one stop crisis center oscc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การดำเนินการของศูนย์ oscc PowerPoint Presentation
Download Presentation
การดำเนินการของศูนย์ oscc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

การดำเนินการของศูนย์ oscc - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง One Stop Crisis Center ( OSCC ) โรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข. การดำเนินการของศูนย์ oscc. เริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 27 กันยายน 2545 สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายสวัสดิการสังคม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การดำเนินการของศูนย์ oscc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
one stop crisis center oscc

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงOne Stop Crisis Center (OSCC)โรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข

slide2
การดำเนินการของศูนย์ oscc
 • เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ 27 กันยายน 2545
 • สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายสวัสดิการสังคม
 • หน่วยประสานงานภายในกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วย IPD/OPD เวชระเบียน กลุ่มงานจิตเวชและหน่วยงานอื่นๆ
 • ให้บริการ 24ชั่วโมง ในเวลาราชการฝ่ายสวัสดิการสังคม นอกเวลาราชการกลุ่มงานอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • กรณีฉุกเฉิน แจ้ง 1669 มีรถ EMS ไปรับผู้ป่วยเหมือนกรณีอุบัติเหตุ
slide3
โครงสร้างศูนย์OSCC

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย

สูติ-นรีแพทย์ นพ.บุญรักษ์ วิริยะโชค ประธาน

ศัลยแพทย์/หัวหน้างานนิติเวช นพ.ปรัชญา โชติยะ รองประธาน

จิตแพทย์ นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง

กุมารแพทย์ พญ.ศศิรร จันทรทิน

พยาบาลหัวหน้าแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์

slide4
ทีมงานสหวิชาชีพศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี(OSCC)ทีมงานสหวิชาชีพศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี(OSCC)
slide5
ขอบเขตการให้บริการ

เด็ก สตรีและผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว 4 ด้านคือ

 • ด้านร่างกาย
 • ด้านเพศ
 • ด้านจิตใจ
 • ด้านการถูกละเลยทอดทิ้ง (Neglect)
slide6
แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือ
 • จัดบริการแบบ One Stop Service Centerโดยให้บริการด้านการแพทย์/

การรักษาด้านจิตใจ ด้านสวัสดิการสังคมและประสานกระบวนการยุติธรรม

 • ผสมผสานหรือปรับให้เข้าสู่งานที่ปฏิบัติเป็นประจำ
 • รับแจ้งเหตุรับรายงานเหตุเด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรม
 • เน้นการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary Team)
 • ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของเด็กและครอบครัว
 • ประสานงานส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือครบวงจร
 • ติดตามประเมินผลการช่วยเหลือเฉพาะรายที่จำเป็น
slide7
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรบทบาทหน้าที่ของบุคลากร

ให้ความสำคัญกับการทำงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ จัดอบรมเพื่อ

ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อคัดกรองผู้ป่วย เด็ก

สตรีและผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านต่างๆ เช่น

 • ทักษะในการสัมภาษณ์และหาข้อเท็จจริง
 • การตรวจพิสูจน์ทราบ การทารุณกรรมด้านต่างๆ
 • การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
slide8
บทบาทหน้าที่ของแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยบทบาทหน้าที่ของแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
 • รับรายงานเรื่องจากพยาบาล/เจ้าหน้าที่ศูนย์OSCC
 • ทำการสัมภาษณ์เพื่อตรวจร่างกายและหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
 • บันทึกข้อมูลในส่วนของแพทย์ บันทึกข้อมูลต่างๆที่ตรวจพบ
 • ให้การรักษาการบาดเจ็บทางร่างกายและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตามความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินความเสี่ยงต่อการถูกกระทำซ้ำ ถ้ามีความเสี่ยงถูกกระทำซ้ำอาจต้องแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวโดยการ Admitไว้ก่อน
slide9
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เวชระเบียนเก็บทะเบียนประวัติผู้ป่วยแยกต่างหากรักษาความลับข้อมูลส่วน Rape/ผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง
 • พยาบาลประจำOPD คัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยถูกทำร้าย/ทารุณกรรมหรือไม่
 • กรณีเป็นผู้ป่วยถูกทำร้ายรายงานมาที่ศูนย์ OSCC โดยเร็ว
 • ประสานงานด้านการตรวจร่างกายของแพทย์และการตรวจห้องปฏิบัติการ
slide10
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
 • พยาบาลประจำแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยถูกทารุณกรรมหรือไม่

 • ในเวลาราชการรายงานศูนย์ OSCC
 • นอกเวลาราชการ แจ้งแพทย์เวรและกรอกแบบฟอร์มใบรายงานและส่งมายังศูนย์ OSCCในเวลาราชการถัดไป
 • กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนอาจแจ้งพนักงานสอบสวนในพื้นที่
 • กรณีเป็นเด็กหากมีความเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายซ้ำหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยให้ Admitไว้ก่อนแจ้งแพทย์เวรทราบและรายงานศูนย์OSCCโดยเร็ว
slide11
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรประจำศูนย์OSCCบทบาทหน้าที่ของบุคลากรประจำศูนย์OSCC
 • รับแจ้งรายงานเหตุทั้งหมดในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ
 • สัมภาษณ์บันทึกข้อเท็จจริงของผู้ป่วย/ครอบครัว/ผู้เกี่ยวข้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • ประเมินสภาพปัญหา สภาพครอบครัวและความต้องการความช่วยเหลือ
 • กรณีต้องดำเนินการด้านกฎหมายประสานงานกับตำรวจ/อัยการในพื้นที่
 • กรณีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนมีการจัดประชุม Case Conference
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายและนอกโรงพยาบาล
 • จัดหาที่พักที่ปลอดภัย กรณีที่มีความจำเป็น
 • ให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมเรื่องข้อมูลประวัติต่างๆ
 • รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานและติดตามประเมินผลการช่วยเหลือ
slide12
การดำเนินงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือการดำเนินงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
 • ประเมินด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงในการถูกกระทำซ้ำ
 • ให้ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยและการขอความช่วยเหลือที่จำเป็น
 • ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย ญาติและผู้นำส่ง
 • มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการถูกทำร้ายซ้ำภายในโรงพยาบาล
 • กรณีที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย/สงสัยว่าผู้กระทำเป็นคนใกล้ชิดอาจรับไว้ในโรงพยาบาลก่อน ถึงแม้ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยเป็นเด็ก
 • รายงานศูนย์OSCCโดยเร็วเพื่อประสานงานการช่วยเหลือต่อไป
slide13
แนวทางการป้องกันการถูกทำร้ายซ้ำแนวทางการป้องกันการถูกทำร้ายซ้ำ

เมื่อผู้ป่วยอยู่ที่ OPD/ER

 • ดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย
 • แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • แจ้งศูนย์ OSCC เพื่อประสานงาน
slide14
แนวทางการป้องกันการถูกทำร้ายซ้ำ (ต่อ)

กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ให้ขอความช่วยเหลือดังนี้

 • แจ้งหัวหน้าตามลำดับหรือเวรตรวจการทราบ
 • แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์OSCC
 • แจ้งตำรวจร้อยเวรอาญาในพื้นที่
slide15
แนวทางการป้องกันการถูกทำร้ายซ้ำ (ต่อ)

เมื่อ Admitted

 • ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ป่วยด้านความปลอดภัยและการขอความช่วยเหลือ
 • จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่เหมาะสมดูแลง่ายปลอดภัย
 • ไม่เขียนชื่อผู้ป่วยที่หน้าหอผู้ป่วย/ไม่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์/แจ้งให้ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบ
slide16

Flowchart in helping abused patient

ER/OPD/IPD

Primary screening

If age<18 yrs. Inform OSCC every case

Evaluate problems and needs

slide17

Mental

Sexual

Social

Consult

Problems and Needs Evaluation

Physical

Examination

Evaluate/Consult

Abused/Rape

Abandon / Family problems

yes

<72 hrs.

Consult

Treatment

Consult Psychiatrist, Psychologist,Social welfare officer

Preventive medicine

-Pregnancy

-Anti HIV

-Infection

OSCC

slide18

Risk to be re-abused

Need for Social care

OSCC

Co-ordination/Data Collection

from Multiprofessional team

YES

NO

YES

NO

Social Welfare

-Emergency home

-Welfare home

-NGO

-Social development

-Occupation

training

-Scholarship

Evaluation for going

back home/society

 • Protect by justice
 • Police
 • Attorney
 • Court
 • Lawyer

YES

D/C

slide19
รายงานการให้บริการศูนย์ OSCC โรงพยาบาลปทุมธานีจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด/รายปี
slide20
จำนวนผู้ถูกกระทำรุนแรง จำแนกตามอายุ ปี 2550
slide21
จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามลักษณะผู้กระทำความรุนแรง ปี2550
slide22
จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามสาเหตุ ของการกระทำรุนแรง ปี2550
oscc 2550
งานด้านวิชาการ/กิจกรรมศูนย์OSCCปี2550งานด้านวิชาการ/กิจกรรมศูนย์OSCCปี2550