slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ICT in KM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

ICT in KM - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

ICT in KM. Knowledge Management Program. CAMT. CMU. 05:. ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) . Achara Khamaksorn : July 2011 Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University. PREVIOUS. Knowledge Management Activities.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ICT in KM' - marinel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ICT in KM

Knowledge Management Program

CAMT.CMU

05:

ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

Achara Khamaksorn : July 2011

Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University

slide2

PREVIOUS

Knowledge Management Activities

The main activities of knowledge management:

 • Knowledge Creation
 • Knowledge Representation
 • Knowledge Storage and Retrieval
 • Knowledge Transfer
slide3

Internet, Intranet and Extranet

อินเทอร์เนต (Internet)

คือ

เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก

หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย

เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน

เครือข่าย หมายรวมถึง การมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อ

เข้าด้วยกันทางสายเคเบิล หรือสายโทรศัพท์

นอกจากนี้ยังต้องมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์และมีการถ่ายเทข้อมูลระหว่างกัน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางอีเมล์

สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

แต่ละเครือข่ายจะต้องมีเครื่องแม่ข่าย(Server) หรือ โฮสต์ (Host)

คือคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการ

PREVIOUS

slide4

Internet, Intranet and Extranet

อินทราเนต (Intranet)

คือ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร

ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานอินทราเน็ต จะต้องใช้โปรโตคอล IP เหมือนกับอินเทอร์เน็ต

สามารถมีเว็บไซต์และใช้ Web Browser ได้เช่นกัน รวมถึงอีเมล์ ถ้าเราเชื่อมต่ออินทราเน็ตของเรากับอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถใช้ได้ทั้ง อินเทอร์เน็ต และ อินทราเน็ต ไปพร้อม ๆ กัน

แต่ในการใช้งานนั้นจะแตกต่างกันด้านความเร็ว ในการโหลดไฟล์ใหญ่ ๆ จากเว็บไซต์ในอินทราเน็ต

จะรวดเร็วกว่าการโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาก

ดังนั้นประโยชน์ที่จะได้รับจากอินทราเน็ต สำหรับองค์กรหนึ่ง

คือ สามารถใช้ความสามารถต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

PREVIOUS

02: Internet, Intranet and Extranet

slide5

Internet, Intranet and Extranet

เอ็กซ์ทราเนต (Extranet)

คือ

ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรือ อินทราเน็ต (Intranet) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่ายหรือของลูกค้า เป็นต้น

โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง 2 จุด

หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบอินทราเน็ต

หลาย ๆ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้

ระบบเครือข่ายแบบเอ็กซ์ทราเน็ต โดยปกติแล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาชิกขององค์กร

หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น โดยผู้ใช้จากภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต

อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ สมาชิก คู่ค้า หรือผู้สนใจทั่วๆ ไป เป็นต้น

ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานเครือข่ายที่แตกต่างกันไป

PREVIOUS

02: Internet, Intranet and Extranet

02: Internet, Intranet and Extranet

slide6

?

4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project

?

เทคโนโลยีสนับสนุน

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

?

“TEAM”

PREVIOUS

slide7

CoP:

CommunityofPractice: CoP

slide8

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Community of Practice (CoP)

Community of Practice (CoP) is a small group of people

who have worked together over a period of time.

 • (ชุมชนของการปฏิบัติ (CoP) คือ กลุ่มเล็ก ๆ ของคนที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลา)

People in CoP

 • - Perform the same job (ดำเนินงานเดียวกัน)- Collaborate on a shared task (การทำงานร่วมกันในงานที่ใช้ร่วมกัน)- Work together on a product (ทำงานบนเป้าหมายเดียวกัน) - Have the same interest (มีความสนใจเหมือนกัน)

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide9

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Community of Practice (CoP)

Components of CoP

http://www.ewenger.com/theory/index.htm, S. Pavlin, 2006

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide10

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Community of Practice (CoP)

Components of CoP

In a CoP, there are three elements present i.e.

Domainis the area or the subject of interest which binds all the members.

(Knowledge)

Communityconcerns the interaction, trust, relationship, and structure of community.

 • (People)

Practice binds the member with some benefit of collaboration.

 • (Experience)

http://www.ewenger.com/theory/index.htm, S. Pavlin, 2006

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide11

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Type of Communities of Practice(CoP)

ที่มา: S. Pavlin, 2006

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide12

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Benefits of Communities of Practice(CoP)

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide13

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide14

?

4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project

What is

Communication

Tools

PREVIOUS

slide15

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้

Communication Tools

(เทคโนโลยีการสื่อสาร)

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide16

?

