İSTİKBAL GÖKLERDEDİR - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR PowerPoint Presentation
Download Presentation
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

play fullscreen
1 / 29
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR
193 Views
Download Presentation
maris
Download Presentation

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

 2. -ti -iz -im -dır EKFİİLLERİ (EKEYLEMLERİ) TANIYALIM -siniz -müş -dırlar -dı -miş -se -tı -sin

 3. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklem olan sözcüklerin türlerini karşılarına yazınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ tür. .................. Bu cennet vatan hepimizindir. .................. Dağların etekleri hep çam ormanıymış. .................. Okumak, yararlı bir alışkanlıktır. .................. Akıl için yol birdir. .................. Dün akşam birkaç konuğumuz vardı. .................. Ortalıkta kimse yoksa, dışarı çıkardı. ..................

 4. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür. Bu cennet vatan hepimizindir. Dağların etekleri hep çam ormanıymış. Okumak,yararlı bir alışkanlıktır. Akıl için yolbirdir. Dün akşam birkaç konuğumuz vardı. Ortalıkta kimse yoksa, dışarı çıkardı. AD ZAMİR AD TAMLAMASI SIFAT TAMLAMASI SIFAT AD AD

 5. tür. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ Bu cennet vatan hepimizin Dağların etekleri hep çam ormanıy Okumak, yararlı bir alışkanlık Akıl için yol bir Dün akşam birkaç konuğumuz var Ortalıkta kimse yok dışarı çıkardı. dir. mış. tır. dir. dı. sa , Yukarıdaki cümlelerin yüklemleri ad soylu bir sözcük ya da bir tamlamadır.

 6. Ad soylu sözcüklerin ya da tamlamaların sonlarındaki ekler onların yüklem olmasını sağlamıştır. • Bu ekler, ekfiildir. • Öyleyse ekfiiller :..............................................?

 7. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür. Bu cennet vatan hepimizindir. Dağların etekleri hep çam ormanıymış. Okumak, yararlı bir alışkanlıktır. Akıl için yol birdir. Dün akşam birkaç konuğumuz vardı. Ortalıkta kimse yoksa, dışarı çıkardı. EKFİİLLER: Adların, ad soylu sözcüklerin ve tamlamaların sonlarına gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklerdir.

 8. Ekfiililer ad soylu sözcükleri ve tamlamaları dört zamana bağlı olarak yüklem görevinde kullandırır. Buna ekfiilin dört zamanı vardır da denilebilir. 1. Ekfiilin geniş zamanı (basit zamanı) 2. Ekfiilin görülen geçmiş zamanı 3. Ekfiilin öğrenilen geçmiş zamanı 4. Ekfiilin koşulu

 9. Ekfiillerin Zamanları 1. Ekfiilin geniş zamanı: T E K İ L 1 2 3 çalışkanım - (i)m - s(i)n çalışkansın çalışkandır - d(i)r - (i)z Ç O Ğ U L 1 2 3 çalışkanız - s(i)n(i)z çalışkansınız - d(i)rler çalışkandırlar

 10. Ekfiillerin Zamanları 2. Ekfiilin görülen geçmiş zamanı: T E K İ L 1 2 3 çalışkandım - d(i)m çalışkandın - d(i)n çalışkandı - d(i) - d(i)k çalışkandık Ç O Ğ U L 1 2 3 - d(i)n(i)z çalışkandınız - d(i)ler çalışkandılar

 11. Ekfiillerin Zamanları 3. Ekfiilin öğrenilen geçmiş zamanı: T E K İ L 1 2 3 çalışkanmışım - m(i)ş(i)m - m(i)şs(i)n çalışkanmışsın çalışkanmış - m(i)ş - m(i)ş(i)z Ç O Ğ U L 1 2 3 çalışkanmışız - m(i)şs(i)n(i)z çalışkanmışsınız - m(i)şler çalışkanmışlar

 12. Ekfiillerin Zamanları 4. Ekfiilin koşulu: T E K İ L 1 2 3 çalışkansam -s(a)m çalışkansan - s(a)n çalışkansa - s(a) - s(a)k çalışkansak Ç O Ğ U L 1 2 3 - s(a)n(ı)z çalışkansanız - s(a)lar çalışkansalar

 13. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiileri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Hava çok sıcaktı.

 14. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. sıfat tı. Hava çok sıcak y. Görülen geçmiş zaman 3. tekil kişi

 15. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Çocuklar bahçededirler.

 16. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. ad bahçede Çocuklar dirler. y. Geniş zaman 3. çoğul kişi

 17. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Ressam olan, Ali’ nin babasıymış.

 18. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Belirtili ad tamlaması Ressam olan, Ali’ nin babası ymış. y. Öğrenilen geçmiş zaman 3. tekil kişi

 19. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Siz çok çalışkansanız...

 20. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. sıfat Siz çok çalışkan sanız... y. Ekfiilin koşulu 2. çoğul kişi

 21. Ekfiillerin görülen geçmiş zamanı, öğrenilen geçmiş zamanı, koşulu adlara, ad soylu sözcüklere ve tamlamalara iki biçimde ulanır.

 22. 1. EK OLARAK: dim. Bu sözü söyleyen ben mış. Bu çevre eskiden hep ağaçlık sa... O, çok mutluy

 23. 2. (İ)D(İ), (İ)M(İ)Ş, (İ)S(E) BİÇİMİNDE : idim. Bu sözü söyleyen ben imiş. Bu çevre eskiden ağaçlık ise.. O, çok mutlu

 24. EKFİİLERİN GÖREVLERİ

 25. EKFİİLLERİN İKİ GÖREVİ VARDIR: Bir önceki çalışmalara göre ekfiillerin birinci görevini yazınız.(söyleyiniz.) 1) EKFİİLLERİN BİRİNCİ GÖREVİ: Adların, ad soylu sözcüklerin ve tamlamaların sonlarına gelerek onların yüklem olmasını sağlamaktır.

 26. Şimdi de aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini ve yüklemlerdeki zaman eklerini bulunuz. • ZAMAN EKLERİ: - yor - du Çevreci olmakla gurur duyuyordu. Çalışmak, bazı insanlara zor gelirmiş. - ir - miş O, bu yurdu kurtarmak için çok çalışmıştı. - mış - tı Bizimle önceden de konuşmuştu. - muş - tu Bu konuda bir şeyler biliyorsanız... - yor - sa Ben de sizinle gelmeliymişim. - meli - miş Bu kitabı da okusaydınız. - sa - dı - a - dı Bilmediklerini bilen birine soraydı.

 27. Yukarıdaki cümlelerinde yüklemleri birer fiildir. Yüklem görevin- deki bu fiiller birleşik zamanlıdır; çünkü fiillerin tümünde ...... zaman ya da kip eki vardır. Öyleyse ek fiillerin ikinci görevi de: ........................................................................................... iki Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmaktır.

 28. Aşağıdaki basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller yapınız. okuyorum .................... aldım .................... görmüşsün .................... bilecek .................... gider .................... görmeliyim .................... yapsak .................... getire ....................

 29. Aşağıdaki basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller yapınız. okuyorum okuyordum aldım almıştım görmüşsün görmüşse bilecek bilecekmiş gider giderdi görmeliyim görmeliymişim yapsak yapsaymışız getire getireydi