slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muïc tieâu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muïc tieâu:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Muïc tieâu: - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Muïc tieâu:. 1. Bieát ñöôïc moät soá khaùi nieäm veà baûn veõ kó thuaät. 2. Bieát ñöôïc khaùi nieäm vaø coâng duïng cuûa hình caét. Trụ sở ngaân haøng ngoaïi thöông Tp. HCM. Cao oác Osic.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Muïc tieâu:' - mariel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mu c tie u
Muïc tieâu:
 • 1. Bieát ñöôïc moät soá khaùi nieäm veà baûn veõ kó thuaät.
 • 2. Bieát ñöôïc khaùi nieäm vaø coâng duïng cuûa hình caét.
slide4

Nhö ñaõ bieát, baûn veõ kó thuaät laø taøi lieäu kó thuaät chuû yeáu cuûa saûn phaåm. Noù ñöôïc laäp ra trong giai ñoaïn thieát keá vaø ñöôïc duøng trong taát caû caùc quaù trình saûn xuaát, töø cheá taïo, laép raùp, thi coâng ñeán vaän haønh, söûa chöõa… Ñeå bieát ñöôïc moät soá khaùi nieäm veà baûn veõ kó thuaät, hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø coâng duïng cuûa hình caét, chuùng ta cuøng nghieân cöùu baøi: “ Khaùi nieäm veà baûn veõ kó thuaät – hình caét”.

ba i 8 kha i nie m ve ba n ve k thua t h nh ca t
Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT – HÌNH CAÉT
 • Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:

Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

slide6

Mỗi lĩnh vực có các loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là:Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng… các máy và thiết bị.Bản vẽ xây dựng: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng… các công trình kiến trúc và xây dựng.

slide7

016

028

 • Yeâu caàu kó thuaät
 • Laøm tuø caïnh
 • Maï keõm

30

Baûn veõ oáng loùt

ba i 8 kha i nie m ve ba n ve k thua t h nh ca t1
Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT – HÌNH CAÉT
 • Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:
 • Khái niệm về hình cắt:

Khi học về thực vật,ñoäng vật… muoán thaáy roõ caáu taïo beân trong cuûa hoa, quaû, caùc boä phaän cuûa cô theå ngöôøi, ngöôøi ta laøm theá naøo?

slide9

Xem hình 8.1SGK

Treân baûn veõ kó thuaät, ñeå bieåu dieãn roõ raøng caùc keát caáu beân trong bò che khuaát cuûa vaät theå(loã, raõnh cuûa chi tieát maùy), ngöôøi ta cuõng duøng phöông phaùp caét. Ñeå hieåu roõ ta cuøng tìm hieåu.

ba i 8 kha i nie m ve ba n ve k thua t h nh ca t2
Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT – HÌNH CAÉT
 • Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:
 • Khái niệm về hình cắt:

Hình caét laø hình bieåu dieãn phaàn vaät theå ôû sau maët phaúng caét (giaû söû khi caét vaät theå)

Hình caét duøng ñeå bieåu dieãn roõ hôn hình daïng beân trong cuûa vaät theå. Phaàn vaät theå bò maët phaúng caét caét qua ñöôïc keû gaïch gaïch.

ba i 8 kha i nie m ve ba n ve k thua t h nh ca t3
Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT – HÌNH CAÉT
 • Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:
 • Khái niệm về hình cắt:
 • Toång keát baøi daïy:
 • Ghi nhôù:

Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt laø bản vẽ) trình baøy thoâng tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng caùc hình vẽ vaø caùc kí hiệu theo caùc quy tắc thống nhất vaø thường vẽ theo tỉ lệ.

Treân baûn veõ kó thuaät thöôøng duøng hình caét ñeå bieåu dieãn hình daïng beân trong cuûa vaät theå

ba i 8 kha i nie m ve ba n ve k thua t h nh ca t4
Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT – HÌNH CAÉT
 • Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:
 • Khái niệm về hình cắt:
 • Toång keát baøi daïy:
 • Ghi nhôù:
 • Traû lôøi caâu hoûi:

1.Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät?

Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt laø bản vẽ) trình baøy thoâng tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng caùc hình vẽ vaø caùc kí hiệu theo caùc quy tắc thống nhất vaø thường vẽ theo tỉ lệ.

ba i 8 kha i nie m ve ba n ve k thua t h nh ca t5
Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT – HÌNH CAÉT
 • Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:
 • Khái niệm về hình cắt:
 • Toång keát baøi daïy:
 • Ghi nhôù:
 • Traû lôøi caâu hoûi:
 • Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät?
 • Baûn veõ cô khí vaø baûn veõ xaây döïng duøng trong caùc coâng vieäc gì?

Baûn veõ cô khí: duøng trong caùc coâng vieäc lieân quan ñeán thieát keá, cheá taïo, laép raùp, söû duïng… caùc maùy vaø thieát bò.

Baûn veõ xaây döïng: duøng trong caùc coâng vieäc lieân quan ñeán thieát keá, thi coâng, söû duïng… caùc coâng trình kieán truùc vaø xaây döïng.

ba i 8 kha i nie m ve ba n ve k thua t h nh ca t6
Baøi 8: KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT – HÌNH CAÉT
 • Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:
 • Khái niệm về hình cắt:
 • Toång keát baøi daïy:
 • Ghi nhôù:
 • Traû lôøi caâu hoûi:
 • Theá naøo laø baûn veõ kó thuaät?
 • Baûn veõ cô khí vaø baûn veõ xaây döïng duøng trong caùc coâng vieäc gì?
 • Theá naøo laø hình caét? Hình caét duøng ñeå laøm gì?

Hình caét duøng ñeå bieåu dieãn phaàn vaät theå ôû sau maët phaúng caét.

Hình caét duøng ñeå bieåu dieãn roõ hôn hình daïng beân trong cuûa vaät theå.