4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project

What is

Collaboration Tools

PREVIOUS

slide17

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้

Collaborative Computing Tools

(เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน)

เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ ทำงานร่วมกัน (Groupware)

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้โดยนัย

ช่วยให้ประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง

ตัวอย่างเช่น โปรแกรมกลุ่ม Groupware ต่างๆ (E-mail, Discussion groups and databases

Data sharing), Electrical Meeting System, VDO Conference, Electrical Bulletin Boards หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide18

?

4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project

What is

Groupware?

PREVIOUS

slide19

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้

Collaboration Tools

(เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)

CMS

 • (Content Management System) ระบบจัดการบริหาร
 • ข้อมูลเว็บไซต์ คือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารข้อมูลภายในเว็บไซต์ซึ่งสามารถสนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ โดยทำการควบคุมเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการนำเสนอเนื้อหา

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide20

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้

Collaboration Tools

(เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)

CMS

 • (Content Management System)
 • Open Source CMS:
  • - Drupal http://drupal.org/
  • - Demo http://demo.opensourcecms.com/e107/e107_admin/admin.php
 • - Alfresco (http://dev.alfresco.com): ECM (Enterprise Content Management).
 • - Knowledgetree (http://www.ktdms.com/): a powerful document management system made in Java and PHP
 • - Joomla http://www.joomla.org/

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide21

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้

Collaboration Tools

(เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)

Weblogs

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide22

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้

Collaboration Tools

(เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)

Wiki

 • วิกิ หรือ วิกี้ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนันสนุนการสร้างฐานข้อมูล
 • ในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถทำงานผ่านเว็บบราว์เซอร์ทุกชนิด ดังนั้นเราสามารถให้ความหมายของนวัตกรรมวิกิได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะของเว็บไซต์ 2) ตัวซอฟต์แวร์ 3) ตัวเว็บไซต์ ในด้านลักษณะของเว็บไซต์ คือ เว็บวิกิจะเป็นเว็บที่มีลักษณะการออกแบบเพื่อที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้โดยง่าย ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อแก้ไขนอกจากนี้เว็บวิกิยังมีระบบสนับสนุนการเชื่อมโยง (Link) ไปยังข้อมูลต่างๆ ได้อัตโนมัติ ด้วยความง่ายในการแก้ไขและโต้ตอบวิกิเว็บไซต์ วิกิ (Wiki) ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานของระบบเว็บวิกิ (Wiki) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide23

?

4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project

What is

Social

Network

PREVIOUS

slide24

เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Social Network

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide25

?

What is

Storage

Tools

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide26

?

What is

Search Engine

PREVIOUS

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide27

Search Engine

“เครื่องมือในการค้นหาความรู้”

PREVIOUS

03:ระบบจัดการเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์และระบบสืบค้นข่าวสาร

03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

slide28

05:

ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide29

โครงสร้างสำนักงาน

การทำงานหรือการดำเนินงานใด ๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้และจำเป็นต้องมีก็คือ สำนักงาน เพื่อประโยชน์สำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมในการติดต่องาน

สำนักงาน นั้นเป็นหน่วยงานหรือเป็นศูนย์สำหรับปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร

อาจจะเปรียบเทียบได้ว่า สำนักงาน เป็นกองบัญชาการในการทำ งานใด ๆ

สำนักงาน จะมีโครงสร้างของแต่ละสำนักงานนั้น ๆ เพื่อเป็นการกำหนดหรือบ่งบอกถึงลักษณะ ระบบการทำงา นหรือสายการดำเนินงานภายใน สำนักงาน ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง

โครงสร้างของสำนักงานมักจะจัดทำ ขึ้นมาในรูปแบบของแผนภูมิที่รู้จักกันดีว่า Organization Chart หรืออาจเรียกว่าแผนภูมิองค์กร แผนภูมิการจัดองค์กร แผนภูมิการบริหาร ก็ได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide30

ความหมายของสำนักงาน

สำนักงานหมายถึง หน่วยที่มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • สำนักงาน ยังเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยซึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการงานของธุรกิจ
 • สำนักงาน เป็นสถานที่ซึ่งมีการจัดทำ เอกสาร และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
 • สำนักงาน มักจะถูกจัดให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานเอกสาร ศูนย์ความจำ แหล่งอำ นวยความสะดวก พบปะ ติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อและผู้ที่ทำ งานอยู่ในสำนักงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide31

ความสำคัญของสำนักงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide32

โครงสร้างสำนักงานอัตโนมัติโครงสร้างสำนักงานอัตโนมัติ

1. สำนักงานแบบใหม่ (Modern Office)หมายถึง การจัดสำนักงานให้ทันสมัยโดยมีอุปกรณ์และเครื่องใช้สำ นักงาน ตลอดจนเครื่องอำ นวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะแก่การปฏิบัติงาน

2. สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หมายถึง สำนักงานที่อาศัยระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารเข้ามาช่วยในการเก็บรักษา ค้นหา จัดระบบ และแจกจ่ายข้อมูลในสำนักงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide33

ความสำคัญของสำนักงานอัตโนมัติความสำคัญของสำนักงานอัตโนมัติ

 • สำนักงานอัตโนมัติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน หลังจากที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ได้มีการพัฒนามาถึงขั้นที่สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในลักษณะที่เป็นเครือข่าย และสิ่งที่จะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายก็ คือ ในระบบสำนักงานอัติโนมัติโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีเรื่องของการใช้กระดาษเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงาน และสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำ ให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของระบบสำนักงานอัติโนมัตินี้ ก็คือ

1. ค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน ที่ต้องใช้จ่ายในสำนักงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

2. ต้นทุนของสินค้าและบริการก็สูงขึ้น

3. ประสิทธิภาพในการทำ งานลดลงไม่ทันกับอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide34

ลักษณะของสำนักงานอัตโนมัติลักษณะของสำนักงานอัตโนมัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide35

Office Automation

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide36

Office Automation is

กระบวนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาประยุกต์ใช้ในงานสำนักงาน

โดยการรวบรวมนำเครื่องมืออัตโนมัติและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีระบบการติดต่อสื่อสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาประกอบกันทำให้เกิดงานในสำนักงานกลายเป็นงานอัตโนมัติ

มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย (ในระยะยาว) เพิ่มความเร็ว และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเพื่อประโยชน์ สูงสุดของสำนักงาน

ตัวอย่างเครื่องมืออัตโนมัติที่เป็นพื้นฐานในสำนักงานอัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร ระบบโทรศัพท์ การประชุมทางไกลคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide37

สาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติสาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติ

 • ประการที่หนึ่ง กิจกรรมทางธุรกิจได้เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

 • ประการที่สอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
 • พัฒนามากขึ้น
 • ประการที่สาม ค่าใช้จ่ายในสำนักงานเพิ่มขึ้น

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide38

สาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติสาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติ

 • ประการที่หนึ่ง กิจกรรมทางธุรกิจได้เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

ธุรกิจโดยทั่วไปมีความซับซ้อนอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันความซับซ้อน

ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะธุรกิจได้รับอิทธิพลของ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การแข่งขันกันในตลาดโลก

เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกิจซับซ้อนขึ้น

ช่วงเวลาที่กำหนดในการทำกิจกรรมลดลง

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide39

สาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติสาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติ

 • ประการที่สอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนามากขึ้น
 • คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กแต่ศักยภาพสูง
 • หน่วยเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น โดยใช้เนื้อที่เพียงเล็กน้อย
 • การประมวลผลทำได้รวดเร็ว
 • มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ ในระบบเครือข่าย
 • ผู้ใช้มีความเข้าใจถึงวิธีใช้งาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide40

สาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติสาเหตุที่ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องสำนักงานอัตโนมัติ

 • ประการที่สาม ค่าใช้จ่ายในสำนักงานเพิ่มขึ้น
 • เมื่อมีการขยายธุรกิจ กิจการทำงานตามระบบดั้งเดิม
 • จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างบุคลากร
 • การจ้างบุคลากรเข้ามาทำงานหนึ่งคน องค์กรจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นต้นว่า ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ ค่าพื้นที่ที่ใช้ในการทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide41

อุปกรณ์ สำนักงาน ที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide42

อุปกรณ์ สำนักงาน ที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide43

ข้อดีของ สำนักงานอัตโนมัติ

 • สนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องจากความเป็นอัตโนมัติจะใช้ให้บุคลากรในสำนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล จึงทำให้องค์กรของพวกเขาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ผลงานของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับชั่วโมงการทำงาน
 • ทำให้ผลกำไรขององค์กรมากขึ้นอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายลดลง และผลผลิตมากขึ้น
 • เพิ่มความรวดเร็วในการสร้าง การคำนวณ การจัดเก็บข้อมูล และเวลาในการกระจายข่าวสาร
 • ช่วยลดปัญหาในการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากความเป็นอัตโนมัติส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถของมนุษย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide44

