turizam u europskim direktivama i normama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TURIZAM U EUROPSKIM DIREKTIVAMA I NORMAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TURIZAM U EUROPSKIM DIREKTIVAMA I NORMAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

TURIZAM U EUROPSKIM DIREKTIVAMA I NORMAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

TURIZAM U EUROPSKIM DIREKTIVAMA I NORMAMA. Doc.dr.sc. Marko Baretić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. PREGLED IZLAGANJA. Politika zaštite potrošača Europske unije Politika zaštite potrošača u Hrvatskoj Hrvatski turistički sektor u kontekstu europske politike zaštite potrošača.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TURIZAM U EUROPSKIM DIREKTIVAMA I NORMAMA' - marjean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turizam u europskim direktivama i normama

TURIZAM U EUROPSKIM DIREKTIVAMA I NORMAMA

Doc.dr.sc. Marko Baretić

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

pregled izlaganja
PREGLED IZLAGANJA
 • Politika zaštite potrošača Europske unije
 • Politika zaštite potrošača u Hrvatskoj
 • Hrvatski turistički sektor u kontekstu europske politike zaštite potrošača
povijesni razvoj
POVIJESNI RAZVOJ
 • Razvija se 30-ak godina
  • Prethodni program za zaštitu potrošača i politiku obavještavanja (1975)
  • obuhvaća niz mjera kojima je cilj poboljšati položaj potrošača na jedinstvenom europskom tržištu
  • važan segment: pravo zaštite potrošača
lanak 153 ugovora o ez
ČLANAK 153. UGOVORA o EZ
 • Kako bi promovirala interese potrošača te osigurala visok stupanj zaštite potrošača, Zajednica će doprinijeti zaštiti zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača, kao i promociji njihovog prava na obaviještenost, izobrazbu i njihovu organiziranost u svrhu zaštite njihovih interesa.
 • Zahtjevi zaštite potrošača bit će uzeti u obzir prilikom definiranja i implementacije ostalih politika i aktivnosti Zajednice.
lanak 153 ugovora o ez1
ČLANAK 153. UGOVORA o EZ

3.Zajednica doprinosi postizanju ciljeva iz članka 1. kroz:

 • mjere usvojene na temelju članka 95 u okviru dovršenja unutrašnjeg tržišta
 • mjere kojima se podupire, nadopunjuje i nadgleda politiku država članica
lanak 153 ugovora o ez2
ČLANAK 153. UGOVORA o EZ

4.Vijeće će, djelujući u skladu s procedurom iz članka 251 i nakon konzultacija s Ekonomskim i socijalnim komitetom, donijeti posebne mjere predviđene u stavku 3 (b).

5. Mjere usvojene na temelju stavka 4. ne sprječavaju države članice da zadrže ili usvoje strože zaštitne mjere. Takve mjere moraju biti sukladne Ugovoru. Komisija će biti obaviještena o tim mjerama.

