slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enterprise and Industry Directorate-General PowerPoint Presentation
Download Presentation
Enterprise and Industry Directorate-General

play fullscreen
1 / 29

Enterprise and Industry Directorate-General

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Enterprise and Industry Directorate-General

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. European Commission Enterprise and Industry Directorate-General Program za inovacije i konkurentnost EU (CIP 2007-2013)I stup - PROGRAM ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE(EIP)Info-dan „Mogućnosti za poduzetnike iz EU Programa za konkurentnost i inovacije (CIP)”Rijeka, 28. travnja 2010.

 2. Lisabonskiproces - ciljevi Rast, razvoj i nova radna mjesta Bolji zakoni Bolji pristup tržištu Industri-jska politika Politike za MSP Potpora inovaci- jama Programi Europske Unije

 3. Sadržaj CIP Programa 4 glavna cilja 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI – POSEBICE MSP 2. INOVACIJEI EKO-INOVACIJE 3. KONKURENTNO, INOVATIVNO, INKLUZIVNO INFORMACIJSKO DRUŠTVO 4. ENERGETSKA EFIKASNOST & OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 4. Struktura CIP Programa Ukupni proračun 3,62 mld EUR Inteligentna Energija Europe (IEE) € 720 mil EUR ICT politike (ICT) € 730 mil EUR Poticanje poduzetništva & Inovacija(EIP) € 2,170 mldEUR Vrijeme trajanja: 2007. do 2013. Sredstva se raspoređuju godišnje

 5. Poduzetništvo & Inovacije(EIP) Poduzetništvo Inovacije

 6. Kako Hrvatska sudjeluje u EIP Programu • Memorandum o razumijevanju između Vlade RH i EK operativan od siječnja 2007. do prosinca 2013. • Godišnja članarina RH = ulaznica poslovnoj zajednici • CIP-EIP Program namijenjen je malim i srednjim poduzećima, javnim/ privatnim institucijama koje pružaju podršku MSP • Objave natječaja stalno pratiti na: www.ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

 7. Mogućnosti: Eko-industrija u EU Promet €319 milijardi = 2.5% GDP = 3.4 milijuna radnih mjesta EU snažan igrač ~ 30% svjetskog prometa 50% svjetskog udjela u upravljanju vodama i otpadom Izazovi: Emisija stakleničnih plinova 2.5 – 3struko povećanje do 2050 Potrošnja minerala i metala porast 35-40% u 10 godina Plastični materijali ~ 50% još uvijek završi na deponijima (12mil tona godišnje) Opseg otpada očekuje se porast gradskog otpada za 25% od 2005 -2020 Eko-inovacije u Europi

 8. EKO INOVACIJE – osnovni ciljevi« Svi oblici inovacija koji smanjuju utjecaj na okoliš i/ilioptimiziraju korištenje resursa » • Pozitivni učinci za okoliš – “environmental friendly” • Pozitivni učinci na gospodarstvo – ekonomski smisao projekata • Inovacije: povezati razvoj & nove tehnologije s komercijalizacijom – od prototipa do tržišne primjene

 9. Kakvi projekti se financiraju? • Inovativni projekti koji imaju značajan pozitivni učinak na okoliš • Omogućavaju značajnu replikaciju, široku primjenu i utrživost • Značajno doprinose europskim ciljevima zaštite okoliša • Imaju europsku dodanu vrijednost te međunarodnu dimenziju • Dobro su promišljeni s tehničkog i upravljačkog stajališta i splativi • Financiranje je direktno-nema posrednika • Grantovi-bespovratna sredstva za eko inovacije i replikaciju projekata • Kratko vrijeme između prijave projekta i ugovaranja

 10. Fokus na malim i srednjim poduzećima • U EU postoji 23 milijuna MSP • Okosnica ekonomije 99% svih kompanija su MSP 1/3 tržišnog udjela • Ipak, uzrokuju 60-70% industrijskog zagađenja Dobro za poslovanje, dobro za okoliš.

