1 / 14

Zakłady Cegielniane "Kazimierz Granzow" S.A. w Kawęczynie pod Warszawą

Zakłady Cegielniane "Kazimierz Granzow" S.A. w Kawęczynie pod Warszawą. Grzegorz Włodarczyk 21 kwietnia 2012 r. KAZIMIERZ GRAZNOW (1832 – 1912).

marilu
Download Presentation

Zakłady Cegielniane "Kazimierz Granzow" S.A. w Kawęczynie pod Warszawą

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zakłady Cegielniane "Kazimierz Granzow" S.A. w Kawęczynie pod Warszawą Grzegorz Włodarczyk 21 kwietnia 2012 r.

 2. KAZIMIERZ GRAZNOW (1832 – 1912) Warszawski przedsiębiorca budowlany pochodzenia niemieckiego, założyciel Zakładów Cegielnianych Kazimierza Granzowa SA w Kawęczynie, wierny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Rodzina Granzowów miała pochodzić ze szlachty węgierskiej a do Królestwa Polskiego przybyć mieli ok. 1825 r.

 3. KAZIMIERZ GRAZNOW (1832 – 1912) • Kazimierz Granzow urodzony w 1832 r. był jednym z dziewięciorga dzieci Fryderyka, które dożyły wieku dorosłego. Urodził się jako syn budowniczego, Fryderyka, oraz Amalii z domu Meszke (Moeschke). Uczył się najpierw w rodzinnym mieście, później zaś w Hamburgu. Swój pobyt za granicą zakończył podróżą po kilku krajach Europy. Do Warszawy powrócił z zamiarem otwarcia własnego „interesu”. • Po powrocie do Warszawy pracował m.in. jako nadzorujący budowę kościoła Wszystkich Świętych, Szpitala Dzieciątka Jezus, warsztatów Kolei Terespolskiej i Nadwiślańskiej oraz co istotne pałacu Leopolda Kronenberga. Został także starszym Zgromadzenia Cechu Murarzy, którą to godność sprawował do roku 1884.

 4. KAZIMIERZ GRAZNOW (1832 – 1912) Kazimierz Granzow zmarł w 1912 roku i został w kaplicy na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej. Elewacje mauzoleum wykończono oczywiście cegłą z jego zakładu. Zdjęcia za http://trojca.waw.pl/wydarzenia/400-pusty-wzor.html

 5. PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI W 1866 roku Kazimierz Graznow na terenach „Dóbr Ziemskich Kawenczyn” buduje swą pierwszą cegielnię (niektóre źródła podają także datę 1863). . W następnych latach jego własne zakłady, składające się już z całego kompleksu cegielni, przyczyniły się w znacznej mierze do rozbudowy zarówno warszawskiego budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego.

 6. Zakłady Cegielniane "Kazimierz Granzow" SA w Kawęczynie pod Warszawą W asortymencie Cegielni Granzowa znajdowały się w szczególności cegła zwyczajna i maszynowa, ogniotrwała, licowana i zwykła, posadzki pirogranitowe, rury kamionkowe, klinkiery, dachówka karbowana i płaska.

 7. Zakłady Cegielniane "Kazimierz Granzow" SA w Kawęczynie pod Warszawą Zgromadzony kapitał zakładowy wynosił 1500 tys. rubli, a obroty roczne 3 mln. Zatrudnienie w całej firmie nie przekraczało 375 robotników stałych.

 8. Działalność prosocjalna Przy swoich zakładach w Kawęczynie Granzow wybudował wzorowe osiedle dla robotników - kilkanaście piętrowych domów mieszczących sto siedemdziesiąt mieszkań. Około 1896 r. mieszkało w nich 650 osób. Założono pawilony handlowe ze sklepami i pralnią, także czytelnię, ochronkę dla dzieci, szkolę podstawową. Robotnicy zostali także ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków a ich dobytek i mieszkania – od ognia i kradzieży, co wówczas jeszcze nie stanowiło obowiązującej normy przy zatrudnieniu. 

 9. Spółka Akcyjna • W 1911 roku (choć można się spotkać także z datą 1912 r.) Zakłady Cegielnicze Granzowa przekształciły się w spółkę akcyjną, • Do spółki weszli, oprócz Granzow’ów także spokrewnione z nimi rody – Temlerów oraz Wedlów, • Administracja została ulokowana w Al. Jerozolimskich 68, • W roku 1930 (i latach późniejszych) kapitał zakładowy spółki wynosił 1.792.000 zł, podzielonych na 17.920 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. • Działalności spółki położyła kres II Wojna Światowa,

 10. Spółka Akcyjna 5 akcji po 100 złotych na ogólną kwotę 500 złotych

 11. Spółka Akcyjna - przedsiębiorstwo Kawęczyńskie cegielnie były zmechanizowane - posiadały 7 silników o mocy 190 KM każdy, które wprawiały w ruch całą masę urządzeń tj. mieszadła, czerpaki, taśmociągi. Silniki zasilały też w energię elektryczną hale, magazyny, podwórza oraz osiedle robotnicze i rezydencję. Zakłady reprezentowały w tym okresie najwyższy poziom światowy.

 12. Nagrody i wyróżnienia • 1867 r.- srebrny medal w Warszawie • 1874 r. - wielki srebrny medal w Warszawie • 1875 r. - wielki złoty medal w Warszawie • 1887 r. - dyplom honorowy pierwszej klasy w Warszawie • 1892 r. - dyplom honorowy pierwszej klasy we Lwowie • 1893 r. - złote medale w Genewie i Chicago • 1894 r. - srebrny medal w Petersburgu, złoty w Londynie, złote i brązowe w Antwerpii i Paryżu • 1895 r. - zloty medal i dyplom honorowy w Paryżu • 1896 r. - złoty medal w Niżnym Nowogrodzie • 1900 r. - dyplom honorowy w Paryżu • 1901 r. – dyplom zasługi w Lublinie.

 13. Ciekawostki • Cegła „granzówka” odznaczała się świetną jakością - po 100 latach klasa jakości 100, czyli wytrzymywała nacisk 100 kg na centymetr sześcienny • Kamienica Granzowa (zdjęcie obok) przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie miała w zamierzeniu przyćmić pałac Leopolda Kronenberga – stąd do jej wykańczania zatrudnieni byli tacy znani artyści jak Witold Lanci, Teodor Rygier, Józef Buchbinder. Zdjęcie za http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34880,8000146,Dyskretny_urok_burzuazji_przy_Krolewskiej.html

 14. Dziękuję za uwagę Grzegorz Włodarczyk

More Related