Személyes gondoskodást nyújtó ellátások - PowerPoint PPT Presentation

szem lyes gondoskod st ny jt ell t sok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

play fullscreen
1 / 120
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
162 Views
Download Presentation
marisa
Download Presentation

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások* Támogató szolgáltatás * Utcai szociális munka Nappali ellátás *2008.12.31-ig kötelező Szakosított ellátások A/Tartós bentlakásos intézmény Ápolást – gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmény Lakóotthon B/ Bentlakásos intézmény Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 2. Ápolást gondozást nyújtó intézmények • Idősek otthona • Pszichiátriai betegek otthona • Szenvedélybetegek otthona • Fogyatékos személyek otthona • Hajléktalanok otthona

 3. Rehabilitációs intézmények • Pszichiátriai betegek • Szenvedélybetegek • Fogyatékos személyek • Hajléktalan személyek Rehabilitációs intézménye

 4. Lakóotthonok • Fogyatékos személyek - rehabilitációs - ápoló – gondozó célú (teljes körű ellátást kell biztosítani) • Szenvedélybetegek • Pszichiátriai betegek

 5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények • Időskorúak gondozóháza • Fogyatékos személyek gondozóháza • Pszichiátriai betegek átmeneti otthona • Szenvedélybetegek átmeneti otthona • Éjjeli menedékhely • Hajléktalan személyek átmeneti szállása • Bázis-szállás (2008.01.01-től)

 6. Települési önkormányzat feladata • Lakosságszámtól függetlenül: étkeztetés, házi segítségnyújtás • Állandó lakosok számától függően: • 2000 fő < családsegítés • 3000 fő <idősek nappali ellátása • 10.000 fő < jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamennyi nappali ellátás, támogató szolgáltatás*, közösségi ellátás* • 30.000 fő < átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények • 50.000 fő < utcai szociális munka 2008.12.31-ig kötelező • Megyei jogú város feladatai: • Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatok megszervezése • Idős ellátás • Lakossági szükségletek alapján két további szakosított ellátási forma

 7. Ellátási kötelezettség biztosítása • Szolgáltató, intézmény fenntartásával • Önkormányzati társulásban való részvétellel • Szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval kötött ellátási szerződés alapján

 8. A szociális szolgáltatások engedélyezése • A fenntartó akkor nyújthatja a szociális szolgáltatásokat, ha a szolgáltató vagy az intézmény: - megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - jogerős működési engedéllyel rendelkezik • Fenntartó: Állami fenntartó - központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás, kisebbségi önkormányzat Egyházi fenntartó Nem állami fenntartó - magyarországi székhelyű jogi személy (pl. egyesület, alapítvány) - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KKT, BT) - szociális vállalkozási engedéllyel rendelkező természetes személy

 9. Szolgáltató - intézmény • A szociális szolgáltató kizárólag szociális alapszolgáltatásokat nyújt • Az intézmény nappali ellátást nyújtó (Szt. 65/F.§), illetve bentlakásos intézmény

 10. Működést engedélyező szerv • Illetékes városi jegyző (331/2006. (XII.23.)Korm.rendelet melléklete) - Szolgáltató (illetékesség: elsődleges ellátási terület) - Nappali intézmény (illetékesség: székhely, illetőleg telephely) • Szociális és gyámhivatal - Bentlakásos intézmény (illetékesség: székhely, illetőleg telephely) - Alapszolgáltatás mellett bentlakásos intézmény (illetékesség: intézmény székhelye, illetőleg telephely)

 11. Szociális szolgáltató működésének engedélyezése I. Fenntartó kérelmezi és csatolni kell • Szakmai program (1/2000.( I.7.)SzCsM rendelet) • Fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott egy hónapnál nem régebbi kivonatot (egyház, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány) • Jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén cégkivonat • Természetes személy szociális vállalkozói engedély • Fenntartó és szolgáltató adószámát • Egyházi és nem állami fenntartó esetén ellátási szerződés (ha a szolgáltatás nyújtására ellátási szerződést kötött az önkormányzattal vagy társulással) • Fenntartó nyilatkozata arról, hogy a szolgáltató alkalmazottai rendelkeznek szakképesítéssel és elvégezték a külön jogszabályban előírt tanfolyamot • Nem állami fenntartó nyilatkozatát, hogy hozzájárul az adóhatóság igazolásának (nincs lejárt köztartozás) beszerzéséhez • Költségvetési szerv esetén alapító okirat

