Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009. A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

A 903

HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU,

KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY

KE ZVÝŠENÍ

FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ

- ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

Cíle územního plánování

 • Cílem územního plánování je optimální zástavba území

  • i z ekonomického hlediska (hospodárné využití území), jehož součástí je i přiměřený rozsah ploch navržený k zástavbě (bydlení).

  • rozvoj bydlení na území obcí, částečně i regionů, je přímo ovlivněn praxí územního plánování. Především je ovlivněna nabídka pozemků, pozemková renta, ceny stavebních pozemků.

  • v úvahu je nutno vzít skutečnost, že ceny pozemků tvoří 10% až 50% tržních cen bytů.

  • územní plán se v současné situaci - absence účinných ekonomických nástrojů, stává velmi významným nástrojem přímé regulace efektivního využití území.

 • Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch

  • požadvek stavebního zákona

   § 55 odst. 3 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“

V současnosti je zveřejněna metodika

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, zpracovaná ÚUR Brno.

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

METODIKA ÚÚR

 • Metodika ÚUR je rámcová, uvádí i příklad řešení, který vychází z bilance potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:

 • požadavky vyplývající z demografického vývoje.

 • požadavky vyplývající z nechtěného soužití.

 • požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv blízkosti centra rozvojové oblasti).

  Dále jmenovaný příklad uvádí, že:

  „Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami.“ Objektivně vzniká prostor pro doplnění uvedeného metodického podkladu.

INFORMAČNÍ TEZE PRO OBCE A ZPRACOVATELE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Podrobnější metodika (Informační teze) byla v předchozích letech (2005-2006) řešena i v rámci projektu MMR ČR s názvem WB-13-05 Standardizace postupu při vymezování a hodnocení rozvojových ploch pro bydlení.

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

NÁVRH ÚPRAV A HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH PŘÍSTUPŮ

Bilance potřeby ploch pro bydlení (potřeby bytů) navazující na prognózy vývoje počtu obyvatel (kvantifikované vyjádření potenciálu rozvoje území) využívá obor územního plánování poměrně dlouho (od šedesátých let minulého století).

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

CÍLE A VÝCHODISKA NÁVRHU ŘEŠENÍ

 • Cíl

 • = návrh nové metodiky na vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

  • Metodika bude kombinovat dva vzájemně provázané, avšak rozdílné přístupy, stanovení potřeby bytů (ploch):

 • demografické potřeby nových bytů (tradiční a zjednodušený idealizovaný přístup upřednostňující „rovnoměrný“ rozvoj všech sídel, někdy mylně považovaný za „vyvážený=žádoucí“, nerespektující zákonitosti dynamického vývoje sídelní struktury)

 • realizovatelné poptávky - očekávaného rozsahu nové bytové výstavby v řešeném území při zohlednění možností vlastního územního rozvoje, celkového potenciálu jeho rozvoje a disponibility ploch

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

POTŘEBA BYTOVÉ VÝSTAVBY A PROGNÓZA

Potřeba a očekávaný rozsah nové bytové výstavby v jednotlivých řešených územích se mohou lišit z důvodů:

 • funkce řešeného území

  (např. rekreační obce -Luhačovice, Špindlerův Mlýn, suburbanizační obce – např.Horoměřice)

 • dalšími podmínkami, zejména hospodářskými a územními (nezaměstnanost)

 • vnějších vlivů daných záměry obcí, zásahy státu (Kolín-automobilka)

 • celkovou makroekonomickou situací

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

BILANCE A PROGNÓZA SYSTÉMU BYDLENÍ

Pro zachycení reálného fungování a vývoje systému bydlení v obcích je nezbytný úplný a věrohodný model fungování tohoto systému, zejména definování významu jednotlivých faktorů, tendencí vývoje.

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

BILANCE A PROGNÓZA POTŘEBY PLOCH

Potřebu ploch pro novou bytovou výstavbu v určitém časovém období je možno odvodit z algoritmizovaného vztahu mezi počtem obyvatel (bydlících) a bytů (trvale obydlených)

 • počet obyvatel v roce 2025

 • = počet obyv. ve stávajících bytech v r. 2025 + počet obyv. v nových bytech v letech 2010-2025

 • tento vztah je možno dále upravit takto:

 • počet obyvatel v roce 2025

 • = (počet bytů v r. 2009 - odpad bytů v letech 2009-2025)

 • * průměrná zalidněnost bytů v r. 2009*koef. poklesu zalidněnosti bytů

 • + nové byty v letech 2010-2025 *průměrná zalidněnost nových bytů

 • (pracuje se s trvale obydlenými byty)

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

POTŘEBA PLOCH PRO BYDLENÍ

Z předchozí rovnice je možno odvodit potřebu i rozsah výstavby nových bytů v řešeném území, pro vlastní přepočet na plochy bydlení je nutno provést další úpravy zohledňující:

 • Část nových bytů je realizována bez nároku na nové plochy vymezené územním plánem (obvykle 15-30%), nejvíce v rozptýlené vesnické zástavbě s malou poptávkou po druhém bydlení, nejméně v sídlištní městské zástavbě (obzvláště tam kde už byly realizovány nástavby bytových domů).

 • Stanovit poměr mezi novými byty získanými v rodinných a bytových domech, zohlednit tradice zástavby v území, diferencovanou průměrnou velikost pozemků s ohledem na tržní cenu pozemků.

 • Odhadnout potřebu rezerv, část nových pozemků nebude disponibilní, tj. nabídnuta k zastavění z důvodu, které nebyly v době zpracování územního plánu zjištěny, známy.

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ

Je nutno stanovit doporučené postupy a koeficienty:

 • Koeficienty dlouhodobého poklesu zalidněnosti bytů (nahrazující koeficienty poklesu průměrné velikosti cenzových domácností a koeficienty poklesu soužití cenzových domácností).

 • Upřesnit postupy stanovení intenzity odpadů bytů, dělené na celkový odpad bytů a odpad trvale obydlených bytů.

 • Zvážit, analyzovat stávající postupy stanovení plošných rezerv, hodnocení disponibility pozemků, s přesahem do hodnocení urbanistické ekonomie bytové zástavby.

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

 • Komplexnější přístup – tj. úplné bilance bydlení a potřeby ploch v území.

 • Přesnější prognózu a hodnocení potřeb a rozsahu nové bytové výstavba a následně i potřeby ploch v územních plánech.

 • Zjednodušení postupu - opuštěním konstrukce cenzových domácností, nevhodné zejména pro bilance a prognózy za menší území než kraj.

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ


Institut region ln ch informac

Koordinační schůzka k projektu – Hradec nad Moravicí, 10. – 11. 9. 2009

DĚKUJI ZA POZORNOST

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