karakteristike europske politike za tite potro a a
KARAKTERISTIKE EUROPSKE POLITIKE ZAŠTITE POTROŠAČA
 • 5 temeljnih prava potrošača
  • zaštita zdravlja i sigurnosti, ekonomskih interesa, obaviještenost, edukacija, predstavljenost
 • horizontalna politika
 • izgradnja putem direktiva radi dovršenja unutrašnjeg tržišta
 • koncept minimalne zaštite (minimalnog usklađenja)
potro a ki acquis
POTROŠAČKI “ACQUIS”
 • Zaštita zdravlja i sigurnosti:
  • Rezolucija Vijeća od 7. svibnja 1985. o novom pristupu tehničkoj harmonizaciji i normizaciji
  • Direktiva 2001/95/EEZ o općoj sigurnosti proizvoda
  • Direktiva 85/374/EEZ o odgovornosti za neispravan proizvod (izmijenjena i dopunjena Direktivom 1999/34/EZ)
potro a ki acquis1
POTROŠAČKI “ACQUIS”
 • Zaštita ekonomskih interesa:
  • Direktiva 98/6/EZ o zaštiti potrošača u pogledu isticanja cijene proizvoda
  • Direktiva o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (Direktiva 84/450/EEZ, izmijenjena i dopunjena Direktivom 97/55/EZ)
  • Direktiva 2005/29/EZ o nepoštenim poslovnim praksama
  • Direktiva 85/577/EEZ o zaštiti potrošača u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija
  • Direktiva 90/314/EEZ o turističkim paket aranžmanima
potro a ki acquis2
POTROŠAČKI “ACQUIS”
 • Zaštita ekonomskih interesa:
  • Direktiva 97/7/EZ o zaštiti potrošača u pogledu ugovora sklopljenih na daljinu (izmijenjena i dopunjena Direktivom 2002/65/EZ)
  • Direktiva 87/102/EEZ o potrošačkim kreditima (izmijenjena i dopunjena Direktivom 90/88, Direktivom 98/7/EZ i Direktivom 2002/65/EZ)
  • Direktiva 2002/65/EZ o sklapanju na daljinu ugovora o potrošačkim financijskim uslugama
potro a ki acquis3
POTROŠAČKI “ACQUIS”
 • Zaštita ekonomskih interesa:
  • Direktiva 94/47/EZ o timeshare-u
  • Direktiva 93/13/EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima
  • Direktiva 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje potrošačke robe i garancijama
  • Direktiva 98/27/EZ o sudskim/upravnim zabranama za zaštitu interesa potrošača
budu i razvoj
BUDUĆI RAZVOJ
 • Potreba stvaranja novog potrošačkog “acquis-a” sa svrhom:
  • pojednostavljenja sadašnjeg uređenja
  • kompletiranja sadašnjeg uređenja
  • usklađivanja sadašnjeg uređenja
  • modernizacije sadašnjeg uređenja
va nost poznavanja europskog prava
VAŽNOST POZNAVANJA EUROPSKOG PRAVA
 • Izvor hrvatskog prava
 • Favour conventionis metoda tumačenja domaćeg prava
 • Provjera usklađenosti domaćeg prava s europskim
uskla ivanje s pravom eu
USKLAĐIVANJE S PRAVOM EU
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (NN MU 14/01)
  • čl. 74. obveza postupnog usklađivanja domaćeg prava s pravnom stečevinom EU
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 96/03)
 • Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005-2006 (NN 31/05)
 • EK-RH Screening (6-7/06)
 • Vijeće odlučilo o otvaranju poglavlja (3/2007)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07)
 • Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007-2008 (NN 84/07)
izvori zakoni
IZVORI/ZAKONI
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07)
 • Zakon o trgovini (NN 49/03 –pt, 103/03, 170/03, 55/04)
 • Zakon o bankama (NN 84/02, 141/06)
 • Zakon o leasingu (NN 135/06)
 • Zakon o osiguranju (NN 151/05)
izvori zakoni1
IZVORI/ZAKONI
 • Zakon o energiji (NN 68/01, 177/04, 129/06)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 177/04)
 • Zakon o o tržištu električne energije (NN 177/04)
 • Zakon o tržištu plina (NN 68/01, 87/05)
 • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 60/04, 70/05, 123/05)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pt, 82/04, 110/04, 178/04)
 • Zakon o obrtu (NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01)
 • Zakon o državnom inspektoratu (NN 79/99, 129/05)
izvori zakoni2
IZVORI/ZAKONI
 • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03, 107/07)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03, 79/07)
 • Zakon o normizaciji (NN 163/03)
 • Zakon o hrani (NN 117/03, 130/03, 48/04, 85/06, 46/07)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05)
 • Zakon o lijekovima (NN 71/07)
 • …!!!
temeljni pojmovi
TEMELJNI POJMOVI
 • Potrošač – svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja
 • Trgovac – bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja
temeljni pojmovi1
TEMELJNI POJMOVI
 • Direktiva 90/314/EEZ
 • Potrošač – bilo koja osoba koja uzima ili pristaje uzeti paket aranžman ili bilo koja osoba za čiji račun glavni ugovaratelj kupuje paket aranžman ili bilo koja osoba na koju glavni ugovaratelj prenosi paket aranžman
temeljna prava potro a a
TEMELJNA PRAVA POTROŠAČA
 • Pravo na zaštitu ekonomskih interesa
 • Pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
 • Pravo na pravnu zaštitu
 • Pravo na informiranje i edukaciju
 • Pravo na udruživanje
 • Pravo na predstavljanje
uskla enost s pravom eu
Direktiva 94/47/EZ (timeshare)

Direktiva 93/13/EEZ (nepoštene odredbe)

Direktiva 2005/29/EZ (nepoštena poslovna praksa)