 12. Szociális szolgáltató működésének engedélyezése II. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat esetén • Feladat ellátása szolgáló gépjármú forgalmi rendszáma • Gépjármű használati jogcímét bizonyító okirat másolata • Gépjárműre kötött gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződés másolata • Annak igazolása, hogy a szolgálat alkalmaz a gépjármű típusának megfelelő kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkező személyt

 13. Szociális szolgáltató működésének engedélyezése III. • A városi jegyző beszerzi: • A gépjármű forgalmi engedélyben található adatait • Az adóhatóság igazolását a köztartozásról • Étkeztetéshez az ANTSZ szakhatósági hozzájárulását • A szakmai programot véleményezteti

 14. Szociális szolgáltató működésének engedélyezése IV. • Működési engedély kiadása: • 30 napon belül • Ha megfelel a jogszabály feltételeinek (személyi tárgyi feltétel) • Ideiglenes működési engedély: - legfeljebb 4 évre (tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális munka, támogató szolgáltatás) • A működési engedély tartalmazza: • Fenntartó neve, székhelye, adószáma • A szolgáltató ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek címe • Ellátási, elsődleges ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) • A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése • A szolgáltatás megkezdésének időpontját • Az ellátási szerződés adatait, ha van • A szolgáltató nevét, székhelyét és ágazati azonosítóját

 15. Szociális szolgáltató működésének engedélyezése V. • A működési engedély megküldése: • A fenntartó részére • Jogerőre emelkedést követően - fenntartó részére - intézmény székhelye szerint illetékes jegyző - az ellátásért felelős jegyző - Magyar Államkincstár - Ellátottjogi képviselő • A működési engedély módosítása (a fenntartó 8 napon belül kéri) Ha megváltozik: - Fenntartó neve, székhelye, adószáma - A szolgáltató ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek címe - Ellátási, elsődleges ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) - Az ellátási szerződés adatai - A szolgáltató neve, székhelye • Ismételt engedélyezés: - Ha a szolgáltató más szolgáltatást akar nyújtani

 16. Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése I. Fenntartó kérelmezi és csatolni kell • Szakmai program (1/2000.( I.7.)SzCsM rendelet) • Fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott egy hónapnál nem régebbi kivonatot (egyház, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány) • Jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén cégkivonat • Természetes személy szociális vállalkozói engedély • Fenntartó és szolgáltató adószámát • Egyházi és nem állami fenntartó esetén ellátási szerződés (ha a szolgáltatás nyújtására ellátási szerződést kötött az önkormányzattal vagy társulással) • Az intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozata arról, hogy az intézmény alkalmazottai rendelkeznek szakképesítéssel

 17. Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése II. • Az intézmény vezetőjének szakképesítéséről szóló okirat közjegyző által hitelesített másolata • Nem állami fenntartó nyilatkozatát, hogy hozzájárul az adóhatóság igazolásának (nincs lejárt köztartozás) beszerzéséhez • Költségvetési szerv esetén alapító okirat • nem állami fenntartó esetén az általa kötött, a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolata • A városi jegyző beszerzi: • Az adóhatóság igazolását a köztartozásról • az ANTSZ szakhatósági hozzájárulását • Tűzoltó parancsnokság szakhatósági hozzájárulását • Építésügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását • Helyszíni szemlét tart • A szakmai programot véleményezteti

 18. Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése III. • Működési engedély kiadása: • 30 napon belül • Ha megfelel a jogszabály feltételeinek (személyi tárgyi feltétel) • Szakhatóságok a hozzájárulást megadták • A működési engedély tartalmazza: • Fenntartó neve, székhelye, adószáma • Az intézmény neve, székhelye, telephelye • Ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) • A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése • A szolgáltatás megkezdésének időpontját • Engedélyezett férőhely szám • Az ellátási szerződés adatait, ha van • Az intézmény, telephely ágazati azonosítóját • Integrált intézmény esetén az integráció típusát

 19. Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése IV. • működési engedély megküldése: • A fenntartó részére • Jogerőre emelkedést követően - fenntartó részére - intézmény székhelye szerint illetékes jegyző - az ellátásért felelős jegyző - Magyar Államkincstár - Ellátottjogi képviselő - 5 napon belül tanúsítvány a fenntartó részére (ki kell függeszteni) • A működési engedély módosítása (a fenntartó 8 napon belül kéri) Ha megváltozik: - Fenntartó neve, székhelye, adószáma - Az intézmény neve, ellátást nem nyújtó székhelye, ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) - férőhely szám csökken, 5 %-ot meg nem haladó mértékben emelkedik - ellátási szerződés adatai • Ismételt engedélyezés: (csak a megváltozott körülmények igazolását kell csatolni) - Ha megváltozik a fenntartó - Megváltozik az intézmény neve, ellátást nyújtó székhelye, telephelye - Férőhelyek száma 5 %-ot meghaladó mértékben emelkedik - Más szolgáltatást kíván nyújtani - Az ellátásba más épületet kíván bevonni - Integráció formája megváltozik

