ทฤษฎีการสื่อสาร
Download
1 / 10

??????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 275 Views
  • Uploaded on

ทฤษฎีการสื่อสาร. จัดทำโดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต 5414600546 สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ผู้ส่งสาร. ข้อมูลข่าวสาร. สื่อ หรือ ช่องทางการสื่อสาร. ผู้รับสาร. ทฤษฎีการสื่อสาร.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????' - marlis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5208343

ทฤษฎีการสื่อสาร

จัดทำโดย

นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล

รหัสนิสิต 5414600546

สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


5208343

ผู้ส่งสาร

ข้อมูลข่าวสาร

สื่อ หรือ ช่องทางการสื่อสาร

ผู้รับสาร

ทฤษฎีการสื่อสาร

การสื่อสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน

องค์ประกอบของการสื่อสาร


5208343

  • ผู้ส่งสาร คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูล สารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่เรียกว่า สื่อ ถ้าหากเป็นการสื่อสารทางเดียวผู้ส่งจะทำหน้าที่ส่งเพียงประการเดียว แต่ถ้าเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผู้ส่งสารจะเป็นผู้รับในบางครั้งด้วย ผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรื่องที่จะส่ง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่งและอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผู้รับ ก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

  • ข่าวสาร ในการะบวนการติดต่อสื่อสารก็มีความสำคัญ ข่าวสารที่ดีต้องแปลเป็นรหัส เพื่อสะดวกในการส่งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องทำให้การสื่อความหมายง่ายขึ้น

  • สื่อหรือช่องทางในการรับสาร คือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่น สิ่งพิมพ์ กราฟิก สื่ออิเลกทรอนิกส์

  • ผู้รับสาร คือ ผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง


5208343
รูปแบบจำลองการสื่อสารรูปแบบจำลองการสื่อสาร

1

ลาสแวลล์ (Lasswell)

2

เบอร์โล (Berlo)

3

แชนนันและวีเวอร์ (Shannon and Weaver)

4

ออสกูดและชแรมม์ (Osgood and Schramm)

5

ชแรมม์ (Schramm)

CLOSE


Lasswell
ลาสแวลล์ รูปแบบจำลองการสื่อสาร(Lasswell)

โดยวิธีการและ

ช่องทางใด

พูดอะไร

ไปยังใคร

ด้วยผลอะไร

ใคร

ผล

ผู้ส่ง

สาร

สื่อ

ผู้รับ

- ใคร คือ เป็นผู้ส่งหรือผู้ที่ทำการสื่อสาร

- พูดอะไร คือ เนื้อหาที่สื่อสารออกไป

- วิธีการและช่องทางใด เช่น ท่าทาง หรือใช้สื่อไฟฟ้า

- ไปยังใคร คือ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร

- ด้วยผลอะไร คือ เมื่อผู้รับสารรับสารจะเกิดผล ตอบสนองอย่างไรบ้าง


Berlo
เบอร์โล รูปแบบจำลองการสื่อสาร(Berlo)

  • แบบจำลอง SMCR ของเบอร์โล จะให้ความสำคัญในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผู้รับละผู้ส่งต้องมีตรงกันเสมอ


Shannan and weaver
แชนนันและวีเวอร์ รูปแบบจำลองการสื่อสาร(Shannan and Weaver)

  • ให้ความสำคัญกับ "สิ่งรบกวน" (Noise) เพราะในการสื่อสารหากมีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร เช่น หากอาจารย์ใช้ภาพเป็นสื่อการสอนแต่ภาพนั้นไม่ชัดเจนหรือเล็กเกินไปก็จะทำให้ผู้เรียนเห็นไม่ชัดเจนทำให้เกิดการไม่เข้าใจ


Osgood and schramm
ออสกูดและชแรมม์ รูปแบบจำลองการสื่อสาร(Osgood and Schramm)

  • การกระทำของผู้ส่งและผู้รับซึ่งทำให้ที่อย่างเดียวกันและเปลี่ยนบทบาทกันไปมาในการเข้ารหัสสารการแปลความหมายและการถอดรหัสสารอย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ในการเข้ารหัสนั้นมีส่วนคล้ายคลึงกับตัวถ่ายทอดและการถอดรหัสก็คล้ายคลึงกับการับของเครื่องรับนั่นเอง


Schramm
ชแรมม์ รูปแบบจำลองการสื่อสาร(Schramm)

แบบที่ 1 อธิบายการสื่อสารเป็นกระบวนการเส้นตรงประกอบด้วย ผู้ส่ง การเข้ารหัส สัญญาณ การถอดรหัส และผู้รับ

แบบที่ 2 อธิบายกระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับสารมีประสบการณ์บางอย่างร่วมกัน ทำการสื่อสารอยู่ภายใต้ขอบเขตประสบการณ์ของแต่ละฝ่าย

แบบที่ 3 ในกระบวนการสื่อสาร จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสาร อันเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายต้องทำงานเหมือนกันในระหว่างที่ทำการสื่อสารเป็น กระบวนการสื่อสารแบบวงกลม


5208343

ขอบคุณค่ะรูปแบบจำลองการสื่อสาร

ที่มา :กิดานันท์ มลิทอง 2543. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ad