Reinhard reibsch emcef egykori f titk ra
Download
1 / 24

Reinhard Reibsch EMCEF egykori főtitkára - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Reinhard Reibsch EMCEF egykori főtitkára. Az európai szakszervezeti szövetségek üzemi tanácsi politikája , a szakszervezetek és európai üzemi tanácsok , üzemi tanácsok és más , részvételi jogokat gyakorló intézmények közötti együttműködés. 1. Miért van szükség EÜT- ra ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reinhard Reibsch EMCEF egykori főtitkára' - marlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reinhard reibsch emcef egykori f titk ra

Reinhard Reibsch

EMCEF egykorifőtitkára

Azeurópaiszakszervezetiszövetségeküzemitanácsipolitikája, a szakszervezetekéseurópaiüzemitanácsok, üzemitanácsokésmás, részvételijogokatgyakorlóintézményekközöttiegyüttműködés


T m k

 • 1. Miért van szükség EÜT-ra?

 • 2. Azeurópaiüzemitanácsokhozvezetőhosszúút

 • 3. A szakszervezetekszerepeaz EÜT-nbelül

 • 4. Azirányelvlegutóbbiátdolgozásaésmásnyitottkérdések

témák


1 mi rt van sz ks g eur pai zemi tan csokra

 • Azeurópaiegységesülésifolyamatkezdetén, 1952-ben, illetve 1957-ben a hat alapítótagállamközöttmástémákálltak a középpontban

 • Azegységesbelsőpiaclétrehozásával 1992-ben azegységesülésifolyamatújminőségiszintrelépett

 • Azárukraésszolgáltatásokravonatkozóegységesnormákésszabványok, a belsőhatárokmegszűnéseésazadminisztratívügyekharmonizálásajelentette a legfontosabbcélokat

 • Azakkori EK reményeiszerintmindezekfőkéntversenyképességielőnytéstovábbiinnovációtjelentettekszámára a többigazdaságitérséggelszemben

1. miért van szükségeurópaiüzemitanácsokra?


A hi nyz szoci lis dimenzi

 • A belsőpiacszociálisdimenziójátcélzómegegyezés, Jacques Delors, azEurópaiBizottságakkorielnökénekerőfeszítéseiellenére, nemvoltlehetséges

 • Különösen a britkormányellenezteazeurópaiszociálispolitikát

 • A tagállamoktöbbsége a korábbiálláspontjamellettmaradt: gazdaságisikereseténjutnéhánymorzsa a szociálisügyeknekis

 • Végülmegmaradt a „szociálispárbeszéd“, mint a ezeurópaiszociálispolitikaés a tagállamokközöttinemkötelezőkoordinációeszköze

a hiányzószociálisdimenzió


A bels piac k vetkezm nyei

 • A 90-es évekkezdeteótaszámosvállalat a belsőpiacigényeiszerintkezdtekialakítanistratégiájátésszerkezetét: 320 milliólakosés 12 tagállam

 • A vállalatoknakkevésérdekefűződött a határokonátnyúlószociálisszabályozásokhozvagy a munkavállalóiképviseletekbevonásához

 • Másrészt a szociálisstandardokközöttikülönbségekmegalapozták a termelőhelyekkiválasztásávalkapcsolatosdöntéseket

 • Nemcsak a munkaidőhosszát, a szabadnapokszámátvagy a jövedelmekethasonlítottákössze, hanem a felmondásellenivédelmetvagy a társadalombiztosításirendszerekjárulékaitis

A belsőpiackövetkezményei


2 az eur pai zemi tan csokhoz vezet hossz t

 • Már a 70-es évekbenszülettekjavaslatokazeurópaiszintűérdekképviseletmegteremtésére – egyikpéldaerre a Vredeling-irányelv

 • Akkoriban a „többdemokrácia“ jelentette a hátteret

 • A javaslatok a kormányokés a gazdaságiéletszereplőinekellenállásán, és a társadalmiszervezetekeurópaiszintűhiányamiattbuktakmeg

2. azeurópaiüzemitanácsokhozvezetőhosszúút


A szakszervezetek a 70 es vekben

 • AzESzSz 1973-ban kerültmegalapításra – addigkétkülönbözőeurópaiszövetséglétezett

 • A szakszervezetekeltérőkoncepciókatvitattakmeg– nemmindenkitámogatottegyegységeseurópaiszakszervezetetésnemmindenkivettbennerészt

 • A legtöbbágazatiszövetség 1973 utánalakultmeg – a legutolsók a 80-as évekvégén

a szakszervezetek a 70-es években


Az eur pai gazati sz vets gek egy p lda

 • 1988-ban megalakultazEurópaiVegyipariSzakszervezetiSzövetség, EFCG

 • Az EGK tagállamaiközülaz ICF-benképviselttagokegykoordinációsbizottsággalrendelkeztek, amelynekvezetésétaz IG Chemie láttael

