संस्कृत
Download
1 / 123

कक्षा 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

संस्कृत शिक्षणे भवतां सर्वेषां हर्दिकं स्वागतम्. कक्षा 6. प्रस्तुतिकरण. यतीश चन्द्र मिश्र: प्रशिक्षित- स्नातक -शिक्षक स्नातक -शिक्षक. केन्द्रीय विद्यालयः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड. अकारान्त पुल्लिङ्गः. प्रथमः पाठः . एषः चषक:. एषः बृहत् . एषः लघुः.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' कक्षा 6' - marlee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

संस्कृत शिक्षणे भवतां सर्वेषां हर्दिकं स्वागतम्

कक्षा 6


प्रस्तुतिकरण

 • यतीश चन्द्र मिश्र:

 • प्रशिक्षित- स्नातक -शिक्षक

  स्नातक -शिक्षकअकारान्त पुल्लिङ्गः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड

 • प्रथमः पाठः


एषः चषक: भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड

एषः बृहत्

एषः लघुः


किम एषः बृहत् ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोडसः कः? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड


सः सौचिकः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड


सौचिकः किं करोति ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोडसौचिकः किं करोति ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोडअत्र सौचिकः किं करोति ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोडएतौ कौ ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड

तौ कौ ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड


तौ बलिवर्दौ स्तः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड


किं तौ बलिवर्दौ धावतः ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोडकिं तौ धावतः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोड


एते के ? भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोडकिं एते नीलवर्णा: भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ,नेहरू नगर ,नासिक रोडएते विविधवर्णाः स्यूताः सन्ति


ते के ? स्यूताः सन्तिकिं ते गायन्ति ? स्यूताः सन्तिअधुना उच्चारणं कुर्वन्तु

 • छात्रः

 • शिक्षकः

 • मयूरः

 • शुकः

 • बालकः

 • गजः

 • मकरः

 • बिडालः

 • मूषकः

 • चालकः

 • घटः

 • दीपकः

 • अश्वः

 • चन्द्रः

 • गायकः


अधुना उच्चारणं कुर्वन्तु

 • कृषकः

 • मण्डूकः

 • दूरभाषः

 • वृषभः

 • कपोतः

 • पर्यङ्कः

 • सौचिकः

 • काकः

 • भल्लूकः


चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते वदतु

 • गजः


काकः संस्कृते वदतु


चन्द्रः संस्कृते वदतु


तालः संस्कृते वदतु


भल्लूकः संस्कृते वदतु


बिडालः संस्कृते वदतु


पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत

 • गजाः

 • सिहौ

 • गायकः

 • बालकौ

 • मयूराः

 • नृत्यति

 • गायति

 • पठतः

 • चलन्ति

 • गर्जति


मञ्जूषायाःपदं चित्वा वाक्यं पूरयत

 • (क ) मयूराः----------

 • (ख ) गजौ ---------

 • (ग ) वृक्षाः --------

 • (घ ) सिंहौ ----------

 • (ड ) वानरः ---------

 • (च ) अश्वः ---------

1.नृत्यन्ति

2.गर्जतः

3.धावतः

4.चलत:

5falatah

6.खादतः


धन्यवादाः वाक्यं पूरयत


 • एषःक: वाक्यं पूरयत ?

 • एषः चषकः किम् ?

 • एषःबृहत् न एषः लघु:


 • सः कः ? वाक्यं पूरयत

 • सः सौचिकः

 • सौचिकः किं करोति ?

 • किं सः खेलति ?

 • न , सःवस्त्रं सीव्यति


 • एतौ कौ ? वाक्यं पूरयत

 • एतौ शुनकौ स्तः

 • किं एतौ गर्जतः ?

 • न एतौ उच्चैः बुक्क्तः


 • एतौ कौ ? वाक्यं पूरयत

 • तौ बलिवर्दौ स्तः

 • किं तौ धावतः ?

 • न तौ क्षेत्रे कर्षतः

 • एते के ?

 • एते स्यूताः सन्ति


 • एते के ? वाक्यं पूरयत

 • एते स्यूताः सन्ति

 • किं एते नीलवर्णःसन्ति ?

 • ते के ? ते वृद्धाःसन्ति

 • किं गायन्ति ?नहि ते हसन्ति


ते वाक्यं पूरयत के ?

ते वृद्धाःसन्ति

 • किं गायन्ति ?

 • नहि ते हसन्ति


 • चषकः वाक्यं पूरयत

 • सौचिकः

 • शुनकः

 • बलीवर्दः

 • सयूतः

 • वृद्धः

 • कृषकः

 • मण्डूकः

 • दूरभाषः

 • कपोतः

 • काकः

 • भल्लूकः

 • पर्यङ्कः


 • गजः वाक्यं पूरयत

 • चन्द्रः

 • मकरः

 • तालः

 • भल्लूकः

 • बिडालः

 • बालकः

 • अश्वः

 • वानरः


 • मृगः वाक्यं पूरयत

  ध्वज:

  सिंह:

  विद्युतदिपः

  सूर्यः

  चन्द्रः

  तारकः

  आकाशः

 • शुकः

 • रजकः


ad