Čl. 87.-95. i 131.-141. ZZP

Čl. 96.-106. ZZP

Čl.107.-115. i 131.-141. ZZP

USKLAĐENOST S PRAVOM EU
za tita ekonomskih interesa
ZAŠTITA EKONOMSKIH INTERESA
 • Dužnost obavještavanja
 • Pravo na jednostrani raskid ugovora
 • Kolektivna zaštita potrošača
 • (Polu)prisilna narav pravila
 • Širok krug sastojaka ugovora
 • Posebna pravila o teretu dokazivanja
 • Alternativni načini rješavanja sporova
du nost obavje tavanja
DUŽNOST OBAVJEŠTAVANJA
 • Paradigma obavještavanja
 • Postoji i u predugovornom stadiju i u stadiju ispunjenja ugovora
 • Čl. 882.-883., 886. ZOO
pravo na jednostrani raskid ugovora
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 • Jednostrani BEZRAZLOŽNI raskid ugovora
 • NIJE opće pravilo
 • Čl. 33.,45., 63., 92. ZZP
 • Utjecaj raskida ugovora na ostale ugovore
  • koncept povezanih ugovora
polu prisilna narava pravila
(POLU)PRISILNA NARAVA PRAVILA
 • Temeljno pravilo: potrošačkima se može dati više prava od minimuma predviđenog zakonom
irok krug sastojaka ugovora
ŠIROK KRUG SASTOJAKA UGOVORA
 • Ugovor o timeshare-u – čl. 90. ZZP
 • Ugovor o organiziranju putovanja – čl. 884. ZOO
 • Posebna pravila o obliku ugovora
podru je primjene
PODRUČJE PRIMJENE
 • Ugovor o organiziranju putovanja (čl. 881.-903. ZOO) – implementacija Direktive 90/314/EEZ
 • Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine (čl. 87.-95. ZZP) – implementacija Direktive 94/47/EZ
ugovor o organiziranju putovanja
UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA
 • Ugovorne strane:
  • Organizator putovanja
   • Osoba koja je priredila (organizirala) paket aranžman (paušalno putovanje)
   • Osoba koja prodaje paket aranžman sastavljen od druge osobe
   • Ograničenje – čl. 7. Zakona o pružanju usluga u turizmu – samo putnička agencija
  • Putnik
   • Svaka osoba koja pristaje uzeti paket aranžman (sklopiti ugovor o organiziranju putovanja)
paket aran man organizirano putovanje
PAKET ARANŽMAN (ORGANIZIRANO PUTOVANJE)
 • Čl. 881. ZOO
 • Najmanje dvije usluge koje se sastoje od:
  • prijevoza,
  • smještaja ili
  • drugih turističkih usluga
 • što čine cjelinu i
 • pružaju se u vremenu dužem od 24 sata ili
 • uključuju barem jedno noćenje
 • naplaćuju se u ukupnoj cijeni
oblik ugovora
OBLIK UGOVORA
 • Pisani oblik
  • drugi, putniku dostupan i razumljiv oblik
  • jedan primjerak mora biti dostavljen putniku
 • Isto pravilo i za prethodnu obavijest i za obavijest prije započinjanja putovanja
obveze organizatora
OBVEZE ORGANIZATORA
 • Obveza obavještavanja
  • Promidžbeni materijali (čl. 882. ZOO) - opcija
  • Prethodna obavijest (čl. 883. ZOO) - obavezno
  • Obavijest o sadržaju ugovora (čl. 884. ZOO) - obavezno
  • Obavijest prije započinjanja putovanja (čl. 886. ZOO) - obavezno
obveze organizatora1
OBVEZE ORGANIZATORA
 • Zaštita prava i interesa putnika
 • Obveza čuvanja tajne
obveze organizatora2
OBVEZE ORGANIZATORA
 • Naknada štete zbog neispunjenja, djelomičnog ili neurednog ispunjenja – po propisima koji se odnose na pojedine usluge
 • Naknada štete zbog neispunjenja usluge od strane treće osobe – po propisima koji se odnose na pojedine usluge
 • Naknada štete u povodu urednog izvršenja usluge od strane treće osobe – odgovornost za izbor
 • Pravo putnika zahtijevati naknadu od organizatora ili pružatelja usluge
isklju enje i ograni enje odgovornosti
ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 • Ništetnost ugovornih odredbi o isključenju ili ograničenju odgovornosti