 • Azalapítássoránlétrejöttegytitkársága „sokszínűségen“ alapulókapcsolattartására

 • „A fontoskérdésekben“ elvárták a tagszervezetekaktívrészvételét

 • A közöstémákraéspolitikárairányulómegegyezésifolyamatcsakaz EFCG megalakulásautánkezdődöttel

azeurópaiágazatiszövetségek – egypélda


S a munk ltat i oldal

 • AzegységesülésifolyamatiparpolitikaiszempontjaielvezettekazeurópaiipariszövetségekmegalakulásáhozIndustrielle

 • A szociálistémáknemszerepeltek a tervekközött, többekközött a nemzetiszociálisrendszerekkülönbségeimiatt

 • KülönösenazEurópánkívülivállalatokellenállásaakadályoztaágazatiszinten a szociáliskérdésekrekiterjedőtárgyalásimandátumot

 • UNICE – ma Business Europe –volthosszúidénkeresztül a munkáltatóioldallegfontosabbintézményeésszócsöve

… és a munkáltatóioldal


Ami m g hossz id be tellett

 • AzESzEsz EGB megalakulásaóta a szakszervezetekrendszeresenmegfogalmazzákazegységesülésifolyamatszociálisdimenziójárairányulókövetelést

 • Számoságazatbanésvállalatesetében a tevékenységekhatárokonátnyúlótémákkáfejlődtek: a munkaidőés a termelésáthelyezésejelentették a kezdetet

 • Az EU-bizottsággalszembenrendszeresenmegfogalmazódott a határokonátnyúlóérdekképviselettörvényiszintűszabályozásánakkövetelése

 • A 90-es évekelejénvégülbenyújtásrakerültaz EÜT-rólszólóirányelvtervezete

„Ami méghosszúidőbetellett…“


Fontos t nyez k

 • Azirányelvet 2 évenbelülbekellemelni a tagállamokjogrendjébe

 • A tájékoztatásés a konzultáció a legfontosabbfeladatok– nem a részvétel

 • Az EÜT-ok tárgyalásosútonelértmegállapodásokrévénjötteklétre a vállalatoknál–törvényszabályoztaazeljárástés a minimálisstandardokat

 • Kudarcesetén a minimáliselőírásokérvényesültek

 • A mandátumokszámát, azülésekgyakoriságátrendkívüleltérőmódonszabályozták a megállapodásokban

fontostényezők


A 13 cikkely s annak k vetkezm nyei

 • A kezdetekben a vállalatokkevéssétámogattákaz EÜT-ok létrehozását–néhányszabályozásmegpróbáltezellenhatni

 • Azirányelvátvételehatáridejéneklejártaelőttmegszülettek a megállapodások, amelyekretörvényiszintűszabályozásokvonatkoztak

 • Számosmegállapodásmegkötésérekerültsor ebben azidőszakban–néhányesetben a gyakorlatkedvezőbbvolt, mint a megállapodásszövege

a 13. cikkelyésannakkövetkezményei


Majdnem null r l t bb mint 800 ra
majdnemnulláróltöbb mint 800-ra

Source: EWC database of ETUI-REHS, 2007


3 a szakszervezetek szerepe az e t n bel l

 • A szakszervezetekképviselőikszámravállalatitalálkozókatszerveztek, ésígyreagáltaknemzetiéseurópaiszintenazegységesbelsőpiackihívásaira

 • Számostalálkozóinformálisszintenfontosszerepetjátszottaz EÜT-klétrehozásában

 • Mindez 1996 vagymég 1994 előttfontoselőfeltételevoltazelső EÜT megállapodásokmegkötésének

 • Azilyenjellegűkezdeményezésekszámakorlátozottvolt

3. a szakszervezetekszerepeazeüt-nbelül


A jogszab lyi k rnyezet realit sa

 • Azirányelvnemszámolt a szakszervezetekkel, mint az EÜT-krészével, de nemiszártakiőket

 • Egy„szakértő“ részvételelehetségesvolt–számosmegállapodástartalmazta a szakszervezetekrészvételét

 • A megállapodásoktárgyalásakövetkeztébenaz EÜT-aterőteljesenbefolyásoljákazegyesnemzetiszociálisrendszerek, és a származásiországokszakszervezetitapasztalatai

A jogszabályikörnyezetrealitása


A szakszervezetek s a szoci lis rendszerek k z tti k l nbs gek

 • A szakszervezeteküzemi, ágazativagynemzetiszintenszerveződnek

 • A tárgyalásimandátumokravonatkozókompetenciákugyanígyrendkívüleltérőek

 • A törvényekkelszabályozottérdekképviseletekfontosszerepetjátszanakaz EÜT-kszámára– a szakszervezetek ebben a vonatkozásbannemkerülnekmegemlítésre