ข้อดีของ สำนักงานอัตโนมัติ

 • ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารดีขึ้น ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็น รวดเร็ว ทำให้มีทางเลือกในการแก้ปัญหามากขึ้น
 • ช่วยให้คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น นั่นคือความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้น
 • ช่วยให้การควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานดีขึ้น เนื่องจากผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ละเอียด และถูกต้อง ซึ่งคำนวณจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
 • การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุณภาพการทำงานดีขึ้น งานมีความน่าสนใจและท้าทายมากขึ้น งานที่ทำซ้ำๆ จะให้ระบบทำแทน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide45

ข้อดีของ สำนักงานอัตโนมัติ

 • องค์กรสามารถจัดบริการใหม่ให้แก่ลูกค้า เช่น การให้ลูกค้าสั่งสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือการให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลขององค์กร เพื่อตรวจสอบสถานะของการสั่งสินค้าทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน เนื่องจากการทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และระบบอัตโนมัติทำให้การทำรายการต่างๆ มีประสิทธิภาพมากกว่า
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรมากขึ้นรวมทั้งการลดการประชุมทั้งนี้เพราะมีการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมทางไกล ซึ่งจะทำให้ลดการเดินทางลง ลดการใช้โทรศัพท์ เพราะการสื่อสารทำได้โดยผ่านเครือข่ายภายในองค์กร
 • ประหยัดสถานที่จัดเก็บเอกสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide46

ข้อดีของ สำนักงานอัตโนมัติ

 • เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บ รวบรวมค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน
 • ลดขั้นตอน/เจ้าหน้าที่ในการจัดทำสืบค้น สำเนาและการทำลายเอกสาร
 • ลดภาระกิจในการเดินทางไปประชุมด้วยวิธีการเดิมมาเป็นการประชุมฝ่ายคอมพิวเตอร์
 • ลดปัญหาการจัดทำ จัดเก็บ เอกสารซ้ำซ้อนโดยใช้หลักการสำนักงานปราศจากเอกสาร (Paperless office/Turn around documentation)
 • สามารถช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม สั่งงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • ป้องกันการทุจริต
 • ช่วยสอบทานเอกสาร การปฏิบัติงานได้โดยง่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide47

ข้อเสียของ สำนักงานอัตโนมัติ

 • การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล/หน่วยงาน หลายฝ่าย การประสานงานประสานข้อมูล ประสานข้อตกลง ต้องใช้เวลา และความพยายามในการกำหนดเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ยอมรับ โดยส่วนรวมค่อนข้างยากและใช้เวลา
 • การพัฒนาระบบงานต้องใช้เวลาอันยาวนาน ซึ่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
 • ต้องใช้เงิน งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพการเงิน แรงงานของหน่วยงานได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide48

ข้อเสียของ สำนักงานอัตโนมัติ

 • ข้อมูลที่รวมไว้เป็นหมวดหมู่ และบางส่วนกระจัดกระจายไปอยู่ที่หน่วยต่างๆ (Distributed database) เป็นเป้าหมายต่อการโจมตีเพื่อล้วงความลับ การควบคุม ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในขั้นตอนการออกแบบ และกระทั่งขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำ
 • การเปลี่ยนวิถีปฏิบัติงานไปสู่วิธีการใหม่ อาจต้องมีการฝึกอบรมความรู้ บุคลากรเปลี่ยนตำแหน่งงาน หรือถึงมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานใหม่ (Reorganization) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมักจะพบกับการต่อต้าน ต้องใช้เวลาในการนำเสนอเพื่อให้บุคลากรยอมรับ นานยิ่งขึ้น ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าใด โอกาสเสี่ยงในความล้มเหลวจะสูงแต่จะได้ผลตอบแทน (Benefit) สูงเช่นกัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide49

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

POS (Point-Of-Sale) เป็นจุดขายมักจะพบตามร้านค้าปลีก ในระบบ Laser Scanner ซึ่งจะช่วยอ่านสินค้า ราคา และรายละเอียดอื่นเพื่อตรวจสอบและแสดงผลให้เกิดการซื้อขายสินค้าอย่างคล่องตัว ลักษณะเดียวกับการใช้ Bar Code ที่กล่าวตอนต้น ปัจจุบันมีใช้มากขึ้นตามการพัฒนาของระบบคลังสินค้า (Logistics)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide50

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

POS (Point-Of-Sale)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide51

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

ATM (Automated Teller Machine) เป็นส่วนที่นิยมใช้ในการฝากถอนและบริการชำระค่าสาธารณูปโภค โดยใช้รหัสผ่านของแต่ละคน ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการโยกย้ายเงินทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFTS) ส่วนใหญ่ใช้กับสถาบันการเงินและธนาคารพานิชย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide52