 • Valjana odredba kojom se unaprijed određuje najviši iznos naknade štete, osim ako je u očitom nerazmjeru sa štetom
  • Ne vrijedi za štete prouzročene tjelesnom povredom, a učinjene namjerno ili krajnjom nepažnjom
obveza osiguranja
OBVEZA OSIGURANJA
 • Obveza osiguranja od odgovornosti
 • U sporazumu s putnikom, moguće i osiguranje od drugih rizika
jam evina
JAMČEVINA
 • Jamčevina za svako putovanje kod banke ili osiguravajućeg društva za:
 • povrat cijene, ako zbog stečaja ili nesposobnosti za plaćanje organizatora putovanje ne bude poduzeto,
  • naknadu troškova povratka putnika u mjesto polaska, ako bi iz istih razloga putovanje bilo prekinuto
 • Jamčevina u obliku:
  • novčanog pologa
  • bankarske garancije
  • police osiguranja
obveze putnika
OBVEZE PUTNIKA
 • Plaćanje cijene
 • Obveza davanja podataka
 • Ispunjavanje propisanih uvjeta
 • Odgovornost za štetu
 • Obavještavanje o nedostacima ispunjenja
prava putnika
PRAVA PUTNIKA
 • Sniženje cijene – u slučaju nepotpunog ili neurednog izvršenja ugovora
 • Zamjena putnika
promjena cijene
PROMJENA CIJENE
 • Povećanje ili sniženje cijene zbog:
  • promjena u tečaju, povećanja troškova prijevoza (uključujući goriva), povećanja pristojbi za određene usluge, za koje organizator nije znao ni mogao znati
 • Pravo na povećanje cijene –
  • jedino ako je ugovorom predviđeno te
  • ako je izričito utvrđen način izračuna nove cijene
 • 20 dana prije početka putovanja – nema povećanja cijene
izmjena sadr aja ugovora prije zapo injanja putovanja
IZMJENA SADRŽAJA UGOVORA – PRIJE ZAPOČINJANJA PUTOVANJA
 • Organizator dužan obavijestiti putnika u pisanom obliku
  • Ponuditi izmijenjeni ugovor koji sadržava izmjene i njihov utjecaj na cijenu
 • Putnik može
  • prihvatiti izmjene
  • raskinuti ugovor bez obveze naknade štete i troškova
  • koristiti drugo odgovarajuće putovanje, bez doplate cijene ako je cijena viša, ili uz povrat razlike ako je cijena niža
izmjena sadr aja ugovora nakon zapo injanja putovanja
IZMJENA SADRŽAJA UGOVORA – NAKON ZAPOČINJANJA PUTOVANJA
 • Organizator je dužan
  • o svom trošku, izvršiti odgovarajuće izmjene za nastavak putovanja,
  • obeštetiti putnika za razliku u cijeni
  • o svom trošku osigurati putniku povratak u mjesto polaska ili drugo mjesto, ako putnik na to pristane, uz obeštećenje putnika, ako:
   • odgovarajuće promjene nisu moguće
   • putnik ne prihvati predložene promjene iz opravdanih razloga
raskid ugovora organizator
RASKID UGOVORA - ORGANIZATOR
 • Bez obveze naknade štete:
  • zbog više sile
  • zbog neprijavljivanja dovoljnog broja putnika, ako je o toj okolnosti pravovremeno obavijestio putnika, a najkasnije 5 dana prije započinjanja putovanja
  • zbog razloga koji je na strani putnika
 • Dužan putniku vratiti plaćeno u cijelosti ili djelomično
raskid ugovora putnik
RASKID UGOVORA - PUTNIK
 • U svakom trenutku, u potpunosti ili djelomično
 • Ako pravodobno raskine ugovor – organizator ima pravo samo na naknadu administrativnih troškova
 • U slučaju nepravodobnog raskida – naknada u određenom postotku od ukupne cijene koji je ekonomski opravdan, a utvrđuje se razmjerno vremenu preostalom do putovanja
 • Ako putnik raskida ugovor zbog više sile ili ako on ili organizator pronađu zamjenu – organizatoru pripada samo pravo na naknadu troškova
 • Ako putnik raskine ugovor nakon započinjanja putovanja, a razlog nije više sila, organizator ima pravo na puni iznos cijene