1. Xin Cha ñöa anh khi möa, naéng, heø, ñoâng. Cöù daãn daét cöù giaùo huaán thuûy c...
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

1. Xin Cha ñöa anh khi möa, naéng, heø, ñoâng. Cöù daãn daét cöù giaùo huaán thuûy chung. Chaên nuoâi anh an ninh trong ôn hoàng, nguyeàn Ngaøi daét anh kòp khi ta truøng phuøng. DK: Töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng toâi ta, döôùi chôn Christ chuùng ta truøng phuøng,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marlon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

1. Xin Cha ñöa anh khi möa, naéng, heø, ñoâng. Cöù daãn daét cöù giaùo huaán thuûy chung.


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

Chaên nuoâi anh an ninh trong ôn hoàng, nguyeàn Ngaøi daét anh kòp khi ta truøng phuøng.


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

DK: Töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng toâi ta, döôùi chôn Christ chuùng ta truøng phuøng,


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng ñoâi ta, Chuùa daãn ñöa anh taän khi ta truøng phuøng.


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

2. Xin Cha ñöa anh khi möa, naéng, heø, ñoâng. Giô tay linh naêng luoân che anh cuøng,1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

DK: Töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng toâi ta, döôùi chôn Christ chuùng ta truøng phuøng,


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng ñoâi ta, Chuùa daãn ñöa anh taän khi ta truøng phuøng.


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

3. Xin Cha ñöa anh khi möa, naéng, heø, ñoâng. Khi laâm tai öông xui anh nao loøng,


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

xin tay Cha Linh naêng luoân oâm boàng, nguyeàn Ngaøi daét anh kòp khi ta truøng phuøng.


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

DK: Töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng toâi ta, döôùi chôn Christ chuùng ta truøng phuøng,


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng ñoâi ta, Chuùa daãn ñöa anh taän khi ta truøng phuøng.


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

4. Xin Cha ñöa anh khi möa, naéng, heø, ñoâng. Phaù soùng bieån cheát ruùng nhaùc haõm xoâng,


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

ñem yeâu thöông tung ra nhö höông noàng, nguyeàn Ngaøi daét anh kòp khi ta truøng phuøng./.


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

DK: Töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng toâi ta, döôùi chôn Christ chuùng ta truøng phuøng,


1 xin cha a anh khi m a na ng he o ng c da n da t c gia o hua n thu y chung

töø raøy cho ñeán luùc töông phuøng ñoâi ta, Chuùa daãn ñöa anh taän khi ta truøng phuøng.