slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zvukový rozruch PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zvukový rozruch

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Zvukový rozruch - PowerPoint PPT Presentation

marlow
437 Views
Download Presentation

Zvukový rozruch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zvukové jevy-akustika Odraz zvuku Zvukový rozruch Ucho jako přijímač zvuku autoři Šíření zvukového rozruchu prostředím Ultrazvuk Ochrana před hlukem Ozvěna zvuku Odraz zvuku

  2. zpět Ultrazvuk Tóny,které mají kmitočty menší než 16 Hz,řadíme mezi infrazvuk,tóny,které mají kmitočty vyšší než 20000 Hz,jsou ultrazvuk.-Ultrazvukem je možno zjišťovat kazy v kovových odlitcích. Používá se ho také k léčebným a diagnostickým účelům v lékařství..

  3. Zpět Zvukový rozruch -Abychom slyšeli zvuk,musí existovat:zdroj zvuku,prostředí,kterým se zvuk šíří,a zdravý sluch.-Zdrojem zvuku je chvějící se těleso-Jestliže zvuk vzniká nepravidelným chvěním tělesa,vnímáme jej jako hluk.Je-li kmitání zdroje zvuku pravidelné,vnímáme tón,tj.hudební zvuk.

  4. Šíření zvukového rozruchu prostředím Zpět -Prostředí,kterým se šíří zvukový rozruch od chvějícího se tělesa k našemu uchu,je nejčastěji vzduch.-Ale i např.vodou je možno slyšet nárazy kamenů nebo zvuk motorového člunu.-Zvukový rozruch se šíří látkami pevnými,kapalnými i plynnými.Nemůže se šířit ve vakuu. -Při bouři můžeme pozorovat vzdálený blesk i o několik sekund dříve,než uslyšíme zahřmění

  5. Zpět Ucho jako přijímač zvuku Lidské ucho může zachytit tóny jen v jistém rozmezí kmitočtů.lidské ucho vnímá zvuky od kmitočtu 16 Hz (dolní hranice slyšitelnosti) do kmitočtu 20 kHz (horní hranice slyšitelnosti).

  6. Zpět Odraz zvuku -Setká-li se zvuk, který se šíří vzduchem, s překážkou, z části ho překážka pohltí, z části se od ní odráží a šíří se vzduchem zpět. Při nevelké překážce se šíří i za ni, nastává ohyb.

  7. zpět Tón. Výška tónu -Počet pravidelných změn za 1sekundu určuje kmitočet (frekvenci) tónu. -Jednotkou kmitočtu je Hz(hertz). -Kmitočet určuje výšku tónu,který zachytíme sluchem.

  8. zpět Ozvěna zvuku -Ozvěna je způsobena odrazem zvuku na pevné překážce -V uzavřených místnostech,např. při zpěvu, se zvuk odráží od všech stěn i od stropu.Následuje dozvuk velmi rychle za původním zvukem, dodává např. hlasu plnosti a zlepšuje poslech.

  9. Ochrana před nadměrným hlukem Ke srovnání hlasitosti zvuku se používá fyzikální veličina hladina zvuku.Její jednotkou je BEL (B),užívá se však převážně její desetina-decibel(dB). Počátkem stupnice je 0dB, tj. práh slyšení pro tón o kmitočtu 1000 Hz.Delší pobyt v prostředí s hladinou zvuku nad nad 70dB se považuje za zdravý škodlivý. Při hladinách zvuku přes 80dB je ohrožen sluch. zpět

  10. Vypracovali: Jiří Nevařílík Petr Ševčík Helena Zálešáková KONEC