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

DSS (Decision Support System) บางครั้งเรียกว่า EIS (Executive Information System) จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกบริษัทเข้ามาอยู่ในแฟ้มข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide53

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

 • DSS (Decision Support System) คือ กลุ่มของเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความสัมพันธ์กันดี ติดต่อกับผู้ใช้แบบง่ายๆ การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กับแบบจำลองหลายๆแบบ แบบจำลองเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เพื่อแก้ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง
 • โปรแกรมDSS (Decision Support System) ที่นิยมใช้ ได้แก่

* โปรแกรม Interrelated DSS ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของปัญหา

* โปรแกรมการพยากรณ์ หรือ Forecasting ได้แก่โปรแกรมช่วยสนับสนุนการพยากรณ์ต่าง ๆ

* โปรแกรมอื่น ๆ ได้แก่ การวางแผน การพัฒนายุทธศาสตร์ การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide54

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

 • ชนิดของระบบ DSS (Decision Support System)
 • 1. Model – driven DSSได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่เป็นระบบเดี่ยวที่ถูกพัฒนาโดยผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่
 • 2. Data - driven DSS ได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่นำฐานข้อมูลขององค์กร ระบบที่นิยมใช้กัน ได้แก่

- ระบบ On – line Analytical Processing (OLAP)

- ระบบ Data mining

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide55

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

 • ส่วนประกอบDSS (Decision Support System)

1. ระบบฐานข้อมูล (DSS Database )

2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ ( DSS Software System )

3. เครื่องมือสนับสนุนการทำงานของระบบ (DSS Support Tool )

 • หน้าที่ของDSS (Decision Support System) มีหน้าที่สำคัญ 5 ประการ คือ

* การสร้างแบบจำลอง เช่น การพยากรณ์ยอดขาย

* การวิเคราะห์แบบ What-If Analysisเช่น การวิเคราะห์ วิธีนี้เป็นกึ่งมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง

* การวิเคราะห์แบบ Goal Seekingเป็นกระบวนการที่ผู้ตัดสินใจกำหนดผลลัพธ์

* การวิเคราะห์แบบ Risk Analysisเป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ

* การวิเคราะห์แบบ Graphical Analysisคือการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide56

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบDSS (Decision Support System) มีวิธีทำได้ 3 วิธีคือ

1. DSS Generators ได้แก่ เครื่องมือในการพัฒนาระบบที่คล้ายกับโปรแกรมสำเร็จรูป แต่สามารถกำหนดลักษณะการทำงานได้ตามฟังก์ชันต่างๆที่มีให้

2. เปลือกระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS Shells) ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้ช่วยในการสร้างระบบ DSS เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานเปลือกระบบ

 • ข้อดี คือ ใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์มากเช่นโปรแกรมเมอร์

3. Custom-Mode Software คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ DSS ขึ้นมาเองโดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาขั้นตอน เช่น ภาษาซี หรือ ซีพลัส(C++) ปาสคาล หรือภาษาชั้นสูง

- ข้อดี คือ ผู้ใช้หรือองค์กรจะได้ระบบDssเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide57

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

CASE (Computer-Aided Software Engineering) ใช้ช่วยงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้งานทำได้รวดเร็วและมีคุณภาพพัฒนาดีขึ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide58

การประยุกต์ใช้ สำนักงานอัตโนมัติ

CASE (Computer-Aided Software Engineering) ใช้ช่วยงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้งานทำได้รวดเร็วและมีคุณภาพพัฒนาดีขึ้น

หุ่นยนต์ (Robots) เป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับใช้ในงานซ้ำซ้อน เช่น การประกอบชิ้นส่วนการซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้น ประโยชน์ที่เห็นไก้ชัด คือ การใช้ช่วยทำงานที่เสี่ยงอันตรายในโรงงาน สารเคมี นิวเคลียร์ หรือในอวกาศ การทำงานที่ละเอียด รวดเร็ว เพิ่มผลผลิต ไม่เบื่อหน่าย และเกิดความยืดหยุ่น ปัจจุบันมีบทบาทและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมและระบบธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide59

แนวโน้มการพัฒนาของระบบ สำนักงานอัตโนมัติ ในประเทศไทย

 • โครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสำนักงานอัตโนมัติ ประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีราคาถูกลง
 • การแข่งขันกันในทางธุรกิจนั้น ผู้ที่ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารพร้อมจะเป็นผู้ที่จะทำธุรกิจต่อไปได้
 • ด้านซอฟต์แวร์จะพบว่าแนวโน้มของตลาดโลกจะใช้โปรแกรมที่พัฒนาบนวินโดว์มากขึ้น ปรับปรุงให้ใช้ได้กับภาษาไทย
 • ความสามารถของซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้พัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นและใช้งานได้ง่าย และสนับสนุนการทำงานทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและกลุ่มบุคคล
 • สำหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์มีบริษัทต่างๆ ผลิตซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกมาจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย โดยเฉพาะโปรแกรมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การผลิตซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาดมากๆ ก็เป็นทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้สำนักงานต่างๆ พยายามที่จะปรับสำนักงานให้เป็นสำนักงานอัตโนมัติมากขึ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide60

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide61

1.

 • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
 • (Document Management System: DMS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide62

1.

 • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
 • (Document Management System: DMS)

เป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีหน้าที่ในการจัดทำ ดูแล สร้าง กระจาย และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ

ภายในสำนักงาน องค์ประกอบภายในระบบ DMS อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆมีดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide63

1.

 • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
 • (Document Management System: DMS)

เป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีหน้าที่ในการจัดทำ ดูแล สร้าง กระจาย และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ

ภายในสำนักงาน องค์ประกอบภายในระบบ DMS อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆมีดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide64

1.

 • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
 • (Document Management System: DMS)

เป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีหน้าที่ในการจัดทำ ดูแล สร้าง กระจาย และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ

ภายในสำนักงาน องค์ประกอบภายในระบบ DMS อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆมีดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide65

1.

 • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
 • (Document Management System: DMS)

เป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีหน้าที่ในการจัดทำ ดูแล สร้าง กระจาย และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ

ภายในสำนักงาน องค์ประกอบภายในระบบ DMS อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆมีดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide66

1.

 • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
 • (Document Management System: DMS)

เป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีหน้าที่ในการจัดทำ ดูแล สร้าง กระจาย และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ

ภายในสำนักงาน องค์ประกอบภายในระบบ DMS อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆมีดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide67

1.

 • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
 • (Document Management System: DMS)

ตัวอย่างโปรแกรมช่วยจัดการเอกสารและการประมวลผลสารสนเทศสำนักงาน

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 • โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) เช่น โปรแกรม MicrosoftWord , WordPerfect , Cu-Writer , Word ราชวิถี , Writer เอกสารข้อความ , LotusWordPro
 • โปรแกรมจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) เช่น โปรแกรม Page Maker , Corel Draw
 • โปรแกรมตารางอิเล็คทรอนิกส์(Electronic Spreadsheet) เช่นโปรแกรม Microsoft Excel , Lotus 123, Calc โปรแกรมตารางคำนวณ
 • โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access , Dbase, Paradox , My SQL , Microsoft SQL , Lotus Approc
 • โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เช่น PowerPoint , Impress การนำเสนอLotusFreelanceGraphics
 • โปรแกรมประมวลภาพ (Image Processing) เช่น โปรแกรม Photoshop , Imaging

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide68

2.

 • ระบบการจัดการด้านข่าวสาร
 • (Message Handling System: MHS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide69

2.

 • ระบบการจัดการด้านข่าวสาร
 • (Message Handling System: MHS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide70

2.

 • ระบบการจัดการด้านข่าวสาร
 • (Message Handling System: MHS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide71

2.

 • ระบบการจัดการด้านข่าวสาร
 • (Message Handling System: MHS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide72

3.

 • ระบบการประชุมทางไกล
 • (Teleconferencing System: TS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide73

3.

 • ระบบการประชุมทางไกล
 • (Teleconferencing System: TS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide74

3.

 • ระบบการประชุมทางไกล
 • (Teleconferencing System: TS)

ตัวอย่างโปรแกรมจัดการข่าวสารและประชุมทางไกล

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 • โปรแกรมช่วยในการส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-mail)
 • เช่น Microsoft Outlook , Eudora , Yahoo , Hotmail
 • โปรแกรมส่งเอกสารด้วยแฟกซ์เช่นWinfax , Winfax Pro ,
 • โปรแกรมที่ติดมากับ Fax Modem
 • โปรแกรมในระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เช่น ซียูซีมี , โปรแกรม Net Meeting
 • โปรแกรมระบบการทำงานทางไกลเช่น FTP , PC Anywhere , Lap link

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide75

4.

 • ระบบสนับสนุนสำนักงาน
 • (Office Support System : OSS)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide76

4.

