Φυσικοθεραπε ία και Δημόσια Υγεία - PowerPoint PPT Presentation

mariko-ryan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Φυσικοθεραπε ία και Δημόσια Υγεία PowerPoint Presentation
Download Presentation
Φυσικοθεραπε ία και Δημόσια Υγεία

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Φυσικοθεραπε ία και Δημόσια Υγεία
85 Views
Download Presentation

Φυσικοθεραπε ία και Δημόσια Υγεία

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Φυσικοθεραπεία και Δημόσια Υγεία

 2. Δημόσια υγεία και φυσικοθεραπεία • Δημόσια υγεία ορίζεται η τέχνη και επιστήμη της πρόληψης ασθένειας, επιμήκυνσης του προσδόκιμου επιβίωσης και προωθησης της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών • Η Δημόσια υγεία χωρίζεται σε τρείς υποκατηγορίες - Προστασία υγείας, βελτίωση υγείας και ανισότητες στην υγεία • Η φυσικοθεραπεία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, διαχείριση χρόνιων παθήσεων και ανισότητες στην υγεία

 3. Στο report του 2002, “Securing Our Future Health” &“Securing Good Health for the Whole Population”, αναφέρεται ότι η εστίαση του συστήματος υγείας στην πρόληψη είναι αναγκαία για να είναι αυτό διατηρίσιμο κυρίως οικονομικά • Έμφαση επίσης δίδεται στην ενημέρωση των ασθενών και στην ενεργή του συμμετοχή στην διατήρηση της υγείας τους

 4. Το Move for Health είναι μια καμπάνια της CSP, με σκοπό την συμμετοχή στην προσπάθεια στην Δημόσια Υγεία και την προώθηση της εξάσκησης στον πληθυσμό • http://www.csp.org.uk/your-health/healthy-living/move-health-campaign

 5. Έμφαση σε δυο επίπεδα • Προς το κοινό και την ενημέρωσή του • Προς τα μέλη του CSP

 6. Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας • Δημιουργία focus groups (78 μέλη) • Ποιός ο ρόλος της φυσικοθεραπείας? • Δυσκολίες: ο ρόλος και τα όρια της φυσικοθεραπείας, έλλειψη χορηγών

 7. Σχέδιο δράσης • Συνεργασίες στην δημόσια υγεία • Υποστήριξη επιμόρφωσης • Συμμετοχή ολοένα και περισσότερων μελών CSP • Δημοσιεύσεις -Ομιλίες-CPD-ιστοσελίδες-newsletters-συνέδρια

 8. Συνεργασίες • Change 4Life • Fitness industry association • BHF National Center • Solutions for Public Health

 9. Association of Chartered Physiotherapists in Exercise Therapy http://www.acpet.co.uk/ Πόσες παθήσεις που μπορούν να προληφθούν σε κάποιο βαθμό με την άσκηση γνωρίζετε?

 10. Κάποιες δημοσιεύσεις/εκδόσεις

 11. Επισκέψεις σε Σχολεία • Έλαβαν μέρος επισκέψεις σε 23 σχολεία και συνολικά προσεγγίστηκαν 4.000 παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο

 12. Εβδομάδα 8 • Θα μιλήσουμε για την παχυσαρκία, μεταβολικά σύνδρομα και τον διαβήτη • Θέματα κινητοποίησης • Μέτρηση