 • A „származásiországok“ jelentősbefolyástgyakorolnakaz EÜT-kmunkájára

A szakszervezetekés a szociálisrendszerekközöttikülönbségek


Szoci lis kapcsolatok befoly sa n h ny p lda

 • A szakszervezetekrészvételeaz EÜT-ban jóformánmagátólértetődőFranciaországban, Olaszországban, a skandinávállamokbanésNémetországban

 • Habár a részvételszámosesetben „belső“ ülésrekorlátozódik

 • Európánkívüliésbritvállalatoknálaz EÜT-kvonatkozásábangyakrannem a lehetőségek, hanem a korlátozásokállnak a középpontban– a szakszervezetekritkánkerülnekelőtérbe

Szociáliskapcsolatokbefolyása– néhánypélda


Szakszervezetek r szv tele a t rgyal sokon

 • Számos 13. cikkelyalátartozómegállapodás„egyiknapról a másikra“ kerültmegkötésre – a szakszervezeteketgyakrancsakutólagtájékoztatták

 • A szakszervezetekrészvétele a tárgyalásokonnemszerepeltkifejezetten a folyamatban–gyakranazüzemekkezdeményezték a tárgyalásokat

 • Mástémákonalapulószisztematikuseljárásviszonylagritkavolt

 • A legtöbbnemzetiszakszervezetegyetértettazEurópaiIpariSzövetségekenkeresztülmegvalósulótámogatással

szakszervezetekrészvétele a tárgyalásokon


Az eur pai ipari sz vets g eisz szerepe

 • Legkésőbbazirányelvelfogadásátkövetően a legtöbbEurópaiIpariSzövetségsajáttevékenységeketkezdettkialakítaniaz EÜT-kirányába

 • ValamennyiEurópaiIparaiSzövetségbizottságokathozottlétreaz EÜT munkakoordinálására

 • Az EU-bizottságköltségvetésénekhasznosításaaz EÜT-kmunkájánaktámogatásáraegytovábbifontostémavolt

 • A legtöbbnemzetitagszervezettámogattaazEurópaiIpariSzövetségekmunkáját, mertazokkiegészítettéksajátkezdeményezéseiket

azeurópaiipariszövetség (EIsz) szerepe


Az e t munk j nak vez rfonala

 • A kezdetektőlfogvafontoskérdésvoltaz EÜT-kszámárakialakított „minimálisstandardok“

 • A irányelvmegvalósításátkövetőenislehetségesvolt a minimáliskövetelményektőlelmaradómegállapodásokmegkötése

 • A feltételekettartalmazókatalógusés a rendszeresinformációcseresegítségetjelentaz EÜT-kmunkájánakszakszervezetitámogatásábanésmagasabbszintreemelésében

 • Mindezsajátrendezvények, projektekésemberierőforrásokrévénkapotttámogatást

Azeütmunkájánakvezérfonala


4 az ir nyelv legut bbi tdolgoz sa s m s nyitott k rd sek

 • Az 1994. éviirányelvtartalmazzaazirányelvfelülvizsgálatátésadottesetbenmódosítását

 • 1998 ótaaz EU-bizottságrészérőltöbbmeghallgatásraissorkerült: a munkáltatóknemláttákszükségesnek a módosítást, a szakszervezetekviszontigen

 • 2009-ben végülbekövetkezettaz „átdolgozás“, amelyegymégbonyolultabbjogalkotásieljárástkerültel

 • A szakszervezetekeltérőmódonértékeltékazeredményeket

4. Azirányelvlegutóbbiátdolgozásaésmásnyitottkérdések


A legfontosabb el rel p sek

 • A „tájékoztatásés a konzultáció“ gyakranvitatottmeghatározásával, azidőszerűség, valamintaz EÜT munkamódszerévelkapcsolatbansikerültnémielőrelépéstelérni

 • A vállalatokáltalfoglalkoztatottmunkavállalókminimiálislétszámának 1000-ről 500 főretörténőcsökkentésétnemsikerültelérni

 • A szakszervezetekrészvételételsőalkalommaldefiniálták–ezzelösszefüggésbenisvoltaktovábbiszakszervezetikövetelések

a legfontosabbelőrelépések


Mi marad

 • Olyanidőkben, amikorkorántsemlátjukmég a 2008-ban kezdődöttpénzügyiválságvégét, mindenkorábbiaknálnagyobbszükség van a határokonátnyúlóegyüttműködésreés a szakszervezetekbevonására

 • Ezzelszembenazáll, hogy „házonbelül“ jelentősmértékbenmegszaporodtak a problémákés a tárgyalások, ésazemberiéspénzügyilehetőségekezzelegyidőbenegyrekorlátozottabbakkáváltak

 • A szakszervezeteknekismételtendönteniükkelltevékenységüksúlypontjairól–az EÜT-nak a jövőbennagyobbjelentőségetkellkapniuk

mi marad?


K sz n m a figyelmet
köszönöm a figyelmet


ad