 • ระบบสนับสนุนสำนักงาน
 • (Office Support System : OSS)

ระบบสนับสนุนสำนักงาน(Office Support systems)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

ระบบแสงสว่างแสงสว่างที่พอเหมาะจะมีส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ดีขึ้นลดความเมื่อยล้าของดวงตาลง

ระบบไฟฟ้าเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Voltage Stabilizer) เครื่องรักษาสภาพไฟฟ้า (Line Conditioner) และเครื่องสำรองไฟ (Uninteruptable Power system) เป็นต้น

ระบบปรับอากาศอุณหภูมิภายในห้องต่างๆ มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งของบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ

 • ระบบรักษาความปลอดภัยหมายรวมถึง การป้องกันอัคคีภัย การโจรกรรม และการทุจริตในการทำงาน . เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบผู้ที่ผ่านเข้า-ออก โดยใช้บัตรผ่าน โทรทัศน์วงจรปิด
 • การวางผังห้องทำงานการวางผังอุปกรณ์สำนักงานและโต๊ะทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีลำดับโต๊ะตามสายงาน จะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide77

4.

 • ระบบสนับสนุนสำนักงาน
 • (Office Support System : OSS)
 • โปรแกรมตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ (DesktopOrganizers)

ระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 • โปรแกรมตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ (Desktop Organizers)โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้อเนกประสงค์ ทั้งในรูปของการประมวลคำและการประมวลภาพ โดยจะมีอุปกรณ์ภายในโปรแกรมหลายอย่างที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้
 • กระดาษบันทึก (Notepad)
 • การใช้แฟ้มนามบัตร (Cardfile)
 • การใช้นาฬิกา (Clock)
 • การใช้เครื่องคิดเลข (Calculator)
 • การใช้ปฏิทิน (Calendar)

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide78

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์กรแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์กร

ปัจจุบันพัฒนาการและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผู้บริหารในอนาคตให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตัดสินใจนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide79

ระบบผู้เชี่ยวชาญ/ปัญญาประดิษฐ์

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภาครัฐ /ธุรกิจ (E-Government, E-Procurement, E-Auction, E-Business, E-Service ด้านอื่นๆ)

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวโน้มเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศอื่นๆแนวโน้มเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศอื่นๆ

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide80

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สารสนเทศที่จัดทำขึ้น หรือจัดส่ง หรือได้รับ หรือจัดเก็บ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งสื่อที่ใช้แสงและสื่ออื่นๆ เช่น อีเมล์ และอีดีไอ เป็นต้น

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หมายถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดมากับข้อความต่างๆ เพื่อใช้แสดงตนหรือแสดงความเป็นเจ้าของข้อความ เลยไปจนถึงการแสดงความยอมรับในข้อความนั้นๆ ด้วย

ลายมือชื่อดิจิตัลหมายถึง การที่ข้อมูลหรือข้อความถูกเข้ารหัสหรือใส่รหัส (Encrypt) ด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ดอกหนึ่ง และจะเปิดข้อความนั้นออกมาอ่านต่อได้ก็ต่อเมื่อใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์อีกดอกหนึ่งมาถอดรหัส (Decrypt) ซึ่งกรณีนี้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะตัวมาก โดยเฉพาะการใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PublicKeyInfrastructure) หรือเรียกย่อๆ ว่า PKI

การจัดทำต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide81

การจัดทำต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide82

E.Document

คือ ระบบจัดเก็บและจัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรองรับเอกสารปริมาณมาก โดยช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานระบบถูกออกแบบมา ให้ใกล้เคียงกับการจัดการเอกสารแบบเดิม ผู้ใช้งานจึงเรียนรู้ และคุ้นเคยได้ง่ายการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารที่เกิดจากการ scan และไฟล์ข้อมูลทุกประเภท) ทำให้สามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และจัดเรียกใช้ หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างฉับไว และช่วยป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับเอกสารในระหว่างการใช้งาน และยังช่วยให้การค้นหาข้อมูล สะดวก รวดเร็ว แม้ขณะที่อยู่กลุ่มสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ รวมถึงความสามารถด้านการอนุญาตสิทธิ์การใช้เอกสารเป็นครั้งคราว และกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ของการอนุญาต สำหรับการใช้เอกสารร่วมกันในโครงการหนึ่งๆได้ ความสามารถด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลสามารถจัดกลุ่ม ของผู้ใช้งาน เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานได้อย่างละเอียด เช่น สิทธิ์ในการเรียกดูแก้ไข ดึงข้อมูล ลบ ส่งข้อมูลไปยังระบบอื่นๆ เป็นต้น ทำให้เอกสารมีความปลอดภัยสูง สามารถกำหนดค่าความสำคัญ ของเอกสาร เพื่อเปรียบเทียบกับค่าระดับของผู้เรียกดูเอกสาร เป็นการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอีกขั้นหนึ่ง มีรายงานประวัติการใช้งาน ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้ใช้งานใดเข้าไปกระทำการใดกับเอกสารที่มีอยู่ในระบบ มีระบบจัดการ กำหนดรุ่น (Versioning) ของเอกสาร เพื่อใช้ตรวจสอบประวัติการแก้ไขเอกสารย้อนหลังได้