 20. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése I. • Két szakaszban történik (Engedélyező az illetékes Szociális és Gyámhivatal) - Elvi működési engedély - 60 napon belül - Szolgáltatás nem nyújtható • Csatolni kell: - Szakmai program - A fenntartó és az intézmény adószámát - Állami fenntartású intézmény esetén alapító okirat - Nem állami fenntartó esetén nyilatkozat az adóhatóság igazolásának beszerzéséhez (nincs lejárt köztartozása) - Fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott egy hónapnál nem régebbi kivonatot (egyház, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány) - Jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén cégkivonat - Természetes személy szociális vállalkozói engedély - Egyházi és nem állami fenntartó esetén ellátási szerződés (ha a szolgáltatás nyújtására ellátási szerződést kötött az önkormányzattal vagy társulással)

 21. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése II. • A Hivatal beszerzi: • Az adóhatóság igazolását a köztartozásról (nincs lejárt köztartozás) • az ANTSZ szakhatósági hozzájárulását • Tűzoltó parancsnokság szakhatósági hozzájárulását • Építésügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását • Helyszíni szemlét tart • A szakmai programot véleményezteti • Ingatlan-nyilvántartásból, az ingatlan tulajdoni lapján található adatokat

 22. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése III. • Elvi működési engedély kiadása: • Ha megfelel a jogszabály feltételeinek (tárgyi feltétel) • Szakhatóságok a hozzájárulást megadták • A tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan a fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában vagy olyan helyi önkormányzat, társulás, állami szerv kizárólagos tulajdonában van, amellyel a fenntartó a tartós intézményi szolgáltatásokra valamennyi férőhely tekintetében ellátási szerződét kötött • Az elvi működési engedély tartalmazza: • Fenntartó neve, székhelye, adószáma • Az intézmény neve, székhelye, telephelye • Ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) • A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése • Engedélyezett férőhely szám • Integráció típusát • Az ellátási szerződés adatait, ha van • Az intézmény, telephely ágazati azonosítóját • Érvényességi idejét • Rendelkezést, hogy szolgáltatást nem nyújthat

 23. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése IV. • Működési engedély( az elvi engedély kiadását követő 4 hónapon belül kell kérni) • Csatolni kell - Az intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozata arról, hogy az intézmény alkalmazottai rendelkeznek szakképesítéssel -Az intézmény vezetőjének szakképesítéséről szóló okirat közjegyző által hitelesített másolata - nem állami fenntartó esetén az általa kötött, a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolata - pénzintézet igazolása az Szt. 92/C. §-ban meghatározott pénzösszeg elkülönítéséről és bankszámlaszerződés (egyházi és nem állami fenntartó esetén) - intézményfenntartó nyilatkozatát a költségvetési támogatásról

 24. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése V. Működési engedély kiadása • Jogerős elvi működési engedély • 4 hónapon belül kérelmezi a fenntartó • Megfelel a jogszabályban előírt személyi feltételnek Működési engedély tartalmazza • Fenntartó neve, székhelye, adószáma • Az intézmény neve, székhelye, telephelye • Ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) • A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése • Engedélyezett férőhely szám • Az ellátási szerződés adatait, ha van • Az intézmény, telephely ágazati azonosítóját • Az intézmény működésének kezdő időpontját

 25. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése VI. Működési engedély megküldése: • A fenntartó részére • Jogerőre emelkedést követően - fenntartó részére - intézmény székhelye szerint illetékes jegyző - az ellátásért felelős jegyző - Magyar Államkincstár - Ellátottjogi képviselő - 5 napon belül tanúsítvány a fenntartó részére (ki kell függeszteni)

 26. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése VII. • A működési engedély módosítása (a fenntartó 8 napon belül kéri) Ha megváltozik: - Fenntartó neve, székhelye, adószáma - Az intézmény neve, ellátást nem nyújtó székhelye, ellátási területe (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) - férőhely, időszakos férőhely szám csökken, 5 %-ot meg nem haladó mértékben emelkedik - emelt szintű férőhelyek száma csökken - külső férőhelyek száma megváltozik - ellátási szerződés adatai változnak