 11. Tko može sudjelovati? • Natječaj je otvoren svim pravnim osobama u sljedećim zemljama: EU 27 Norveška, Island, Lihtenštajn Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Izrael, Makedonija, Srbija i Turska • Partnerski konzorciji ili klasteri dobrodošli ali ne i obvezni – važna EU dodana vrijednost

 12. Natječaj CIP Eko – inovacijeza 2010 godinu CIP Eko-inovacije će podupirati: • projekte koji se tiču prve primjene ili tržišne replikacije eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi (tehnički uspješno demonstriranih, ali zbog određenih rizika još uvijek nisu prodrli značajnije na tržište i stoga su im potrebni poticaji) • tržišno-orijentirane aktivnosti vezane za shvaćanje tehnologija zaštite okoliša i eko-inovativnih aktivnosti od strane poduzetnika • implementaciju novih i integriranih pristupa eko-inovacijama, kao što su upravljanje zaštitom okoliša, stvaranje proizvoda, procesa i usluga koji nisu štetni za okoliš

 13. Natječaj CIP Eko – inovacijeza 2010 godinu Četiri prioriteta • Recikliranje • Građevinarstvo • Hrana ipiće • “Zeleno” poslovanje / pametne javne nabave

 14. Natječaj CIP Eko – inovacijeza 2010 godinu 1) Recikliranje • bolji procesi i metode sortiranja otpadnih materijala, građevinskog otpada, komercijalnog i industrijskog otpada, moguća reciklaža električnog i elektronskog otpada te dotrajalih vozila • inovativni proizvodi koji koriste reciklirane materijale ili olakšavaju recikliranje materijala • poslovne inovacije za jačanje konkurentnosti industrije recikliranja, kao što su nove tržišne strukture za recikliranje proizvoda, lanci opskrbe ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja

 15. 350 milijuna starih guma godišnje u EU Industrijalizacija patentiranih hibridnih materijala sastavljenih od 95% reciklirane gume vezane uz plastični polimer Usmjerenost na dva tržišta: gradnja (npr. izolacija) i automobilska industrija (npr. plastični filtri) Recikliranje materijala:Komercijalizacija eko-gume (ACE) • Novi postupci/tehnologije za recikliranja • Nove metode sortiranja, ekološko štavljenje, regeneriranje metala. • Novi proizvodi od recikliranih materijala • Tekstil, keramika i gume postaju najzanimljiviji sektori. • Nove usluge recikliranja • Ponovno korištenje i recikliranje rabljenih sagova, sakupljanja biljnog ulja. 15

 16. Natječaj CIP Eko – inovacijeza 2010 godinu 2) Građevinarstvo • inovativni građevinski proizvodi ili procesi gradnje koji imaju za cilj racionalniju upotrebu prirodnih resursa i smanjen utjecaj na okoliš • Inovativni proizvodi i procesi za stambenu i ne-stambenu gradnju – ne i infrastrukturu • inovativni sustavi vodoopskrbe u građenju, kao što su ušteda vode, skupljanje i korištenje kišnice i drugo

 17. Pregledgrađevinskogsektora • - Građevinski materijal koji smanjuje potrošnju resursa i proizvodnju otpada • - Ljepilo za drveni pod s eko-etiketom • - Indeks održivosti i zelena etiketa za armirani beton Inovativni drveni pod bez teških metala i hlapljivih organskih metala: • Certificirani s eko etiketom visoke kvalitete Nordic • Visoka kvaliteta • Jednostavno korištenje

 18. Natječaj CIP Eko – inovacijeza 2010 godinu 3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mliječni proizvodi, maslinarstvo) • čišći i inovativniji proizvodi, pakiranja s ciljem postizanja veće učinkovitosti, smanjenje otpada i emisija stakleničnih plinova, i/li poticanje reciklaže • povećanje učinkovitosti u potrošnji vode i povećana eko-učinkovitost upravljanja vodama • čišći i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje utjecaja na okoliš nastalog potrošnjom hrane i pića

