymi w zakresie strategii rozwoju polskiego sektora surowców mineralnych.


Dost pne informacje
Dostępne informacje Technologicznej Surowców Mineralnych

 • Strategiczna Agenda Badawcza Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych (SAB PPTSM), www.cuprum.wroc.pl/polska-platforma-technologiczna-surowcow-mineralnych,‎ 2013,

 • European Technology Platform on SustainableMineral Resources (ETP SMR), StrategicResearch Agenda, Revision 2013,

 • Podemski M., Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych, Przegląd Geol., vol. 56, nr 8/2, 2008,

 • Galos K., Smakowski T., Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej w obszarze surowców nie-energetycznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, zeszyt 4/4, 2008,

 • Galos K., Szamałek K., Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, Aktualia i perspektywy surowców mineralnych, 2011,

 • Galos K. i inni, Bezpieczeństwo surowcowe Polski w Unii Europejskiej i na świecie, Biuletyn PIG-PIB, 452: 43-53, 2012,

 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę! Technologicznej Surowców Mineralnych

[email protected]


ad