 27. Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése VIII. • Ismételt engedélyezés: (csak a megváltozott körülmények igazolását kell csatolni) - Ha megváltozik a fenntartó - Megváltozik az intézmény neve, ellátást nyújtó székhelye, telephelye - integráció formája megváltozik - Férőhelyek száma 5 %-ot meghaladó mértékben emelkedik - Emelt szintű férőhelyek* száma emelkedik - Más szolgáltatást kíván nyújtani - Az ellátásba más épületet kíván bevonni - külső férőhely korábban erre a célra nem használt lakásban kívánja kialakítani *tartós bentlakásos intézmény esetén az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezés és szolgáltatás

 28. Integrált szervezeti formák • Megvalósulhat több ellátási típus egy intézményen belül történő biztosításával • Alapszolgáltatási központ (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás) • Alap-nappali, bentlakásos intézményi forma egymásra épülésével

 29. Integrált szervezeti formák II. • Bentlakásos intézményi szolgáltatás megszervezése - egy ellátotti csoport részére azonos gondozási formák ellátása (tiszta profilú intézmény) - több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részlegek kialakításával (részlegek – max. 50 fő) - több intézménytípus egy bentlakásos intézményben történő megszervezése azonos telephelyen (vegyes profilú intézmény) (lehet alapszolgáltatás, átmeneti, és tartós bentlakást nyújtó) - több intézménytípus különálló szervezeti egységekben törtnő megszervezése egy szervezeti keretben, de különböző telephelyeken (integrált intézmény)

 30. Szociális intézmény működésének ellenőrzése I. • Ellenőrző szerv - városi jegyző - Szociális és Gyámhivatal - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) - Magyar Államkincstár Nem állami, egyházi fenntartású intézmény -évente Állami fenntartású intézmény -kétévente

 31. Szociális intézmény működésének ellenőrzése II. • Az ellenőrzés kiterjed: - működési engedélyben, jogszabályban foglaltaknak megfelelően működik - belső szabályzatok -szakmai követelmények érvényesülése -meghatározott pénzösszeg elkülönített kezelése - felelősségbiztosítási szerződés -bentlakásos intézmény esetén előgondozási feladatok

 32. Szociális intézmény működésének ellenőrzése III. • Intézkedések hiányosságok esetén -szolgáltató esetén 30 napos határidőt tűz ki a hiányosságok megszüntetésére -szociális intézmény esetén 120 napos határidőt tűz ki a hiányosságok megszüntetésére -fenntartóval hatósági szerződést köt -szociális igazgatási bírságot szab ki -a működési engedélyt visszavonja (intézmény esetén ha ellátási érdekből indokolt ideiglenes engedélyt ad ki) -szociális intézmény esetén az állami normatíva visszavonásáról határoz (Hivatal évente egyszer) - szociális intézmény esetén férőhely számot csökkent

 33. Szociális igazgatási bírság • Maximális összege 200.000 Ft • 2008. 01.01. után elkövetett jogsértések esetén • A bírság több személlyel, szervezettel szemben is kiszabható • Ismételten kiszabható • Más jogkövetkezménnyel együtt is alkalmazható A bírság kiszabható -a fenntartóval szemben -a fenntartó nevében eljáróval szemben -intézményvezetővel szemben Kiszabható pl.: -a fenntartó nem kéri az engedély módosítását -az ellátottak jogait megsértik -dokumentációs kötelezettség nem teljesítése -megállapodásban foglaltak megszegése

 34. Szociális vállalkozás engedélyezése • Vállalkozás székhelye szerint illetékes jegyző engedélyezi • Feltételei: - Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. tv. alapján vállalkozói igazolványra jogosult lenne - szociális, vagy egészségügyi területen megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik • Csatolni szükséges: - szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - nyilatkozatot, hogy nem áll fenn vele szemben az Evt. 5§.-ában foglalt kizáró okok

 35. Szociális vállalkozás engedélyezése II. • A vállalkozói engedély tartalmazza: - A vállalkozó TAJ számát, adószámát, székhely, telephely címét - Vállalkozói tevékenység körét, formáját (fő foglalkozású, kiegészítő, nyugdíjas)

 36. Szociális vállalkozás engedélyezése III. • A vállalkozói tevékenység megszűnik: - ha a vállalkozó az engedélyét visszaadja - ha a jegyző visszavonja - a vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti (kivéve, ha özvegye, vagy örököse folytatja – 1 hónapon belül)