 19. Nova vrsta boce za mlijeko izrađena od recikliranog papira i plastike koji se mogu jednostavno separirati i sortirati Osiguranje odlaganja u skladu je s kriterijima za recikliranja u EU Hrana i piće: EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA BOCA • Učinkovitost resursa • Nova umjetna gnojiva i ostali nusproizvodi kao polifenoli • Pakiranje i označavanje hrane

 20. Natječaj CIP Eko – inovacijeza 2010 godinu 4) „Zelenije“ poslovanje/pametna nabava • Inovativni proizvodi koji će smanjiti negativan učinak na okoliš i iskorištavati manje sredstava • Usluge koje olakšavaju povezivanje ponude i potražnje ekoinovativnih rješenja te olakšavaju ulazak konačnih proizvoda na tržište • Zamjena materijala za one s manjim utjecajem na okoliš i većom učinkovitosti (proizvodi na bio bazi), zamjena rijetkih materijala i povećana uporaba sekundarnih sirovina • “Zelenija” proizvodnja i čisti proizvodni postupci, uključujući industrijsku simbiozu • Postupni inovativni postupci uvođenjem mehanizama ponovne proizvodnje te inovativnih servisnih usluga

 21. Zeleni proizvodi sa zelenog tržišta: termoplastični materijali za cipele na biološkoj osnovi (ECOTPU) • Novi proizvodi • Bio-plastika • Novi proizvodni procesi • Industrija keramike, kože, motocikala • Ekološki prihvatljive usluge • Turizam, tiskanje, proizvodnja elektronske i električne opreme • Nova bioplastika (TPU) za sportske cipele izrađena iz uljarica ili šećera • Uspostavit će se proizvodna linija (5.000 tona na godinu) • Uključivanje industrije obuće i kemijske industrije 21

 22. Rezultati natječaja Eko-inovacije za 2009 • 56 od prijavljena 202 projekta odobreno za financiranje– financirano 45 zbog proračunskih ograničenja • Pristiglo 50% više projektnih prijedloga u usporedbi sa 2008. • Međunarodni konzorciji u~70% svih projekata • 70% korisnika su SME’s Izabrani projekti

 23. Natječaj 2009 – SMEs (izabrani projekti) SME Velika poduzeća Javni sektor/sveučilišta/ostalo

 24. Natječaj CIP Eko – inovacijeza 2010 godinu • natječaj za 2010. godinu je objavljen 13. travnja 2010 • krajnji rok za prijavu (isključivo elektronskim putem) je: 9. rujna 2010. do 17 sati • ukupna sredstava natječaja za ovu godinu iznose: 35 milijuna eura • postotak sufinanciranja (% od ukupnih prihvatljivih troškova): max 50%, trajanje projekta od 12 do 36 mjeseci • prijaviti se može jedan samostalni prijavitelj (tvrtka), kao i konzorcij sačinjen od više partnera, bilo na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini.

 25. “pres-creening check” projektnog prijedloga kratki sažetak – maximalno 2 stranice teksta http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/contact_en.htm

 26. Natječaji • Više manjih natječaja koji će biti objavljeni na stranicama EK, EEN, MINGORP, SDURF • Veliki broj natječaja namijenjenih institucijama i njihovim mrežama

 27. Adresegdje možete pronaći više informacija • CIP općenito http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm • Komponenta EIP www.ec.europa.eu/cip/eip-en.htm • Eko Inovacije http:/ec.europa.eu/ecoinnovation • MINGORP www.mingorp.hr • Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU www.strategija.hr

 28. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Uprava za malo gospodarstvo - nadležna za komponentu CIP-EIP Kontakt osoba: Snježana Ivić Pavlovski snjezana.pavlovski@mingorp.hr www.mingorp.hr Hrvatska gospodarska komora Europska poduzetnička mreža – EEN Kontakt osoba: Kristina Cappucci kcappucci@hgk.hr www.een.hr Kontakti u RH

 29. HVALA NA POZORNOSTI! Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Uprava za malo gospodarstvo Ulica grada Vukovara 78, 10 000 ZAGREB Snježana Pavlovski, voditeljica Odsjeka @: snjezana.pavlovski@mingorp.hr tel: +385 1 610 9243 fax: +385 1 610 9114 web: www.mingorp.hr