1 / 20

III RZESZA

III RZESZA. Początki. III Rzesza to nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945 Ideologia: 25-punktowy program ogłoszony 24 lutego 1920 na podstawie programu partii NSDAP oraz Mein Kampf. Nowa ideologia.

marion
Download Presentation

III RZESZA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. III RZESZA

 2. Początki • III Rzesza to nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945 • Ideologia: 25-punktowy program ogłoszony 24 lutego 1920 na podstawie programu partii NSDAP oraz Mein Kampf

 3. Nowa ideologia • Carl Schmitt –czołowy ideolog NSDAP omawiał idee „ państwa totalitarnego” • Hitler preferował bardziej germańskie słowo: „autoritaer” • Egzystencja państwa dualnego • Partia = państwo • Historia jest zdeterminowana • Ludzką psychikę można modelować

 4. Dzięki konfliktowi możliwy jest rozwój • Wszystko jest poznawalne • System terrorystycznej kontroli policyjnej • Partia o wyodrębnionej podmiotowości politycznej • Terror • Tworzenie struktur samokontroli wspierających władze • Totalna kontrola myśli • Tworzenie nowego człowieka-jako gwarancja trwałości systemu • Ekspansjonizm • Rasizm

 5. Totalitaryzm • System prawny karzący za samą przynależność • System włączający jednostkę do samokontroli • Mechanizm niszczenia jednostki do buntu • Oparty na całkowitej negacji • Dąży do opanowania wszystkich dziedzin życia

 6. Führer • Tytuł, który nadał sobie Adolf Hitler • Symbolizował on całkowitą władzę nad państwem i jego obywatelami (pełny tytuł to Führer und Reichskanzler – "wódz i kanclerz Rzeszy") • Charyzmatyczny wódz z nieograniczoną władzą

 7. Człowiek opatrzności wybrany do zagwarantowania ludziom bezpieczeństwa. Nazywany „ zbawienną obietnicą”- kult wodza W 1934 roku prezydentem został Adolf Hitler, który zachował stanowisko kanclerza Rzeszy i przywódcy partii z tytułem "wodza i kanclerza Rzeszy".

 8. „Wódz i idea to jedno, każdy ma robić to, co mu wódz każe”

 9. Partia nowego typu „ Mądry powinien prowadzić i rządzić, głupi iść za nim”

 10. Partia ma szczególną misje do wypełnienia Wychowywała cały naród zgodnie z ideami narodowo-socjalistycznymi Podejmowała działania przeciwko ludziom którzy jej nie akceptowali Przeciwdziałała imprezom i odczytom Posiadała scentralizowana strukturę Prowadziła do uznania kultu wodza Przywódca partii nie jest determinowany przez program

 11. Istnienie wielu doktryn politycznych w partiach • Miała charakter konspiracyjny, z szeregiem kręgów wtajemniczenia: 1.Sympatycy 2.Normalni członkowie partii zmuszeni do posłuszeństwa 3. Członkowie partii należący do „ partii wewnętrznej” • Stosowanie taktyki - z jednej strony siejąc strach z drugiej oferując olbrzymie możliwości działania • Powierzono lokalnym przywódcom stanowiska administracyjne

 12. Społeczeństwo „ Narodowy socjalizm to znacznie więcej niż religia to wola stworzenia nowego człowieka”

 13. Całe społeczeństwo uzależnione od woli wodza • Rządzący sa także osobami zniewolonymi • Ludzie bez moralności-osobowość sadystyczna • Chęć podporządkowania sobie wszystkiego i niszczenie tego czego podporządkować się nie da

 14. Podział społeczeństwa 1.Osoby nastawione na bierność 2. Osoby nastawione na rutynę 3. Osoby bezmyślnie wykonywającą swoją prace Masy nie są zaliczane do jakiejkolwiek grupy społecznej

 15. Narzędzia • Propaganda jako środek do celu. Utworzenie ministerstwa propagandy na czele z Goebbelsem • Absolutna kontrola środków masowego przekazu • Opatrywanie wydarzeń prostymi sloganami • Używanie eufemizmów( nie kradziono = zabezpieczano własność”

 16. Wytworzenie określonego obrazu sytuacji, atakowanie prasy • Plotki dotyczące potęgi i rozwoju kraju • Odwoływanie się do historycznych symboli • Nawiązywanie do kultury hellenistycznej • Odwołanie się do strachu, wykorzystanie narodowych lęków • Przekonanie elity do swoich celów • Przekonanie, że istnieje absolutna prawda

 17. Stworzenie zbrojnych bojówek partyjnych • Likwidacja innych partii, organizacji społecznych itd. • Wytworzenie tajemniczości i bezkształtności co uniemożliwiało próbę opozycji • Władza słowa • „ uwięzienei świadomości”-niechęć do wychodzenia poza przypisana role społeczną • Struktury totalitarne usprawiedliwiały wszelkie czyny

 18. Policja polityczna • Miała za zadanie utrzymywać posłuszeństwo i uległość bez wyjątków • Policja przestała być wydzielona grupą społeczną • Społeczeństwo przekształca siew policję • Burzyła wszystko co uniemożliwiało rozwój totalitaryzmu

 19. Koniec

 20. Bibliografia: • Baecker „Totalitaryzm” • Internet - CNN

More Related