 37. Szociális vállalkozás engedélyezése IV. • A jegyző az engedélyt visszavonja: - ha az engedélyezés feltételeinek a vállalkozás nem felel meg - ha a tevékenység a jogszabályban rögzített feltételeknek nem felel meg - ha a működési engedélyt visszavonták - ha a megszűnéskor az őt meg nem illető normatív állami hozzájárulást nem fizeti vissza

 38. Szociális intézmény megszűnése • Ha a fenntartó felhagy az intézmény működtetésével • Ha a fenntartó meghal, vagy a cselekvőképességét egészben, vagy részben elveszíti, (kivéve örököse) • A fenntartó jogutód nélkül megszűnik • Ha a működési engedélyét visszavonták • A vállalkozói engedélyt visszavonták

 39. Szociális intézmény megszűnése II. • A nem állami, egyházi fenntartó - közölnie kell az ellátottakkal - a helyi önkormányzat jegyzőjével - a működést engedélyező szervvel - a Magyar Államkincstárral - az illetékes érdekképviseleti szervvel

 40. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális intézmény és szociális szolgáltató normatív állami támogatása • A normatív állami hozzájárulás feltétele - tárgyévben jogerős működési engedély - Nem állami fenntartó esetén az Irányított Területi Kiegyenlítési Rendszerbe történő befogadás

 41. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális intézmény és szociális szolgáltató normatív állami támogatása II. • Szociális szolgáltató esetén az elsődleges ellátási terület szerint illetékes igazgatóság (MÁK) • Szociális intézmény esetén a székhely, telephely szerinti igazgatóság (MÁK) • Tárgyévet megelőző jogerős működési engedéllyel rendelkező esetén a tárgyév március 10-ig. (a normatíva egész évben jár) • Egyéb esetben az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell kérni (a normatíva az engedély jogegőre emelkedését követő hónaptól jár)

 42. Területi Kiegyenlítési Rendszerbe történő befogadás eljárása • A nem állami fenntartó 2007. október 31-ig a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz nyújtja be kérelmét • A kérelemhez csatolni kell: - a működési engedélyt (előny a jogerő) - bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot - szakmai programot - ellátási szerződés másolatát (előny) • A kérelemről a miniszter 2007. december 10-ig dönt. • Befogadás esetén a hozzájárulás 2008 január 01-től megilleti a szolgáltatót • Nem kell befogadást kérni: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, lakóotthon

 43. Ellátási szerződések • A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint az állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

 44. Ellátási szerződések tartalmi elemei • A szerződésnek tartalmaznia kell: • a szolgáltatást végző jogállása szerinti bírósági bejegyzés, illetve a szociális tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozó tevékenységére külön jogszabály szerint vonatkozó hatósági engedély adatait; • a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; • az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; • a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; • szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést; • a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;

 45. Ellátási szerződések tartalmi elemei II. • az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben; • a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást; • az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli; • a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; • az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összegét; • az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; • az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

 46. Szociális szolgáltatók és intézmények általános tárgyi feltételei • A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy - az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, - épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, - bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

 47. Általános működési feltételek • A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell - működési engedéllyel, - alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, - szervezeti és működési szabályzattal, - szakmai programmal, - a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, - a rendeletben meghatározott szabályzatokkal (munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi, gépjármű használati szabályzat, iratkezelési szabályzat, anyaggazdálkodási, leltár, selejtezési szabályzat)

 48. A szociális intézmény működési feltételei • A szociális intézménynek rendelkeznie kell működési engedéllyel, - alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, - szervezeti és működési szabályzattal, - szakmai programmal, - a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, - a rendeletben meghatározott szabályzatokkal (munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi, gépjármű használati szabályzat, iratkezelési szabályzat, érdekképviseleti fórum szabályzata, anyaggazdálkodási, leltár, selejtezési szabályzat, pénzkezelési, számviteli, vagyonvédelmi szabályzat) - házirenddel

 49. A házirend tartalmi elemei • az együttélés szabályai • az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje, • az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályai, • az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre, • az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, • a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje, • az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai, • az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok, • az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díjai

 50. A szakmai programnak tartalmaznia kell • a szolgáltatás célját, feladatát, különösen - a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, - a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését, - a más intézményekkel történő együttműködés módját, - a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírását, • az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális jellemzőit, ellátási szükségleteit, • a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, • az ellátás igénybevételének módját,