การจัดทำต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide83

E.Document

1. ลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และประหยัดงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

2. ลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการเอกสารแบบดิจิตอล การถ่ายทอดคำสั่งหรือข้อความต่างๆ ต้องทำผ่านทางจดหมายเวียนที่ต้องใช้กระดาษ ซึ่งเสียเวลาและขั้นตอนมาก เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ลดงานด้านการจัดทำเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

3. เป็นการทำงานโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆของผู้รับปลายทาง แทนการส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ใช้กระดาษ

4. การส่งข้อมูลข่าวสารหรือข้อความต่างๆ สามารถส่งถึงกันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น

ประโยชน์ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประโยชน์ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide84

E.Document

ทำไมต้องแบบ PDF

ในโลกยุค Digital หลายสิ่งหลายอย่างได้ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ จากหนังสือที่ถืออ่านกันอย่างคุ้นเคยในรูปกระดาษก็ได้กลายเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น สิ่งที่เราเคยเรียกว่า “book” “paper” “document” กลายเป็น “e-book” “e-paper” และ “e-document” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่มีให้อ่านหรือ download กันผ่านเว็บนั้น

ปัจจุบันพบว่านิยมจัดทำเป็นไฟล์แบบ PDF บนเว็บไซต์แทบทุกแห่งจะพบมีไอคอน PDF ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้รู้ว่าไฟล์นั้นต้องเปิดด้วย Adobe Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถ download มาใช้ได้ฟรี

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide85

PDF

(Portable Document Format) เป็นรูปแบบของไฟล์ประเภทเอกสารที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Adobe Systems Incorporated ให้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเปิดอ่านผ่านทางจอภาพและสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

เราใช้ประโยชน์จากเอกสารแบบ PDF ในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

 การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์PDF ได้กลายเป็นรูปแบบเอกสารที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้แนวคิดในเรื่องสำนักงานไร้กระดาษ (paperless office) เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นโปรแกรมประยุกต์ที่นิยมใช้กันปัจจุบันสามารถอ่านไฟล์ PDF ได้ ทำให้แลกเปลี่ยนเอกสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

การค้นหาและได้ข้อมูลการจัดทำดัชนีค้นหาของ PDF ทำให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าไฟล์นั้นจะอยู่ที่ใด

การใช้งานเอกสารแบบที่โต้ตอบได้PDF รองรับการทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยสนับสนุนการกรอกข้อมูล และนำข้อมูลไปจัดเก็บลงฐานข้อมูลได้

PDF คืออะไร??

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide86

PDF

ใช้งานได้ในระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานทุก Platform

 สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์แบบใดก็ได้

 มีขนาดเล็ก เนื่องจากรองรับเทคโนโลยีบีบอัดไฟล์หลายแบบ และมีหลักวิธีการจัดโครงสร้างของไฟล์ที่ชาญฉลาด

 รองรับการเพิ่มองค์ประกอบข้อมูลในเอกสาร ทั้งแบบที่เป็น multimedia และเป็น hypertext เช่น bookmarks หรือ e-mail address หรือ เว็บเพจได้

 เป็นไฟล์ที่ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์

 รองรับการกำหนดการป้องกันและคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ของผลงาน โดยการสั่งป้องกันการสั่งพิมพ์ หรือ การบันทึกไฟล์นั้นได้

 รองรับการกำหนดความปลอดภัยของเอกสารอย่างหลากหลาย เช่น การป้องกันการเปิดเอกสาร ผู้อ่านที่ระบุรหัสผ่านอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงเปิดได้ การป้องกัน

 • การปรับหรือ แก้ไขเอกสาร การป้องกันการสั่งพิมพ์ เป็นต้น

 มีการจัดทำดัชนีและเครื่องมือค้นหาที่ช่วยให้สามารถ

 ค้นหาคำในเอกสารนั้น หรือ ในเอกสาร PDF ที่มีอยู่ในเครื่องที่ใช้งานอยู่ หรือ จากอินเทอร์เน็ตได้ง่าย

 มีคำสั่ง Read Out Loud ซึ่งเป็นคำสั่งที่ให้โปรแกรมอ่านออกเสียงให้ฟังในกรณีที่เปิดแฟ้มภาษาอังกฤษขึ้นอ่าน

คุณสมบัติของเอกสารแบบ PDF

05:ระบบเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

slide87

KM

CAMT.CMU

Thank You.

ad